Mga Kasulatan
Joseph Smith—Kasaysayan 1


Joseph Smith—Kasaysayan

Kinuha gikan sa Kasaysayan ni Joseph Smith, ang Propeta

History of the Church, Bolumen 1, Mga kapitulo 1 ngadto sa 5

Kapitulo 1

Si Joseph Smith misulti sa iyang kagikanan, mga sakop sa banay, ug sa ilang unang mga pinuy-anan—Usa ka talagsaon nga kasibut kalabut sa relihiyon midagsang sa kasadpang New York—Siya nakahukom sa pagpangita sa kaalam ingon sa gisugyot ni Santiago—Ang Amahan ug ang Anak mitungha, ug si Joseph gitawag ngadto sa iyang mapanagnaon nga pagpangalagad. (Mga bersikulo 1–20.)

1 Gumikan sa daghan nga mga taho nga gipakaylap pinaagi sa dautan ug maliputon nga mga tawo, kalabut ngadto sa pagtubo ug pag-uswag sa ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, tanan diin gilaraw sa mga nagmugna diha niana aron sa pagbatok sa iyang kinaiya ingon nga usa ka Simbahan ug sa iyang pag-uswag sa kalibutan—Ako naaghat sa pagsulat niini nga kasaysayan, aron sa paghupay sa hunahuna sa katilingban, ug pagbutang sa tanan nga mga nagpakisayud mahitungod sa kamatuoran nga makahibalo sa tinuod nga mga hitabo, sumala sa ilang pagkahitabo, kalabut sa akong kaugalingon ug sa Simbahan, kutob sa mga kamatuoran nga akong gipanag-iya.

2 Niini nga kasaysayan ako mopadayag sa nagkalain-lain nga mga hitabo kalabut niini nga Simbahan, sa kamatuoran ug pagkamatarung, ingon nga sila nahitabo, o ingon nga sila sa pagkakaron ania, karon ingon nga [1838] ang ikawalo nga tuig sukad sa pagkatukod sa gihisgutan nga Simbahan.

3 Ako natawo sa tuig sa atong Ginoo usa ka libo walo ka gatus ug lima, sa ikakawhaan ug tulo nga adlaw sa Disyembre, sa lungsod sa Sharon, lalawigan sa Windsor, estado sa Vermont. Ang akong amahan, Joseph Smith, Sen., mibiya sa estado sa Vermont, ug mibalhin ngadto sa Palmyra, lalawigan sa Ontario (karon Wayne), diha sa estado sa New York, sa nagpanuigon pa ako og napulo ka tuig, o mga ingon niana. Mga upat ka tuig human ang akong amahan miabut sa Palmyra siya mibalhin uban sa iyang banay ngadto sa Manchester, sa mao gihapon nga lalawigan sa Ontario—

4 Ang iyang banay naglangkob og napulog usa ka mga kalag, sa ato pa, ang akong amahan, si Joseph Smith; ang akong inahan, si Lucy Smith (kansang ngalan, sa wala pa ang iyang kaminyoon, mao si Mack, ang anak nga babaye ni Solomon Mack); ang akong igsoon nga mga lalaki, si Alvin (kinsa namatay sa ika-19 sa Nobyembre, 1823, sa ika-26 nga tuig sa iyang panuigon), si Hyrum, ako, si Samuel Harrison, si William, si Don Carlos; ug ang akong igsoon nga mga babaye, si Sophronia, si Catherine, ug si Lucy.

5 Sa mga ikaduhang tuig human sa among pagbalhin ngadto sa Manchester, diha sa dapit nga among gipuy-an may talagsaon nga kasamok mahitungod sa relihiyon. Kini misugod sa mga Methodist, apan sa wala madugay nahimo nga kasagaran sa tanan nga mga relihiyon diha niana nga dapit. Sa pagkatinuod, ang tibuok nga distrito mao ra og natandog niini, ug daghan nga pundok sa mga katawhan nagkahiusa sa nagkalain-lain nga pundok sa mga relihiyon, nga nakahimo og dili gamay nga pagkalibug ug pagkabahin sa mga katawhan, ang uban nagsinggit, “Tan-aw, diri!” ug ang uban, “Tan-aw, didto!” Ang uban midapig sa tinuohan sa Methodist, ang uban sa mga Presbyterian, ug ang uban sa mga Baptist.

6 Kay, bisan pa sa dako kaayo nga gugma nga gipahayag sa mga kinabig ngadto sa nagkalain-lain nga mga tinuohan sa panahon sa ilang pagkakabig, ug ang dako nga kainit nga gipakita sa matag kaparian, kinsa mga makugihon sa pagbarug ug pagdasig niining talagsaon nga pagpakita sa pagbati sa relihiyon, aron ang tanan makabig, ingon nga sila nahimuot sa pagtawag niini, sa pag-awhag kanila sa pagpasakop sa bisan unsa nga tinuohan nga sila nahimuot—gani sa diha nga ang mga kinabig misugod sa pagkabahin-bahin, ang uban ngadto sa usa ka pundok ug ang uban ngadto sa lain, kini nakita nga kanang maayo nga pagbinatiay sa mga pari ug mga kinabig mga pakaaron-ingnon lamang ug dili tinud-anay; kay usa ka talan-awon sa dako nga kagubot ug mangil-ad nga pagbati ang mipuli;—pari nakig-away batok sa pari, ug kinabig batok sa kinabig; mao nga ang tanan nila nga maayo nga pagbinatiay sa usag usa, kon aduna man gani, nawala sa hingpit diha sa kagubot sa mga pulong ug sa bangga mahitungod sa mga opinyon.

7 Ako niini nga panahon nagpanuigon og napulo ug lima ka tuig. Ang banay sa akong amahan nakabig ngadto sa tinuohan sa Presbyterian, ug upat kanila nagpasakop niana nga simbahan, sa ato pa—ang akong inahan, si Lucy; akong igsoon nga mga lalaki nga si Hyrum ug si Samuel Harrison; ug ang akong igsoon nga babaye nga si Sophronia.

8 Niini nga panahon sa dako nga kasamok, ang akong hunahuna gitawag ngadto sa mahinungdanon nga pamalandong ug dako nga kabalisa; apan, bisan ang akong mga pagbati lawom ug sa kasagaran makatandog, sa gihapon ako nagpahilayo sa akong kaugalingon gikan niini nga mga pundok, bisan pa og ako mitambong sa ilang daghan nga mga tigum sa kasagaran kon ang panahon motugot. Sa paglabay sa panahon ang akong hunahuna ingon og mihilig ngadto sa tinuohan sa Methodist, ug ako mibati og gamay nga kadasig nga makighiusa uban kanila; apan hilabihan ang kalibug ug kagubot taliwala sa nagkalain-lain nga mga tinuohan, nga kini dili mahimo alang sa usa ka batan-on nga tawo nga sama kanako, nga walay kasinatian sa mga katawhan ug sa mga butang, aron pagkab-ut sa usa ka piho nga paghukom kinsa ang tinuod ug kinsa ang sayop.

