Jeesus Kristus
  Elav Kristus: Apostlite tunnistus
  Joonealused märkused
  Theme

  Elav Kristus

  Apostlite tunnistus

  Tähistades Jeesuse Kristuse sündi kaks tuhat aastat tagasi, anname me oma tunnistuse Tema võrratu elu tõelisusest ja Tema suure lepitava ohverduse lõpmatust väest. Kellelgi teisel ei ole olnud niivõrd sügavat mõju kõigile neile, kes on elanud või hakkavad veel elama maa peal.

  Tema oli Vana Testamendi Vägev Jehoova, Uue Testamendi Messias. Oma Isa juhenduse all sai Temast Maa looja. “Kõik on tekkinud tema läbi, ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud” (Johannese 1:3). Kuigi Ta oli patuta, ristiti Ta selleks, et täita kõike õigust. Ta “käis mööda maad ja tegi head” (Apostlite teod 10:38), olles siiski selle eest põlatud. Tema evangeelium oli sõnum rahust ja heatahtlikkusest. Ta palus, et kõik järgiksid Tema eeskuju. Ta kõndis Palestiina teedel, tehes terveks haigeid, pannes pimedaid nägema ja äratades surnuid. Ta õpetas igavikulisi tõdesid meie surelikule elule eelneva olemasolu tõelisusest, meie maapealse elu eesmärgist ning Jumala poegade ja tütarde võimalustest tulevases elus.

  Ta pani aluse sakramenditoimetusele kui meeldetuletusele oma suurest lepitavast ohverdusest. Ta vahistati ja mõisteti hukka valesüüdistuste alusel, mõisteti süüdi rahvahulga rahulduseks ning Tal lasti surra ristil Kolgatal. Ta andis oma elu, et teha lepitus kogu inimkonna pattude eest. Tema oli lepitusanniks kõigi nende eest, kes eales on maa peal elanud või hakkavad elama.

  Me tunnistame pühalikult, et Tema elu, mis on kogu inimajaloo keskmeks, ei saanud alguse Petlemmas ega lõppenud Kolgatal. Ta oli Isa Esmasündinu, Ainusündinud Poeg lihas, maailma Lunastaja.

  Ta tõusis hauast, et saada “esmaseks nende seast, kes on läinud hingama” (1 korintlastele 15:20). Ülestõusnud Issandana külastas Ta neid, keda oli armastanud oma elu ajal. Samuti teenis Ta oma “teiste lammaste” seas (Johannese 10:16) muistses Ameerikas. Kaasaja maailmas ilmusid Tema ja Ta Isa poisile nimega Joseph Smith, juhatades sisse ammu tõotatud “aegade täiuse korralduse” (Efeslastele 1:10).

  Prohvet Joseph kirjutas Elavast Kristusest, et Tema silmad olid kui tuleleek; juuksed Tema peas olid valged kui puhas lumi; Tema pale säras eredamalt kui päike; ja Tema hääl oli kui suurte vetevoogude kohin, nimelt Jehoova hääl, mis ütles,

  et Tema on esimene ja viimane, et Ta elab, et Ta surmati ja et Tema on meie eestkostja Isa juures (vaadake ÕL 110:3–4).

  Temast kuulutas ka prohvet, teatades, et pärast paljusid Päästja kohta antud tunnistusi annab ta selle tunnistuse, kõikidest kõige viimase: Päästja elab!

  Sest prohvet nägi Teda Jumala paremal käel ja kuulis häält tunnistamas, et Tema on Isa Ainusündinu,

  et Tema poolt ja Tema kaudu ja Temast on ja olid maailmad loodud ning nende elanikud on sellepärast Jumalale sündinud pojad ja tütred (vaadake ÕL 76:22–24).

  Me teatame pühalikult, et Tema preesterlus ja Tema Kirik on taastatud maa peale: “rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi” (Efeslastele 2:20).

  Me tunnistame, et Ta tuleb ühel päeval maa peale tagasi. “Siis ilmub Jehoova au ja kõik liha näeb seda üheskoos” (Jesaja 40:5). Tema valitseb kui kuningate Kuningas ja isandate Isand ning iga põlv nõtkub ja iga keel tunnistab austuses Tema ees. Igaüks meist seisab Tema ees, et Ta mõistaks meie üle kohut vastavalt meie tegudele ja südame soovidele.

  Meie kui Tema korra järgi pühitsetud apostlid tunnistame, et Jeesus on Elav Kristus, Jumala surematu Poeg. Tema on suur Kuningas Immaanuel, kes seisab täna oma Isa paremal käel. Tema on maailma valgus, elu ja lootus. Tema tee on rada, mis juhatab õnnele selles elus ja igavesse ellu tulevases maailmas. Jumal olgu tänatud oma jumaliku Poja võrreldamatu anni eest.

  Esimene Presidentkond

  First Presidency. 1995. Signatures

  Kaheteistkümne Kvoorum

  Quorum of the Twelve Apostles. 1995. Signatures
  Quorum of the Twelve Apostles. 1995. Signatures