Mōsese 6
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí
Kaveingá

Vahe 6

(Nōvema–Tīsema 1830)

ʻOku tauhi ʻe he hako ʻo ʻĀtamá ha tohi ʻo e manatú—ʻOku malanga ʻaki ʻe hono hako māʻoniʻoní ʻa e fakatomalá—ʻOku fakahā mai ʻe he ʻOtuá ia kia ʻĪnoke— ʻOku malanga ʻaki ʻe ʻĪnoke ʻa e ongoongoleleí—Naʻe fakahā mai kia ʻĀtama ʻa e palani ʻo e fakamoʻuí—ʻOkú ne tali ʻa e papitaisó mo e lakanga fakataulaʻeikí.

1 Pea naʻe tokanga ʻa aʻĀtama ki he leʻo ʻo e ʻOtuá, ʻo ne ui ki hono ngaahi fohá ke nau fakatomala.

2 Pea naʻe toe ʻilo ʻe ʻĀtama ʻa hono uaifí, peá ne fanauʻi ha tama, pea naʻá ne ui hono hingoá ko aSeti. Pea naʻe fakalāngilangiʻi ʻe ʻĀtama ʻa e huafa ʻo e ʻOtuá; he naʻá ne pehē: Kuo foaki mai ʻe he ʻOtuá kiate au ha hako ʻe taha, ko e fetongi ʻo ʻĒpeli, ʻa ia naʻe tāmateʻi ʻe Keiní.

3 Pea naʻe fakahā mai ʻe he ʻOtuá ia kia Seti, pea naʻe ʻikai te ne angatuʻu, ka naʻá ne fai ha afeilaulau lelei, ʻo hangē ko hono tokoua ko ʻĒpelí. Pea naʻe fanauʻi foki kiate ia ha foha, peá ne ui hono hingoá ko ʻĪnosi.

4 Pea kamata leva ʻe he kau tangatá ni ke aui ki he huafa ʻo e ʻEikí, pea naʻe tāpuakiʻi ʻa kinautolu ʻe he ʻEikí;

5 Pea naʻe tauhi ha atohi ʻo e manatú, ʻa ia naʻe tohi ai, ʻi he lea ʻa ʻĀtamá, he naʻe tuku kiate kinautolu kotoa pē naʻe ui ki he ʻOtuá ke nau tohi ʻi he laumālie ʻo e bmālohi fakalangí;

6 Pea naʻe akonekina ʻe kinautolu ʻa ʻenau fānaú ke lau tohi mo fai tohi, ʻo nau maʻu ʻa e lea ʻa ia naʻe haohaoa pea teʻeki ʻuliʻi.

7 Ko ʻeni ko e aLakanga Fakataulaʻeiki pē ko iá, ʻa ia naʻe ʻi he kamataʻangá, ʻe ʻi he ngataʻanga ia ʻo e māmaní foki.

8 Ko ʻeni naʻe lea ʻaki ʻe ʻĀtama ʻa e kikité ni, ʻi hono ueʻi ia ʻe he aLaumālie Māʻoniʻoní, pea naʻe tauhi ha btohi hohoko ʻo e cfānau ʻa e ʻOtuá. Pea ko e dtohi ʻeni ʻo e ngaahi toʻu tangata ʻo ʻĀtamá, ʻa ia naʻe pehē: ʻI he ʻaho naʻe fakatupu ai ʻe he ʻOtuá ʻa e tangatá, naʻá ne ngaohi ia ʻi he tatau ʻa e ʻOtuá;

9 Naʻá ne fakatupu ʻa akinaua, ʻa e tangata mo e fefine, ʻi he btatau ʻo hono sino ʻoʻoná, mo ne tāpuakiʻi ʻa kinaua mo ui hona chingoa ko ʻĀtama, ʻi he ʻaho naʻe fakatupu ai ʻa kinauá ʻo na hoko ko e ongo dlaumālie moʻui, ʻi he fonuá ʻi he funga etuʻunga vaʻe ʻo e ʻOtuá.

10 Pea naʻe moʻui ʻa aʻĀtama ʻo feʻunga mo e taʻu ʻe teau tolungofulu peá ne fakatupu ʻa e foha ʻi hono tatau ʻoʻoná, ʻo fakatatau ki hono bfōtunga ʻoʻoná, ʻo ne ui hono hingoá ko Seti.