9 Ang akong hunahuna usahay hilabihan sa kalibug, ang singgit ug kagubot hilabihan ug walay paghunong. Ang mga Presbyterian labaw nga nakahukom batok sa mga Baptist ug sa mga Methodist, ug migamit sa tanan nga mga gahum sa pangatarungan ug hiwi nga pangatarungan aron sa pagmatuod sa ilang mga sayop, o, sa kubos, aron lamang ang mga katawhan maghunahuna nga sila sayop. Sa lain nga bahin, ang mga Baptist ug ang mga Methodist sa ilang bahin naikag usab sa pagpaninguha sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga tinuohan ug pagpanghimakak sa uban.

10 Diha sa taliwala niini nga gubat sa mga pulong ug kagubot sa mga opinyon, ako sa kanunay miingon sa akong kaugalingon: Unsa kaha ang buhaton? Kinsa sa tanan niini nga mga pundok ang tinuod; o, sila bang tanan mga sayop? Kon adunay usa kanila nga tinuod, hain niini, ug sa unsa nga paagi ako masayud niini?

11 Samtang ako nanlimbasug ubos sa hilabihan nga kalisud tungod sa mga panagbangga niini nga mga nagkalain-lain nga pundok sa mga relihiyon, ako usa ka adlaw nagbasa sa Epistola ni Santiago, kapitulo uno ug ikalima nga bersikulo, nga nag-ingon: Kon hain kaninyo ang nagkulang sa kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga naghatag sa tanan nga katawhan sa walay pagdumili, ug walay pagkasuko; ug kini ihatag ngadto kaniya.

12 Wala pay bisan unsa nga tudling sa kasulatan nga mituhop uban sa labaw nga gahum ngadto sa kasingkasing sa tawo kay sa nahimo niini nga panahon ngari kanako. Kini ingon og misulod uban sa makusog nga gahum ngadto sa matag tipik sa akong kasingkasing. Ako mipalandong niini pagbalik-balik, sa kasayuran nga kon adunay tawo nga nagkinahanglan og kaalam gikan sa Dios, ako mao; kay kon unsaon pagbuhat ako wala masayud, ug hangtud nga ako makaangkon og dugang pa nga kaalam nga labaw pa kay sa kaniadto nga ako aduna, niana nga panahon ako dili gayud masayud; kay ang mga magtutudlo sa relihiyon ug sa nagkalain-lain nga mga pundok misabut sa sama nga mga pulong sa kasulatan sa lain-lain nga paagi ngadto sa pagwagtang sa tanan nga pagsalig diha sa paghusay sa pangutana pinaagi sa pagdangop ngadto sa Biblia.

13 Sa kadugayan ako miabut sa paghukom nga ako kinahanglan nga magpabilin sa kangitngit ug sa kalibug, o ako kinahanglan mobuhat ingon sa gisugo ni Santiago, nga mao, ang pagpangutana sa Dios. Ako sa kadugayan miabut sa hugot nga tinguha sa “pagpangutana sa Dios,” sa pagtuo nga kon siya mohatag og kaalam ngadto kanila nga nagkulang og kaalam, ug mohatag sa walay pagdumili, ug dili masuko, ako tingali mosulay.

14 Busa, pinasubay niini, sa akong hugot nga tinguha sa pagpangutana sa Dios, ako miadto sa kakahoyan aron sa paghimo sa pagsulay. Kini usa ka buntag sa usa ka matahum, maayo nga panahon, sayo sa tingpamulak sa usa ka libo walo ka gatus ug kawhaan. Kini mao ang una nga higayon sa akong kinabuhi nga ako mihimo sa ingon nga pagsulay, kay taliwala sa akong tanan nga mga kabalaka ako wala pa gayud makahimo sa pagsulay og pag-ampo sa kusog nga tingog.

15 Human ako moabut sa dapit diin ako naglaraw sa pag-adto, human ako makapaniid sa akong palibut, ug nakita ang akong kaugalingon nga nag-inusara, ako miluhod ug misugod sa pagtugyan sa mga tinguha sa akong kasingkasing ngadto sa Dios. Ako wala pa gani makasugod, sa ingon, sa kalit lamang ako gipugngan sa usa ka gahum nga sa hingpit mibuntog kanako ug adunay kahibulongan nga gahum ibabaw kanako nga mao ang mipugong sa akong dila aron ako dili makasulti. Bagâ nga kangitngit ang mialirong kanako, ug kini gipakaingon ko sa makadiyut ingon og ako gitakda ngadto sa kalit nga kalaglagan.

16 Apan, sa pagpanlimbasug sa akong tibuok nga mga gahum sa pagtawag sa Dios aron pagluwas kanako gikan sa gahum niini nga kaaway diin mibuntog kanako, ug niana nga higayon sa diha nga ako andam na sa pag-unlod ngadto sa pagkawalay paglaum ug pagtugyan sa akong kaugalingon ngadto sa kalaglagan—dili usa ka bunga sa hunahuna nga kadautan, apan ngadto sa gahum sa usa ka tinuod nga binuhat gikan sa dili makita nga kalibutan, kinsa nagbaton og ingon nga kahibulongan nga gahum nga ako sukad wala pa gayud makasinati diha ni bisan kinsa nga binuhat—ug dinhi niini nga higayon sa dako nga kahadlok, ako nakakita og usa ka dako nga gilis sa kahayag ibabaw gayud sa akong ulo, labaw sa kahayag sa adlaw, nga nag-anam og paubos hangtud kini midapat kanako.

17 Diha-diha nga kini mipakita ako nakakaplag sa akong kaugalingon nga giluwas gikan sa kaaway nga migapos kanako. Sa diha nga ang kahayag midapat kanako ako nakakita og duha ka Personahe, kansang kahayag ug himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. Usa kanila misulti ngari kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan, ug miingon, nagtudlo ngadto sa lain—Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!

18 Ang akong tuyo sa pagpangutana sa Ginoo mao ang pagpakisayud hain sa tanan nga mga tinuohan ang tinuod, nga ako unta masayud asa ako magpasakop. Busa sa wala madugay, ako miandam sa akong kaugalingon, nga aron ako makasulti, nga ako nangutana sa mga Personahe kinsa nagbarug ibabaw kanako diha sa kahayag, hain sa tanan nga mga tinuohan ang tinuod (kay niini nga higayon kini wala gayud mosulod ngari sa akong kasingkasing nga ang tanan mga sayop)—ug asa ako kinahanglan magpasakop.

