Písma
Mojžiš 1
predchádzajúce ďalej

Výber
z Knihy Mojžišovej

Výňatok z prekladu Biblie, ako bol zjavený Josephovi Smithovi, Prorokovi, jún 1830 – február 1831.

Kapitola 1

(jún 1830)

Boh sa zjavuje Mojžišovi – Mojžiš je premenený – Čelí Satanovi – Mojžiš vidí mnohé obývané svety – Syn stvoril svety bez počtu – Božie dielo a sláva je uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka.

1 Slová Božie, ktoré Boh ahovoril bMojžišovi v dobe, kedy bol Mojžiš uchopený a vyzdvihnutý na nesmierne vysokú horu,

2 avidel Boha btvárou v tvár, a hovoril s ním, a csláva Božia bola na Mojžišovi; takže Mojžiš mohol dzniesť jeho prítomnosť.

3 A Boh povedal Mojžišovi, hovoriac: Hľa, ja som Pán Boh aVšemohúcibNekonečný je meno moje; lebo som bez počiatku dní či konca rokov; a nie je toto nekonečné?

4 A hľa, ty si syn môj; a preto apozri a ja ti ukážem dielo brúk svojich; ale nie všetko, lebo cdiela moje sú bez dkonca, a tiež eslová moje, lebo nikdy neustávajú.

5 A preto, žiadny človek nemôže uzrieť všetky diela moje, iba ak uzrie všetku slávu moju; a žiadny človek nemôže uzrieť všetku slávu moju, a potom zostať v tele na zemi.

6 A mám pre teba prácu, Mojžiš, syn môj; a ty si v apodobenstve môjho bJednorodeného; a môj Jednorodený je a bude cSpasiteľ, lebo on je plný dmilostiepravdy; ale nie je fžiadneho Boha okrem mňa, a všetky veci sú prítomné predo mnou, lebo ja ich všetky gpoznám.

7 A teraz, hľa, túto jednu vec ti ukážem, Mojžiš, syn môj, lebo ty si vo svete, a teraz ti ju ukážem.

8 A stalo sa, že Mojžiš pozrel a uzrel asvet, na ktorom bol stvorený; a Mojžiš buzrel svet a konce jeho, a všetky deti ľudské, ktoré sú a ktoré boli stvorené; čomu sa veľmi cpodivoval a divil.

9 A prítomnosť Božia sa stiahla od Mojžiša, takže sláva jeho nebola na Mojžišovi; a Mojžiš bol ponechaný sám sebe. A keď bol ponechaný sám sebe, padol na zem.

10 A stalo sa, že uplynula doba mnohých hodín, kým Mojžiš znova obdržal svoju prirodzenú asilu ako človek; a povedal sám sebe: Teraz, z tohto dôvodu viem, že človek nie je bničím, čo som nikdy nepredpokladal.

11 Ale teraz moje vlastné oči uzreli aBoha; ale nie moje bprirodzené, ale moje duchovné oči, lebo moje prirodzené oči ho nemohli uzrieť; lebo by som cuscholdzomrel v jeho prítomnosti; ale sláva jeho bola na mne; a ja som uzrel jeho etvár, lebo som bol pred ním fpremenený.

12 A stalo sa, že keď Mojžiš povedal tieto slová, hľa, prišiel aSatan, aby ho bpokúšal, hovoriac: Mojžiš, syn človeka, uctievaj ma.

13 A stalo sa, že Mojžiš pozrel na Satana a povedal: Kto si? Lebo hľa, ja som asyn Boží, v podobenstve jeho Jednorodeného; a kde je sláva tvoja, aby som ťa uctieval?

14 Lebo hľa, nemohol som hľadieť na Boha, dokiaľ jeho sláva neprišla na mňa a ja som nebol pred ním apremenený. Ale môžem hľadieť na teba v prirodzenom človeku. Nie je tomu určite tak?

15 Požehnané buď meno môjho Boha, lebo jeho duch sa odo mňa úplne nestiahol, alebo inak, kde je sláva tvoja, lebo je pre mňa temnotou? A ja môžem súdiť medzi tebou a Bohom; lebo Boh mi povedal: aUctievaj Boha, lebo iba jemu budeš bslúžiť.

16 Odíď odtiaľto, Satan, neklam ma; lebo Boh mi povedal: Ty si podľa apodobenstva môjho Jednorodeného.

17 A tiež mi dal prikázania, keď na mňa volal z horiaceho akra, hovoriac: bVzývaj Boha v mene môjho Jednorodeného a uctievaj ma.

18 A znova Mojžiš hovoril: Neustanem vzývať Boha, mám ďalšie veci, aby som sa ho na ne opýtal: lebo sláva jeho bola na mne, a preto môžem súdiť medzi ním a tebou. Odíď odtiaľto, Satan.

19 A teraz, keď Mojžiš hovoril tieto slová, Satan volal hlasným hlasom a reval na zemi, a prikazoval, hovoriac: Ja som aJednorodený, uctievaj mňa.