11 Pea ko e ngaahi ʻaho ʻo ʻĀtamá, hili ʻene fakatupu ʻa Setí, ko e taʻu ʻe valungeau, pea naʻa ne fakatupu ʻa e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine tokolahi;

12 Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa naʻe moʻui ai ʻa ʻĀtamá ko e taʻu ʻe hivangeau tolungofulu, peá ne pekia.

13 Naʻe moʻui ʻa Seti ʻi he taʻu ʻe teau mā nima, pea naʻá ne fakatupu ʻa ʻĪnosi, peá ne kikite ʻi hono ngaahi ʻahó kotoa pē, mo akoʻi ʻa hono foha ko ʻĪnosí ʻi he ngaahi hāʻeleʻanga ʻo e ʻOtuá; ko ia naʻe kikite foki mo ʻĪnosi.

14 Pea naʻe moʻui ʻa Seti ʻo feʻunga mo e taʻu ʻe valungeau mā fitu ʻi he hili ʻene fakatupu ʻa ʻĪnosí, ʻo ne fakatupu ʻa e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine tokolahi.

15 Pea naʻe tokolahi ʻa e fānau ʻa e tangatá ʻi hono kotoa ʻo e funga fonuá. Pea ʻi he ngaahi ʻaho ko iá naʻe lahi ʻa e amālohi ʻo Sētané ʻi he lotolotonga ʻo e faʻahinga ʻo e tangatá, ʻo ne fakatupu-lili ʻi honau lotó; pea naʻe tupu ʻo fai atu mei ai ʻa e ngaahi tau mo e lilingi toto; pea naʻe hiki hake ʻe he tangatá ʻa hono nimá ki hono tokoua ʻoʻoná, ʻi hono fakatupu ʻo e maté, koeʻuhí ko e ngaahi ngāue bfufū, ʻi he feinga ke maʻu ʻa e mālohi.

16 Ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo Setí ko e taʻu ʻe hivangeau hongofulu mā ua, peá ne pekia.

17 Pea naʻe moʻui ʻa ʻĪnosi ʻi he taʻu ʻe hivangofulu peá ne fakatupu ʻa aKainani. Pea naʻe ʻalu atu ʻa ʻĪnosi mo e toenga ʻo e kakai ʻo e ʻOtuá mei he fonuá, ʻa ia naʻe ui ko Sūloní, ʻo nau nofo ʻi ha fonua ʻo e talaʻofá, ʻa ia naʻá ne fakahingoa ki he hingoa ʻo hono foha ʻoʻoná, ʻa ia naʻá ne fakahingoa ko Kainani.

18 Pea naʻe moʻui ʻa ʻĪnosi, ʻi he hili ʻene fakatupu ʻa Kainaní, ʻi he taʻu ʻe valungeau hongofulu mā nima, peá ne fakatupu ʻa e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine tokolahi. Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa ʻo ʻĪnosí ko e taʻu ʻe hivangeau mā nima, peá ne pekia.

19 Pea naʻe moʻui ʻa Kainani ʻi he taʻu ʻe fitungofulu, peá ne fakatupu ʻa Malelili; pea naʻe moʻui ʻa Kainani ʻi he hili ʻene fakatupu ʻa Malelilí ʻi he taʻu ʻe valungeau mā fāngofulu, peá ne fakatupu ʻa e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine. Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa ʻo Kainaní ko e taʻu ʻe hivangeau mā hongofulu, peá ne pekia.

20 Pea naʻe moʻui ʻa Malelili ʻi he taʻu ʻe onongofulu mā nima, peá ne fakatupu ʻa Sēleti, pea naʻe moʻui ʻa Malelili, ʻi he hili ʻene fakatupu ʻa Sēletí, ʻi he taʻu ʻe valungeau mā tolungofulu, peá ne fakatupu ʻa e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine. Pea ko e ngaahi ʻaho kotoa ʻo Malelilí ko e taʻu ʻe valungeau hivangofulu mā nima, peá ne pekia.

