Mga Kasulatan
Moises 7


Kapitulo 7

(Disyembre 1830)

Si Enoch mitudlo, migiya sa mga katawhan, ug miirog sa mga bukid—Ang dakbayan sa Zion natukod—Si Enoch nakapanglantaw sa pag-anhi sa Anak sa Tawo, sa iyang pag-ula nga sakripisyo, ug sa pagkabanhaw sa mga Santos—Siya nakapanglantaw sa Pagpahiuli, sa Panagtigum, sa Ikaduhang Pag-anhi, ug sa pagbalik sa Zion.

1 Ug nahinabo nga si Enoch mipadayon sa iyang pakigpulong, nag-ingon: Tan-awa, ang atong amahan nga si Adan mitudlo niini nga mga butang, ug daghan ang mituo ug nahimo nga mga aanak sa Dios, ug daghan ang wala motuo, ug nahanaw diha sa ilang mga sala, ug naglantaw uban sa bkahadlok, sa kasakit, kay ang nagdilaab nga makatarunganon nga kasuko sa Dios ibu-bu diha kanila.

2 Ug gikan niana nga panahon si Enoch misugod sa pagpanagna, nag-ingon ngadto sa mga katawhan, nga: Samtang ako nagpanaw, ug nagbarug diha sa dapit sa Mahujah, ug mituaw ngadto sa Ginoo, dihay miabut nga usa ka tingog gikan sa langit, nag-ingon—Balik, ug lakaw ngadto sa bungtod sa Simeon.

3 Ug nahinabo nga ako mibalik ug mitungas sa bungtod; ug samtang ako mibarug diha sa bungtod, ako nakakita sa mga langit nga nabukas, ug ako gisul-uban saahimaya;

4 Ug ako nakakita sa Ginoo; ug siya mibarug diha sa akong atubangan, ug siya nakigsulti kanako, gani ingon sa usa ka tawo nga nakigsulti sa lain, anawong sa nawong; ug siya miingon ngari kanako: bTan-awa, ug Ako mopakita nganha kanimo sa kalibutan sulod sa gidugayon sa daghan nga mga kaliwatan.

5 Ug nahinabo nga ako nakakita diha sa walog sa Shum, ug tan-awa, usa ka bantugan nga mga katawhan kinsa nagpuyo sa mga tolda, kinsa mao ang mga katawhan sa Shum.

6 Ug usab ang Ginoo miingon ngari kanako: Tan-awa; ug ako mitan-aw paingon sa amihanan, ug ako nakakita sa mga katawhan sa Canaan, kinsa nagpuyo diha sa mga tolda.

7 Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Panagna; ug ako nanagna, nag-ingon: Tan-awa ang mga katawhan sa Canaan, diin daghan kaayo, mosulong sa gubat batok sa mga katawhan sa Shum, ug mopatay kanila nga sila sa hingpit malaglag; ug ang mga katawhan sa Canaan mobahin sa ilang mga kaugalingon diha sa yuta, ug ang yuta dili katuboan ug dili makapamunga, ug walay lain nga mga katawhan ang makapuyo didto gawas sa mga katawhan sa Canaan;

8 Kay tan-awa, ang Ginoo motunglo sa yuta uban sa tumang kainit, ug ang pagkadili katuboan niana molungtad hangtud sa hangtud; ug dihay apagkaitumon nga midangat diha sa tanan nga mga anak sa Canaan, nga sila gitamay taliwala sa mga katawhan.

9 Ug nahinabo nga ang Ginoo miingon ngari kanako: Tan-awa; ug ako mitan-aw, ug ako nakakita sa yuta sa Sharon, ug ang yuta sa Enoch, ug ang yuta sa Omer, ug ang yuta sa Heni, ug ang yuta sa Shem, ug ang yuta sa Haner, ug ang yuta sa Hanannihah, ug sa tanan nga mga lumulupyo niini;

10 Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Lakaw ngadto niini nga mga katawhan, ug isulti ngadto kanila—aPaghinulsol, basin pa unya og Ako mopakita ug mohampak kanila uban sa usa ka tunglo, ug sila mamatay.

