Mōsese 5
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 5

(Sune–ʻOkatopa 1830)

ʻOku fanauʻi mai ʻe ʻĀtama mo ʻIvi ha fānau—ʻOku ʻo hake ʻe ʻĀtama ha ngaahi feilaulau mo tauhi ki he ʻOtuá—ʻOku fanauʻi mai ʻa Keini mo ʻĒpeli—ʻOku angatuʻu ʻa Keini, pea ʻofa ʻia Sētane ʻo laka hake ʻi he ʻOtuá, pea hoko ko e Foha ʻo e Malaʻiá—ʻOku mafola ʻa e fakapoó mo e fai angahalá—ʻOku malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí talu mei he kamataʻangá.

1 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻeku kapusi ʻe au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, ʻa kinaua ki tuʻá, naʻe kamata ʻe ʻĀtama ke ngoueʻi ʻa e kelekelé, pea ke apule ki he fanga manu kotoa pē ʻo e vaó, pea kai ʻene maá ʻi he kakava ʻo hono matá, ʻo hangē ko ia ko au, ko e ʻEikí naʻá ku fekau kiate iá. Pea ko ʻIvi, foki, ko hono uaifí, naʻá ne ngāue fakataha mo ia.

2 Pea naʻe ʻilo ʻe ʻĀtama ʻa hono uaifí, pea naʻá ne afanauʻi kiate ia ʻa e ngaahi foha mo e ngaahi bʻofefine, pea nau kamata ke cfakatokolahi mo fakakakai ʻa e māmaní.

3 Pea mei he taimi ko iá, naʻe kamata ʻe he ngaahi foha mo e ngaahi aʻofefine ʻo ʻĀtamá ke mavahe atu ʻo tautau toko ua ʻi he fonuá, pea ngoueʻi ʻa e kelekelé, mo tauhi ʻa e ngaahi tākanga monumanu lalahi, pea nau fakatupu foki ʻa e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine.

4 Pea naʻe ui atu ʻe ʻĀtama, mo ʻIvi ko hono uaifí, ki he huafa ʻo e ʻEikí, pea naʻá na fanongo ki he leʻo ʻo e ʻEikí mei he feituʻu ʻoku hanga ki he Ngoue ko aʻĪtení, ʻoku folofola mai kiate kinaua, pea naʻe ʻikai te na mamata kiate ia; he kuo toʻo ʻa kinaua mei hono bʻaó.

5 Pea naʻá ne fai kiate kinaua ʻa e ongo fekau, ke na a ki he ʻEiki ko hona ʻOtuá, pea ʻoatu ʻa e bveloaki ʻo ʻenau ngaahi tākanga monumanu īkí, ko e feilaulau ki he ʻEikí. Pea naʻe ctalangofua ʻa ʻĀtama ki he ngaahi fekau ʻa e ʻEikí.

6 Pea naʻe hili ʻa e ngaahi ʻaho lahi naʻe hā mai ʻa e aʻāngelo ʻa e ʻEikí kia ʻĀtama, ʻo pehē ange: Ko e hā ʻokú ke ʻoatu ai ʻa e ngaahi bfeilaulau ki he ʻEikí? Pea naʻe pehē ange ʻe ʻĀtama kiate ia: ʻOku ʻikai te u ʻilo, tuku kehe pē hono fekau ʻe he ʻEikí kiate au.

7 Pea toki lea ange leva ʻa e ʻāngeló, ʻo pehē: Ko hono atatau ʻeni ʻo e bfeilaulau ʻo e ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupu ʻo e Tamaí, ʻa ia ʻoku fonu ʻi he cʻaloʻofa mo e moʻoni.

8 Ko ia, ke ke fai ʻa e meʻa kotoa pē ʻokú ke faí ʻi he ahuafa ʻo e ʻAló, pea ke ke bfakatomala, pea cui ki he ʻOtuá ʻi he huafa ʻo e ʻAló ʻo fai atu maʻu ai pē.

