Mojžíš 1
  Poznámky pod čarou
  Motiv

  Výběr z Knihy Mojžíšovy

  Výňatek z překladu Bible, tak jak byl zjeven Josephu Smithovi, Prorokovi, červen 1830–únor 1831.

  Kapitola 1

  (Červen 1830)

  Bůh se zjevuje Mojžíšovi – Mojžíš je proměněn – Čelí Satanovi – Mojžíš vidí mnoho obydlených světů – Světy bez počtu stvořil Syn – Boží dílo a sláva je uskutečniti nesmrtelnost a věčný život člověka.

  1 Slova Boží, která Bůh apravil bMojžíšovi v době, kdy byl Mojžíš uchopen a vyzdvižen na nesmírně vysokou horu,

  2 A aviděl Boha btváří v tvář a promlouval s ním a csláva Boží byla na Mojžíšovi; tudíž Mojžíš mohl dsnésti jeho přítomnost.

  3 A Bůh pravil Mojžíšovi řka: Viz, já jsem Pán Bůh aVšemohoucí a bNekonečný je jméno mé; neboť jsem bez počátku dnů či konce roků; a není toto nekonečné?

  4 A viz, ty jsi syn můj; pročež apohleď a já ti ukáži dílo brukou svých; ale ne všechno, neboť cdíla má jsou bez dkonce, a také eslova má, neboť nikdy neustávají.

  5 Pročež, žádný člověk nemůže spatřiti veškerá díla má, ledaže spatří veškerou slávu mou; a žádný člověk nemůže spatřiti veškerou slávu mou a potom zůstati v těle na zemi.

  6 A mám pro tebe práci, Mojžíši, synu můj; a ty jsi v apodobenství mého bJednorozeného; a můj Jednorozený je a bude cSpasitel, neboť on je pln dmilosti a epravdy; ale není fžádného Boha kromě mne, a všechny věci jsou přítomné přede mnou, neboť já je gznám všechny.

  7 A nyní, viz, tuto jednu věc ti ukáži, Mojžíši, synu můj, neboť ty jsi ve světě, a nyní ti ji ukáži.

  8 A stalo se, že Mojžíš pohlédl a spatřil asvět, na němž byl stvořen; a Mojžíš bspatřil svět a konce jeho a všechny děti lidské, které jsou a které byly stvořeny; čemuž se velice cpodivoval a divil.

  9 A přítomnost Boží se stáhla od Mojžíše, takže jeho sláva nebyla na Mojžíšovi; a Mojžíš byl ponechán sám sobě. A když byl ponechán sám sobě, padl k zemi.

  10 A stalo se, že uplynula doba mnoha hodin, nežli Mojžíš opět obdržel svou přirozenou asílu jako člověk; a pravil sám sobě: Nyní, pro tuto příčinu vím, že člověk není bničím, což jsem se nikdy nedomníval.

  11 Ale nyní mé vlastní oči spatřily aBoha; ale ne mé bpřirozené, ale mé duchovní oči, neboť mé přirozené oči ho nemohly spatřiti; neboť bych cuschl a dzemřel v jeho přítomnosti; ale sláva jeho byla na mně; a já jsem spatřil jeho etvář, neboť jsem byl před ním fproměněn.

  12 A stalo se, že když Mojžíš řekl tato slova, vizte, přišel aSatan, aby ho bpokoušel, řka: Mojžíši, synu člověka, uctívej mne.

  13 A stalo se, že Mojžíš pohlédl na Satana a řekl: Kdo jsi? Neboť viz, já jsem asyn Boží, v podobenství jeho Jednorozeného; a kde je sláva tvá, abych tě uctíval?

  14 Neboť viz, nemohl jsem pohlédnouti na Boha, dokud jeho sláva nepřišla na mne a já jsem nebyl před ním aproměněn. Ale já mohu hleděti na tebe v přirozeném člověku. Není tomu zajisté tak?

  15 Požehnáno buď jméno Boha mého, neboť jeho Duch se ode mne zcela nestáhl, nebo jinak, kde je sláva tvá, neboť je pro mne temnotou? A já mohu souditi mezi tebou a Bohem; neboť Bůh mi pravil: aUctívej Boha, neboť pouze jemu budeš bsloužiti.

  16 Táhni odsud, Satane; neoklamávej mne; neboť Bůh mi pravil: Ty jsi podle apodobenství mého Jednorozeného.

  17 A také mi dal přikázání, když na mne volal z hořícího akeře řka: bVzývej Boha ve jménu mého Jednorozeného a uctívej mne.

  18 A opět Mojžíš pravil: Neustanu vzývati Boha, mám další věci, abych se ho na ně dotázal: neboť sláva jeho byla na mně, pročež já mohu souditi mezi ním a tebou. Odejdi odsud, Satane.

  19 A nyní, když Mojžíš pravil tato slova, Satan volal silným hlasem a řval na zemi a přikazoval řka: Já jsem aJednorozený, uctívej mne.

