Písma
Mojžiš 5
predchádzajúce ďalej

Kapitola 5

(jún – október 1830)

Adam a Eva privádzajú na svet deti – Adam prináša obeť a slúži Bohu – Kain a Ábel sa narodia – Kain sa búri, miluje Satana viac ako Boha a stáva sa Zatrateným – Vražda a zlovoľnosť sa šíria – Evanjelium je kázané od počiatku.

1 A stalo sa, že potom, čo som ich ja, Pán Boh, vyhnal, že Adam začal obrábať zem a mať apanstvo nad všetkou zverou poľnou, a jesť chlieb svoj v pote tváre svojej, tak ako som mu ja, Pán, prikázal. A Eva, manželka jeho, s ním tiež pracovala.

2 A Adam poznal manželku svoju a ona mu arodila synov a bdcéry, a oni sa začali cmnožiť a napĺňať zem.

3 A od tej doby naďalej sa synovia a adcéry Adamove začali v zemi rozdeľovať dvaja a dvaja a obrábať zem, a starať sa o stáda, a tiež plodili synov a dcéry.

4 A Adam a Eva, manželka jeho, vzývali meno Pána a počuli hlas Pána, zo smeru od záhrady aÉden, hovoriaci k nim, a nevideli ho; lebo boli vylúčení z jeho bprítomnosti.

5 A on im dal prikázania, že majú auctievať Pána, svojho Boha, a majú obetovať bprvorodených zo stád svojich ako obeť Pánovi. A Adam cposlúchal prikázania Pána.

6 A po mnohých dňoch sa Adamovi ukázal aanjel Pánov, hovoriac: Prečo prinášaš bobete Pánovi? A Adam mu povedal: Neviem, len že mi Pán prikázal.

7 A potom anjel povedal, hovoriac: Toto je apodobenstvo bobete Jednorodeného Otcovho, ktorý je plný cmilosti a pravdy.

8 A preto, budeš činiť všetko, čo činíš, v amene Syna a budeš bčiniť pokánie, a cvzývať Boha v mene Syna naveky.

9 A oného dňa spočinul na Adamovi aDuch Svätý, ktorý vydáva svedectvo o Otcovi a Synovi, hovoriac: Ja som bJednorodený Otcov od počiatku, odteraz a naveky, aby si, pretože si cpadol, mohol byť dvykúpený, a všetko ľudstvo, dokonca toľko, koľko ich chce.

10 A oného dňa Adam velebil Boha a bol anaplnený, a začal bprorokovať ohľadom všetkých rodín zeme, hovoriac: Požehnané buď meno Božie, lebo pre priestupok môj sú oči moje otvorené a v tomto živote budem mať cradosť, a znova v dtele uvidím Boha.

11 aEva, manželka jeho, počula všetky tieto veci a radovala sa, hovoriac: Keby nebolo nášho priestupku, nikdy by sme nemali bsemeno a nikdy by sme nepoznali dobro a zlo, a radosť svojho vykúpenia, a večný život, ktorý Boh dáva všetkým poslušným.

12 A Adam a Eva velebili meno Božie a aoznámili všetky veci synom svojim a dcéram svojim.

13 A prišiel medzi nich aSatan, hovoriac: Ja som tiež syn Boží; a prikazoval im, hovoriac: Neverte tomu; a oni tomu bneverilicmilovali Satana viac než Boha. A ľudia začali byť od tej doby naďalej dtelesnými, zmyselnými a diabolskými.

14 A Pán Boh volal všade k ľuďom skrze aDucha Svätého a prikazoval im, aby činili pokánie;

15 A toľko, koľko ich auverilo v Syna a činilo pokánie z hriechov svojich, bude bspasených; a toľko, koľko ich neuverilo a nečinilo pokánie, bude czatratených; a slová vyšli z úst Božích v pevnom nariadení; a preto musia byť splnené.

16 A Adam a Eva, manželka jeho, neustávali vzývať Boha. A Adam poznal Evu, manželku svoju, a ona počala a porodila aKaina, a povedala: Dostala som od Pána muža; a preto, možno nezavrhne slová jeho. Ale hľa, Kain nepočúval, hovoriac: Kto je ten Pán, že by som ho mal poznať?

