Studiehjelpemidler
Forkortelser
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Forkortelser

Det gamle testamente

1M

Første Mosebok

2M

Andre Mosebok

3M

Tredje Mosebok

4M

Fjerde Mosebok

5M

Femte Mosebok

Jos

Josvas bok

Dom

Dommernes bok

Rut

Ruts bok

1 Sam

Første Samuelsbok

2 Sam

Andre Samuelsbok

1 Kong

Første Kongebok

2 Kong

Andre Kongebok

1 Krøn

Første Krønikebok

2 Krøn

Andre Krønikebok

Esr

Esras bok

Neh

Nehemjas bok

Est

Esters bok

Job

Jobs bok

Sal

Salmenes bok

Ord

Salomos ordspråk

Pred

Predikantens bok

Høys

Salomos høysang

Jes

Profeten Jesaja

Jer

Profeten Jeremia

Klag

Klagesangene

Esek

Profeten Esekiel

Dan

Profeten Daniel

Hos

Profeten Hosea

Joel

Profeten Joel

Amos

Profeten Amos

Obad

Profeten Obadja

Jon

Profeten Jonas

Mika

Profeten Mika

Nah

Profeten Nahum

Hab

Profeten Habakkuk

Sef

Profeten Sefanja

Hag

Profeten Haggai

Sak

Profeten Sakarja

Mal

Profeten Malaki

Det nye testamente

Mat

Matteus’ evangelium

Mark

Markus’ evangelium

Luk

Lukas’ evangelium

Joh

Johannes’ evangelium

Apg

Apostlenes gjerninger

Rom

Paulus’ brev til romerne

1 Kor

Paulus’ første brev til korinterne

2 Kor

Paulus’ andre brev til korinterne

Gal

Paulus’ brev til galaterne

Ef

Paulus’ brev til efeserne

Fil

Paulus’ brev til filipperne

Kol

Paulus’ brev til kolosserne

1 Tess

Paulus’ første brev til tessalonikerne

2 Tess

Paulus’ andre brev til tessalonikerne

1 Tim

Paulus’ første brev til Timoteus

2 Tim

Paulus’ andre brev til Timoteus

Tit

Paulus’ brev til Titus

Filem

Paulus’ brev til Filemon

Heb

Brevet til hebreerne

Jak brev

Jakobs brev

1 Pet

Peters første brev

2 Pet

Peters andre brev

1 Joh

Johannes’ første brev

2 Joh

Johannes’ andre brev

3 Joh

Johannes’ tredje brev

Jud

Judas’ brev

Åp

Johannes’ åpenbaring

Mormons bok

1 Ne

1 Nephi

2 Ne

2 Nephi

Jak bok

Jakob

Enos

Enos

Jar

Jarom

Omni

Omni

Morm ord

Mormons ord

Mosiah

Mosiah

Alma

Alma

Hel

Helaman

3 Ne

3 Nephi

4 Ne

4 Nephi

Mormon

Mormon

Ether

Ether

Moroni

Moroni

Lære og pakter

L&p

Lære og pakter

OE

Offisiell erklæring

Den kostelige perle

Moses

Moses

Abr

Abrahams bok

JS – M

Joseph Smith – Matteus

JS – H

Joseph Smith – Historie

Trosart

Trosartiklene

Andre forkortelser og forklaringer

JSO

Joseph Smiths oversettelse

VS

Veiledning til Skriftene

HEB

En annen oversettelse fra hebraisk.

GR

En alternativ oversettelse fra gresk

DVS

En forklaring av idiomer og vanskelige formuleringer.

ELLER

Etterfølges av alternative ord som klargjør betydningen av gamle uttrykksformer.