Thánh Thư
Môi Se 2


Chương 2

(Tháng Sáu–Tháng Mười năm 1830)

Thượng Đế sáng tạo các tầng trời và đất—Tất cả mọi hình thể của sự sống được sáng tạo—Thượng Đế làm nên loài người và ban cho loài người quyền quản trị tất cả mọi vật khác.

1 Và chuyện rằng Chúa phán cùng Môi Se rằng: Này, ta atiết lộ cho ngươi biết về btrời này và cđất này; hãy ghi chép những lời ta nói. Ta là Ban Đầu và Cuối Cùng, dThượng Đế Toàn Năng; qua eCon Độc Sinh của ta, ta gsáng tạo ra những vật này; phải, ban đầu ta sáng tạo ra trời và đất là nơi ngươi đang đứng.

2 Vả ađất là vô hình và trống không; và ta khiến cho bóng tối bao trùm lên mặt vực; và Thánh Linh của ta vận hành trên mặt nước, vì ta là Thượng Đế.

3 Và ta, Thượng Đế, phán rằng: Hãy có asự sáng; thì có sự sáng.

4 Và ta, Thượng Đế, trông thấy sự sáng; và sự sáng đó atốt lành. Và ta, Thượng Đế, phân sáng ra khỏi tối.

5 Và ta, Thượng Đế, gọi sự sáng là Ngày; và bóng tối, ta gọi là Đêm; và ta làm việc này bằng alời nói của quyền năng ta, và việc ấy đã có như vậy như lời ta bphán; và buổi chiều cùng buổi mai là cngày thứ nhất.

6 Và ta, Thượng Đế, lại phán: Phải có một akhoảng không ở giữa nước, và việc ấy liền được thực hiện, như lời ta phán; và ta bảo: Khoảng không đó phải phân rẽ vùng nước này với vùng nước khác; và việc ấy đã được thực hiện;

7 Và ta, Thượng Đế, làm nên khoảng không và phân rẽ acác vùng nước, phải, những vùng nước dưới khoảng không cách những vùng nước trên khoảng không, và việc ấy đã có như vậy như lời ta phán.

8 Và ta, Thượng Đế, gọi khoảng không là aTrời; và buổi chiều cùng buổi mai là ngày thứ nhì.

9 Và ta, Thượng Đế, phán: Những vùng nước dưới trời phải tụ lại amột nơi, và việc ấy đã có như vậy; và ta, Thượng Đế, phán: Phải có chỗ khô ráo; và việc ấy đã có như vậy.

10 Và ta, Thượng Đế, gọi chỗ khô ráo là aĐất; và nơi các vùng nước tụ lại, ta gọi là Biển; và ta, Thượng Đế, thấy rằng tất cả mọi vật ta đã làm ra đều tốt lành.

11 Và ta, Thượng Đế, phán: Đất phải sinh acỏ, và thảo mộc kết hột giống, cây ăn trái kết quả, tùy theo loại của nó, và cây kết quả, mà có hột giống trong mình trên đất, và việc ấy đã có như vậy như lời ta phán.

12 Và đất sinh cỏ, mỗi loài thảo mộc kết hột giống tùy theo loại của nó, và cây kết quả, mà có hột giống trong mình, tùy theo loại của nó; và ta, Thượng Đế, thấy rằng tất cả mọi vật ta đã làm ra đều tốt lành;

13 Và buổi chiều cùng buổi mai là ngày thứ ba.

14 Ta, Thượng Đế, phán: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, để phân ra ngày với đêm, và chúng được dùng làm các dấu hiệu, các mùa, các ngày và các năm;

15 Và chúng được dùng làm các vì sáng trong khoảng không trên trời để chiếu xuống trái đất, và việc ấy đã có như vậy.

16 Và ta, Thượng Đế, đã làm nên hai vì sáng lớn; avì sáng lớn hơn để cai trị ban ngày và vì sáng nhỏ hơn để cai trị ban đêm, và vì sáng lớn hơn là mặt trời, và vì sáng nhỏ hơn là mặt trăng; và các ngôi sao cũng được làm ra theo lời nói của ta.

17 Và ta, Thượng Đế, đã đặt các vì đó trong khoảng không trên trời để soi sáng đất,

18 Và mặt trời để cai trị ban ngày; và mặt trăng để cai trị ban đêm, và để phân ra sự sáng với sự tối; và ta, Thượng Đế, thấy rằng tất cả mọi vật ta đã làm ra đều tốt lành;

19 Và buổi chiều cùng buổi mai là ngày thứ tư.

20 Và ta, Thượng Đế, phán: Nước phải sinh sản dồi dào các vật cử động có sự sống, và chim muông mà có thể bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời.

21 Và ta, Thượng Đế, sáng tạo ra acác loài cá lớn cùng mọi sinh vật biết cử động nhờ nước mà sinh sản dồi dào, tùy theo loại của nó, và mọi loài chim bay tùy theo loại của nó; và ta, Thượng Đế, thấy rằng tất cả mọi vật mà ta đã làm ra đều tốt lành.

22 Và ta, Thượng Đế, ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sinh sản, athêm nhiều, làm cho đầy dẫy nước dưới biển; và các loài chim muông hãy sinh sản trên đất cho nhiều;

23 Và vậy có buổi chiều cùng buổi mai là ngày thứ năm.

24 Và ta, Thượng Đế, phán: Đất phải sinh các sinh vật tùy theo loại của nó, súc vật, và các loài bò sát, và các thú vật trên đất tùy theo loại của nó, và việc ấy đã có như vậy;

25 Và ta, Thượng Đế, làm nên các thú vật trên đất tùy theo loại của nó, và súc vật tùy theo loại của nó, và mọi giống bò sát trên đất tùy theo loại của nó; và ta, Thượng Đế, thấy rằng, tất cả mọi vật này đều tốt lành.

26 Và ta, Thượng Đế, phán bảo aCon Độc Sinh của ta, là người đã cùng ở với ta từ lúc khởi đầu: Chúng ta hãy blàm nên loài người, theo chình ảnh của chúng ta; và việc ấy đã có như vậy. Và ta, Thượng Đế, phán: Hãy để cho họ dthống trị loài cá dưới biển, và loài chim trên trời và loài súc vật, và khắp cả đất, và mọi loài bò sát trên đất.

27 Và ta, aThượng Đế, sáng tạo loài người theo hình ảnh của ta, theo hình ảnh của Con Độc Sinh của ta, ta đã sáng tạo loài người; người nam và người nữ ta đã sáng tạo ra họ.

28 Và ta, Thượng Đế, ban phước cho họ, và phán bảo họ rằng: Hãy sinh sản, athêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất và làm cho đất phục tùng, và thống trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng mọi sinh vật cử động trên đất.

29 Và ta, Thượng Đế, phán bảo với loài người rằng: Này, ta đã ban cho các ngươi mọi loài thảo mộc kết hột giống, mọc khắp mặt đất, và mọi loài cây sinh quả có hột giống; ấy sẽ là ađồ ăn cho các ngươi.

30 Còn tất cả mọi loài thú vật trên đất, và mọi loài chim trên trời, và mọi loài bò sát trên đất, là những sinh vật ta ban cho sự sống, thì được ban cho thứ thảo mộc xanh tươi đặng dùng làm đồ ăn; và việc ấy đã có như vậy, như lời ta phán.

31 Và ta, Thượng Đế, thấy mọi vật mà ta đã làm ra, và, này, tất cả mọi vật mà ta đã làm ra đều rất atốt lành; và buổi chiều và buổi mai là ngày bthứ sáu.