17 A ona znova počala a porodila jeho brata aÁbela. A Ábel bpočúval hlas Pána. A Ábel bol strážca oviec, ale Kain obrábal pôdu.

18 A Kain amiloval Satana viac než Boha. A Satan mu prikázal, hovoriac: bUčiň obeť pre Pána.

19 A v priebehu času stalo sa, že Kain priniesol z plodov pôdy obeť pre Pána.

20 A Ábel, ten tiež priniesol z prvorodených zo stáda svojho a z ich tuku. A Pán mal záľubu v Ábelovi a v aobeti jeho;

21 Ale v Kainovi a v jeho aobeti záľubu nemal. Teraz, Satan to vedel a potešilo ho to. A Kain sa veľmi nahneval a tvár jeho poklesla.

22 A Pán povedal Kainovi: Prečo si sa nahneval? Prečo tvár tvoja poklesla?

23 Ak budeš činiť dobre, budeš aprijatý. A ak nebudeš činiť dobre, hriech leží vo dverách a Satan si praje, aby ťa mal; a pokiaľ nebudeš počúvať prikázania moje, vydám ťa a stane sa ti podľa priania jeho. A ty panovať budeš nad ním;

24 Lebo od tejto doby naďalej budeš otcom jeho lží; budeš nazývaný aZatrateným; lebo ty si bol tiež skôr než svet.

25 A bude sa hovoriť v dobe, ktorá príde – Že tieto aohavnosti boli prijaté od Kaina; lebo on zavrhol väčšiu radu, ktorá bola prijatá od Boha; a toto je prekliatie, ktoré vložím na teba, pokiaľ nebudeš činiť pokánie.

26 A Kain sa rozhneval, a už viac nepočúval hlas Pána, ani Ábela, brata svojho, ktorý kráčal vo svätosti pred Pánom.

27 A Adam a manželka jeho žialili pred Pánom pre Kaina a bratov jeho.

28 A stalo sa, že si Kain vzal jednu z dcér bratov svojich za manželku a amilovali Satana viac než Boha.

29 A Satan povedal Kainovi: Prisahaj mi na svoje hrdlo, a ak to povieš, zomrieš; a zaprisahaj bratov svojich na ich hlavu a na Boha živého, že to nepovedia; lebo ak to povedia, určite zomrú; a to, aby otec tvoj nemohol vedieť; a tohto dňa vydám brata tvojho Ábela do rúk tvojich.

30 A Satan prisahal Kainovi, že bude činiť podľa príkazov jeho. A všetky tieto veci boli konané v tajnosti.

31 A Kain povedal: Skutočne som Mahan, majster tejto veľkej tajnosti, a tak môžem avraždiť a dosahovať zisk. A preto bol Kain nazvaný Majstrom bMahanom a chvastal sa zlovoľnosťou svojou.

32 A Kain išiel na pole, a Kain hovoril s Ábelom, bratom svojím. A stalo sa, že zatiaľ čo boli na poli, Kain povstal proti Ábelovi, bratovi svojmu, a zabil ho.

33 A Kain sa ahonosil tým, čo učinil, hovoriac: Som slobodný; určite stáda brata môjho padajú do mojich rúk.

34 A Pán povedal Kainovi: Kde je Ábel, brat tvoj? A on povedal: Neviem. Som ja astrážcom brata svojho?

35 A Pán povedal: Čo si učinil? Hlas krvi brata tvojho kričí ku mne zo zeme.

36 A teraz budeš prekliaty ohľadom zeme, ktorá otvorila ústa svoje, aby prijala krv brata tvojho z ruky tvojej.

37 Keď budeš obrábať zem, nebude ti odteraz vydávať silu svoju. aUtečencom a tulákom budeš na zemi.

38 A Kain povedal Pánovi: Satan ma apokúšal pre stáda brata môjho. A tiež som bol nahnevaný; lebo obeť jeho si prijal, a moju nie; môj trest je väčší než môžem zniesť.

39 Hľa, ty si ma vyhnal tento deň od tváre Pána a pred tvárou tvojou budem skrytý; a budem na zemi utečencom a tulákom; a stane sa, že ten, kto ma nájde, ma zabije pre neprávosti moje, lebo tieto veci nie sú skryté pred Pánom.