9 Pea ʻi he ʻaho ko iá naʻe tō hifo ʻa e aLaumālie Māʻoniʻoní kia ʻĀtama, ʻa ia ʻoku fakamoʻoniʻi ʻa e Tamaí mo e ʻAló, ʻo pehē: Ko au ko e bʻAlo pē Taha naʻe Fakatupu ʻo e Tamaí mei he kamataʻangá, pea fai atu ai pē ʻo taʻengata, koeʻuhí ko hoʻo chingá ʻe lava ai ke dhuhuʻi koe, pea mo e faʻahinga kotoa pē ʻo e tangatá, ʻio ʻa kinautolu kotoa pē ʻe loto ki aí.

10 Pea ʻi he ʻaho ko iá naʻe fakafetaʻi ʻa ʻĀtama ki he ʻOtuá pea naʻe afakafonu ia pea kamata ke bkikite ʻo kau ki he ngaahi fāmili kotoa pē ʻo e māmaní, ʻo pehē: Ke monūʻia ʻa e huafa ʻo e ʻOtuá, he ko e meʻa ʻi heʻeku maumau-fonó kuo fakaʻā ai ʻa hoku matá, pea te u maʻu ʻa e cfiefia ʻi he moʻuí ni, pea te u toe mamata ʻi he dkakanó ki he ʻOtuá.

11 Pea ko aʻIvi, ko hono uaifí, naʻá ne fanongo ki he ngaahi meʻá ni kotoa pē pea naʻá ne fiefia, ʻo ne pehē: Ka ne taʻeʻoua ʻeta maumau-fonó pehē ʻe ʻikai pē te ta maʻu ha bhako, pea ʻikai foki ʻiloʻi ʻa e leleí mo e koví, pea mo e fiefia ʻo hota huhuʻí, pea mo e moʻui taʻengata ʻa ia ʻoku foaki ʻe he ʻOtuá kiate kinautolu kotoa pē ʻoku talangofuá.

12 Pea naʻe fakafetaʻi ʻa ʻĀtama mo ʻIvi ki he huafa ʻo e ʻOtuá, pea naʻá na afakahā ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ki hona ngaahi fohá mo e ngaahi ʻofefiné.

13 Pea naʻe haʻu ʻa aSētane ki honau lotolotongá, ʻo pehē: ko e ʻalo foki au ʻo e ʻOtuá; pea naʻá ne fekau kiate kinautolu, ʻo pehē: ʻOua naʻa mou tui ki ai; pea naʻe bʻikai te nau tui ki ai, pea naʻa nau cʻofa kia Sētane ʻo lahi ange ʻi he ʻOtuá. Pea naʻe kamata ʻa e tangatá ʻo fai atu mei he taimi ko iá ke danga-fakakakano, faʻa holi kovi, mo anga-fakatēvolo.

14 Pea naʻe ui ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ki he tangatá ʻi he aLaumālie Māʻoniʻoní ʻi he feituʻu kotoa pē peá ne fekau kiate kinautolu ʻoku totonu ke nau fakatomala;

15 Pea ko kinautolu kotoa pē ʻe atui ki he ʻAló, pea fakatomala mei heʻenau ngaahi angahalá, ʻoku totonu ke bfakamoʻui ʻa kinautolu; pea ko kinautolu kotoa pē ʻe ʻikai tui pea ʻikai fakatomalá, ʻoku totonu ke cfakamalaʻiaʻi ʻa kinautolu; pea naʻe ʻalu atu ʻa e ngaahi folofolá mei he fofonga ʻo e ʻOtuá ʻi ha tuʻutuʻuni pau; ko ia kuo pau ke fakahoko ia.