  20 A stalo se, že se Mojžíš počal nesmírně báti; a jak se počal báti, uviděl hořkost apekla. Nicméně, bvzývaje Boha, obdržel sílu a přikázal řka: Odejdi ode mne, Satane, neboť pouze tohoto jediného Boha budu uctívati, který je Bohem slávy.

  21 A nyní, aSatan se počal chvěti a země se třásla; a Mojžíš obdržel sílu a vzýval Boha řka: Ve jménu Jednorozeného, odejdi odsud, Satane.

  22 A stalo se, že Satan volal silným hlasem, s pláčem a nářkem a askřípěním zubů; a odešel odtud, a to z přítomnosti Mojžíšovy, takže on ho neviděl.

  23 A nyní o této věci Mojžíš vydal svědectví; ale pro zlovolnost se nenachází mezi dětmi lidskými.

  24 A stalo se, že když Satan odešel z přítomnosti Mojžíšovy, že Mojžíš pozdvihl oči své k nebi, jsa naplněn aDuchem Svatým, který vydává svědectví o Otci a Synu;

  25 A vzývaje jméno Boží, spatřil opět jeho slávu, neboť byla na něm; a slyšel hlas řkoucí: Požehnaný jsi, Mojžíši, neboť já, Všemohoucí, jsem tě vyvolil, a ty budeš učiněn silnějším než mnohé avody; neboť ony budou poslušni bpříkazu tvého, jako bys byl cBůh.

  26 A hle, já jsem s tebou, až do konce tvých dnů; neboť ty avysvobodíš lid můj z bporoby, a to cIzrael, mé dvyvolené.

  27 A stalo se, když hlas ještě promlouval, že Mojžíš pohlédl a aspatřil zemi, ano, dokonce všechno z ní; a nebylo částečky z ní, kterou by neviděl, rozeznávaje ji skrze Ducha Božího.

  28 A spatřil také její obyvatele, a nebylo duše, kterou by nespatřil; a rozeznával je skrze Ducha Božího; a jejich počty byly veliké, dokonce nespočetné jako písek na břehu mořském.

  29 A spatřil mnoho krajin; a každý kraj byl nazván azemí a na její tváři byli obyvatelé.

  30 A stalo se, že Mojžíš vzýval Boha řka: Řekni, prosím tě, proč jsou tyto věci takovými a čím jsi je učinil?

  31 A vizte, sláva Páně byla na Mojžíšovi, takže Mojžíš stál v přítomnosti Boží a mluvil s ním atváří v tvář. A Pán Bůh pravil Mojžíšovi: Pro svůj vlastní búčel jsem učinil tyto věci. Zde je moudrost a on zůstává ve mne.

  32 A aslovem své moci jsem je stvořil, kterýmž je můj Jednorozený Syn, jenž je pln bmilosti a cpravdy.

  33 A asvětů bez počtu jsem bstvořil; a také jsem je stvořil pro svůj vlastní účel; a skrze Syna jsem je stvořil, který je mým cJednorozeným.

  34 A aprvního člověka ze všech lidí jsem nazval bAdam, což je cmnozí.

  35 Ale pouze zprávu o této zemi a obyvatelích jejích já dávám tobě. Neboť viz, jsou mnohé světy, jež pominuly slovem mé moci. A jsou mnohé, jež nyní trvají a jsou nespočetné pro člověka; ale pro mne jsou spočteny všechny věci, neboť jsou mé a já je aznám.

  36 A stalo se, že Mojžíš pravil Pánovi řka: Buď milosrdný k služebníku svému, ó Bože, a řekni mi ohledně této země a jejích obyvatel, a také nebes, a potom služebník tvůj bude spokojen.

  37 A Pán Bůh pravil Mojžíšovi řka: aNebesa, ta jsou mnohá, a nemohou býti spočtena pro člověka; ale jsou spočtena pro mne, neboť jsou má.

  38 A jak jedna země pomine, i její nebesa, právě tak přijde jiná; a není žádného akonce pro díla má, ani pro slova má.

  39 Neboť viz, toto je adílo mé a bsláva má – uskutečniti cnesmrtelnost a dvěčný život člověka.

  40 A nyní, Mojžíši, synu můj, promluvím k tobě ohledně této země, na níž stojíš; a ty budeš apsáti věci, které budu promlouvati.

  41 A v den, kdy děti lidské budou považovati slova má za nic a aodejmou mnohé z nich z knihy, kterou budeš psáti, viz, vzbudím dalšího bpodobného tobě; a cbudou opět mezi dětmi lidskými – mezi tolika, kolik jich uvěří.

  42 (Tato slova byla apromlouvána k Mojžíšovi na hoře, jejíž jméno nebude mezi dětmi lidskými známo. A nyní jsou promlouvána k tobě. Neukazuj je nikomu kromě těch, kteří věří. Tak jest. Amen.)