40 A ja, Pán, som mu povedal: Ktokoľvek ťa zabije, bude na neho uvedená odplata sedemnásobne. A ja, Pán, som vložil na Kaina aznamenie, aby ho nikto, kto ho nájde, nezabil.

41 A Kain bol vylúčený z aprítomnosti Pánovej a s manželkou svojou a mnohými bratmi svojimi prebýval v krajine Nód, na východ od Édenu.

42 A Kain poznal manželku svoju, a ona počala a porodila Enocha, a splodil tiež veľa synov a dcér. A postavil mesto a nazval to amesto podľa syna svojho, Enoch.

43 A Enochovi sa narodil Irád a ďalší synovia a dcéry. A Irád splodil Mechujáéla a ďalších synov a dcéry. A Mechujáél splodil Metušáéla a ďalších synov a dcéry. A Metušáél splodil Lámecha.

44 A Lámech si vzal dve manželky; meno jednej bolo Ádá a meno druhej Cillá.

45 A Ádá porodila Jábála; on bol otcom tých, ktorí prebývajú v stanoch, a oni boli strážcami dobytka; a meno brata jeho bolo Júbal, ktorý bol otcom všetkých, ktorí hrajú na harfe a píšťale.

46 A Cillá tiež porodila, Túbal-Kaina, učiteľa každého remeselníka v mosadzi a železe. A sestra Túbal-Kaina bola nazvaná Naamá.

47 A Lámech povedal svojim manželkám, Áde a Cillé: Počujte hlas môj, vy manželky Lámechove, počúvajte reč moju; lebo som zabil muža za ranu svoju a mladého muža za poškodenie svoje.

48 Ak Kainovi bude odplatené sedemnásobne, skutočne Lámechovi bude asedemdesiat a sedemnásobne;

49 Lebo Lámech vstúpil do azmluvy so Satanom po spôsobe Kaina, čím sa stal Majstrom Mahanom, majstrom veľkej tajnosti, ktorá bola Kainovi odovzdaná Satanom; a Irád, syn Enochov, poznajúc ich tajnosť, začal ju oznamovať synom Adamovým;

50 A preto ho Lámech, súc rozhnevaný, zabil, nie ako Kain brata svojho Ábela, kvôli dosiahnutiu zisku, ale zabil ho kvôli prísahe.

51 Lebo odo dní Kainových existoval atajný spolok a ich diela boli v tme, a oni poznali, každý človek, brata svojho.

52 A preto Pán preklial Lámecha a dom jeho, a všetkých tých, ktorí učinili zmluvu so Satanom; lebo nezachovávali prikázania Božie, a to sa nepáčilo Bohu, a on im neslúžil, a ich diela boli ohavnosťami a začali sa šíriť medzi všetkými asynmi ľudskými. A to bolo medzi synmi ľudskými.

53 A medzi dcérami ľudskými o týchto veciach nebolo hovorené, pretože Lámech povedal tú tajnosť svojim manželkám, a tie sa proti nemu vzbúrili a oznamovali tieto veci doširoka a nemali súcit;

54 A preto Lámech bol opovrhovaný a vyvrhnutý, a neprichádzal medzi synov ľudských, aby nezomrel.

55 A tak diela atemnoty začali prevládať medzi všetkými synmi ľudskými.

56 A Boh preklial zem ťažkým prekliatím a hneval sa na zlovoľných, na všetkých synov ľudských, ktorých učinil;

57 Lebo nechceli počúvať hlas jeho, ani veriť v aJednorodeného Syna jeho, dokonca v toho, o ktorom oznámil, že príde v zenite času, ktorý bol pripravený pred založením sveta.

58 A tak začalo byť aevanjelium kázané od počiatku, súc oznamované svätými banjelmi vyslanými z prítomnosti Božej, a jeho vlastným hlasom, a cdarom Ducha Svätého.

59 A tak boli Adamovi potvrdené všetky veci skrze svätý obrad, a bolo kázané evanjelium, a bolo vyslané nariadenie, že bude vo svete až do jeho konca; a tak tomu bolo. Amen.