16 Pea naʻe ʻikai ke tuku ʻe ʻĀtama mo ʻIvi, ko hono uaifí, ʻa ʻena ui atu ki he ʻOtuá. Pea naʻe ʻilo ʻe ʻĀtama ʻa ʻIvi ko hono uaifí, peá ne tuʻituʻia mo fanauʻi ʻa aKeini, peá ne pehē: Kuó u maʻu ha tangata mei he ʻEikí; ko ia ʻe ʻikai te ne lava ʻo liʻaki ʻa ʻene ngaahi folofolá. Kae vakai, naʻe ʻikai ke tokanga ʻa Keini, ʻo ne pehē: Ko hai ʻa e ʻEikí ke u ʻiloʻi ia?

17 Pea naʻá ne toe tuʻituʻia ʻo fanauʻi ʻa hono tokoua ko aʻĒpelí. Pea naʻe btokanga ʻa ʻĒpeli ki he leʻo ʻo e ʻEikí. Pea ko e tauhi-sipi ʻa ʻĒpeli, ka ko e tama ʻa Keini naʻá ne ngoueʻi ʻa e kelekelé.

18 Pea naʻe aʻofa ʻa Keini kia Sētane ʻo laka hake ʻi he ʻOtuá. Pea naʻe fekau kiate ia ʻe Sētane, ʻo pehē: bFai ha feilaulau ki he ʻEikí.

19 Pea naʻe ʻalu ʻa e taimí pea hoko ʻo pehē naʻe ʻomai ʻe Keini ʻa e fua ʻo e kelekelé ko ha feilaulau ki he ʻEikí.

20 Pea ko ʻĒpeli, naʻá ne ʻomi foki ʻa e ngaahi veloaki ʻo ʻene tākanga monumanu īkí, pea mo ia ʻi ai naʻe sisinó. Pea naʻe tali ʻe he ʻEikí ʻa ʻĒpeli, mo ʻene afeilaulaú;

21 Ka ko Keini mo ʻene afeilaulaú, naʻe ʻikai te ne tali. Ko ʻeni naʻe ʻiloʻi ʻeni ʻe Sētane, pea naʻe fakafiefia ia kiate ia. Pea naʻe fuʻu ʻita lahi ʻa Keini, pea naʻe liliu ʻa hono matá.

22 Pea naʻe folofola ʻa e ʻEikí kia Keini: Ko e hā ʻokú ke ʻita aí? Ko e hā ʻoku liliu ai ʻa ho matá?

23 Kapau te ke failelei, ʻe atali koe. Pea kapau ʻe ʻikai te ke failelei, ʻoku tuʻu ʻi he matapā ʻa e angahalá, pea ʻoku fie maʻu ʻe Sētane ke maʻu koe; pea kapau ʻe ʻikai te ke tokanga ki heʻeku ngaahi fekaú, te u tukuange koe, pea ʻe hoko kiate koe ʻo fakatatau ki heʻene holí. Pea te ke puleʻi ia;

24 He ʻe kamata mei he taimí ni ʻo fai atu te ke hoko ko e tamai ʻa ʻene ngaahi loí; ʻe ui koe ko aMalaʻia; he naʻá ke ʻi ai foki ʻi he teʻeki ai ke ʻi ai ʻa e māmaní.

25 Pea ʻe lea ʻaki ʻo pehē ʻamui—Ko e ngaahi aanga-fakalielia ʻeni naʻe ʻi ai talu meia Keini; he naʻá ne siʻaki ʻa e akonaki mahuʻinga ange ʻa ia naʻe maʻu mei he ʻOtuá; pea ko ha malaʻia ʻeni ʻa ia te u tuku kiate koe, ʻo kapau ʻe ʻikai te ke fakatomala.

26 Pea naʻe ʻita ʻa Keini, ʻo ʻikai toe tokanga ki he leʻo ʻo e ʻEikí pe kia ʻĒpeli ko hono tokouá, ʻa ia naʻá ne ʻaʻeva ʻi he māʻoniʻoni ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí.

27 Pea naʻe tangi ʻa ʻĀtama mo hono uaifí ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí, koeʻuhi ko Keini mo hono ngaahi kāingá.