21 Pea naʻe moʻui ʻa Sēleti ʻi he taʻu ʻe teau onongofulu mā ua, peá ne fakatupu ʻa aʻĪnoke; pea naʻe moʻui ʻa Sēleti, ʻi he hili ʻene fakatupu ʻa ʻĪnoké, ʻi he taʻu ʻe valungeau, peá ne fakatupu ʻa e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine. Pea naʻe akoʻi ʻe Sēleti ʻa ʻĪnoke ʻi he ngaahi hala kotoa pē ʻo e ʻOtuá.

22 Pea ko e tohi hohoko ʻeni ʻo e ngaahi foha ʻo ʻĀtamá, ʻa ia ko e afoha ʻo e ʻOtuá, ʻa ia naʻe fefolofolai totonu pē ʻa e ʻOtuá, mo ia.

23 Pea ko e kau amalanga ʻa kinautolu ʻo e māʻoniʻoní, pea naʻa nau lea mo bkikite, mo ui ki he kakai kotoa pē, ʻi he feituʻu kotoa pē, ke nau cfakatomala; pea naʻe akoʻi ʻa e dtuí ki he fānau ʻa e tangatá.

24 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko e ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo Sēletí ko e taʻu ʻe hivangeau onongofulu mā ua, peá ne pekia.

25 Pea naʻe moʻui ʻa ʻĪnoke ʻi he taʻu ʻe onongofulu mā nima, peá ne fakatupu ʻa aMētusela.

26 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe fononga holo ʻa ʻĪnoke ʻi he fonuá, ʻi he lotolotonga ʻo e kakaí; pea lolotonga ʻene fonongá, naʻe maliu hifo ʻa e Laumālie ʻo e ʻOtuá mei he langí, ʻo nofoʻia ʻiate ia.

27 Pea naʻá ne fanongo ki ha leʻo mei he langí, ʻoku pehē mai: ʻE ʻĪnoke, ko hoku foha, kikite ki he kakaí ni, ʻo pehē kiate kinautolu—Mou fakatomala, he ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí: ʻOku ou aʻita ki he kakaí ni, pea kuo tupu ʻeku ʻita kakahá kiate kinautolu; he kuo fakaʻau ʻo fefeka ʻa honau lotó, pea ʻoku ongongataʻa ʻa honau btelingá, pea ʻoku cʻikai lava ke sio ʻa honau matá ke mamaʻo;

28 Pea ko e ngaahi toʻu tangata lahi ko ʻení, talu mei heʻeku fakatupu ʻa kinautolú, kuo nau a, pea kuo nau fakaʻikaiʻi au, pea nau fekumi ki heʻenau ngaahi fakakaukau ʻanautolu pē ʻi he fakapoʻulí; pea kuo nau filioʻi ʻi heʻenau ngaahi anga-fakalieliá ke fakapō, pea kuo ʻikai te nau tauhi ʻa e ngaahi fekau, ʻa ia naʻá ku tuku ki heʻenau tamai, ko ʻĀtamá.

29 Ko ia, kuo nau fuakava loi, pea ʻi heʻenau ngaahi afuakavá, kuo nau fakahoko mai ai kiate kinautolu ʻa e maté, pea kuó u teuteu ha bheli moʻonautolu, ʻo kapau ʻe ʻikai te nau fakatomala;

30 Pea ko e tuʻutuʻuni ʻeni, ʻa ia kuó u ʻoatu ʻi he kamataʻanga ʻo e māmaní, mei hoku ngutu ʻoʻokú, talu mei he fokotuʻu hono tuʻunga ʻo iá, pea ʻi he ngutu ʻo ʻeku kau tamaioʻeikí, ʻa ia ko hoʻo ngaahi tamaí, kuó u tuʻutuʻuniʻi ia, ʻo hangē ko ia ʻe fekauʻi atu ʻi he māmaní, ʻo aʻu ki hono ngaahi ngataʻanga ʻo iá.

31 Pea ʻi he fanongo ʻa ʻĪnoke ki he ngaahi folofola ko ʻení, naʻá ne punou hifo ia ki he kelekelé, ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí, ʻo ne fakatau folofola ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí, ʻo pehē: Ko e hā kuó u ʻilo ai ʻa e ʻofa ʻi ho ʻaó, ka ko ha tamasiʻi pē au, pea ʻoku fehiʻa ʻa e kakaí kotoa pē ʻiate au; he ʻoku atōʻohi ʻeku leá; ko ia ko hoʻo tamaioʻeiki koā au?