19 Ako gitubag nga ako kinahanglan dili gayud mopasakop bisan hain kanila, kay silang tanan mga sayop; ug ang Personahe kinsa nakigsulti kanako miingon nga ang ilang tanan nga mga tinuohan mga salawayon sa iyang panan-aw; nga kadtong tanan nga mga magtutudlo mga dautan; nga: “sila nagpaduol ngari kanako uban sa ilang mga ngabil, apan ang ilang mga kasingkasing layo gikan kanako, sila nagtudlo og mga doktrina nga mga sugo sa mga tawo, nga may hulagway sa pagkadiosnon, apan sila nanghimakak sa gahum niana.”

20 Siya miusab pagdili kanako sa pagpasakop sa bisan hain kanila; ug daghan pa nga mga butang nga siya misulti ngari kanako, diin ako dili makasulat niini nga panahon. Sa diha nga ako nahibalik sa akong kaugalingon pag-usab, ako nakakaplag sa akong kaugalingon nga naghigda, nagtan-aw ngadto sa langit. Sa diha nga ang kahayag nawala, ako walay kusog; apan sa wala madugay naulian og gamay, ako mipauli. Ug samtang ako nagsandig sa may halingan sa kalayo, ang akong inahan nangutana unsa ang nahitabo. Ako mitubag, “Ayaw og kabalaka, maayo ang tanan—Ako maayo man.” Unya ako miingon ngadto sa akong inahan,“ako nakahibalo sa akong kaugalingon nga ang Presbyterian dili tinuod.” Kini ingon og ang kaaway nakamatngon, sa sayo kaayo nga panahon sa akong kinabuhi, nga ako gitagana aron pagmatuod nga usa ka tigsamok-samok ug usa ka tighasol-hasol sa iyang gingharian; labut pa ngano nga ang mga gahum sa kangitngit nagkahiusa batok kanako? Ngano nga ang pagbatok ug pagpanggukod mitungha batok kanako, bisan sa akong pagkabatan-on?

Ang uban nga mga tigsangyaw ug uban nga mga magtutudlo sa relihiyon misalikway sa asoy sa Unang Panan-awon—Pagpanggukod gihan-ok diha ni Joseph Smith—Siya nagpamatuod sa ka tinuod sa panan-awon. (Mga bersikulo 21–26.)

21 Pipila ka mga adlaw human niini nga panan-awon, ako nakahigayon sa pagpakig-uban sa usa sa mga tigsangyaw sa Methodist, kinsa hilabihan ka madasigon sa nahisgutan nga mga pag-ukay sa relihiyon; ug, nakigsulti uban kaniya sa hilisgutan sa relihiyon, ako nakahigayon sa paghatag kaniya og asoy sa panan-awon nga ako nakakita. Ako nahibulong kaayo sa iyang mga lihok; dili lamang nga wala niya hatagi og gibug-aton ang akong gipamulong, apan sa dako nga pagtamay, nag-ingon, kining tanan gikan sa yawa, nga wala na kuno kanang mga butang sama sa mga panan-awon o mga pagpadayag niini nga mga adlaw; nga kana nga mga butang mihunong na uban sa mga apostoles, ug nga wala na gayud bisan unsa pa niana kanila.

22 Ako sa wala madugay nakahibalo, bisan pa niana, nga ang akong pag-asoy sa sugilanon nakapaukay og hilabihan nga pagyubit batok kanako taliwala sa mga magtutudlo sa relihiyon, ug mao kini ang hinungdan sa dako nga pagpanggukod, diin mipadayon sa pagdaghan; ug bisan ako usa ka bata nga wala mailhi, mga napulo ug upat o napulo ug lima ka tuig lamang ang panuigon, ug ang akong mga kahigayunan sa kinabuhi ingon sa usa ka bata nga dili inila dinhi sa kalibutan, apan mga tawo nga halangdon nakamatikod aron sa pag-ukay sa hunahuna sa katawhan batok kanako, ug naghimo og mapait nga pagpanggukod; ug mao kini ang nagpasulabi diha sa tanan nga mga tinuohan—ang tanan nagkahiusa sa paggukod kanako.

23 Kini mao ang nakaingon sa akong lawom nga pagpamalandong, ug sa kanunay sukad pa, kahibulongan nga ang usa ka wala mailhi nga bata nga lalaki, nga labaw lamang og diyutay sa napulo ug upat ka tuig ang panuigon, ug usa, usab, kansang kapalaran mao ang pagpangita sa mga ginagmay nga kabuhian pinaagi sa iyang inadlaw nga pagtrabaho, gihunahuna nga usa ka tawo nga may igo nga kadungganan sa pagdani sa pagtagad sa mga halangdon ug labi nga inila nga mga relihiyon niini nga panahon, ug sa paagi nga nakapaturok kanila ug espiritu sa labing mapait nga pagpanggukod ug pagbiay-biay. Apan kahibulongan o dili, mao kini, ug kini kanunay naghatag og hilabihan nga kasakit sa akong kaugalingon.

24 Bisan pa niana, kini tinuod nga ako nakakita og usa ka panan-awon. Ako naghunahuna, nga ako mibati sama ni Pablo, sa iyang paghimo sa iyang panalipod sa atubangan ni Hari Agripa, ug misaysay sa hitabo sa panan-awon nga iyang nakita sa diha nga siya nakakita og usa ka kahayag, ug nakadungog og usa ka tingog; apan sa gihapon dihay pipila lamang nga mituo kaniya; ang uban miingon nga siya bakakon, ang uban miingon nga siya buang; ug siya gitamay ug gibiay-biay. Apan kining tanan wala makaguba sa ka tinuod sa iyang nakita. Siya nakakita og usa ka panan-awon, siya nasayud nga siya nakakita, ug ang tanan nga panggukod ubos sa langit dili makausab niini; ug bisan pa nga sila mogukod kaniya hangtud ngadto sa kamatayon, apan siya nasayud, ug masayud hangtud sa katapusan sa iyang pagginhawa, nga siya nakakita og usa ka kahayag ug nakadungog og usa ka tingog nga nagsulti ngadto kaniya, ug ang tibuok kalibutan dili makapausab sa iyang hunahuna o pagtuo.

25 Sama usab kanako. Ako sa tinuod nakakita og usa ka kahayag, ug sa taliwala niana nga kahayag ako nakakita sa duha ka mga Personahe, ug sila sa kamatuoran namulong ngari kanako; ug bisan pa ako gikasilagan ug gigukod sa pag-ingon nga ako nakakita og usa ka panan-awon, apan kini tinuod; ug samtang sila naggukod kanako, nagbiay-biay kanako, ug namulong sa tanan nga matang sa dautan batok kanako sa bakak tungod sa pag-ingon, ako gitultulan sa pag-ingon sa akong kasingkasing: Ngano nga gigukod ako sa pagsulti sa kamatuoran? Ako tinuod gayud nga nakakita og usa ka panan-awon; ug kinsa ako nga makaharong sa Dios, o ngano nga ang kalibutan naglaraw sa paghimo kanako nga molimud kon unsa ang akong tinuod nga nakita? Kay ako nakakita og usa ka panan-awon; ako nasayud niini, ug ako nasayud nga ang Dios nasayud niini, ug ako dili makalimud niini, ni ako mangahas sa pagbuhat niini; gani ako nasayud nga ang pagbuhat sa ingon ako makasala sa Dios ug mahimutang ubos sa kalaglagan.