28 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe maʻu ʻe Keini ha toko taha ʻo e ngaahi ʻofefine ʻo hono ngaahi tokouá ke hoko ko hono uaifi, pea naʻá na aʻofa kia Sētane ʻo laka hake ʻi he ʻOtuá.

29 Pea naʻe pehē ange ʻe Sētane kia Keini: Fuakava kiate au, ʻi ho mongá pea kapau te ke fakahā ia te ke mate; pea fakafuakavaʻi ʻa ho kāingá ʻi honau ʻulú, pea ki he ʻOtua moʻuí, ke ʻoua naʻa nau fakahā ia; he kapau te nau fakahā ia, ko e moʻoni kuo pau ke nau mate; pea ke fai ʻeni ke ʻoua naʻa ʻiloʻi ia ʻe hoʻo tamaí; pea ʻi he ʻahó ni te u tuku atu ʻa ho tokoua ko ʻĒpelí ki ho nimá.

30 Pea naʻe fuakava ʻa Sētane kia Keini te ne fai ʻo fakatatau ki heʻene ngaahi fekaú. Pea naʻe fai ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē ʻi he lilo.

31 Pea naʻe pehē ʻe Keini: Ko e moʻoni ko Meihani au, ko e pule ki he fuʻu meʻa lilo lahí ni, ke u lava ʻo afakapō pea maʻu koloa aí. Ko ia, naʻe ui ʻa Keini ko e Pule ko bMeihani, pea naʻá ne pōlepole ʻi heʻene fai angahalá.

32 Pea naʻe ʻalu ʻa Keini ki he ngoué, pea talanoa ʻa Keini mo ʻĒpeli, ko hono tokouá. Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he lolotonga ʻena ʻi he ngoué, naʻe tuʻu hake ʻa Keini kia ʻĒpeli, ko hono tokouá, ʻo ne tāmateʻi ia.

33 Pea naʻe apōlepole ʻa Keini ʻi he meʻa kuó ne faí, ʻo pehē: ʻOku ou tauʻatāina; ko e moʻoni kuo tō ʻa e tākanga monumanu ʻa hoku tokouá ki hoku nimá.

34 Pea naʻe folofola ʻa e ʻEikí kia Keini: Ko e fē ʻa ʻĒpeli, ko ho tokoua? Pea naʻá ne pehē ange: ʻOku ʻikai te u ʻilo. Ko e atauhi koā au ʻo hoku tokouá?

35 Pea folofola ange ʻa e ʻEikí ʻo pehē: Ko e hā ʻa e meʻa kuó ke faí? ʻOku tangi ʻa e leʻo ʻo e toto ʻo ho tokouá kiate au mei he kelekelé.

36 Pea ko ʻeni ʻe fakamalaʻiaʻi koe mei he māmani ʻa ia kuo fakamanga hono ngutú ke maʻu ʻa e toto ʻo ho tokouá mei ho nimá.

37 ʻO ka ke ka ngoueʻi ʻa e kelekelé ʻe ʻikai ʻomai ʻe ia ʻa hono mālohí kiate koe. Te ke hoko ko ha atokotaha kumi hūfanga mo e ʻauhē holo ʻi he māmaní.

38 Pea pehē ʻe Keini ki he ʻEikí: Naʻe aʻahiʻahiʻi au ʻe Sētane koeʻuhi ko e ngaahi tākanga monumanu ʻa hoku tokouá. Pea naʻá ku ʻita foki; he naʻá ke tali ʻene feilaulaú kae ʻikai ko ʻeku feilaulaú; ʻoku lahi hake ʻa hoku tauteá ʻi he meʻa ʻoku ou malava ke kātakiʻí.

