Những Chữ Viết Tắt
  Footnotes

  Những Chữ Viết Tắt

  Cựu Ước

  STKý

  Sáng Thế Ký

  XÊDTKý

  Xuất Ê Díp Tô Ký

  LVKý

  Lê Vi Ký

  DSKý

  Dân Số Ký

  PTLLKý

  Phục Truyền Luật Lệ Ký

  GiôSuê

  Giô Suê

  QXét

  Các Quan Xét

  RuTơ

  Ru Tơ

  1 SMÊn

  1 Sa Mu Ên

  2 SMÊn

  2 Sa Mu Ên

  1 Vua

  1 Các Vua

  2 Vua

  2 Các Vua

  1 SửKý

  1 Sử Ký

  2 SửKý

  2 Sử Ký

  EXơRa

  E Xơ Ra

  NêHêMi

  Nê Hê Mi

  ÊXơTê

  Ê Xơ Tê

  Gióp

  Gióp

  TThiên

  Thi Thiên

  CNgôn

  Châm Ngôn

  TĐạo

  Truyền Đạo

  NhãCa

  Nhã Ca

  ÊSai

  Ê Sai

  GRMi

  Giê Rê Mi

  CThương

  Ca Thương

  ÊXCÊn

  Ê Xê Chi Ên

  ĐNÊn

  Đa Ni Ên

  ÔSê

  Ô Sê

  GiôÊn

  Giô Ên

  AMốt

  A Mốt

  ÁpĐia

  Áp Đia

  GiôNa

  Giô Na

  MiChê

  Mi Chê

  NaHum

  Na Hum

  HBCuc

  Ha Ba Cúc

  SPNi

  Sô Phô Ni

  AGhê

  A Ghê

  XCRi

  Xa Cha Ri

  MLChi

  Ma La Chi

  Tân Ước

  MTƠ

  Ma Thi Ơ

  Mác

  Mác

  LuCa

  Lu Ca

  Giăng

  Giăng

  CVCSĐ

  Công Vụ Các Sứ Đồ

  RôMa

  Rô Ma

  1 CRTô

  1 Cô Rinh Tô

  2 CRTô

  2 Cô Rinh Tô

  GLTi

  Ga La Ti

  ÊPSô

  Ê Phê Sô

  PhiLíp

  Phi Líp

  CLSe

  Cô Lô Se

  1 TSLNCa

  1 Tê Sa Lô Ni Ca

  2 TSLNCa

  2 Tê Sa Lô Ni Ca

  1 TMThê

  1 Ti Mô Thê

  2 TMThê

  2 Ti Mô Thê

  Tít

  Tít

  PLMôn

  Phi Lê Môn

  HBRơ

  Hê Bơ Rơ

  GiaCơ

  Gia Cơ

  1 PERơ

  1 Phi E Rơ

  2 PERơ

  2 Phi E Rơ

  1 Giăng

  1 Giăng

  2 Giăng

  2 Giăng

  3 Giăng

  3 Giăng

  GiuĐe

  Giu Đe

  KHuyền

  Khải Huyền

  Sách Mặc Môn

  1 NêPhi

  1 Nê Phi

  2 NêPhi

  2 Nê Phi

  GCốp

  Gia Cốp

  ÊNót

  Ê Nót

  GRôm

  Gia Rôm

  ÔmNi

  Ôm Ni

  LMMôn

  Lời Mặc Môn

  MôSiA

  Mô Si A

  AnMa

  An Ma

  HLMan

  Hê La Man

  3 NêPhi

  3 Nê Phi

  4 NêPhi

  4 Nê Phi

  MMôn

  Mặc Môn

  ÊThe

  Ê The

  MRNi

  Mô Rô Ni

  Giáo Lý và Giao Ước

  GLGƯ

  Giáo Lý và Giao Ước

  TNCT—1

  Tuyên Ngôn Chính Thức—1

  TNCT—2

  Tuyên Ngôn Chính Thức—2

  Trân Châu Vô Giá

  MôiSe

  Môi Se

  ARHam

  Áp Ra Ham

  JS—MTƠ

  Joseph Smith—Ma Thi Ơ

  JS—LS

  Joseph Smith—Lịch Sử

  NTĐ

  Những Tín Điều

  Những Chữ Viết Tắt Khác và Những Lời Giải Thích

  SHDTT

  Sách Hướng Dẫn Thánh Thư

  BDJS

  Bản Dịch Joseph Smith

  HÊBR

  Chữ thay thế dùng để phiên dịch từ tiếng Hê Bơ Rơ.

  HL

  Chữ thay thế dùng để phiên dịch từ tiếng Hy Lạp

  GIẢI THÍCH

  Sự giải thích các thành ngữ và các cú pháp khó.

  THẾ

  Báo hiệu có những chữ thay thế sẽ được theo sau để làm sáng tỏ ý nghĩa của những cổ ngữ.