26 Ako nakakab-ut karon sa katagbawan sa akong hunahuna kon ang tinuohan sa kalibutan ang hisgutan—nga kini dili akong katungdanan ang pagpasakop bisan hain kanila, apan nga ako magpadayon sa ingon hangtud ako pagamandoan. Ako nakakaplag nga ang pagpamatuod ni Santiago tinuod—nga ang tawo kinsa kulang sa kaalam mahimo nga mangayo sa Dios, ug makaangkon, ug dili kasuk-an.

Si Moroni nagpakita ngadto ni Joseph Smith—Ang ngalan ni Joseph mailhan alang sa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga mga nasud—Si Moroni misulti kaniya sa Basahon ni Mormon ug sa umaabut nga mga paghukom sa Ginoo ug mikutlo og daghan nga mga kasulatan—Ang dapit nga gitagoan sa bulawan nga mga palid gipadayag—Si Moroni nagpadayon sa pagtudlo sa Propeta (Mga bersikulo 27–54).

27 Nagpadayon ako sa akong naandan nga kalihokan sa kinabuhi hangtud sa ikakawhaan ug usa sa Septyembre, usa ka libo walo ka gatus ug kawhaan ug tulo, sa tanan nga panahon nag-antus sa hilabihan nga pagpanggukod diha sa mga kamot sa tanan nga matang sa mga tawo, relihiyoso ug dili relihiyoso, tungod kay ako mipadayon sa pagmatuod nga ako nakakita og usa ka panan-awon.

28 Niana nga panahon nga milabay taliwala sa panahon nga ako nakakita ug panan-awon ug sa tuig usa ka libo walo ka gatus ug kawhaan ug tulo—nga gipahimangnoan na sa dili pagpasakop sa bisan unsa nga pundok sa mga tinuohan niana nga panahon, ug tungod sa kabatan-on, ug gigukod niadto kinsa akong mga higala ug unta angay mohatag kanako og mabination nga pagtagad, ug kon sila mituo nga ako nalingla ug naninguha unta sa maayo ug mahigugmaon nga paagi aron sa pagbawi kanako—ako ubos ngadto sa tanan nga mga matang sa pagsulay; ug, nakig-uban sa tanan nga matang sa katilingban, ako nahulog ngadto sa daghan nga walay hinungdan nga mga kasaypanan, ug nagpakita sa kahuyang sa kabatan-on, ug kahilayan sa tawhanon nga kinaiya; diin, ako masulub-on nga moingon, mitukmod kanako ngadto sa nagkalain-lain nga pagsulay, nga dili madawat sa panan-aw sa Dios. Sa paghimo niini nga pagkumpisal, walay usa nga angay maghunahuna nga ako nasayop sa usa ka dako o bug-at nga mga sala. Ang kabubut-on sa paghimo niini wala gayud sa akong kinaiya. Apan ako sad-an sa kakulang og kaugdang, ug usahay sa pakigtipon sa mga pundok nga naghudyaka, ug uban pa; dili bagay niana nga kinaiya diin angay nga huptan sa usa kinsa gitawag sa Dios ingon kanako. Apan kini ingon nga dili kahibulongan kaayo ngadto ni bisan kinsa nga nahinumdom sa akong kabatan-on, ug nakasinati sa akong pagkagaan og buot.

29 Agi og sangputanan niini nga mga butang, ako sa kanunay mibati og panghimaraut sa akong kahuyang ug mga kasaypanan; sa diha, sa gabii sa nahisgutan nga kawhaan ug usa sa Septyembre, human ako mopahulay sa akong higdaanan niana nga gabii, ako midala sa akong kaugalingon ngadto sa pag-ampo ug pangamuyo sa Makagagahum nga Dios alang sa kapasayloan sa akong tanan nga mga sala ug kahilayan, ug usab aron ipadayag ngari kanako, aron ako makahibalo sa akong kahimtang sa iyang atubangan; kay ako adunay hingpit nga pagsalig nga makabaton og balaan nga pagpadayag, ingon sa ako nang nabuhat.

30 Samtang ako diha sa pagtawag sa Dios, ako nakamatikod nga usa ka kahayag mitungha sa akong lawak, nga nagkadugang hangtud ang kahayag sa sulod sama na sa udtong-tutok, sa diha nga kalit usa ka personahe mitungha sa kiliran sa akong higdaanan, nagbarug sa hangin, kay ang iyang mga tiil wala magtugkad sa salog.

31 Siya nagsul-ob og luag nga saput nga may talagsaon nga kaputi. Kini usa ka kaputi nga labaw sa bisan unsa nga yutan-on nga ako nakakita; ni ako motuo nga adunay bisan unsa nga yutan-on nga butang nga mahimo nga ipakita sa hilabihan nga kaputi ug kahayag. Hukas ang iyang mga kamot, ang iyang mga bukton usab, sa ibabaw og diyutay sa mga pulso; ingon, usab, ang iyang mga tiil walay gisul-ob, ingon sa iyang mga bitiis, ibabaw og diyutay sa mga tikod. Ang iyang ulo ug liog walay gitabon usab. Ako nakamatikod nga siya walay lain nga gisul-ob gawas sa kupo, kay kini bukas, nga sa ingon ako makakita ngadto sa iyang dughan.

32 Dili lamang ang iyang kupo hilabihan sa kaputi, apan ang iyang tibuok nga pagkatawo mahimayaon nga lisud ihulagway, ug ang iyang pamayhon sa pagkatinuod ingon sa kilat. Ang lawak hilabihan ka hayag, apan dili kaayo sanag ang palibut sa tawo. Sa una kong pagkakita kaniya ako nahadlok, apan nawala dayon kanako ang kahadlok.

33 Siya misangpit sa akong ngalan, ug miingon ngari kanako nga siya usa ka sinugo nga gipadala gikan sa atubangan sa Dios ngari kanako, ug nga ang iyang ngalan mao si Moroni; nga ang Dios adunay ipabuhat kanako; ug nga ang akong ngalan pagagamiton alang sa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, ug mga pinulongan, o nga kini pagalitukon sa maayo ug sa dautan taliwala sa tanan nga mga katawhan.

34 Siya miingon nga adunay usa ka basahon nga gitagoan, gisulat sa bulawan nga mga palid, naghatag og asoy sa kaagi sa unang mga lumulupyo niining dako nga kayutaan, ug ang tinubdan sa ilang kagikan. Siya usab miingon nga ang kahingpitan sa walay katapusan nga Ebanghelyo anaa niini, ingon nga gitugyan sa Manluluwas ngadto sa karaan nga mga lumulupyo.