11 Ug siya mihatag ngari kanako og usa ka sugo nga ako kinahanglan amobunyag diha sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, nga puno sa bgrasya ug kamatuoran, ug sa cEspiritu Santo, nga nagpamatuod sa Amahan ug sa Anak.

12 Ug nahinabo nga si Enoch mipadayon sa pagtawag sa tanan nga mga katawhan, gawas sa mga katawhan sa Canaan, sa paghinulsol;

13 Ug dako kaayo ang ahugot nga pagtuo ni Enoch nga siya nangulo sa mga katawhan sa Dios, ug ang ilang mga kaaway miabut aron sa pakiggubat batok kanila; ug siya misulti sa pulong sa Ginoo, ug ang yuta mikurog, ug ang mga bbukid nahanaw, gani sumala sa iyang sugo; ug ang mga csuba nga mao ang tubig nabalhin sa ilang mga agianan; ug ang ngulob sa mga leon nadungog gikan sa kamingawan; ug ang tanan nga mga nasud hilabihan sa kahadlok, dgamhanan kaayo ang pulong ni Enoch, ug dako ang gahum sa pinulongan nga gihatag sa Dios kaniya.

14 Usab dihay yuta nga mitunga gikan sa kahiladman sa dagat, ug dako kaayo ang kahadlok sa mga kaaway sa mga katawhan sa Dios, nga sila milayas ug mipahilayo ug miadto sa yuta nga migula gikan sa kahiladman sa dagat.

15 Ug ang mga ahigante sa yuta, usab, mitindog didto sa layo; ug dihay miabut nga usa ka tunglo diha sa tanan nga mga katawhan nga nakig-away batok sa Dios;

16 Ug gikan niana nga panahon dihay mga gubat ug pagbanaw sa dugo taliwala kanila; apan ang Ginoo miabut ug mipuyo uban sa iyang mga katawhan, ug sila mipuyo diha sa pagkamatarung.

17 Ang akahadlok sa Ginoo diha sa tanan nga mga nasud, dako kaayo ang himaya sa Ginoo, nga diha sa iyang mga katawhan. Ug ang Ginoo bmipanalangin sa yuta, ug sila napanalanginan diha sa mga bukid, ug diha sa taas nga mga dapit, ug miuswag.

18 Ug ang Ginoo mitawag sa iyang mga katawhan og aZion, tungod kay sila busa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna, ug nagpuyo diha sa pagkamatarung; ug walay kabus taliwala kanila.

19 Ug si Enoch mipadayon sa iyang pagsangyaw sa pagkamatarung ngadto sa mga katawhan sa Dios. Ug nahinabo sa iyang mga adlaw, nga siya mitukod og usa ka dakbayan nga gitawag og Dakbayan sa Pagkabalaan, gani ang Zion.

20 Ug nahinabo nga si Enoch nakigsulti sa Ginoo; ug siya miingon ngadto sa Ginoo: Sa pagkamatuod ang aZion magpuyo sa kalinaw hangtud sa hangtud. Apan ang Ginoo miingon ngadto ni Enoch: Ang Zion Ako mipanalangin, apan ang nahibilin sa mga katawhan Ako mitunglo.

21 Ug nahinabo nga ang Ginoo mipakita ngadto ni Enoch sa tanan nga mga lumulupyo sa yuta; ug siya nakakita, ug tan-awa, ang Zion, sa pagpadayon sa panahon, agidala ngadto sa langit. Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Enoch: Tan-awa ang akong pinuy-anan sa kahangturan.

22 Ug si Enoch usab nakakita sa nahibilin sa mga katawhan nga mao ang mga anak ni Adan; ug sila mao ang mga nagkasagol sa tanan nga mga binhi ni Adan gawas sa binhi ni Cain, kay ang binhi ni Cain mga aitum, ug walay dapit taliwala kanila.

