Mga Kasulatan
Moises 5


Kapitulo 5

(Hunyo—Oktubre 1830)

Adan ug Eva nanganak—Adan mihalad og sakripisyo ug mialagad sa Dios—Cain ug Abel natawo—Cain misukol, nahigugma ni Satanas labaw kay sa Dios, ug nahimo nga Kapildihan—Pagbuno ug pagkadautan mikaylap—Ang ebanghelyo gisangyaw gikan sa sinugdanan.

1 Ug nahinabo nga human Ako, ang Ginoong Dios, mihingilin kanila, nga si Adan misugod sa pagtikad sa yuta, ug sa apagmando ibabaw sa tanan nga mga mananap sa kaumahan, ug sa pagkaon sa iyang pan pinaagi sa singot sa iyang kilay, ingon nga Ako ang Ginoo misugo kaniya. Ug si Eva, usab, iyang asawa, naghago uban kaniya.

2 Ug si Adan nakigdulog sa iyang asawa, ug siya ananganak ngadto kaniya og anak nga mga lalaki ug anak nga mga bbabaye, ug sila nagsugod sa cpagsanay ug pagpuno sa yuta.

3 Ug gikan niana nga higayon, ang anak nga mga lalaki ug anak nga mga ababaye ni Adan misugod sa pagminyoay diha sa yuta, ug sa pagtikad sa yuta, ug sa pag-atiman sa mga kahayopan, ug sila usab nanganak ug anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye.

4 Ug si Adan ug si Eva, iyang asawa, mitawag sa ngalan sa Ginoo, ug sila nakadungog sa tingog sa Ginoo gikan sa agianan paingon sa Tanaman sa aEden, nagsulti ngadto kanila, ug sila wala makakita kaniya; kay sila gipahilayo gikan sa iyang batubangan.

5 Ug siya mihatag ngadto kanila og mga sugo, nga sila amosimba sa Ginoo nga ilang Dios, ug kinahanglan nga mohalad sa bunang mga anak sa ilang mga kahayopan, alang sa usa ka halad ngadto sa Ginoo. Ug si Adan cnagmasulundon ngadto sa mga sugo sa Ginoo.

6 Ug human sa daghan nga mga adlaw usa ka aanghel sa Ginoo mipakita ngadto ni Adan, nag-ingon: Ngano nga ikaw naghalad og mga bsakripisyo ngadto sa Ginoo? Ug si Adan miingon ngadto kaniya: Wala ako masayud, gawas nga ang Ginoo misugo kanako.

7 Ug unya ang anghel misulti, nag-ingon: Kini nga butang mao ang usa ka apagkasama sa bsakripisyo sa Bugtong Anak sa Amahan, nga puno sa cgrasya ug kamatuoran.

8 Busa, ikaw mobuhat sa tanan nga imong buhaton diha sa angalan sa Anak, ug ikaw bmaghinulsol ug cmotawag sa Dios diha sa ngalan sa Anak hangtud sa kahangturan.

9 Ug niana nga adlaw ang aEspiritu Santo mikunsad diha ni Adan, diin nagpamatuod sa Amahan ug sa Anak, nag-ingon: Ako mao ang bBugtong Anak sa Amahan gikan sa sinugdanan, gikan karon ug sa kahangturan, kay ikaw cnapukan ikaw mahimo nga dpagatubson, ug ang tanan nga katawhan, kutob sa buot.

10 Ug niana nga adlaw si Adan mihimaya sa Dios ug anatagbaw, ug misugod sa bpagpanagna mahitungod sa tanan nga mga banay sa yuta, nag-ingon: Daygon ang ngalan sa Dios, kay tungod sa akong kalapasan ang akong mga mata nabuka, ug niini nga kinabuhi ako adunay ckalipay, ug usab sa dunod ako makakita sa Dios.

11 Ug si aEva, iyang asawa, nakadungog niining tanan nga mga butang ug nalipay, nag-ingon: Kon dili pa unta sa atong kalapasan kita dili unta makaangkon og bbinhi, ug dili gayud masayud sa maayo ug sa dautan, ug sa kalipay sa atong katubsanan, ug sa kinabuhi nga dayon nga gihatag sa Dios ngadto sa tanan nga masulundon.

12 Ug si Adan ug si Eva mihimaya sa ngalan sa Dios, ug sila mihimo sa tanan nga mga butang nga amahibaloan ngadto sa ilang anak nga mga lalaki ug sa ilang anak nga mga babaye.