32 Pea naʻe folofola ʻa e ʻEikí kia ʻĪnoke: ʻAlu atu ʻo fai ʻo hangē ko ʻeku fekau kiate koé, pea ʻe ʻikai lava ʻe ha tangata ʻo fakalaveaʻi koe. Fakaava ho angutú, pea ʻe fakafonu ia, pea te u foaki kiate koe ʻa ia ke ke leaʻakí, he ʻoku ʻi hoku nimá ʻa e kakano kotoa pē, pea te u fai ʻo fakatatau mo e meʻa ʻe hā ngali lelei kiate aú.

33 Lea ki he kakaí ni ʻo pehē: Mou afili he ʻahó ni, ke tauhi ki he ʻEiki ko e ʻOtua ʻa ia naʻá ne fakatupu ʻa kimoutolú.

34 Vakai ʻoku ʻiate koe ʻa hoku Laumālié, ko ia te u fakatonuhiaʻi ʻa hoʻo ngaahi lea kotoa pē; pea ʻe hola ʻa e ngaahi amoʻungá ʻi ho ʻaó, pea ʻe afe ʻa e ngaahi bvaitafé mei honau tafeʻangá; pea te ke nofo ʻiate au, pea mo au ʻiate koe; ko ia ke ke cʻaʻeva mo au.

35 Pea naʻe folofola ʻa e ʻEikí kia ʻĪnoke, ʻo pehē kiate ia: Pani ho matá ʻaki ʻa e ʻumea, pea fufulu ia, pea te ke mamata. Pea naʻá ne fai ia.

36 Pea naʻá ne mamata ki he ngaahi alaumālie naʻe fakatupu ʻe he ʻOtuá; pea naʻá ne mamata foki ki he ngaahi meʻa naʻe ʻikai ke faʻa hā mai ki he mata bfakanatulá; pea kamata mei ai mo e mafola atu ʻa e lea ʻi he fonuá ʻo pehē: Kuo fokotuʻu hake ʻe he ʻEikí ha ctangata kikite ki hono kakaí.

37 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe ʻalu atu ʻa ʻĪnoke ʻi he fonuá, ʻi he lotolotonga ʻo e kakaí, ʻo tuʻu ʻi he funga ʻo e ngaahi tafungofungá mo e ngaahi potu māʻolungá, ʻo ne kaila ʻaki ʻa e leʻo-lahi, ʻo fakamoʻoniʻi hono kovi ʻo ʻenau ngaahi ngāué; pea naʻe aʻita ʻa e kakaí kotoa pē koeʻuhi ko ia.

38 Pea naʻa nau ō mai ke fanongo kiate ia, ʻi he ngaahi potu māʻolungá, ʻo nau pehē ki he kau tauhi fale fehikitakí: Mou tatali ʻi heni ʻo tauhi ʻa e ngaahi fale fehikitakí, lolotonga ʻemau ʻalu ki hē ke vakai ki he tangata kikité, he ʻokú ne kikite, pea ʻoku ʻi ai ha meʻa ngali kehe ʻi he fonuá; kuo haʻu ha tangata hehengi ki hotau lotolotongá.

39 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi heʻenau fanongo kiate iá, naʻe ʻikai ke ʻi ai ha tangata ʻe ala kiate ia; he naʻe hoko mai ʻa e manavahē kiate kinautolu kotoa pē naʻe fanongo kiate iá; he naʻá ne ʻaʻeva mo e ʻOtuá.

40 Pea naʻe haʻu ha tangata kiate ia, ʻa ia ko hono hingoá ko Mahisia, ʻo ne pehē ange kiate ia: Fakahā mahino mai kiate kimautolu pe ko hai koe, pea ko hoʻo haʻú mei fē?

41 Pea naʻá ne pehē ange kiate kinautolu: Naʻá ku haʻu mei he fonua ko Kainaní, ʻa e fonua ʻo ʻeku ngaahi tamaí, ko ha fonua ʻo e māʻoniʻoni ʻo aʻu mai ki he ʻahó ni. Pea naʻe akoʻi au ʻe heʻeku tamaí ʻi he ngaahi hala kotoa pē ʻo e ʻOtuá.

