Thánh Thư
Môi Se 6


Chương 6

(Tháng Mười Một–Tháng Mười Hai năm 1830)

Dòng dõi của A Đam lưu giữ một cuốn sách ghi nhớ—Con cháu ngay chính của ông thuyết giảng sự hối cải—Thượng Đế hiện ra cho Hê Nóc thấy—Hê Nóc thuyết giảng phúc âm—Kế hoạch cứu rỗi được tiết lộ cho A Đam biết—Ông nhận phép báp têm và chức tư tế.

1 A Đam nghe theo tiếng nói của Thượng Đế, và kêu gọi các con trai của mình phải hối cải.

2 Vả A Đam lại ăn ở với vợ mình; và người sinh ra được một con trai, và ông đặt tên cho đứa con trai ấy là Sết. Và A Đam vinh danh Thượng Đế; vì ông nói: Thượng Đế đã ban cho tôi một dòng dõi khác, thế cho A Bên, là người mà Ca In đã giết chết.

3 Và Thượng Đế hiện ra cho Sết thấy, và anh ta không phản nghịch, mà trái lại còn dâng lên của lễ vừa ý, giống như anh của mình là A Bên. Và anh ta cũng sinh được một con trai, và anh ta đặt tên đứa con trai này là Ê Nót.

4 Và rồi những người này bắt đầu cầu khẩn danh Chúa, và Chúa ban phước lành cho họ;

5 Và một cuốn sách ghi nhớ được lưu giữ, trong đó ghi chép bằng ngôn ngữ của A Đam, vì tất cả những ai biết cầu khẩn đến Thượng Đế đều được ban cho khả năng để viết được bởi tinh thần soi dẫn;

6 Và họ dạy dỗ con cái họ đọc và viết, và có một ngôn ngữ thuần khiết và không bại hoại.

7 Giờ đây, Chức Tư Tế này đã có từ lúc khởi thủy, và cũng sẽ còn đến ngày tận thế nữa.

8 Bấy giờ A Đam nói lời tiên tri này, trong khi ông được Đức Thánh Linh tác động, và một gia phả về các con cái của Thượng Đế được lưu giữ. Và đây là sách về các dòng dõi của A Đam, có chép: Ngày mà Thượng Đế sáng tạo ra loài người, Ngài đã làm nên họ giống như Ngài;

9 Ngài đã sáng tạo ra họ, người nam và người nữ, giống như hình ảnh của thể xác Ngài, và Ngài ban phước lành cho họ và đặt tên cho họ là A Đam, vào ngày họ được sáng tạo ra và trở thành loài sinh linh trong xứ làm bệ gác chân của Thượng Đế.

10 A Đam sống được một trăm ba mươi tuổi có sinh một con trai giống như hình ảnh mình và đặt tên cho người con trai này là Sết.

11 Và thời gian của A Đam sống, sau khi A Đam sinh ra Sết, là tám trăm năm, và ông sinh nhiều con trai và con gái;

12 Và tất cả thời gian mà A Đam sống là chín trăm ba mươi năm, rồi ông qua đời.

13 Sết sống được một trăm năm tuổi thì sinh ra Ê Nót, và nói tiên tri trong suốt đời mình, và dạy dỗ con trai mình là Ê Nót về những đường lối của Thượng Đế; vậy nên Ê Nót cũng nói tiên tri.

14 Và sau khi sinh ra Ê Nót, Sết còn sống được tám trăm bảy năm, sinh nhiều con trai và con gái.

15 Và con cái loài người rất đông đảo trên khắp mặt đất. Và trong những ngày đó, Sa Tan có quyền thống trị rất lớn lao giữa loài người, và gây cuồng nộ trong tâm hồn họ; và từ đó có chiến tranh và đổ máu; và bàn tay của con người chống lại anh em của mình, khiến gây nên sự chết chóc, vì những việc làm bí mật để tìm kiếm quyền hành.