13 Ug si aSatanas miabut taliwala kanila, nag-ingon: Ako mao usab ang usa ka anak sa Dios; ug siya misugo kanila, nag-ingon: Ayaw pagtuo niini; ug sila wala bmotuo niini, ug sila cnahigugma ni Satanas labaw pa kay sa Dios. Ug ang mga tawo misugod gikan niana nga higayon sa dpagkakalibutanon, pagkamahilayon, ug pagkayawan-on.

14 Ug ang Ginoong Dios mitawag diha sa mga tawo pinaagi sa aEspiritu Santo bisan diin ug misugo kanila nga sila kinahanglan nga maghinulsol;

15 Ug kutob sa amotuo sa Anak, ug maghinulsol sa ilang mga sala, bpagaluwason; ug kutob sa dili motuo ug dili maghinulsol, cpagasilotan; ug ang mga pulong migula gikan sa ba-ba sa Dios diha sa hugot nga balaod; busa sila kinahanglan gayud nga matuman.

16 Ug si Adan ug si Eva, iyang asawa, wala mohunong sa pagtawag sa Dios. Ug si Adan nakigdulog ni Eva nga iyang asawa, ug siya nanamkon ug nanganak ni aCain, ug miingon: Ako nakapanamkon og tawo gikan sa Ginoo; busa siya mahimo nga dili mosalikway sa iyang mga pulong. Apan tan-awa, si Cain wala maminaw, nag-ingon: Kinsa ang Ginoo nga kinahanglan ako makaila kaniya?

17 Ug siya usab nanamkon ug nanganak sa iyang igsoon nga lalaki nga si aAbel. Ug si Abel bnaminaw ngadto sa tingog sa Ginoo. Ug si Abel mao ang magbalantay sa karnero, apan si Cain usa ka magtitikad sa yuta.

18 Ug si Cain anahigugma ni Satanas labaw kay sa Dios. Ug si Satanas misugo kaniya, nag-ingon: bPaghimo og usa ka halad ngadto sa Ginoo.

19 Ug paglabay sa panahon nahinabo nga si Cain nagdala og bunga sa yuta ingon nga halad ngadto sa Ginoo.

20 Ug si Abel, siya usab nagdala sa unang mga anak sa iyang kahayopan, ug sa tambok niana. Ug ang Ginoo adunay pagtahud ngadto ni Abel, ug ngadto sa iyang ahalad;

21 Apan ngadto kang Cain, ug ngadto sa iyang ahalad, siya walay pagtahud. Karon si Satanas nasayud niini, ug nakapahimuot kini kaniya. Ug si Cain hilabihan sa kasuko, ug ang iyang panagway nahugno.

22 Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Cain: Ngano nga ikaw nasuko? Ngano nga nahugno ang imong panagway?

23 Kon ikaw nagbuhat og maayo, ikaw apagadawaton. Ug kon ikaw wala magbuhat og maayo, ang sala naghulat diha sa pultahan, ug si Satanas nagtinguha sa pag-angkon kanimo; ug gawas kon ikaw maminaw ngadto sa akong mga sugo, Ako moluwas kanimo, ug kini mahitabo nganha kanimo sumala sa imong tinguha. Ug ikaw magmando ibabaw kaniya;

24 Kay gikan niini nga higayon ikaw mahimo nga amahan sa iyang mga bakak; ikaw pagatawgon og aKapildihan; kay ikaw mao usab sa wala pa ang kalibutan.

25 Ug kini maingon sa umaabut nga higayon—Nga kining mga apagkasalawayon nadawat gikan kang Cain; kay siya misalikway sa mahinungdanon nga tambag nga nadawat gikan sa Dios; ug kini mao ang usa ka tunglo diin Ako mobutang diha kanimo, gawas kon ikaw maghinulsol.

26 Ug si Cain nasuko, ug wala na maminaw sa tingog sa Ginoo, ni ngadto kang Abel, iyang igsoon nga lalaki, kinsa naglakaw diha sa pagkabalaan sa atubangan sa Ginoo.

27 Ug si Adan ug ang iyang asawa nagbangutan sa atubangan sa Ginoo, tungod ni Cain ug sa iyang mga kaigsoonan.

28 Ug nahinabo nga si Cain mikuha sa anak nga babaye sa iyang igsoon nga lalaki aron pangasaw-on, ug asila nahigugma ni Satanas labaw kay sa Dios.