23 Ug human nga ang Zion gidala ngadto sa alangit, si Enoch bnakakita, ug tan-awa, ang ctanan nga mga nasud sa yuta diha sa iyang atubangan;

24 Ug dihay miabut nga kaliwatan human sa lain nga kaliwatan; ug si Enoch gihimaya ug agibayaw, gani ngadto sa dughan sa Amahan, ug sa Anak sa Tawo; ug tan-awa, ang gahum ni Satanas diha sa ibabaw sa tibuok yuta.

25 Ug siya nakakita og mga anghel nga mikunsad gikan sa langit; ug siya nakadungog og usa ka makusog nga tingog nag-ingon: Alaot, alaot ngadto sa mga lumulupyo sa yuta.

26 Ug siya nakakita ni Satanas; ug siya adunay dagko nga akadena diha sa iyang kamot, ug kini mitabon sa ibabaw sa tibuok yuta uban sa bkangitngit; ug siya mitan-aw ug mipahiyom, ug ang iyang mga canghel nagmaya.

27 Ug si Enoch nakakita og mga aanghel nga mikunsad gikan sa langit, bnagpamatuod sa Amahan ug sa Anak; ug ang Espiritu Santo misulod ngadto sa daghan, ug sila gidala sa mga gahum sa langit ngadto sa Zion.

28 Ug nahinabo nga ang Dios sa langit mitan-aw sa nahibilin sa mga katawhan, ug siya mibakho; ug si Enoch mipamatuod niini, nag-ingon: Ngano nga ang mga langit nagbakho, ug nagpaagas sa ilang mga luha ingon sa ulan diha sa mga bukid?

29 Ug si Enoch miingon ngadto sa Ginoo: Sa unsa nga paagi ikaw amakabakho, nasayud nga ikaw balaan, ug gikan sa tanan nga kahangturan ngadto sa tanan nga kahangturan?

30 Ug kon kini mahimo nga ang tawo makaihap sa mga butang sa yuta, oo, minilyon nga mga ayuta sama niini, kini dili usa ka sinugdanan sa gidaghanon sa imong mga bgilalang; ug ang imong tabil gibukhad sa gihapon; ug gani ikaw anaa gihapon diha, ug ang imong dughan anaa diha; ug usab ikaw makiangayon; ikaw maloloy-on ug mabination hangtud sa hangtud;

31 Ug ikaw mikuha sa Zion ngadto sa imong kaugalingon nga dughan, gikan sa imong tanan nga mga gilalang, gikan sa tanan nga kahangturan ngadto sa tanan nga kahangturan; ug walay lain apan akalinaw, bkaangayan, ug ckamatuoran mao ang pinuy-anan sa imong trono; ug kalooy mouban sa atubangan sa imong nawong ug walay katapusan; sa unsa nga paagi ikaw makabakho?

32 Ang Ginoo miingon ngadto ni Enoch: Tan-awa kining imong mga kaigsoonan; sila ang talagsaon nga mga binuhat sa akong kaugalingon nga mga akamot, ug Ako mihatag ngadto kanila sa ilang bkahibalo, sa adlaw nga Ako milalang kanila; ug didto sa Tanaman sa Eden, mihatag Ako ngadto sa tawo sa iyang ckabubut-on;

33 Ug ngadto sa imong mga igsoon Ako miingon, ug mihatag usab sa sugo, nga sila kinahanglan nga amaghigugmaay sa usag usa, ug nga sila kinahanglan nga mopili kanako, nga ilang Amahan; apan tan-awa, sila walay mga balatian ug sila nasilag sa ilang kaugalingon nga dugo;

34 Ug ang akalayo sa akong kaligutgut napukaw batok kanila; ug sa kainit sa akong kahiubos Ako mopadala ug mga blunop diha kanila, kay ang akong mabangis nga kasuko napukaw batok kanila.

35 Tan-awa, Ako ang Dios; aTawo nga Balaan mao ang akong ngalan; Tawo sa Tambag mao ang akong ngalan; ug Walay Katapusan ug Mahangturon mao ang akong bngalan, usab.