16 Tất cả những ngày của Sết sống là chín trăm mười hai năm, rồi ông qua đời.

17 Và Ê Nót sống được chín mươi tuổi thì sinh ra Cai Nan. Và Ê Nót cùng những người dân còn lại của Thượng Đế rời bỏ xứ, mà được gọi là Su Lân, và đến ở vùng đất hứa được gọi theo tên con trai ông, là người mà ông đã đặt tên là Cai Nan.

18 Và sau khi sinh ra Cai Nan, Ê Nót còn sống được tám trăm mười lăm năm, sinh nhiều con trai và con gái. Và tất cả những ngày của Ê Nót sống là chín trăm lẻ năm năm, rồi ông qua đời.

19 Và Cai Nan sống được bảy mươi tuổi thì sinh ra Ma Ha La Le; và sau khi sinh ra Ma Ha La Le, Cai Nan còn sống được tám trăm bốn mươi năm, sinh nhiều con trai và con gái. Và tất cả những ngày của Cai Nan sống là chín trăm mười năm, rồi ông qua đời.

20 Và Ma Ha La Le sống được sáu mươi lăm tuổi thì sinh ra Gia Rết; và sau khi sinh ra Gia Rết, Ma Ha La Le còn sống được tám trăm ba mươi năm, sinh nhiều con trai và con gái. Và tất cả những ngày của Ma Ha La Le sống là tám trăm chín mươi lăm năm, rồi ông qua đời.

21 Và Gia Rết sống được một trăm sáu mươi hai tuổi thì sinh ra Hê Nóc; và sau khi sinh ra Hê Nóc, Gia Rết còn sống được tám trăm năm, sinh nhiều con trai và con gái. Và Gia Rết dạy dỗ Hê Nóc về tất cả những đường lối của Thượng Đế.

22 Và đây là gia phả về các con trai của A Đam, ông là con trai của Thượng Đế, là người mà chính Thượng Đế đã nói chuyện.

23 Và họ là những người thuyết giảng sự ngay chính, và nói lên và tiên tri, cùng kêu gọi tất cả mọi người khắp nơi nên hối cải; và đức tin được giảng dạy cho con cái loài người.

24 Và chuyện rằng, tất cả những ngày của Gia Rết sống là chín trăm sáu mươi hai năm, rồi ông qua đời.

25 Và Hê Nóc sống được sáu mươi lăm tuổi thì sinh ra Mê Tu Sê La.

26 Và chuyện rằng Hê Nóc hành trình giữa dân chúng trong xứ; và trong khi ông hành trình, Thánh Linh của Thượng Đế từ trời giáng xuống và ở với ông.

27 Và ông nghe một tiếng nói từ trên trời, phán rằng—Hỡi Hê Nóc, con trai của ta, hãy tiên tri cho dân này và nói với họ rằng: Phải hối cải, vì Chúa có phán như vầy: Ta tức giận dân này, và cơn giận dữ của ta đang phừng lên chống lại dân này, vì lòng chúng đã trở nên chai đá, tai của chúng điếc, và mắt của chúng không thấy được xa;

28 Và kể từ ngày ta sáng tạo ra chúng, trong nhiều thế hệ này, chúng đã đi lạc lối, và đã chối bỏ ta, và đã tìm kiếm lời khuyên của riêng mình trong bóng tối; và với hành vi khả ố của chúng, chúng đã tạo ra sự sát nhân, và không tuân giữ những điều giáo lệnh mà ta ban cho tổ phụ của chúng là A Đam.

29 Vậy nên, chúng đã thề dối, và bởi vì lời thề nguyền của chúng, nên chúng đã tự rước lấy sự chết; và ta đã chuẩn bị một ngục giới cho chúng nếu chúng không hối cải;

30 Và đây là một sắc lệnh, mà ta đã ban ra lúc mới bắt đầu có thế gian, từ miệng ta, từ lúc mới thiết lập lên nền móng của thế gian, và bởi miệng của các tôi tớ của ta, là các tổ phụ của các ngươi, ta ban sắc lệnh này, và nó sẽ được phổ biến trên thế gian, tới các nơi tận cùng của nó.