29 Ug si Satanas miingon ngadto ni Cain: Panumpa ngari kanako pinaagi sa imong tutunlan, ug kon ikaw mosulti niini ikaw mamatay; ug ipanumpa ang imong mga kaigsoonan pinaagi sa ilang mga ulo, ug pinaagi sa buhi nga Dios, nga sila dili mosulti niini; kay kon sila mosulti niini, sila sa pagkatinuod mamatay; ug kini aron ang imong amahan mahimo nga dili masayud niini; ug niini nga adlaw ako motugyan sa imong igsoon nga lalaki nga si Abel nganha sa imong mga kamot.

30 Ug si Satanas nanumpa ngadto kang Cain nga siya mobuhat sumala sa iyang mga sugo. Ug kining tanan nga mga butang gibuhat diha sa tago.

31 Ug si Cain miingon: Sa pagkatinuod ako mao si Mahan, ang ginoo niining dako nga tinago, nga ako amopatay ug makaangkon og bahandi. Busa si Cain gitawag og Ginoong bMahan, ug siya naghimaya sa iyang pagkadautan.

32 Ug si Cain miadto ngadto sa uma, ug si Cain nakigsulti uban ni Abel, iyang igsoon nga lalaki. Ug nahinabo nga samtang sila didto sa uma, si Cain midasmag ngadto ni Abel, iyang igsoon nga lalaki, ug mipatay kaniya.

33 Ug si Cain amihimaya niana nga iyang nabuhat, nag-ingon: Ako gawasnon; sa pagkatinuod ang mga kahayopan sa akong igsoon nga lalaki mahulog sa akong mga kamot.

34 Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Cain: Hain si Abel, imong igsoon nga lalaki? Ug siya miingon: Ako wala masayud. Ako ba ang amagbalantay sa akong igsoon nga lalaki?

35 Ug ang Ginoo miingon: Unsa ang imong gibuhat? Ang tingog sa dugo sa imong igsoon nga lalaki mituaw ngari kanako gikan sa yuta.

36 Ug karon ikaw pagatungluhon gikan sa yuta diin mibuka sa iyang ba-ba aron pagdawat sa dugo sa imong igsoon nga lalaki gikan sa imong kamot.

37 Kon ikaw magtikad sa yuta kini dili na mohatag nganha kanimo sa iyang abut. Usa ka alaag ug usa ka latagaw ikaw diha sa yuta.

38 Ug si Cain miingon ngadto sa Ginoo: Si Satanas amitintal kanako tungod sa mga kahayopan sa akong igsoon nga lalaki. Ug ako nasuko usab; kay ang iyang halad imong gidawat ug dili ang akò; ang akong silot labaw pa kay sa akong madaug.

39 Tan-awa ikaw mihingilin kanako niini nga adlaw gikan sa nawong sa Ginoo, ug gikan sa imong nawong ako pagatagoan; ug ako mahimo nga usa ka laag ug usa ka latagaw sa yuta; ug mahinabo, nga siya nga makakaplag kanako mopatay kanako, tungod sa akong pagkadautan, kay kini nga mga butanga dili matago gikan sa Ginoo.

40 Ug Ako ang Ginoo miingon ngadto kaniya: Bisan kinsa ang mopatay kanimo, ang panimalos ipahamtang diha kaniya pilo-piloon og kapito. Ug Ako ang Ginoo magbutang og usa ka atimaan diha ni Cain, basin unya og adunay makakita kaniya mopatay kaniya.

41 Ug si Cain gipahilayo gikan sa aatubangan sa Ginoo, ug uban sa iyang asawa, ug daghan sa iyang mga kaigsoonan nagpuyo didto sa yuta sa Nod, sa silangan sa Eden.

42 Ug si Cain nakigdulog sa iyang asawa, ug siya nanamkon ug nanganak ni Enoch, siya usab nanganak og daghan nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Ug siya mitukod og usa ka dakbayan, ug iyang gitawag ang ngalan sa adakbayan sunod sa ngalan sa iyang anak, nga si Enoch.

43 Ug ngadto ni Enoch natawo si Irad, ug uban nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Ug si Irad nanganak ni Mahujael, ug uban nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Ug si Mahujael nanganak ni Methusael, ug uban nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Ug si Methusael nanganak ni Lamech.

44 Ug si Lamech mikuha ngadto sa iyang kaugalingon og duha ka mga asawa; ang ngalan sa usa mao si Adah, ug ang ngalan sa lain Zilla.

