Моисей 1
назад напред


Избрани части от Книгата на Моисей

Извлечение от превода на Библията, според както е разкрита на Джозеф Смит, Пророка, юни 1830–февруари 1831 г.

Глава 1

(юни 1830 г.)

Бог се открива на Моисей. Моисей бива преобразен. Той се изправя срещу Сатана. Моисей вижда множество населени светове. Синът е сътворил безброй светове. Божието дело и слава са да се осъществи безсмъртието и вечният живот на човека.

1 Словата Божии, които Той аизрече на бМоисей по времето, когато Моисей беше отведен на една изключително висока планина.

2 И той авидя Бог блице в лице, и говорѝ с Него, и вславата Божия беше върху Моисей, ето защо Моисей можа̀ да густои на присъствието Му.

3 И Бог говорѝ на Моисей, казвайки: Ето, Аз съм Господ Бог аВсемогъщи и бБезкраен е името Ми, защото Аз съм без начало на дни и край на години. И не е ли това безкрайно?

4 И ето, ти си Мой син, ето защо, апогледни и Аз ще ти покажа творението на бръцете Ми, но не всичко, защото Моите вдела са без гкрай, а също и дсловата Ми, защото никога не престават.

5 Ето защо, никой човек не може да съзре всичките Ми дела, освен ако не види цялата Ми слава; и никой човек не може да види цялата Ми слава и след това да остане на земята в плътта.

6 И имам работа за теб, Моисее, сине Мой; и ти си по аподобието на бЕдинородния Ми; и Моят Единороден е и ще бъде вСпасителят, защото Той е изпълнен с гблагодат и дистина; но освен Мен еняма Бог и всички неща са представени с Мен, защото Аз ги жпознавам всичките.

7 И сега ето, разкривам ти само това, Моисее, сине Мой, защото ти си в света и сега Аз ти го показвам.

8 И стана така, че Моисей погледна и видя асвета, на който беше сътворен. И Моисей бвидя света и неговите краища, и всичките чеда човешки, които са и които бяха сътворени, което много го вучуди и изуми.

9 И присъствието Божие се оттегли от Моисея, тъй че Неговата слава не беше върху Моисей и Моисей бе оставен сам на себе си. И като бе оставен сам на себе си, той падна на земята.

10 И стана така, че в продължение на много часове Моисей не можа да възвърне естествената си асила като на човек, и той си каза: Поради тази причина сега знам, че човекът е бнищо, и това никога не съм го предполагал.

11 Но сега моите собствени очи съзряха аБог, не бестествените ми очи, а духовните ми очи, понеже естествените ми очи не биха могли да видят, защото аз щях да взалинея и да гумра в Неговото присъствие. Но славата Му беше върху мен и аз видях длицето Му, защото бях епреобразен пред Него.

12 И стана така, че когато Моисей беше изрекъл тези слова, ето, аСатана дойде, като го бизкушаваше, казвайки: Моисее, сине човешки, поклони ми се!

13 И стана така, че Моисей погледна към Сатана и каза: Кой си ти? Защото ето, аз съм асин Божий, по подобие на Неговия Единороден. И къде е твоята слава, че да трябва да ти се поклоня?

14 Защото ето, аз не можех да погледна Бог, освен ако славата Му не беше дошла върху ми и аз не бях апреобразен пред Него. Но теб мога да гледам, тъй както съм естествен човек. Не е ли истина това?

15 Благословено да е името на моя Бог, защото Духът Му не се е оттеглил напълно от мен. А иначе, къде е славата ти, защо за мен тя е мрак? И аз мога да направя разлика между теб и Бог, защото Бог ми каза: аПокланяй се Богу, защото само Нему ти ще бслужиш.

16 Махни се оттук, Сатана; не ме мами, защото Бог ми каза: Ти си по аподобието на Моя Единороден.

17 И Той също ми даде заповеди, когато ме призова от горящия ахраст, казвайки: бПризовавай Бога в името на Моя Единороден и Ми се покланяй.

18 И отново Моисей каза: Няма да престана да призовавам Бога. Имам и други неща да Го запитам и понеже славата Му беше върху ми, ето защо мога да направя разлика между Него и теб. Отиди си оттук, Сатана.

19 И сега, когато Моисей беше изрекъл тези слова, Сатана извика със силен глас и се разкрещя по земята, и заповяда, казвайки: Аз съм аЕдинородният, поклони се на мен.