42 Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi he lolotonga ʻeku fononga mei he fonua ko Kainaní, ofi ki he tahi hahaké, naʻá ku mamata ki ha meʻa-hā-mai; pea ʻiloange, naʻá ku mamata ki he ngaahi langí, pea folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au, ʻo ne fai kiate au ʻa e fekau; ko ia, koeʻuhí ko e meʻá ni, pea ke u fai ki he fekau ko iá, ʻoku ou lea ʻaki atu ai ʻa e ngaahi lea ko ʻení.

43 Pea hoko atu ʻe ʻĪnoke ʻa ʻene leá, ʻo pehē: Ko e ʻEiki ʻa ia naʻe folofola mai kiate aú, ko e ʻOtua tonu pē ia ʻo e langí, pea ko hoku ʻOtuá ia, pea mo homou ʻOtuá, pea ko hoku kāinga ʻa kimoutolu, pea ko e hā ʻoku mou afealēleaʻaki ai ʻa kimoutolu, ʻo fakafisingaʻi ʻa e ʻOtua ʻo e langí?

44 Naʻá ne fakatupu ʻa e ngaahi langí; ko e amāmaní ʻa hono btuʻunga vaʻé; pea ʻoku ʻaʻana ʻa hono tuʻunga ʻo iá. Vakai, naʻá ne fokotuʻu ia, pea kuó ne ʻomi ʻa e kakai tokolahi ki hono funga ʻo iá.

45 Pea kuo hoko mai ʻa e maté ki heʻetau ngaahi tamaí; ka neongo iá ʻoku tau ʻiloʻi ʻa kinautolu, pea ʻikai lava ke fakaʻikaiʻi ia, pea naʻa mo e ʻuluaki ʻo e kakai kotoa pē ʻoku tau ʻiloʻi ia, ʻa ia ko ʻĀtama.

46 He kuo tau tohi ha tohi ʻo e amanatu ʻiate kitautolu, ʻo fakatatau ki he sīpinga naʻe ʻomai ʻe he toʻukupu ʻo e ʻOtuá; pea ʻoku fai ia ʻi heʻetau lea ʻatautolú.

47 Pea ʻi he lea ʻaki atu ʻe ʻĪnoke ʻa e ngaahi folofola ʻa e ʻOtuá, naʻe tetetete ʻa e kakaí, ʻo ʻikai te nau faʻa lava ke tuʻu ʻi hono ʻaó.

48 Pea naʻá ne pehē kiate kinautolu: Koeʻuhi ko e ahinga ʻa ʻĀtamá, ko ia ʻoku tau ʻi ai aí; pea ʻi heʻene hingá naʻe hoko mai ai ʻa e bmaté; pea kuo ngaohi ʻa kitautolu ke kau ʻi he maʻu ʻo e mamahí mo e malaʻiá.

49 Vakai kuo haʻu ʻa Sētane ki he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá, ʻo ne aʻahiʻahiʻi ʻa kinautolu ke nau hū kiate ia; pea kuo hoko ʻa e tangatá ʻo banga-fakakakano, pea cfaʻa holi kovi, mo anga-fakatēvolo, pea kuo dtāpuniʻi ʻa kinautolu ʻi tuʻa mei he ʻao ʻo e ʻOtuá.

50 Ka kuo fakahā ʻe he ʻOtuá ki heʻetau ngaahi tamaí kuo pau ke fakatomala ʻa e kakai kotoa pē.

51 Pea naʻá ne ui ki heʻetau tamai ko ʻĀtamá ʻaki hono leʻo ʻoʻoná, ʻo pehē: Ko e ʻOtuá au; naʻá ku fakatupu ʻa e māmaní, mo e atangatá ʻi he bteʻeki ai ke nau ʻi he kakanó.