35 Usab, adunay duha ka mga bato nga anaa sa bayanan nga plata—ug kini nga mga bato, gitaod sa taming, naglangkob sa gitawag nga Urim ug Thummim—gitago uban sa mga palid; ug ang pagbaton ug paggamit niini nga mga bato mao ang naghatag og gahum sa mga “manalagna” sa karaan nga panahon; ug nga ang Dios ang nag-andam kanila alang sa katuyoan sa paghubad sa basahon.

36 Human ikasulti kanako kini nga mga butang, siya misugod pagkutlo sa mga panagna sa Daang Tugon. Siya una nga mikutlo kabahin sa ikatulo nga kapitulo sa Malaquias; ug siya mikutlo usab sa ikaupat o katapusan nga kapitulo sa mao gihapon nga panagna, bisan og adunay gamay nga kausaban kon kini basahon sa atong mga Biblia. Kay sa mokutlo sa unang bersikulo ingon sa mabasa sa atong mga basahon, siya mikutlo sa ingon:

37 Ug tan-awa, ang adlaw moabut nga mosunog sama sa usa ka hudno, ug ang tanan nga mapahitas-on, oo, ug ang tanan nga nagbuhat og dautan pagasunugon sama sa dagami; kay sila nga moabut mosunog kanila, miingon ang Ginoo sa mga Panon, nga walay ibilin kanila ni gamot o sanga.

38 Ug usab, siya mikutlo sa ikalima nga bersikulo nga nag-ingon: Tan-awa, Ako mopadayag nganha kaninyo sa Pagkapari, pinaagi sa kamot ni Elijah ang propeta, sa dili pa moabut ang mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo.

39 Siya usab mikutlo sa sunod nga bersikulo nga may kalainan: Ug siya motanom sa mga kasingkasing sa mga anak sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga amahan, ug ang mga kasingkasing sa mga anak mobati ngadto sa ilang mga amahan. Kon dili pa ingon niini, ang tibuok kalibutan pagalaglagon sa hingpit sa iyang pag-abut.

40 Dugang pa niini, siya mikutlo sa ikanapulo ug usa nga kapitulo sa Isaias, nag-ingon nga kini hapit na matuman. Siya usab mikutlo sa ikatulo nga kapitulo sa Mga Buhat, kawhaan ug duha ug kawhaan ug tulo nga mga bersikulo, tukma sa ilang pagkahan-ay sa atong Bag-ong Tugon. Siya miingon nga ang propeta mao si Kristo; apan ang adlaw wala pa moabut nga “sila nga dili maminaw sa iyang tingog isalikway gikan sa taliwala sa mga katawhan,” apan sa dili madugay moabut.

41 Siya usab mikutlo sa ikaduha nga kapitulo sa Joel, gikan sa ikakawhaan ug walo nga bersikulo ngadto sa katapusan. Siya usab miingon nga kini wala pa matuman, apan hapit na mahitabo. Ug siya midugang pagsulti nga ang kahingpitan sa mga Hentil hapit na moabut. Siya mikutlo og daghan pang uban nga mga hitabo sa kasulatan, ug mihatag og daghan nga mga pagpasabut nga dili pa kahisgutan dinhi.

42 Ug usab, siya misulti kanako, nga kon ako makakuha na sa mga palid nga iyang gihisgutan—kay ang panahon nga sila pagakuhaon wala pa moabut—ako dili gayud mopakita kanila ngadto ni bisan kinsa nga tawo, ni ang taming uban sa Urim ug Thummim; ngadto lamang kanila kinsa ako pagamandoan sa pagpakita niini; kay kon ako mobuhat ako pagalaglagon. Samtang siya nakigsulti kanako mahitungod sa mga palid, ang panan-awon nabuksan ngadto sa akong hunahuna nga ako nakakita sa dapit diin gitago ang mga palid, ug nga tin-aw ug tataw kaayo nga ako nakaila sa dapit pag-usab sa diha nga ako miadto niini.

43 Human niini nga pakigsulti, ako nakakita sa kahayag sa akong lawak nga nagsugod dayon pagtigum libut sa lawas sa tawo nga nakigsulti kanako, ug kini mipadayon hangtud ang lawak mibalik pag-usab og kangitngit, gawas lamang diha sa naglibut kaniya; sa diha nga, sa kalit lamang ako nakakita, ingon sa gihapon, usa ka hayag nga agianan paingon sa langit, ug siya misaka hangtud nga nawala, ug ang lawak nahibalik sa unang kahimtang sa wala pa kining langitnon nga kahayag magpakita.

44 Ako naghigda nga naghunahuna sa pagkatalagsaon sa talan-awon, ug sa hilabihan nga katingala sa gisulti kanako sa kahibulongan nga sinugo; sa diha nga, taliwala sa akong pagpamalandong, sa kalit lamang ako nakamatikod nga nagsugod na usab og kahayag ang akong lawak, ug sa kalit, ingon sa gihapon, ang mao nga langitnon nga sinugo diha na usab sa kiliran sa akong higdaanan.

45 Siya misugod, ug misaysay pag-usab sa mao gihapon nga mga butang diin siya mihimo sa iyang unang pagduaw, nga walay bisan gamay nga kausaban, nga sa pagkahuman, siya mipahibalo kanako mahitungod sa mabug-at nga mga paghukom nga moabut sa ibabaw sa kalibutan, uban ang dako nga kaawaaw pinaagi sa gutom, espada, ug sakit; ug nga kini nga mga mabug-at nga mga paghukom moabut sa kalibutan niini nga kaliwatan. Human sa iyang pagsaysay niini nga mga butang siya misaka na usab sama sa iyang unang gihimo.

46 Niini nga higayon, lawom kaayo ang nahipatik sa akong kaisipan, nga ang katulugon mibiya sa akong mga mata, ug ako mihigda nga gidaug sa kahibulong sa akong nakita ug nabati. Apan unsa ang akong katingala nga nagpakita na usab ang mao nga sinugo diha sa kiliran sa akong higdaanan, ug nakadungog kaniya nga misaysay o mibalik pag-usab sa pagsaysay ngari kanako sa mao gihapon nga mga butang ingon sa nangagi; ug midugang og usa ka pagpasidaan ngari kanako, nga si Satanas mosulay sa pagtintal kanako (mahitungod sa kabus nga kahimtang sa banay sa akong amahan), sa pagkuha sa mga palid sa tuyo nga magpadato. Kini siya midili kanako, nag-ingon nga ako kinahanglan gayud nga walay lain nga tumong sa pagkuha sa mga palid gawas sa paghimaya sa Dios, ug kinahanglan dili gayud magpaimpluwensya sa bisan unsa nga katuyoan nga walay labut sa pagpalambo sa iyang gingharian; kon dili, ako dili makakuha kanila.

