Písma
Mojžíš 3


Kapitola 3

(Červen–říjen 1830)

Bůh stvořil všechny věci duchovně dříve, než byly na zemi přirozeně – Stvořil muže, první tělo, na zemi – Žena je pro muže vhodnou pomocnicí.

1 Tak nebe a země byly adokončeny a všechen jejich bzástup.

2 A dne sedmého jsem já, Bůh, dokončil dílo své a všechny věci, které jsem učinil; a aodpočinul jsem si dne bsedmého od všeho díla svého a všechny věci, které jsem učinil, byly dokončeny, a já, Bůh, jsem viděl, že jsou dobré.

3 A já, Bůh, jsem apožehnal dni sedmému a posvětil jsem ho; protože v něm jsem si odpočinul od všeho bdíla svého, které jsem já, Bůh, stvořil a učinil.

4 A nyní, viz, pravím ti, že toto jsou pokolení nebe a země, když byly stvořeny v onen den, v němž já, Pán Bůh, jsem učinil nebe a zemi,

5 A každou rostlinu polní, adříve než byla na zemi, a každou bylinu polní, dříve než vyrostla. Neboť já, Pán Bůh, jsem bduchovně cstvořil všechny věci, o kterých jsem mluvil, dříve, než byly přirozeně na tváři země. Neboť já, Pán Bůh, jsem nedal, aby pršelo na tvář země. A já, Pán Bůh, jsem dstvořil všechny děti lidské; a ještě ne člověka, aby obdělával ezem; neboť v fnebi jsem je gstvořil; a na zemi ještě nebylo tělo, ani ve vodě, ani ve vzduchu;

6 Ale já, Pán Bůh, jsem promluvil, a ze země vyšla amlha a zavodnila celou tvář země.

7 A já, Pán Bůh, jsem utvořil muže z aprachu země a vdechl jsem mu do nozder dech života; a bmuž se stal cduší živou, dprvním tělem na zemi, také prvním člověkem; ale všechny věci byly dříve stvořeny; ale duchovně byly stvořeny a učiněny podle slova mého.

8 A já, Pán Bůh, jsem osázel zahradu východně v aEdenu a tam jsem umístil muže, jehož jsem utvořil.

9 A ze země způsobil jsem já, Pán Bůh, aby rostl každý strom, přirozeně, jenž je příjemný pro oči člověka; a člověk ho mohl viděti. A stal se také duší živou. Neboť byl duchovní v onen den, kdy jsem ho stvořil; neboť zůstává ve sféře, ve které jsem ho já, Bůh, stvořil, ano, vpravdě všechny věci, které jsem připravil pro využívání člověkem; a člověk viděl, že to je dobré k jídlu. A já, Pán Bůh, jsem uprostřed zahrady zasadil také astrom života a také bstrom poznání dobrého a zlého.

10 A já, Pán Bůh, jsem dal, aby z Edenu vycházela řeka, aby zavodňovala zahradu; a odtud se rozdělovala a stala se čtyřmi ařekami.

11 A já, Pán Bůh, jsem nazval jméno prvé Píson, a ona obtéká celou zemi Hevilah, kde já, Pán Bůh, jsem stvořil mnoho zlata;

12 A zlato oné země bylo dobré a bylo tam bdelium a kámen onyxový.

13 A jméno druhé řeky bylo nazváno Gihon; té, jež obtéká celou zemi etiopskou.

14 A jméno třetí řeky bylo Hiddekel; té, která teče na východ od Assyrie. A čtvrtá řeka byla Eufrates.

15 A já, Pán Bůh, jsem vzal muže a umístil jsem ho do zahrady Eden, aby ji ošetřoval a staral se o ni.

16 A já, Pán Bůh, jsem přikázal muži řka: Z každého stromu zahrady můžeš volně jísti,

17 Ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z něho nebudeš jísti, nicméně, můžeš se sám arozhodnouti, neboť to je ti dáno; ale pamatuj, že to zakazuji, neboť v ten bden, kdy z něho pojíš, zajisté czemřeš.

18 A já, Pán Bůh, jsem řekl svému aJednorozenému, že není dobré, aby muž byl samotný; pročež, učiním mu bvhodnou pomocnici.

19 A ze země jsem já, Pán Bůh, utvořil každé zvíře polní a každého ptáka ve vzduchu; a přikázal jsem, aby přišli k Adamovi, abych viděl, jak je nazve; a byli také živými dušemi; neboť já, Bůh, vdechl jsem do nich dech života a přikázal jsem, že jakkoli Adam nazve každé živé stvoření, takové má býti jméno jeho.

20 A Adam dal jména všemu dobytku a ptactvu ve vzduchu a každému zvířeti polnímu; ale co se týče Adama, pro něj nebyla nalezena vhodná pomocnice.

21 A já, Pán Bůh, jsem dal, aby na Adama padl hluboký spánek; a on usnul a já jsem vzal jedno z žeber jeho a spojil jsem maso na místě jeho;

22 A z žebra, které jsem já, Pán Bůh, vzal z muže, jsem učinil aženu a přivedl jsem ji k muži.

23 A Adam řekl: Toto je, nyní vím, kost z kostí mých a amaso z masa mého; a bude se nazývati žena, protože byla vzata z muže.

24 Tudíž opustí muž otce svého a matku svou a apřilne k manželce své; a budou bjedním tělem.

25 A oba byli nazí, muž a manželka jeho, a nestyděli se.