39 Vakai kuó ke kapusi au he ʻahó ni mei he fofonga ʻo e ʻEikí, pea ʻe fufuuʻi au mei ho fofongá; pea te u hoko ko ha tokotaha kumi hūfanga mo e ʻauhē ʻi he māmaní; pea ʻe hoko ʻo pehē, ko ia te ne ʻiloʻi aú te ne tāmateʻi au, koeʻuhi ko ʻeku ngaahi angahalá, he ʻoku ʻikai ke puli ʻa e ngaahi meʻá ni ki he ʻEikí.

40 Pea ko au ko e ʻEikí naʻá ku pehē ange kiate ia: ʻIlonga ia ʻe tāmateʻi koé, ʻe sāuni kiate ia ʻo liunga fitu. Pea ko au ko e ʻEikí naʻá ku ʻai ha afakaʻilonga kia Keini, telia naʻa ʻilo ia ʻe ha taha peá ne tāmateʻi ia.

41 Pea naʻe tāpuniʻi ʻa Keini mei he aʻao ʻo e ʻEikí, pea naʻá ne nofo fakataha mo hono uaifí mo hono kāinga tokolahi ʻi he fonua ko Notí, ʻi he hahake ʻo ʻĪtení.

42 Pea naʻe ʻilo ʻe Keini ʻa hono uaifí, pea naʻá ne tuʻituʻia pea fanauʻi ʻa ʻĪnoke, pea naʻá ne fakatupu foki ʻa e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine tokolahi. Pea naʻá ne langa ha kolo, pea naʻá ne ui ʻa e akoló ki he hingoa ʻo hono fohá, ko ʻĪnoke.

43 Pea naʻe fanauʻi kia ʻĪnoke ʻa ʻĪlati, mo e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine kehe. Pea fakatupu ʻe ʻĪlati ʻa Mihuseale, mo e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine kehe. Pea naʻe fakatupu ʻe Mihuseale ʻa Metuseʻeli mo e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine kehe. Pea fakatupu ʻe Metuseʻeli ʻa Lēmeki.

44 Pea naʻe maʻu ʻe Lēmeki ʻa e uaifi ʻe toko ua, ko e hingoa ʻo e tokotahá ko ʻEita, pea ko e hingoa ʻo e tokotahá, ko Sila.

45 Pea naʻe fanauʻi ʻe ʻEita ʻa Sepale; ko e tamai ia ʻanautolu ʻoku nau nofo ʻi he ngaahi fale fehikitakí pea ko e kau tauhi ʻa kinautolu ʻo e fanga pulú mo hono faʻahingá; pea ko e hingoa ʻo hono tokouá ko Siupale, ʻa ia ko e tamai ʻanautolu kotoa pē ʻoku nau faiva ʻaki ʻa e haʻapé mo e meʻaleá.

46 Pea fanauʻi foki ʻe Sila ʻa Tupale Keini, ko e faiako ʻo e tufunga kotoa pē ʻo e ngaahi meʻa ʻi he palasa mo e ukamea. Pea naʻe ui ʻa e hingoa ʻo e tuofefine ʻo Tupale Keiní ko Neamā.

47 Pea naʻe pehē ʻe Lēmeki ki hono ongo uaifi ko ʻEita mo Silá: Fanongo ki hoku leʻó, ʻa kimoua ʻa e ongo uaifi ʻo Lēmekí, tokanga ki heʻeku leá; he kuó u tāmateʻi ha tangata ʻo u lavea ai, pea mo ha talavou ʻo u lavea mamahi ai.

48 Kapau ʻe sauni kia Keini ʻo liunga fitu, ko e moʻoni ʻe liunga afitungofulu ia lau ʻe fitu kia Lēmeki;

49 He kuo fai ʻe Lēmeki ʻa e afuakava mo Sētane, ʻo hangē ko e founga ʻa Keiní, ʻa ia naʻá ne hoko ai ko e Pule ko Meihani, ko e pule ki he fuʻu meʻa lilo ʻa ia naʻe fakahā ʻe Sētane kia Keiní; pea ʻi he ʻiloʻi ʻe ʻĪlati, ko e foha ʻo ʻĪnoké, ʻenau meʻa liló, naʻá ne kamata ke fakahā ia ki he ngaahi foha ʻo ʻĀtamá;

50 Ko ia, ko e meʻa ʻi he ʻita ʻa Lēmekí, naʻá ne tāmateʻi ia, ʻo ʻikai tatau mo e tāmateʻi ʻe Keini ʻa hono tokoua ko ʻĒpelí, koeʻuhi ke maʻu ʻa e koloá, ka naʻá ne tāmateʻi iá koeʻuhi ko e fuakavá.