47 Human niini nga ikatulo nga pagduaw, siya misaka na usab paingon sa langit sama sa una, ug ako nagpabilin pag-usab sa pagpamalandong sa pagkakatingalahan niini nga akong nasinati; sa diha nga sa kalit lamang human ang langitnon nga sinugo mibiya kanako sa ikatulo nga higayon, mituktugaok ang manok, ug ako nakamatikod nga ang kabuntagon nagsingabut, sa ingon niana ang among panagsultihanay milungtad sa tibuok gabii.

48 Ako sa walay langan mibangon gikan sa akong higdaanan, ug, sama sa naandan, mipaingon sa kinahanglanon nga mga buluhaton sa matag adlaw; apan, sa pagsulay sa pagtrabaho sama sa naandan, ako nakamatikod nga nawad-an ako sa kusog ug dili makahimo sa mga buluhaton. Ang akong amahan kinsa nagtrabaho uban kanako, nakamatikod nga adunay nakasamok kanako ug misulti kanako sa pagpauli sa balay. Ako misugod uban sa tuyo sa pagpauli sa balay; apan, sa pagsulay sa paglatas sa koral gikan sa umahan diin kami nahimutang, ako nawad-an sa umoy, ug ako natumba sa yuta, ug sa mubo nga higayon nawad-an sa panimuot.

49 Ang unang butang nga akong mahinumduman mao ang usa ka tingog nga nakigsulti kanako, nagsangpit sa akong ngalan. Ako mihangad, ug nakita ang mao gihapon nga sinugo nga nagbarug dapit sa akong ulohan, gilibutan sa kahayag sama sa una. Unya siya mibalik na usab sa pagsaysay sa tanan nga siya misulti kanako sa miagi nga gabii, ug mimando kanako sa pag-adto ngadto sa akong amahan ug pagsulti kaniya bahin sa panan-awon ug sa mga sugo diin ako nakadawat.

50 Ako mituman; ako mibalik ngadto sa akong amahan nga didto pa sa umahan, ug misaysay sa tibuok nga nahitabo ngadto kaniya. Siya mitubag kanako nga kini gikan sa Dios, ug misulti kanako sa pagpadayon ug sa pagbuhat sumala sa gimando sa sinugo. Ako mibiya sa umahan, ug mipaingon sa dapit diin gisulti sa sinugo kanako nga gitagoan sa mga palid, ug tungod sa katin-aw sa panan-awon nga akong nakita mahitungod niini, ako nakaila sa dapit diha-diha sa akong pag-abut didto.

51 Duol sa balangay sa Manchester, lalawigan sa Ontario, New York, nagbarug ang usa ka bungtod nga may igo nga gidak-on, ug mao ang kinahabugan sa kasilinganan. Sa kasadpan nga bahin sa mao nga bungtod, sa dili kaayo layo sa ibabaw, ilawom sa usa ka bato nga may igo nga gidak-on, diha ang mga palid, nga gisulod sa usa ka bato nga kahon. Kini nga bato bagâ ug nagkalingin sa taliwala sa may ibabaw nga bahin, ug nagkanipis paingon sa mga ngilit, nga sa ingon ang tungâ nga bahin makita sa ibabaw sa yuta, apan ang mga ngilit palibut niini natabunan sa yuta.

52 Human makabkab ang yuta, ako nagkuha og ikaligwat, diin ako mipahimutang niini sa ilawom sa kilid sa bato, ug sa gamay lamang nga kusog mialsa niini. Ako mitan-aw, ug diha gayud ako nakakita sa mga palid, sa Urim ug Thummim, ug sa taming, sama sa gipamulong sa sinugo. Ang kahon nga gisudlan niini gihimo sa tinumpi nga gagmay nga mga bato ug gibulitan sa usa ka matang sa semento. Ang ilawom sa kahon gisalugan og duha ka bato nga gibabag ug mao ang gipatungan sa mga palid ug sa uban nga mga butang.

53 Ako misulay sa pagkuha kanila, apan gidid-an sa sinugo, ug gisultihan pag-usab nga ang panahon sa paghabwa kanila wala pa moabut, ug dili gayud, hangtud ang tagal nga upat ka tuig moabut; apan siya misulti kanako nga ako kinahanglan moanhi sa mao nga dapit tukma sa usa ka tuig gikan niadto nga panahon, ug nga siya diha makigkita kanako, ug nga ako magpadayon sa pagbuhat niini hangtud nga ang higayon moabut sa pagkuha sa mga palid.

54 Tungod niana, sumala sa gisugo kanako, ako miadto matag katapusan sa tuig, ug sa matag higayon ako nakakita sa mao gihapon nga sinugo didto, ug nakadawat ug pahimangno ug kaalam gikan kaniya sa matag higayon sa among pagpanagsultihanay mahitungod sa pagabuhaton sa Ginoo, unsaon ug sa unsa nga paagi ang pagdumala sa iyang gingharian sa katapusan nga mga adlaw.

Si Joseph Smith nakigminyo ni Emma Hale—siya midawat sa bulawan nga mga palid gikan ni Moroni ug mihubad sa uban nga mga sinulat—Si Martin Harris nagpakita sa mga sinulat ug hinubad ngadto ni G. Charles Anthon, kinsa miingon, “Ako dili makabasa sa usa ka sinilyohan nga basahon.” (Mga bersikula 55–65.)

55 Kay ang pagkabutang sa akong amahan kabahin sa kalibutanon nga mga panginahanglan kulang kaayo, napugos kami sa pagtrabaho, nagpasuhol sa inadlaw nga buluhaton, kon kami makahigayon. Usahay kami anaa ra sa panimalay, usahay sa lain nga dapit, ug pinaagi sa kanunay nga pagtrabaho nakabaton og hamugaway nga panginabuhi.

56 Sa tuig 1823 ang banay sa akong amahan nakasugat og dako nga kasakit sa kamatayon sa akong magulang nga lalaki, si Alvin. Sa buwan sa Oktubre, 1825, ako gisuholan sa usa ka tigulang nga maayo nga tawo nga ginganlan og Josiah Stoal, kinsa nagpuyo sa lalawigan sa Chenango, Estado sa New York. Siya nakadungog sa usa ka mina sa pilak nga giablihan sa mga Espanyol sa Harmony, lalawigan sa Susquehanna, Estado sa Pennsylvania; ug sa wala pa ako magpasuhol kaniya, nagkalot, aron, kon mahimo, makakaplag sa mina. Human ako moadto aron motipon kaniya, siya midala kanako, uban sa iyang mga katabang, aron pagkalot sa mina sa pilak, diin ako mipadayon sa pagtrabaho sulod sa usa ka bulan, nga walay kalampusan sa among paningkamot, ug sa katapusan ako misugyot sa tigulang nga maayo nga tawo sa paghunong sa pagkalot human niini. Sukad niadto mitunga ang nagpasulabi nga sugilanon nga ako usa ka tigkalot og salapi.