36 Busa, Ako makapataas sa akong mga kamot ug mogunit sa tanan nga gilalang diin Ako mibuhat; ug ang akong amata makatulisok kanila usab, ug taliwala sa tanan nga mga binuhat sa akong mga kamot walay sama ang hilabihan nga bpagkadautan ingon sa imong mga kaigsoonan.

37 Apan tan-awa, ang ilang mga sala maanaa sa mga ulo sa ilang mga amahan; si Satanas mahimo nga ilang amahan, ug ang pagkamauyamot mao ang ilang kapalaran; ug ang tibuok langit mobakho tungod kanila, gani ang tanan nga mga binuhat sa akong mga kamot; busa dili ba mobakho ang mga langit, nagtan-aw niini nga mag-antus?

38 Apan tan-awa, kini nga nakita sa imong mga mata malaglag sa mga lunop; ug tan-awa, Ako mosumpo kanila; usa ka abilanggoan Ako miandam alang kanila.

39 Ug akana nga Ako mipili mihangyo sa akong atubangan. Busa, siya nag-antus tungod sa ilang mga sala; sa ingon nga sila maghinulsol sa adlaw nga ang akong bPinili mobalik ngari kanako, ug hangtud niana nga adlaw sila anaa sa ckasakit.

40 Busa, tungod niini ang langit mobakho, oo, ug ang tanan nga binuhat sa akong mga kamot.

41 Ug nahinabo nga ang Ginoo misulti ngadto ni Enoch, ug misulti ngadto ni Enoch sa tanan nga mga binuhatan sa mga katawhan; busa si Enoch nasayud, ug mitan-aw diha sa ilang pagkadautan, ug sa ilang kasub-anan, ug mibakho ug mipatuy-od sa iyang mga bukton; ug ang iyang akasingkasing milugway ngadto sa kahangturan; ug ang iyang kahiladman nangandoy; ug ang tanan nga kahangturan miuyog.

42 Ug si Enoch nakakita usab ni aNoe, ug sa iyang bbanay; nga ang kaliwat sa tanan nga mga anak ni Noe kinahanglan maluwas sa usa ka temporal nga kaluwasan;

43 Busa si Enoch nakakita nga si Noe mitukod og usa ka aarka; ug nga ang Ginoo mipahiyom niini, ug mikupot niini sa iyang kaugalingon nga kamot; apan diha sa nahibilin sa mga dautan ang lunop miabut ug milamoy kanila.

44 Ug samtang si Enoch nakakita niini, siya giabut og kasakit sa kalag, ug mibakho tungod sa iyang mga kaigsoonan, ug miingon ngadto sa mga langit: Ako amodumili nga mahupay; apan ang Ginoo miingon ngadto ni Enoch: Pagmaya sa imong kasingkasing, ug pagmalipayon; ug tan-awa.

45 Ug nahinabo nga si Enoch mitan-aw; ug gikan ni Noe, siya nakakita sa tanan nga mga banay sa yuta; ug siya mituaw ngadto sa Ginoo, nag-ingon: Kanus-a ang adlaw sa Ginoo moabut? Kanus-a ang dugo sa Pagkamatarung moagas, nga silang tanan nga nagbangutan mahimo nga amabalaan ug makaangkon og kinabuhi nga dayon?

46 Ug ang Ginoo miingon: Kini moabut sa atunga-tunga sa panahon, diha sa mga adlaw sa pagkadautan ug pagpanimalos.

47 Ug tan-awa, si Enoch nakakita sa adlaw sa pag-anhi sa Anak sa Tawo, gani diha sa unod; ug ang iyang kalag nagmaya, nag-ingon: Ang Pagkamatarung gibayaw sa itaas, ug ang aKordero gipatay gikan sa katukuran sa kalibutan; ug pinaagi sa hugot nga pagtuo ako anaa sa sabakan sa Amahan, ug tan-awa, ang bZion nag-uban kanako.