31 Và khi Hê Nóc nghe được những lời này, ông bèn sấp mình xuống đất, trước mặt Chúa, và thưa trước mặt Chúa rằng: Tại sao con lại được ưu đãi dưới mắt Chúa, trong khi con chỉ là một thiếu niên và tất cả mọi người ghét con; vì con là người nói năng chậm chạp; vậy nên con có phải là tôi tớ của Ngài chăng?

32 Và Chúa phán cùng Hê Nóc: Hãy đi và làm theo lời ta đã truyền lệnh cho ngươi, và chẳng có ai xuyên thủng được ngươi. Hãy mở miệng ngươi ra, và nó sẽ được tràn đầy, và ta sẽ ban cho ngươi lời nói, vì mọi xác thịt đều ở trong tay ta, và ta sẽ làm những gì ta thấy là tốt.

33 Hãy nói với dân này: Các ngươi hãy chọn lựa ngày này để phục vụ Đức Chúa Trời, Đấng đã làm nên các ngươi.

34 Này, Thánh Linh của ta ở trên ngươi, vậy nên tất cả những lời nói của ngươi sẽ được ta cho là chính đáng; và các núi sẽ chạy trốn trước mặt ngươi, và các sông sẽ đổi dòng của chúng; và ngươi sẽ ở trong ta, và ta sẽ ở trong ngươi; vậy nên hãy đi cùng với ta.

35 Và Chúa nói chuyện với Hê Nóc, và phán cùng ông: Hãy thoa đất sét lên đôi mắt của ngươi, rồi rửa đi, và ngươi sẽ thấy. Và ông đã làm như vậy.

36 Và ông trông thấy những linh hồn mà Thượng Đế đã sáng tạo ra; và ông còn trông thấy cả những điều mà con mắt thiên nhiên không thể nào thấy được; và từ lúc ấy có tiếng đồn khắp xứ rằng: Chúa đã dựng lên một người tiên kiến cho dân của Ngài.

37 Và chuyện rằng Hê Nóc đi ra trong xứ, ở giữa dân chúng, đứng trên các ngọn đồi và những nơi cao, và rao truyền bằng một tiếng nói lớn, làm chứng chống lại những việc làm của họ; và tất cả mọi người đều không hài lòng vì ông.

38 Và họ đến những nơi cao, để nghe ông nói, và bảo các người canh lều: Các anh hãy ở đây giữ lều để chúng tôi đi lại đàng kia xem vị tiên kiến, vì ông ta nói tiên tri, và có một việc lạ xảy ra trong xứ này; một người hoang dã đã đến giữa chúng ta.

39 Và chuyện rằng, khi họ nghe ông nói, không một ai dám động tay tới ông; vì sự sợ hãi đã đến với tất cả những người được nghe ông nói; vì ông đã bước đi cùng Thượng Đế.

40 Và có một người đến với ông, tên người này là Ma Hi Gia, và đã nói với ông rằng: Hãy nói rõ cho chúng tôi biết, ông là ai và từ đâu tới?

41 Và ông nói với họ: Tôi từ xứ Cai Nan tới, là xứ của các tổ phụ tôi, một xứ ngay chính từ trước đến nay. Và cha tôi đã dạy tôi về tất cả những đường lối của Thượng Đế.

42 Và chuyện rằng, khi tôi hành trình từ xứ Cai Nan lại đây, qua ngả biển đông, tôi trông thấy một khải tượng; và trông kìa, tôi thấy các tầng trời, và Chúa đã nói chuyện với tôi và truyền lệnh cho tôi; vậy nên, vì lý do này, để tuân giữ lệnh truyền đó, tôi phải nói ra những lời này.