52 Pea naʻá ne toe pehē foki kiate ia: Kapau te ke tafoki mai kiate au, pea tokanga ki hoku leʻó, pea tui, mo fakatomala mei hoʻo ngaahi maumau-fono kotoa pē, pea apapitaiso, ʻio ʻi he vaí, ʻi he huafa ʻo hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, ʻa ia ʻoku fonu ʻi he bʻaloʻofa mo e moʻoní, ʻa ia ko cSīsū Kalaisi, ko e dhuafa pē taha ʻe foaki ʻi he lalo langí, ʻa ia ʻe lava ʻo hoko mai ai ʻa e efakamoʻuí ki he fānau ʻa e tangatá, te ke maʻu ʻa e meʻa-foaki ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní, ʻo kole ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi hono huafá, pea ʻilonga ha meʻa te ke kole, ʻe foaki ia kiate koe.

53 Pea naʻe fakatau folofola ʻa ʻetau tamai ko ʻĀtamá ki he ʻEikí, ʻo pehē: Ko e hā ʻa e ʻuhinga kuo pau ke fakatomala ai ʻa e tangatá pea papitaiso ʻi he vaí? Pea folofola ʻa e ʻEikí kia ʻĀtama: Vakai, kuó u afakamolemoleʻi kiate koe ʻa hoʻo maumau-fono ʻi he Ngoue ko ʻĪtení.

54 Naʻe tupunga mei ai ʻene mafola holo ʻi he kakaí ʻa e lea ʻo pehē, kuo fai ʻa e afakalelei ʻe he bʻAlo ʻo e ʻOtuá ki he ʻuluaki angahalá, ʻa ia ʻe ʻikai lava ke ʻekeʻi ai ʻa e ngaahi angahala ʻa e mātuʻá ki he ʻulu ʻo e cfānaú, he kuo ʻikai haʻanau angahala talu mei hono ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní.

55 Pea naʻe folofola ʻa e ʻEikí kia ʻĀtama, ʻo pehē: Ko e meʻa ʻi he fanauʻi mai hoʻo fānaú ʻi he angahalá, ko ia ʻi heʻenau kamata ke tupu haké, ʻoku tupu hake ʻa e aangahalá ʻi honau lotó, pea nau ʻiloʻi ai ʻa e bmeʻa mahí, koeʻuhí ke nau ʻiloʻi hono fakamahuʻingaʻi ʻa e leleí.

56 Pea kuo tuku kiate kinautolu ke nau ʻiloʻi ʻa e leleí mei he koví, ko ia ʻoku nau hoko ai ko e niʻihi ke afili maʻanautolu pē, pea kuó u tuku kiate koe ha fono mo e fekau ʻe taha.

57 Ko ia, akoʻi ia ki hoʻo fānaú, kuo pau ke afakatomala ʻa e kakai kotoa pē, ʻi he feituʻu kotoa pē, pe ʻe ʻikai te nau teitei lava ʻo maʻu ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtuá, he ʻoku ʻikai lava ke bnofo ʻi ai ha meʻa ʻoku ctaʻemaʻa, pe nofo ʻi hono ʻaó; he ʻoku hangē ko e lea ʻa ʻĀtamá, ko e dTangata ʻo e Māʻoniʻoní ʻa hono huafá, pea ko e huafa ʻo hono ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú ko e eFoha ʻo e Tangatá, ʻio ko Sīsū Kalaisi, ko ha fFakamaau māʻoniʻoni, ʻa ia ʻe haʻu ʻi he vaeuaʻangamālie ʻo taimí.

58 Ko ia, ʻoku ou fai kiate koe ha fekau, ke ke akoʻi tauʻatāina ʻa e ngaahi meʻá ni ki hoʻo afānaú, ʻo pehē:

59 Kuo hoko mai ʻa e hingá ko e tupu mei he maumau-fonó, ʻa ia ko e hinga ʻokú ne ʻomi ʻa e maté, pea ko e meʻa ʻi hono fanauʻi mai ʻa kimoutolu ki he māmaní ʻi he vai, mo e toto, pea mo e alaumālie, ʻa ia kuó u fakatupú, pea pehē ʻa e tupu mei he befú ha laumālie moʻuí, ʻe pehē pē ʻa e pau ke toe cfanauʻi ʻa kimoutolu ki he puleʻanga ʻo e langí, ʻi he dvai, pea mo e Laumālié, pea fakamaʻa ʻa kimoutolu ʻi he totó, ʻa ia ko e taʻataʻa ʻo hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú; koeʻuhí ke fakamaʻa ʻa kimoutolu mei he angahala kotoa pē, pea efiefia ʻi he ngaahi ffolofola ʻo e moʻui taʻengatá ʻi he māmani ko ʻení, mo e moʻui taʻengata ʻi he maama ka hoko maí, ʻio ʻa e gnāunau taʻe-faʻa-maté;