48 Ug nahinabo nga si Enoch mitan-aw diha sa ayuta; ug siya nakadungog og usa ka tingog gikan sa mga kahiladman niini, nag-ingon: Alaot, alaot ako, ang inahan sa mga tawo, ako nasakitan, ako gikapoy, tungod sa pagkadautan sa akong mga anak. Kanus-a ako bmakapahulay, ug malimpyohan gikan sa ckahugaw nga migula gikan kanako? Kanus-a ako himoon sa akong Tiglalang nga balaan nga ako makapahulay, ug ang pagkamatarung sa usa ka panahon makapuyo diha sa akong nawong?

49 Ug sa diha nga si Enoch nakadungog sa yuta nga nagbangutan, siya mibakho, ug mituaw ngadto sa Ginoo, nag-ingon: O Ginoo, ikaw wala bay kalooy diha sa yuta? Ikaw dili ba manalangin sa mga anak ni Noe?

50 Ug nahinabo nga si Enoch mipadayon sa iyang pagtuaw ngadto sa Ginoo, nag-ingon: Ako mangayo kanimo, O Ginoo, sa ngalan sa imong Bugtong Anak, gani si Jesukristo, nga ikaw malooy diha ni Noe ug sa iyang binhi, nga ang yuta dili na unta matabunan pinaagi sa mga lunop.

51 Ug ang Ginoo wala makapugong; ug siya mipakigsaad uban ni Enoch, ug nanumpa ngadto kaniya uban sa usa ka panumpa, nga siya mopahunong sa mga alunop; aron siya motawag sa mga anak ni Noe;

52 Ug siya mipadala og usa ka dili mausab nga sugo, nga ang asalin sa iyang binhi kinahanglan kanunay nga makita diha sa tanan nga mga nasud, samtang ang kalibutan magpabilin;

53 Ug ang Ginoo miingon: Bulahan siya nga pinaagi kang kinsa nga binhi moabut ang Mesiyas; kay siya miingon—Ako mao ang aMesiyas, ang bHari sa Zion, ang cBato sa Langit, nga lapad ingon sa kahangturan; kinsa ang mosulod diha sa ganghaan ug dmosaka pinaagi kanako dili gayud mapukan; busa, bulahan sila kinsa Ako misulti, kay sila moabut uban sa mga eawit sa walay katapusan nga kalipay.

54 Ug nahinabo nga si Enoch mituaw ngadto sa Ginoo, nag-ingon: Sa panahon nga ang Anak sa Tawo moabut diha sa lawas, ang yuta makapahulay ba ? Ako nag-ampo kanimo, ipakita kanako kini nga mga butang.

55 Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Enoch: Tan-awa, ug siya mitan-aw ug nakita ang aAnak sa Tawo nga gituboy sa bkrus, sunod sa pamaagi sa mga tawo;

56 Ug siya nakadungog og usa ka makusog nga tingog; ug ang mga langit gitabunan; ug ang tanan nga mga linalang sa Dios nagbangutan; ug ang yuta anag-agulo; ug ang mga bato nangabuak; ug ang mga santos bmibangon, ug cgikoronahan diha sa dtuo nga kamot sa Anak sa Tawo, uban sa mga korona sa himaya;

57 Ug kutob sa gidaghanon sa mga aespiritu nga anaa sa bbilanggoan migawas, ug mibarug sa tuo nga kamot sa Dios; ug ang nahibilin giandam diha sa mga kadena sa kangitngit hangtud sa paghukom sa makahuluganon nga adlaw.

58 Ug usab si Enoch mibakho ug mituaw ngadto sa Ginoo, nag-ingon: Kanus-a makapahulay ang yuta?

59 Ug si Enoch nakakita sa Anak sa Tawo nga mikayab sa itaas ngadto sa Amahan; ug siya mitawag ngadto sa Ginoo, nag-ingon: Dili ba ikaw mobalik pag-usab sa yuta? Tungod kay ikaw ang Dios, ug ako nakaila kanimo, ug ikaw mipanumpa ngari kanako, ug misugo kanako nga ako kinahanglan mangayo diha sa ngalan sa imong Bugtong Anak; ikaw mibuhat kanako, ug mihatag ngari kanako og katungod ngadto sa imong trono, ug dili sa akong kaugalingon, apan pinaagi sa imong kaugalingon nga grasya; busa, ako mangutana kanimo kon ikaw dili ba mobalik pag-usab sa yuta.