20 И стана така, че Моисей започна да се бои извънредно; и като започна да се бои извънредно, той видя горчивината на апъкъла. При все това, бпризовавайки Бога, той получи сила и заповяда, казвайки: Махни се от мен, Сатана, защото само на този единствен Бог аз ще се покланям, Който е Богът на славата.

21 И сега, аСатана започна да трепери; и земята се разтресе, и Моисей получи сила, и призова Бога, казвайки: В името на Единородния, махни се оттук, Сатана.

22 И стана така, че Сатана извика със силен глас, с плач и ридание, и със аскърцане на зъби, и се махна оттам, тъкмо от присъствието на Моисей, тъй че той не го видя повече.

23 И сега, за това нещо Моисей даде свидетелство, но то не е сред чедата човешки поради нечестие.

24 И стана така, че когато Сатана си беше отишъл от присъствието на Моисей, Моисей повдигна очи към небето, бидейки изпълнен със аСветия Дух, Който дава свидетелство за Отца и за Сина;

25 и като призоваваше името Божие, той видя Неговата слава отново, защото тя беше върху Него; и чу един глас да казва: Благословен си ти, Моисее, защото Аз, Всемогъщият, съм те избрал и ти ще бъдеш направен по-силен от много аводи, защото на бзаповедта ти ще се подчиняват, сякаш си вБог.

26 И ето, Аз съм с теб, тъкмо до края на дните ти; понеже ти ще аизбавиш людете Ми от бробство, тъкмо вИзраил, Моите гизбрани.

27 И стана така, че докато гласът още говореше, Моисей хвърли поглед и авидя земята, да, цялата. И нямаше и частица от нея, която той да не види, различавайки я чрез Духа Божий.

28 И той съзря също и обитателите ѝ, и нямаше и една душа, която да не види. И той ги различаваше чрез Духа Божий; и броят им беше много голям, тъкмо безчетен, като песъчинките по морския бряг.

29 И той видя много места, и всяко място се наричаше аземя, и имаше обитатели по нейното лице.

30 И стана така, че Моисей призова Бога, казвайки: Кажи ми, моля Те, защо тези неща са така и чрез какво си ги направил?

31 И ето, славата Господна беше върху Моисей, и тъй Моисей стоеше в присъствието Божие, и говореше с Него алице в лице. И Господ Бог каза: За Моя собствена бцел съм направил тези неща. Това тук е мъдрост и целта остава в Мен.

32 И чрез асловото на Моята сила съм ги сътворил Аз, което е Моят Единороден Син, Който е изпълнен с бблагодат и вистина.

33 И безброй асветове съм бсътворил Аз, и ги сътворих също за Моя собствена цел; и чрез Сина Аз ги сътворих, Който е Моят вЕдинороден.

34 И апървият човек от всички човеци Аз нарекох бАдам, което е вмнозина.

35 Но само един разказ за тази земя и за обитателите ѝ ти давам Аз. Защото ето, има много светове, които са преминали чрез словото на Моята сила. И има много, които сега съществуват, и безбройни са те за човека. Но за Мен всички неща са преброени, защото са Мои и Аз ги апознавам.

36 И стана така, че Моисей говорѝ на Господ, казвайки: Бъди милостив към Твоя служител, о, Боже, и ми кажи относно тази земя и обитателите ѝ, също и за небесата, и тогава служителят Ти ще бъде доволен.

37 И Господ Бог говорѝ на Моисей, казвайки: аНебесата са много и не могат да бъдат преброени за човека. Но за Мен те са преброени, защото са Мои.

38 И тъй както ще премине една земя с небесата си, тъкмо тъй друга ще дойде. И няма акрай на делата Ми, нито на словата Ми.

39 Защото ето, това е аделото Ми и бславата Ми — да се осъществят вбезсмъртието и гвечният живот на човека.

40 И сега, Моисее, сине Мой, ще ти говоря относно тази земя, на която ти стоиш, и ти ще азапишеш нещата, които ще изрека,

41 и един ден, когато чедата човешки ще считат за нищо словата Ми, и ще апремахнат много от тях от книгата, която ти ще напишеш, ето, Аз ще издигна друг бкато теб; и втях отново ще ги има сред чедата човешки, сред тези, които ще повярват.

42 (Тези слова бяха аизречени на Моисей на планината, името на която няма да се знае сред чедата човешки. Сега те са изречени на теб. Не ги показвай на никого, освен на тези, които вярват. Тъкмо тъй. Амин.)