45 Ug si Adah nanganak ni Jabal; siya mao ang amahan sa nagpuyo diha sa mga tolda, ug sila magbalantay sa mga baka; ug ang ngalan sa iyang igsoon nga lalaki mao si Jubal, kinsa mao ang amahan sa tanan nga naggunit sa alpa ug organo.

46 Ug si Zilla, siya usab nanganak ni Tubal Cain, usa ka magtutudlo sa matag panday sa tumbaga ug puthaw. Ug ang igsoon nga babaye ni Tubal Cain nga gitawag og Naamah.

47 Ug si Lamech miingon ngadto sa iyang mga asawa, si Adah ug Zilla: Paminaw sa akong tingog, kamo nga mga asawa ni Lamech, paminaw ngari sa akong pakigpulong; kay ako nakapatay og usa ka tawo tungod sa pagsamad kanako, ug usa ka batan-on nga tawo tungod sa pagpasakit kanako.

48 Kon pilo-piloon og kapito ang pagpanimalos ni Cain, sa pagkatinuod ang kang Lamech pilo-piloon og akapitoan ug pito.

49 Kay si Lamech misulod ngadto sa usa ka apakigsaad uban kang Satanas, sunod sa paagi ni Cain, diin siya nahimo nga Ginoong Mahan, ginoo nianang dako nga tinago nga gihatag ngadto ni Cain pinaagi ni Satanas; ug si Irad, ang anak ni Enoch, sa pagkasayud sa ilang tinago, misugod pagtug-an niini ngadto sa anak nga mga lalaki ni Adan;

50 Busa si Lamech, kay nasuko, mipatay kaniya, dili sama ngadto ni Cain, sa iyang igsoon nga lalaki nga si Abel, aron makaangkon og bahandi, apan siya mipatay kaniya tungod sa gipanumpaan.

51 Kay, gikan sa mga adlaw ni Cain, dihay mga atinago nga kalihokan, ug ang ilang mga buhat diha sa kangitngit, ug sila nakaila sa matag tawo nga iyang igsoon nga lalaki.

52 Busa ang Ginoo mitunglo ni Lamech, ug sa iyang balay, ug silang tanan nga mipakigsaad ni Satanas; kay sila wala maghupot sa mga sugo sa Dios, ug kini nakapasubo sa Dios, ug siya wala mangalagad ngadto kanila, ug ang ilang mga buhat mga salawayon, ug misugod pagkaylap taliwala sa tanan nga mga aanak sa mga tawo. Ug kini taliwala sa anak nga mga lalaki sa mga tawo.

53 Ug diha sa anak nga mga babaye sa mga tawo kini nga mga butang wala hisguti, tungod kay si Lamech nakasulti sa tinago ngadto sa iyang mga asawa, ug sila misukol batok kaniya, ug mipadayag niini nga mga butang sa lain nga nasud, ug wala magbaton og kapuangod;

54 Busa si Lamech gisaway, ug gisalikway, ug wala moipon diha sa anak nga mga lalaki sa mga tawo, basin pa unya og siya mamatay.

55 Ug sa ingon ang mga buluhaton sa akangitngit misugod sa pagdaghan diha sa tanan nga anak nga mga lalaki sa mga tawo.

56 Ug ang Dios mitunglo sa yuta uban sa usa ka mapintas nga tunglo, ug nasuko sa dautan, uban sa tanan nga anak nga mga lalaki sa mga tawo kinsa iyang gibuhat;

57 Kay sila wala maminaw ngadto sa iyang tingog, ni mituo diha sa iyang aBugtong Anak, bisan kaniya kinsa iyang gipadayag nga moabut sa tunga-tunga sa panahon, kinsa giandam sa wala pa ang katukuran sa kalibutan.

58 Ug sa ingon ang aEbanghelyo gisugdan sa pagsangyaw, gikan sa sinugdanan, ingon nga gipadayag sa balaan nga mga banghel nga gipadala gikan sa atubangan sa Dios, ug pinaagi sa iyang kaugalingon nga tingog, ug pinaagi sa cgasa sa Espiritu Santo.

59 Ug sa ingon ang tanan nga mga butang gipamatud-an ngadto kang Adan, pinaagi sa usa ka balaan nga ordinansa, ug ang Ebanghelyo gisangyaw, ug usa ka balaod ang gipadala, aron kini maanaa sa kalibutan, hangtud sa katapusan niini; ug sa ingon kini mao. Amen.