43 Và Hê Nóc tiếp tục những lời nói của ông rằng: Chúa, Đấng nói với tôi, tức là Thượng Đế của thiên thượng, và Ngài là Thượng Đế của tôi, và là Thượng Đế của các người, và các người là những người anh em của tôi, và tại sao các người tự khuyên bảo lấy mình mà chối Thượng Đế của thiên thượng?

44 Ngài đã lập ra các tầng trời; đấtbệ gác chân của Ngài; và nền móng của nó là của Ngài. Này, Ngài đã đặt nền móng đó, và đem lại muôn triệu loài người đến trên mặt đất.

45 Và sự chết đã xảy đến với tổ phụ chúng ta, tuy nhiên chúng ta biết họ; và không thể chối được, và còn biết cả đến người đầu tiên là A Đam nữa.

46 Vì một cuốn sách ghi nhớ đã được chúng ta ghi chép ở giữa chúng ta, theo kiểu mẫu do ngón tay của Thượng Đế ban cho; và nó được ban cho bằng ngôn ngữ riêng của chúng ta.

47 Và khi Hê Nóc nói lên những lời của Thượng Đế, dân chúng run lên và không thể đứng vững trước sự hiện diện của ông.

48 Và ông nói với họ: Vì A Đam sa ngã, nên mới có chúng ta; và vì sự sa ngã của ông mà có sự chết; và khiến cho chúng ta phải chia sẻ những nỗi thống khổ và đau đớn.

49 Này, Sa Tan đã đến giữa con cái loài người, và cám dỗ họ thờ phượng nó; và loài người đã trở nên xác thịt, nhục dục và quỷ quái, và bị loại ra khỏi sự hiện diện của Thượng Đế.

50 Nhưng Thượng Đế đã cho tổ phụ chúng ta biết rằng tất cả loài người phải hối cải.

51 Và Ngài đã gọi tổ phụ A Đam của chúng ta bằng tiếng nói của Ngài, và phán rằng: Ta là Thượng Đế; ta đã tạo dựng nên thế gian và loài người trước khi họ ở trong xác thịt.

52 Và Ngài còn phán bảo với ông rằng: Nếu ngươi chịu trở lại cùng ta, và nghe theo tiếng nói của ta, và tin cùng hối cải tất cả những phạm giới của ngươi, và chịu phép báp têm bằng nước, trong danh Con Độc Sinh của ta, là người đầy ân điển và lẽ thật, là Chúa Giê Su Ky Tô, là danh duy nhất được ban ra dưới gầm trời này, mà nhờ đó sự cứu rỗi sẽ đến với con cái loài người, thì ngươi sẽ nhận được ân tứ Đức Thánh Linh, và cầu xin mọi điều trong danh Ngài, và bất cứ điều gì ngươi cầu xin, thì điều ấy sẽ được ban cho.

53 Và tổ phụ A Đam của chúng ta nói với Chúa và thưa rằng: Tại sao loài người cần phải hối cải và chịu phép báp têm bằng nước? Và Chúa phán cùng A Đam: Này, ta đã tha thứ sự phạm giới của ngươi trong Vườn Ê Đen rồi.

54 Vì vậy mà có lời loan truyền trong dân chúng rằng: Vị Nam Tử của Thượng Đế đã chuộc tội nguyên thủy, nhờ đó mà những tội lỗi của cha mẹ không thể đổ trên đầu của con cái, vì chúng vô tội từ lúc thế gian mới được tạo dựng.

55 Và Chúa phán cùng A Đam rằng: Vì con cái của ngươi sinh ra trong tội lỗi, cho nên khi chúng bắt đầu lớn lên, tội lỗi thành hình trong tâm hồn chúng, và chúng nếm mùi cay đắng, để chúng có thể hiểu giá trị của điều thiện.

56 Và chúng được ban cho khả năng phân biệt điều thiện với điều ác; vậy nên chúng có quyền tự do lựa chọn, và ta đã ban cho ngươi một luật pháp và một giáo lệnh khác.