57 Niini nga panahon nga ako nagtrabaho, ako gipapuyo uban kang G. Isaac Hale niana nga dapit; didto ko unang nakita ang akong asawa (iyang anak nga babaye), Emma Hale. Sa ika-18 sa Enero 1827, kami gikasal, samtang ako nagtrabaho pa ubos kang G. Stoal.

58 Tungod sa akong pagpadayon og pagpahayag nga ako nakakita og usa ka panan-awon, ang pagpanggukod misunod gihapon kanako, ug ang banay sa amahan sa akong asawa misupak gayud sa among pagminyo. Ako nahimo, tungod niana, ubos sa panginahanglan sa pagdala kaniya sa lain nga dapit; busa kami nanglakaw ug naminyo sa balay ni Squire Tarbill, sa habagatan nga Bainbridge, lalawigan sa Chenango, New York. Pagkahuman gayud sa among kaminyoon, ako mibiya ni G. Stoal, ug miadto sa akong amahan, ug nag-uma uban kaniya niana nga panahon.

59 Sa kapulihay miabut ang panahon sa pagkuha sa mga palid, sa Urim ug Thummim, ug sa taming. Sa ikakawhaan ug duha ka adlaw sa Septyembre, usa ka libo walo ka gatus ug kawhaan ug pito, human milabay ang lain nga tuig sa akong pagduaw sa dapit diin gitago ang mga palid, ang mao gihapon nga langitnon nga sinugo mitugyan kanila kanako ngari uban niini nga panugon: nga ako kinahanglan ang manubag kanila; nga kon ako motugot kanila nga mawala tungod sa walay pagtagad, o pinaagi sa akong bisan unsa nga pagpasagad, ako pagalaglagon; apan kon ako mogamit sa akong tanan nga mga panlimbasug sa pag-amping kanila, hangtud nga siya, ang sinugo, mobawi kanila, sila pagapanalipdan.

60 Ako sa wala madugay nakahibalo sa katarungan ngano nga nakadawat sa mahigpit nga pahimangno sa pag-amping kanila, ug ngano nga miingon ang sinugo nga kon ako makahuman sa gipabuhat kanako, siya mobawi kanila. Kay sa wala madugay nga kini nahibaloan nga ako nagbaton kanila, nga ang labing pinugsanay nga tinguha gigamit aron sa pagkuha kanila gikan kanako. Matag paagi nga nahunahunaan gigamit sa mao nga katuyoan. Ang pagpanggukod nag-anam kapait ug nagkagrabe kay sa kaniadto, ug ang pundok sa katawhan nagtukaw kanunay sa pagkuha kanila gikan kanako kon mahimo. Apan pinaagi sa kaalam sa Dios, nagpabilin sila nga luwas diha sa akong mga kamot, hangtud ako nakatapos unsa ang gikinahanglan gikan sa akong mga kamot. Kanus-a, sumala sa gikasabutan, ang sinugo mibawi kanila, ako mitugyan kanila ngadto kaniya; ug anaa na sila kaniya hangtud niini nga adlaw, ikaduha nga adlaw sa Mayo, usa ka libo walo ka gatus ug katloan ug walo.

61 Ang kasamok, hinoon, mipadayon pa, ug ang hungihong uban sa kaliboan nga mga dila sa kanunay gipahigayon sa pagsabwag sa mga bakak kabahin sa banay sa akong amahan, ug mahitungod sa akong kaugalingon. Ug kon ako ang pasultihon sa ikakaliboan nga bahin kanila, kini makapuno og mga bolumen. Ang pagpanggukod, hinoon, dili na maantus ug diha ako ubos sa tinguha sa pagbiya sa Manchester, ug kuyog sa akong asawa mipaingon ngadto sa lalawigan sa Susquehanna, sa Estado sa Pennsylvania. Samtang ako nangandam alang sa pagbiya—tungod sa kawad-on, ug sa pagpanggukod nga bug-at kaayo ngari diri kanamo kami wala nay kapaingnan—sa taliwala sa among mga kalisdanan nakakita kami og maayo nga tawo nga ginganlan og Martin Harris, kinsa miduol ug mipahulam kanamo og kalim-an ka dolyar aron sa pagtabang kanamo sa among panaw. Si G. Harris usa ka lumulupyo sa lungsod sa Palmyra, lalawigan sa Wayne, diha sa Estado sa New York, ug usa ka dungganan nga mag-uuma.

62 Pinaagi sa untop nga panabang ako nakaabut sa dapit nga akong adtoan sa Pennsylvania; ug diha-diha sa akong pag-abut ako misugod sa pagkopya sa mga sinulat gikan sa mga palid. Ako mikopya og ubay-ubay nga gidaghanon kanila, ug pinaagi sa Urim ug Thummim ako mihubad sa uban kanila, diin akong gibuhat taliwala sa panahon sa akong pag-abut sa balay sa amahan sa akong asawa, sa bulan sa Disyembre, ug sa Pebrero nga misunod.

63 Diha sa bulan sa Pebrero, ang nahisgutan nga G. Martin Harris mianha sa among dapit, mikuha sa mga sinulat nga ako mikopya gikan sa mga palid, ug midala niini ngadto sa dakbayan sa New York. Kon unsay nahitabo mahitungod kaniya ug sa mga sinulat, ako motugyan ngadto sa iyang kaugalingon nga asoy, ingon sa iyang pagsaysay kanila ngari kanako human sa iyang pagbalik, nga mao ang mga mosunod:

64 “Ako miadto sa dakbayan sa New York, ug mipakita sa mga titik nga gihubad uban sa mga paghubad niini, ngadto ni Magtutudlo Charles Anthon, usa ka maayo nga tawo nga dungganan tungod sa iyang nakab-ut nga kabatid sa pagsulat. Si Magtutudlo Charles Anthon miingon nga ang kahubaran husto, labaw pa kay sa bisan unsa nga siya sukad nakakita nga hinubad gikan sa Ehiptohanon. Ug dayon ako mipakita kaniya niadto nga wala pa mahubad, ug siya miingon nga sila mga sinulat nga Ehiptohanon, Chaldaic, Asiriac, ug Arabic; ug siya miingon nga sila mga tinuod nga sinulat. Siya mihatag kanako og usa ka sertipiko, nagmatuod ngadto sa katawhan sa Palmyra nga sila mga tinuod nga sinulat, ug nga ang pagkahubad kanila ingon sa pagkahubad husto usab. Ako midawat sa sertipiko ug misulod niini sa akong bulsa, ug sa diha nga mobiya na ako sa balay, ako gitawag pagbalik ni G. Anthon, ug nangutana kanako giunsa niining batan-on nga lalaki pagkahibalo nga adunay mga palid nga bulawan sa dapit diin kini iyang nakita. Ako mitubag nga usa ka anghel sa Dios ang mipadayag niini ngadto kaniya.”

