ពាក្យ​សរសេរ​កាត់
  Footnotes

  ពាក្យ​សរសេរ​កាត់

  ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់

  លោកុ.

  លោកុប្បត្តិ

  និក្ខ.

  និក្ខមនំ

  លេវី.

  លេវីវិន័យ

  ជនគ.

  ជនគណនា

  ចោទិ.

  ចោទិយកថា

  យ៉ូស្វេ

  យ៉ូស្វេ

  ពួក​ចៅ.

  ពួក​ចៅហ្វាយ

  នាង​រស់

  នាង​រស់

  ១ សាំយូ.

  សាំយូអែល ទី ១

  ២ សាំយូ.

  សាំយូអែល ទី ២

  ១ ពង្សាវ.

  ពង្សាវតារ​ក្សត្រ ទី ១

  ២ ពង្សាវ.

  ពង្សាវតារ​ក្សត្រ ទី ២

  ១ របា.

  របាក្សត្រ ទី ១

  ២ របា.

  របាក្សត្រ ទី ២

  អែសរ៉ា

  អែសរ៉ា

  នេហេ.

  នេហេមា

  នាង​អេស.

  នាង​អេសធើរ

  យ៉ូប

  យ៉ូប

  ទំនុក.

  ទំនុក​ដំកើង

  សុភា.

  សុភាសិត

  សាស្ដា

  សាស្ដា

  បទ​ចំរៀង

  បទ​ចំរៀង​សាឡូម៉ូន

  អេសាយ

  អេសាយ

  យេរេ.

  យេរេមា

  បរិទេវ

  បរិទេវ

  អេសេ.

  អេសេគាល

  ដានី.

  ដានីយ៉ែល

  ហូសេ

  ហូសេ

  យ៉ូអែល

  យ៉ូអែល

  អេម៉ុស

  អេម៉ុស

  អូបា.

  អូបាឌា

  យ៉ូណាស

  យ៉ូណាស

  មីកា

  មីកា

  ណាហ៊ុម

  ណាហ៊ុម

  ហាបា.

  ហាបាគុក

  សេផា.

  សេផានា

  ហាកាយ

  ហាកាយ

  សាការី

  សាការី

  ម៉ាឡាគី

  ម៉ាឡាគី

  ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី (ព.ស.ថ.)

  ម៉ាថាយ

  ម៉ាថាយ

  ម៉ាកុស

  ម៉ាកុស

  លូកា

  លូកា

  យ៉ូហាន

  យ៉ូហាន

  កិច្ចការ

  កិច្ចការ​ពួក​សាវក

  រ៉ូម

  រ៉ូម

  ១ កូរិន.

  កូរិនថូស ទី ១

  ២ កូរិន.

  កូរិនថូស ទី ២

  កាឡាទី

  កាឡាទី

  អេភេ.

  អេភេសូរ

  ភីលីព

  ភីលីព

  កូល៉ុស

  កូល៉ុស

  ១ ថែស្សា.

  ថែស្សាឡូនីច ទី ១

  ២ ថែស្សា.

  ថែស្សាឡូនីច ទី ២

  ១ ធីម៉ូ.

  ធីម៉ូថេ ទី ១

  ២ ធីម៉ូ.

  ធីម៉ូថេ ទី ២

  ទីតុស

  ទីតុស

  ភីលេ.

  ភីលេម៉ូន

  ហេព្រើរ

  ហេព្រើរ

  យ៉ាកុប (ព.ស.ថ.)

  យ៉ាកុប (ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី)

  ១ ពេត្រុស

  ពេត្រុស ទី ១

  ២ ពេត្រុស

  ពេត្រុស ទី ២

  ១ យ៉ូហាន

  យ៉ូហាន ទី ១

  ២ យ៉ូហាន

  យ៉ូហាន ទី ២

  ៣ យ៉ូហាន

  យ៉ូហាន ទី ៣

  យូដាស

  យូដាស

  វិវរ.

  វិវរណៈ

  ព្រះ​គម្ពីរ​មរមន

  ១ នីហ្វៃ

  នីហ្វៃ ទី ១

  ២ នីហ្វៃ

  នីហ្វៃ ទី ២

  យ៉ាកុប (ព.ម)

  យ៉ាកុប (ព្រះ​គម្ពីរ​មរមន)

  អេណុស

  អេណុស

  យ៉ារ៉ុម

  យ៉ារ៉ុម

  អោមណៃ

  អោមណៃ

  ព. នៃ ម.

  ពាក្យ​សម្ដី​នៃ​មរមន

  ម៉ូសាយ

  ម៉ូសាយ

  អាលម៉ា

  អាលម៉ា

  ហេលេ.

  ហេលេមិន

  ៣ នីហ្វៃ

  នីហ្វៃ ទី ៣

  ៤ នីហ្វៃ

  នីហ្វៃ ទី ៤

  មរមន

  មរមន

  អេធើរ

  អេធើរ

  មរ៉ូណៃ

  មរ៉ូណៃ

  គោល​លទ្ធិ និង​សេចក្ដី​សញ្ញា

  គ. និង ស.

  គោល​លទ្ធិ និង​សេចក្ដី​សញ្ញា

  សេចក្ដី​ប្រកាស—១

  សេចក្ដី​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ ទី ១

  សេចក្ដី​ប្រកាស—២

  សេចក្ដី​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ ទី ២

  មុក្ដា​ដ៏​មាន​តម្លៃ​មហិមា

  ម៉ូសេ

  ម៉ូសេ

  អ័ប្រា.

  អ័ប្រាហាំ

  យ.ស.—ម៉ាថាយ

  យ៉ូសែប ស៊្មីធ—ម៉ាថាយ

  យ.ស.—ប្រវត្តិ

  យ៉ូសែប ស៊្មីធ—ប្រវត្តិ

  ម. នៃ ស.

  មាត្រា​នៃ​សេចក្ដី​ជំនឿ

  ពាក្យ​សរសេរ​កាត់ និង​ការ​ពន្យល់​ផ្សេង​ទៀត

  ស.ប.

  សេចក្ដី​ណែនាំ​ដល់​បទគម្ពីរ

  ក.យ.ស.

  ការ​បកប្រែ​ដោយ​យ៉ូសែប ស៊្មីធ

  ហេ.

  ការ​បកប្រែ​ផ្សេង​ទៀត​ចេញ​ពី​ភាសា​ហេព្រើរ

  ក្រ.

  ការ​បកប្រែ​ផ្សេង​ទៀត​ចេញ​ពី​ភាសា​ក្រេក

  គឺ

  ការ​ពន្យល់​ពាក្យ និង​ប្រយោគ​ពិបាកៗ

  មាន​ន័យ​ថា មាន​ពាក្យ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​តាម​ក្រោយ​ដែល​បញ្ជាក់​ពាក្យ​ផុត​សម័យ