Studie Hulp
Afkortings


Afkortings

Ou Testament

Gén.

Génesis

Ex.

Exodus

Lev.

Levítikus

Núm.

Númeri

Deut.

Deuteronómium

Jos.

Josua

Rigt.

Rigters

Rut

Rut

1 Sam.

1 Samuel

2 Sam.

2 Samuel

1 Kon.

1 Konings

2 Kon.

2 Konings

1 Kron.

1 Kronieke

2 Kron.

2 Kronieke

Esra

Esra

Neh.

Nehemía

Ester

Ester

Job

Job

Ps.

Psalms

Spr.

Spreuke van Salomo

Pred.

Prediker

Hoogl.

Hooglied van Salomo

Jes.

Jesaja

Jer.

Jeremia

Klaagl.

Klaagliedere van Jeremia

Eség.

Eségiël

Dan.

Daniël

Hos.

Hoséa

Joël

Joël

Amos

Amos

Obad.

Obadja

Jona

Jona

Miga

Miga

Nah.

Nahum

Háb.

Hábakuk

Sef.

Sefánja

Hag.

Haggai

Sag.

Sagaría

Mal.

Maleági

Nuwe Testament

Matt.

Matthéüs

Mark.

Markus

Lk.

Lukas

Joh.

Johannes

Hand.

Handelinge

Rom.

Romeine

1 Kor.

1 Korinthiërs

2 Kor.

2 Korinthiërs

Gal.

Galásiërs

Efés.

Efésiërs

Filip.

Filippense

Kol.

Kolossense

1 Thes.

1 Thessalonicense

2 Thes.

2 Thessalonicense

1 Tim.

1 Timótheüs

2 Tim.

2 Timótheüs

Tit.

Titus

Filém.

Filémon

Hebr.

Hebreërs

Jak.

Jakobus

1 Petr.

1 Petrus

2 Petr.

2 Petrus

1 Joh.

1 Johannes

2 Joh.

2 Johannes

3 Joh.

3 Johannes

Judas

Judas

Openb.

Openbaring

Boek van Mormon

1 Ne.

1 Nefi

2 Ne.

2 Nefi

Jakob

Jakob

Enos

Enos

Jarom

Jarom

Omni

Omni

WvM

Woorde van Mormon

Mosia

Mosia

Alma

Alma

Hel.

Helaman

3 Ne.

3 Nefi

4 Ne.

4 Nefi

Morm.

Mormon

Ether

Ether

Moro.

Moroni

Leer en Verbonde

L&V

Leer en Verbonde

AV

Amptelike Verklaring

Pêrel van Groot Waarde

Moses

Moses

Abr.

Abraham

JS—M

Joseph Smith—Matthéüs

JS—G

Joseph Smith—Geskiedenis

Gel. Art.

Geloofsartikels

Ander Afkortings en Verduidelikings

JSV

Joseph Smith-vertaling

GS

Gids tot die Skrifture

HEB

’n Alternatiewe vertaling uit Hebreeus

GR

’n Alternatiewe vertaling uit Grieks

DI

’n Verduideliking van idiome en moeilike bewoording

OF

Alternatiewe woorde wat die betekenis van argaïese uitdrukkings verhelder