Pagalbinės studijavimo priemonės
Santrumpos
kitas

Santrumpos

Senasis Testamentas

Pr

Pradžios knyga

Išėjimo knyga

Kun

Kunigų knyga

Sk

Skaičių knyga

PakĮst

Pakartoto įstatymo knyga

Joz

Jozuės knyga

Ts

Teisėjų knyga

Rūt

Rūtos knyga

1 Sam

1 Samuelio knyga

2 Sam

2 Samuelio knyga

1 Kar

1 Karalių knyga

2 Kar

2 Karalių knyga

1 Met

1 Metraščių knyga

2 Met

2 Metraščių knyga

Ezr

Ezros knyga

Neh

Nehemijo knyga

Est

Esteros knyga

Job

Jobo knyga

Ps

Psalmynas

Pat

Patarlių knyga

Mok

Mokytojo knyga

SalG

Saliamono Giesmių giesmė

Iz

Izaijo knyga

Jer

Jeremijo knyga

Rd

Raudų knyga

Ez

Ezechielio knyga

Dan

Danieliaus knyga

Oz

Ozėjo knyga

Jl

Joelio knyga

Am

Amoso knyga

Abd

Abdijo knyga

Jon

Jonos knyga

Mch

Michėjo knyga

Nah

Nahumo knyga

Hab

Habakuko knyga

Sof

Sofonijo knyga

Ag

Agėjo knyga

Zch

Zacharijo knyga

Mal

Malachijo knyga

Naujasis Testamentas

Mt

Evangelija pagal Matą

Mk

Evangelija pagal Morkų

Lk

Evangelija pagal Luką

Jn

Evangelija pagal Joną

ApD

Apaštalų darbai

Rom

Laiškas romiečiams

1 Kor

1 laiškas korintiečiams

2 Kor

2 laiškas korintiečiams

Gal

Laiškas galatams

Ef

Laiškas efeziečiams

Fil

Laiškas filipiečiams

Kol

Laiškas kolosiečiams

1 Tes

1 laiškas tesalonikiečiams

2 Tes

2 laiškas tesalonikiečiams

1 Tim

1 laiškas Timotiejui

2 Tim

2 laiškas Timotiejui

Tit

Laiškas Titui

Flm

Laiškas Filemonui

Hbr

Laiškas hebrajams

Jok

Jokūbo laiškas

1 Pt

1 Petro laiškas

2 Pt

2 Petro laiškas

1 Jn

1 Jono laiškas

2 Jn

2 Jono laiškas

3 Jn

3 Jono laiškas

Jud

Judo laiškas

Apr

Apreiškimas Jonui

Mormono Knyga

1 Nef

1 Nefio knyga

2 Nef

2 Nefio knyga

JokK

Jokūbo knyga

En

Enoso knyga

Jar

Jaromo knyga

Om

Omnio knyga

Mormono žodžiai

Mzj

Mozijo knyga

Al

Almos knyga

Hel

Helamano knyga

3 Nef

3 Nefio knyga

4 Nef

4 Nefio knyga

Mrm

Mormono knyga

Etr

Etero knyga

Mor

Moronio knyga

Doktrina ir Sandoros

DS

Doktrina ir Sandoros

1 OP

1 oficialus pareiškimas

2 OP

2 oficialus pareiškimas

Brangusis Perlas

Moz

Mozės knyga

Abr

Abraomo knyga

DžS–M

Džozefas Smitas–Mato

DžS–I

Džozefas Smitas–Istorija

TT

Tikėjimo Teiginiai

Kitos santrumpos ir jų paaiškinimai

RR

Raštų rodyklė

DžSV

Džozefo Smito vertimas

Hbr

kitas galimas vertimas iš hebrajų kalbos.

Gr

žymi kitą galimą vertimą iš graikų kalbos.

T.y.

idiomos ar sudėtingos konstrukcijos paaiškinimas.

Arba

kitas galimas senovinio išsireiškimo paaiškinimas.