57 Vậy nên hãy giảng dạy điều này cho con cái của ngươi biết rằng tất cả mọi người bất cứ ở đâu cũng phải hối cải, bằng không thì họ không có cách gì được thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế cả, vì không có một vật ô uế nào có thể ở trong đó, hay trong chốn hiện diện của Ngài; vì, theo ngôn ngữ của A Đam, Đấng Thánh Thiện là danh Ngài, và danh của Con Độc Sinh của Ngài là Con của Người, tức là Chúa Giê Su Ky Tô, một Phán Quan ngay chính, là Đấng sẽ đến vào thời trung thế.

58 Vậy nên, ta ban cho ngươi một lệnh truyền, phải giảng dạy rộng rãi những điều này cho con cái của ngươi, nói rằng:

59 Vì sự phạm giới nên có sự sa ngã, và sự sa ngã đem lại sự chết, và bởi vì các ngươi được sinh ra trên thế gian bằng nước, máu và linh, do ta tạo ra, và từ bụi đất trở thành một loài sinh linh, nên cũng giống như vậy các ngươi phải được tái sinh trong vương quốc thiên thượng bằng nước và Thánh Linh, và được tẩy sạch bằng máu, đó là máu của Con Độc Sinh của ta; để các ngươi có thể được thánh hóa khỏi mọi tội lỗi, và hưởng những lời về cuộc sống vĩnh cửu trong thế gian này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau, đó là vinh quang bất diệt;

60 Vì nhờ nước mà các ngươi tuân giữ được lệnh truyền; nhờ Thánh Linh mà các ngươi được xưng công bình, và nhờ máu mà các ngươi được thánh hóa;

61 Vậy nên Đấng ấy được ban cho để ở trong các ngươi; sự làm chứng của thiên thượng; Đấng An Ủi; những điều bình an của vinh quang bất diệt; lẽ thật của mọi sự vật; Đấng làm cho tất cả mọi vật được sống, Đấng mang sự sống cho tất cả mọi vật; Đấng biết tất cả mọi vật và có mọi quyền năng theo sự thông sáng, lòng thương xót, lẽ thật, công lý và sự phán xét.

62 Và giờ đây, này, ta nói cho các ngươi: Đây là kế hoạch cứu rỗi cho tất cả mọi người, qua máu của Con Độc Sinh của ta, là người sẽ đến trong thời trung thế.

63 Và này, tất cả mọi vật đều có sự giống nhau của chúng, và tất cả đều được sáng tạo và làm ra để làm chứng về ta, cả những vật thuộc thế tục lẫn những vật thuộc linh; những vật ở trên trời cao, lẫn những vật ở trên đất, những vật ở trong đất, và những vật ở dưới đất, cả ở bên trên lẫn ở bên dưới: tất cả mọi vật đều làm chứng về ta.

64 Và chuyện rằng, khi Chúa đã phán xong với tổ phụ chúng ta là A Đam, thì A Đam kêu cầu Chúa, và ông được Thánh Linh của Chúa đem đi, và được đem xuống nước, và được để ở dưới nước, rồi được đem ra khỏi nước.

65 Và ông được làm phép báp têm như vậy, và Thánh Linh của Thượng Đế giáng xuống ông, và ông được sinh ra bởi Thánh Linh như vậy, và được trở nên sống động trong lòng.

66 Và ông nghe một tiếng nói phát ra từ thiên thượng mà rằng: Ngươi đã được báp têm bằng lửa, và bằng Đức Thánh Linh. Đây là sự làm chứng của Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử từ đây về sau và mãi mãi;

67 Và ngươi theo ban của Đấng không có ngày bắt đầu hay năm kết thúc, từ mọi vĩnh cửu này đến mọi vĩnh cửu khác.

68 Này, ngươi là một trong ta, là con trai của Thượng Đế; và như vậy mong cho tất cả loài người đều trở thành con cái của ta. A Men.

In