51 He naʻe, talu mei he ngaahi ʻaho ʻo Keiní, naʻe ʻi ai ha akautaha fufū, pea naʻe fai ʻi he fakapoʻulí ʻa ʻenau ngaahi ngāué, pea nau feʻilongaki ʻa e tangata kotoa pē mo hono tokouá.

52 Ko ia naʻe fakamalaʻiaʻi ʻe he ʻEikí ʻa Lēmeki, mo hono falé, pea mo kinautolu kotoa pē kuo fuakava mo Sētané; he naʻe ʻikai te nau tauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá, pea naʻe fakatupu houhau ia ki he ʻOtuá, pea naʻe ʻikai te ne tauhi mai ʻa kinautolu, pea ko ʻenau ngaahi ngāué ko e ngaahi anga-fakalielia, pea naʻe kamata ke mafola atu ia ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi afoha ʻo e tangatá. Pea naʻe ʻi he lotolotonga ia ʻo e ngaahi foha ʻo e tangatá.

53 Pea naʻe ʻikai lea ʻaki ʻa e ngaahi meʻá ni ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi ʻofefine ʻo e tangatá, koeʻuhí he kuo lea ʻaki ʻe Lēmeki ʻa e meʻa liló ki hono ongo uaifí, pea naʻá na angatuʻu kiate ia, mo fakahā holo ʻa e ngaahi meʻá ni, pea naʻe ʻikai te na angaʻofa;

54 Ko ia, naʻe fehiʻanekina ʻa Lēmeki, pea naʻe kapusi ia ki tuʻa, ʻo ʻikai toe haʻu ki he lotolotonga ʻo e ngaahi foha ʻo e tangatá, telia naʻá ne mate ai.

55 Pea naʻe pehē ʻa e kamata ke mālohi ʻa e ngaahi ngāue ʻo e afakapoʻulí ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi foha kotoa pē ʻo e tangatá.

56 Pea naʻe fakamalaʻiaʻi ʻe he ʻOtuá ʻa e māmaní ʻaki ʻa e malaʻia fakamamahi, pea naʻá ne houhau ki he kau fai angahalá, mo e ngaahi foha kotoa pē ʻo e tangatá ʻa ia naʻá ne fakatupú;

57 He naʻe ʻikai te nau fie tokanga ki hono leʻó, pe tui ki hono aʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, ʻio ʻa ia naʻá ne fakahā ʻe hāʻele mai ʻi he vaeuaʻangamālie ʻo taimí, ʻa ia naʻe teuteuʻi ki muʻa ʻi hono ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní.

58 Pea ko ia naʻe pehē hono kamata ke malanga ʻaki ʻa e aOngoongoleleí, talu mei he kamataʻangá, pea fakahā ia ʻe he kau bʻāngelo māʻoniʻoni naʻe fekauʻi atu mei he ʻao ʻo e ʻOtuá, pea ʻi hono leʻo ʻoʻoná, pea ʻi he cmeʻa-foaki ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní.

59 Pea naʻe pehē hono fakapapauʻi kia ʻĀtama ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, ʻaki ʻa e ouau toputapu, pea naʻe malanga ʻaki ʻa e Ongoongoleleí, pea naʻe ʻoatu ʻa e tuʻutuʻuni ke ʻi he māmaní ia, kae ʻoua ke aʻu ki ngataʻangá; pea naʻe pehē ia. ʻĒmeni.