20 A stalo sa, že sa Mojžiš začal nesmierne báť; a ako sa začal báť, uvidel horkosť apekla. A predsa, bvzývajúc Boha, obdržal silu a prikázal, hovoriac: Odíď odo mňa, Satan, lebo iba tohto jediného Boha budem uctievať, ktorý je Bohom slávy.

21 A teraz, aSatan sa začal chvieť a zem sa triasla; a Mojžiš obdržal silu a vzýval Boha, hovoriac: V mene Jednorodeného, odíď odtiaľto, Satan.

22 A stalo sa, že Satan volal hlasným hlasom, s plačom a nárekom, a aškrípaním zubov; a odišiel odtiaľ, dokonca z prítomnosti Mojžišovej, takže on ho nevidel.

23 A teraz o tejto veci Mojžiš vydal svedectvo; ale pre zlovoľnosť sa nenachádza medzi deťmi ľudskými.

24 A stalo sa, že keď Satan odišiel z prítomnosti Mojžišovej, že Mojžiš pozdvihol oči svoje k nebu, súc naplnený aDuchom Svätým, ktorý vydáva svedectvo o Otcovi a Synovi;

25 A vzývajúc meno Božie, uzrel znova jeho slávu, lebo bola na ňom; a počul hlas, hovoriaci: Požehnaný si, Mojžiš, lebo ja, Všemohúci, som ťa vyvolil, a ty budeš učinený silnejším než mnohé avody; lebo ony budú poslušné bpríkazu tvojho, ako keby si bol cBoh.

26 Ale hľa, ja som s tebou, až do konca tvojich dní; lebo ty avyslobodíš ľud môj z bporoby, dokonca cIzrael, mojich dvyvolených.

27 A stalo sa, keď hlas ešte hovoril, že Mojžiš pohliadol a auzrel zem, áno, dokonca všetko z nej; a nebolo čiastočky z nej, ktorú by neuzrel, rozoznávajúc ju skrze Ducha Božieho.

28 A uzrel tiež jej obyvateľov a nebolo duše, ktorú by neuzrel; a rozoznával ich skrze Ducha Božieho; a ich počty boli veľké, dokonca nespočetné ako piesok na brehu morskom.

29 A uzrel mnoho krajín; a každá krajina bola nazvaná azemou a na jej tvári boli obyvatelia.

30 A stalo sa, že Mojžiš vzýval Boha, hovoriac: Povedz mi, prosím ťa, prečo sú tieto veci takéto a čím si ich učinil?

31 A hľa, sláva Pánova bola na Mojžišovi, takže Mojžiš stál v prítomnosti Božej a hovoril s ním atvárou v tvár. A Pán Boh povedal Mojžišovi: Pre svoj vlastný búčel som učinil tieto veci. Tu je múdrosť a on zostáva vo mne.

32 aslovom svojej moci som ich stvoril, ktorým je môj Jednorodený Syn, ktorý je plný bmilosticpravdy.

33 asvety bez počtu som bstvoril; a tiež som ich stvoril pre svoj vlastný účel; a skrze Syna som ich stvoril, ktorý je mojím cJednorodeným.

34 aprvého človeka zo všetkých ľudí som nazval bAdam, čo je cmnohí.

35 Ale iba správu o tejto zemi a jej obyvateľoch dávam tebe. Lebo hľa, sú mnohé svety, ktoré pominuli slovom mojej moci. A sú mnohé, ktoré teraz trvajú a sú nespočetné pre človeka; ale pre mňa sú spočítané všetky veci, lebo sú moje a ja ich apoznám.

36 A stalo sa, že Mojžiš povedal Pánovi, hovoriac: Buď milosrdný k služobníkovi svojmu, ó Bože, a povedz mi ohľadom tejto zeme a jej obyvateľov, a tiež nebies, a potom služobník tvoj bude spokojný.

37 A Pán Boh povedal Mojžišovi, hovoriac: aNebesia, tie sú mnohé, a nemôžu byť spočítané pre človeka; ale sú spočítané pre mňa, lebo sú moje.

38 A ako jedna zem pominie, aj jej nebesia, práve tak príde iná; a niet žiadneho akonca pre diela moje, ani pre slová moje.

39 Lebo hľa, toto je adielo moje a bsláva moja – uskutočniť cnesmrteľnosťdvečný život človeka.

40 A teraz, Mojžiš, syn môj, prehovorím k tebe ohľadom tejto zeme, na ktorej stojíš; a ty budeš apísať veci, ktoré budem hovoriť.

41 A v deň, kedy deti ľudské budú považovať slová moje za nič a aodnímu mnohé z nich z knihy, ktorú budeš písať, hľa, vzbudím ďalšieho bpodobného tebe; a cbudú znova medzi deťmi ľudskými – medzi toľkými, koľko ich uverí.

42 (Tieto slová boli ahovorené Mojžišovi na hore, ktorej meno nebude medzi deťmi ľudskými známe. A teraz sú hovorené tebe. Neukazuj ich nikomu okrem tých, ktorí veria. Tak je. Amen.)