60 Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Enoch: Samtang Ako buhi, gani Ako moabut sa akatapusan nga mga adlaw, diha sa mga adlaw sa pagkadautan ug sa pagpanimalos, aron sa pagtuman sa panumpa nga Ako mihimo nganha kanimo mahitungod sa mga anak ni Noe;

61 Ug ang adlaw moabut nga ang yuta amopahulay, apan sa dili pa kana nga adlaw ang mga langit bmongitngit, ug usa ka ctabil sa kangitngit motabon sa yuta, ug ang mga langit mokurog, ug usab ang yuta; ug dako nga mga katalagman moabut taliwala sa mga katawhan, apan ang akong mga katawhan Ako dmopatunhay;

62 Ug apagkamatarung Ako mopakanaog gikan sa langit, ug bkamatuoran Ako mopadala gikan sa cyuta, aron sa dpagpamatuod sa akong Bugtong Anak; sa iyang epagkabanhaw gikan sa patay; oo, ug usab ang pagkabanhaw sa tanan nga mga tawo; ug pagkamatarung ug kamatuoran Ako mosugo nga mosilhig sa yuta ingon sa usa ka lunop, aron fpagpundok sa akong pinili gikan sa upat ka mga suok sa yuta, ngadto sa usa ka dapit nga Ako moandam, usa ka Balaan nga Dakbayan, nga ang akong katawhan mobakus sa ilang mga bat-ang, ug magpaabut sa panahon sa akong pag-anhi; kay diha ang akong tabernakulo, ug kini pagatawgon og Zion, usa ka gBag-ong Jerusalem.

63 Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Enoch: Unya ikaw ug ang imong tanan nga adakbayan makigkita kanila didto, ug kita modawat kanila ngari sa atong sabakan, ug sila makakita kanato; ug kita mogakus kanila, ug sila mogakus kanako, ug kita maghinagkanay sa usag usa;

64 Ug diha anaa ang akong pinuy-anan, ug kini mao ang Zion, diin mogula ang tanan nga mga linalang nga Ako mibuhat; ug sulod sa gidugayon nga usa ka alibo ka mga tuig ang yuta bmopahulay.

65 Ug nahinabo nga si Enoch nakakita sa adlaw sa apag-anhi sa Anak sa Tawo, diha sa katapusan nga mga adlaw, aron mopuyo sa yuta diha sa pagkamatarung sulod sa gidugayon nga usa ka libo ka mga tuig;

66 Apan sa dili pa kana nga adlaw siya nakakita og dako nga mga kalisdanan taliwala sa mga dautan; ug siya usab nakakita sa dagat, nga kini nasamok, ug ang mga kasingkasing sa mga tawo amihunong pagpitik, nagpaabut uban sa kahadlok sa mga bpaghukom sa Makagagahum nga Dios, nga moabut diha sa mga dautan.

67 Ug ang Ginoo mipakita kang Enoch sa tanan nga mga butang, gani ngadto sa kinatumyan sa kalibutan; ug siya nakakita sa adlaw sa matarung, ang takna sa ilang katubsanan, ug nakadawat sa kahingpitan sa akalipay;

68 Ug ang tanan nga mga adlaw sa aZion, sa mga adlaw ni Enoch, mga tulo ka gatus ug kan-uman ug lima ka mga tuig.

69 Ug si Enoch ug ang iyang tanan nga mga katawhan anaglakaw uban sa Dios, ug siya nagpuyo sa taliwala sa Zion; ug nahinabo nga ang Zion nawala, kay ang Dios midawat niini ngadto sa iyang sabakan; ug gikan didto gisangyaw ang panultihon, Ang Zion Nawala.