60 He ʻoku mou tauhi ʻa e fekaú ʻi he avaí; ʻoku bfakatonuhiaʻi ʻa kimoutolu ʻi he Laumālié, pea ʻoku cfakamāʻoniʻoniʻi ʻa kimoutolu ʻi he dtaʻataʻá;

61 Ko ia ʻoku foaki ia ke nofoʻia ʻiate kimoutolu; ʻa e tohi ʻo e langí; ʻa e aFakafiemālié; ʻa e ngaahi meʻa fakamelino ʻo e nāunau taʻe-faʻa-maté; ʻa e moʻoni ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē; ʻa e meʻa ʻa ia ʻoku fakaakeʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, ʻa ia ʻoku ngaohi ke moʻui ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē; ko ia ia ʻokú ne ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, pea ʻoku maʻu ʻe ia ʻa e mālohi kotoa pē ʻo fakatatau ki he potó, ʻaloʻofá, moʻoní, fakamaau totonú, mo e fakamāú.

62 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku ou pehē kiate koe: Ko e apalani ʻeni ʻo e fakamoʻuí ki he kakai kotoa pē, tuʻunga ʻi he taʻataʻa ʻo hoku bʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, ʻa ia ʻe hāʻele mai ʻi he vaeuaʻangamālie ʻo taimí.

63 Pea vakai, ʻoku ʻi ai hono tatau ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē, pea kuo fakatupu mo ngaohi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ke afakamoʻoniʻi au, ʻa e ngaahi meʻa ʻoku fakamāmani, mo e ngaahi meʻa ʻoku fakalaumālie fakatouʻosi; ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻi he langí ʻi ʻolunga, mo e ngaahi meʻa ʻi he funga ʻo e māmaní, mo e ngaahi meʻa ʻoku ʻi loto ʻi he māmaní, mo e ngaahi meʻa ʻoku ʻi he lalo fonuá, pea ko e ngaahi meʻa ʻi ʻolunga pea ʻi laló fakatouʻosi: ʻoku nau fakamoʻoniʻi kotoa pē au.

64 Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi he hili ʻa e fefolofolai ʻa e ʻEikí mo ʻĀtama, ko ʻetau tamaí, naʻe kaila ʻa ʻĀtama ki he ʻEikí, pea naʻe ʻave ia ʻe he aLaumālie ʻo e ʻEikí, pea ʻohifo ia ki he loto vaí, pea naʻe fakatokoto hifo ia ʻi he loto bvaí, pea naʻe ʻohake ia mei he vaí.

65 Pea ko ia naʻe papitaiso ia, pea naʻe maliu hifo ʻa e Laumālie ʻo e ʻOtuá kiate ia, pea ko ia naʻe afanauʻi ia ʻi he Laumālié, pea naʻe fakaakeakeʻi ia ʻi he tangata ʻi blotó.

66 Pea naʻá ne fanongo ki ha leʻo mei he langí, ʻoku pehē: Kuo apapitaiso koe ʻaki ʻa e afi, pea mo e Laumālie Māʻoniʻoni. Ko e bfakamoʻoni ʻeni ʻa e Tamaí, pea mo e ʻAló, ʻo fai atu mei heni pea taʻengata;

67 Pea ʻokú ke kau ki he alakanga ʻo ia naʻe ʻikai hano kamataʻanga ʻo hono ngaahi ʻahó pe ngataʻanga ʻo hono ngaahi taʻú, mei he taʻengatá kotoa ki he taʻengatá hono kotoa.

68 Vakai, ʻokú ke ataha ʻiate au, ko ha foha ʻo e ʻOtuá; pea ʻe pehē ha lava ke hoko ʻa e kakai kotoa pē ko hoku ngaahi bfoha. ʻĒmeni.