สิ่งช่วยศึกษา
คำย่อ


คำย่อ

พันธสัญญาเดิม

ปฐก.

ปฐมกาล

อพย.

อพยพ

ลนต.

เลวีนิติ

กดว.

กันดารวิถี

ฉธบ.

เฉลยธรรมบัญญัติ

ยชว.

โยชูวา

วนฉ.

ผู้วินิจฉัย

นางรูธ

นางรูธ

๑ ซมอ.

ซามูเอล ฉบับที่หนึ่ง

๒ ซมอ.

ซามูเอล ฉบับที่สอง

๑ พกษ.

พงศ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง

๒ พกษ.

พงศ์กษัตริย์ ฉบับที่สอง

๑ พศด.

พงศาวดาร ฉบับที่หนึ่ง

๒ พศด.

พงศาวดาร ฉบับที่สอง

เอสรา

เอสรา

นหม.

เนหะมีย์

อสธ.

เอสเธอร์

โยบ

โยบ

สดด.

เพลงสดุดี

สภษ.

สุภาษิต

ปญจ.

ปัญญาจารย์

พซม.

เพลงซาโลมอน

อสย.

อิสยาห์

ยรม.

เยเรมีย์

พคค.

เพลงคร่ำครวญ

อสค.

เอเสเคียล

ดนล.

ดาเนียล

โฮเชยา

โฮเชยา

โยเอล

โยเอล

อาโมส

อาโมส

อบด.

โอบาดีห์

โยนาห์

โยนาห์

มีคาห์

มีคาห์

นาฮูม

นาฮูม

ฮบก.

ฮาบากุก

ศฟย.

เศฟันยาห์

ฮกก.

ฮักกัย

ศคย.

เศคาริยาห์

มลค.

มาลาคี

พันธสัญญาใหม่

มธ.

มัทธิว

มาระโก

มาระโก

ลูกา

ลูกา

ยอห์น

ยอห์น

กิจการ

กิจการของอัครทูต

รม.

โรม

๑ คร.

โครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง

๒ คร.

โครินธ์ ฉบับที่สอง

กท.

กาลาเทีย

อฟ.

เอเฟซัส

ฟป.

ฟีลิปปี

คส.

โคโลสี

๑ ธส.

เธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง

๒ ธส.

เธสะโลนิกา ฉบับที่สอง

๑ ทธ.

ทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง

๒ ทธ.

ทิโมธี ฉบับที่สอง

ทิตัส

ทิตัส

ฟม.

ฟีเลโมน

ฮบ.

ฮีบรู

ยากอบ

ยากอบ

๑ ปต.

เปโตร ฉบับที่หนึ่ง

๒ ปต.

เปโตร ฉบับที่สอง

๑ ยน.

ยอห์น ฉบับที่หนึ่ง

๒ ยน.

ยอห์น ฉบับที่สอง

๓ ยน.

ยอห์น ฉบับที่สาม

ยูดา

ยูดา

วว.

วิวรณ์

พระคัมภีร์มอรมอน

๑ นี.

๑ นีไฟ

๒ นี.

๒ นีไฟ

เจคอบ

เจคอบ

อีนัส

อีนัส

เจรอม

เจรอม

ออมไน

ออมไน

คม.

ถ้อยคำของมอรมอน

โมไซยาห์

โมไซยาห์

แอลมา

แอลมา

ฮีล.

ฮีลามัน

๓ นี.

๓ นีไฟ

๔ นี.

๔ นีไฟ

มอร.

มอรมอน

อีเธอร์

อีเธอร์

โมโร.

โมโรไน

หลักคำสอนและพันธสัญญา

คพ.

หลักคำสอนและพันธสัญญา

ขก.—๑

ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ—๑

ขก.—๒

ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ—๒

ไข่มุกอันล้ำค่า

โมเสส

โมเสส

อับรา.

อับราฮัม

จส—ม

โจเซฟ สมิธ—มัทธิว

จส—ป

โจเซฟ สมิธ—ประวัติ

ลช.

หลักแห่งความเชื่อ

คำย่ออื่น ๆ และคำอธิบาย

คมพ.

คู่มือพระคัมภีร์

ปจส.

งานแปลของโจเซฟ สมิธ

ฮีบรู

คำแปลอีกความหมายหนึ่งจากภาษาฮีบรู

กรีก

คำแปลอีกความหมายหนึ่งจากกรีก

อส.

คำอธิบายสำนวนและโครงสร้างที่เข้าใจยาก

คบ.

แสดงถึงคำในอีกความหมายหนึ่งเพื่ออธิบายความหมายของข้อความสมัยโบราณ