65 “Dayon siya miingon ngari kanako, ‘Pakit-a ako niana nga sertipiko.’ Ako mikuha niini sa akong bulsa ug mihatag niini ngadto kaniya, sa pagdawat niya niini siya migisi-gisi niini, nag-ingon nga wala na kanang mga butanga karon sama sa pangalagad sa mga anghel ug kon ako modala sa mga palid ngadto kaniya siya mohubad niini. Ako misulti kaniya nga adunay mga bahin sa mga palid nga gisilyohan, ug nga ako gidid-an sa pagdala kanila. Siya mitubag, ‘Ako dili makabasa og usa ka sinilyohan nga basahon.’ Ako mibiya kaniya ug mipaingon ngadto ni Dr. Mithchell, kinsa midason sa unsa ang gisulti ni Magtutudlo Anthon nga may kalabutan sa mga sinulat ug sa mga hinubad.”

· · · · · · ·

Si Oliver Cowdery nag-alagad ingon nga usa ka tigsulat sa paghubad sa Basahon ni Mormon—Si Joseph ug si Oliver nakadawat sa Aaronic nga Pagkapari gikan ni Juan Bautista—Sila gibunyagan, gi-orden, ug midawat sa espiritu sa pagpanagna. (Mga bersikulo 66–75.)

66 Sa ika-5 nga adlaw sa Abril 1829, miabut si Oliver Cowdery sa akong balay, hangtud niana nga panahon ako wala pa gayud makakita kaniya. Siya miingon kanako nga siya nagtudlo sa tulunghaan sa kasilinganan diin ang akong amahan nagpuyo, ug ang akong amahan ingon nga usa sa mga tinun-an diha, siya mipuyo sa mubo nga panahon sa iyang balay, ug samtang didto siya ang banay miasoy sa mga hitabo sa akong pagkadawat sa mga palid, ug tungod niana siya mianhi aron magpakisayud bahin kanako.

67 Duha ka adlaw human sa pag-abut ni G. Cowdery (kini ika-7 nga adlaw sa Abril) ako misugod sa paghubad sa Basahon ni Mormon, ug siya misugod sa pagsulat alang kanako.

· · · · · · ·

68 Kami sa gihapon mipadayon sa buhat nga paghubad, sa diha nga, sa sunod nga bulan (Mayo 1829), kami usa ka adlaw niana nangadto sa kakahoyan aron sa pag-ampo ug pagpangutana sa Ginoo kabahin sa bunyag alang sa paghugas sa mga sala, nga kami nakabasa diha sa gihubad nga mga palid. Samtang kami nagbuhat sa ingon, nag-ampo ug nagtawag ngadto sa Ginoo, usa ka sulugoon nga gikan sa langit mikunsad sa usa ka panganod sa kahayag, ug samtang nagpandong sa iyang mga kamot kanamo, siya mi-orden kanamo, nag-ingon:

69 Diha kaninyo akong kauban nga mga sulugoon, sa ngalan sa Mesiyas, ako motugyan sa Pagkapari ni Aaron, nga naghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel, ug sa ebanghelyo sa paghinulsol, ug sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala; ug kini dili na pagakuhaon pag-usab gikan sa yuta hangtud nga ang mga anak ni Levi maghalad pag-usab og halad ngadto sa Ginoo diha sa pagkamatarung.

70 Siya miingon nga kining Aaronic nga Pagkapari walay gahum sa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo, apan nga kini kinahanglan gayud nga itugyan ngari kanamo sa umaabut; ug siya misugo kanamo sa paglakaw ug magpabunyag, ug naghatag kanamo og mga pamaagi nga ako mobunyag kang Oliver Cowdery, ug nga inig kahuman siya mobunyag kanako.

71 Sumala niana kami milakaw ug gibunyagan. Ako mibunyag kaniya ug una, ug pagkahuman siya mibunyag kanako—diin pagkahuman ako mipandong sa akong mga kamot diha sa iyang ulo ug mi-orden kaniya sa Aaronic nga Pagkapari, ug human siya mipandong sa iyang mga kamot ngari kanako ug mi-orden kanako sa mao gihapon nga Pagkapari—kay sa ingon kami gisugo.*

72 Ang sinugo nga miduaw kanamo niini nga higayon mitugyan niini nga Pagkapari ngari kanamo, miingon nga ang iyang ngalan mao si Juan, kadto gihapon nga gitawag og Juan Bautista sa Bag-ong Tugon, ug nga siya nagbuhat ubos sa panudlo ni Pedro, Santiago ug Juan, kinsa naghupot sa mga yawe sa Pagkapari ni Melchizedek, diin nga Pagkapari, siya miingon, sa angay nga panahon itugyan ngari kanamo, ug nga ako pagatawgon og unang Anciano sa Simbahan, ug siya (Oliver Cowdery) ang ikaduha. Diha sa ikanapulo ug lima nga adlaw sa Mayo 1829, nga kami gi-orden ubos sa kamot niini nga sinugo, ug gibunyagan.

73 Diha-diha sa among pagkawas gikan sa tubig human kami mabunyagi, kami nakatagamtam og mahinungdanon ug mahimayaon nga mga panalangin gikan sa atong Langitnong Amahan. Mao pa gani ang akong pagbunyag ni Oliver Cowdery ang Espiritu Santo mikunsad nganha kaniya, ug siya mibarug ug nanagna sa daghan nga mga butang nga sa dili madugay mahinabo. Ug usab, sa wala madugay sa iyang pagbunyag kanako, ako usab nakaangkon sa espiritu sa pagpanagna, unya, samtang ako nagbarug, ako nanagna mahitungod sa pag-uswag niini nga Simbahan, ug daghan pa nga lain nga mga butang nga may kalabutan sa Simbahan, ug niini nga kaliwatan sa mga katawhan. Kami napuno sa Espiritu Santo, ug nalipay diha sa Dios sa among kaluwasan.

74 Ang among mga hunahuna nga karon nadan-agan, kami misugod og pag-angkon sa salabutan sa mga kasulatan, ug ang tinuod nga kahulugan ug katuyoan sa ilang labaw nga kahibulongan nga mga pulong nga gipadayag ngari kanamo sa usa ka paagi nga kami dili gayud unta makakat-on, ni sukad makahunahuna. Niini nga higayon kami napugos sa pagtago sa mga hitabo nga may kalabutan sa pagdawat sa Pagkapari ug sa among pagbunyag, tungod sa espiritu sa pagpanggukod diin mipakita na diha sa mga kasilinganan.

75 Kami gihulga nga gubton, matag karon ug unya, ug kini, usab, sa mga magtutudlo sa relihiyon. Ug ang ilang mga katuyoan sa paggubot kanamo napugngan lamang pinaagi sa gahum sa banay sa amahan sa akong asawa (ubos sa Balaanon nga pagbantay), kinsa nakigsuod kaayo kanako, ug kinsa supak kaayo sa mga kagubot ug andam nga ako magpadayon sa buhat sa paghubad nga walay kasamok; ug busa mitanyag ug misaad kanamo og panalipod gikan sa mga pamaagi nga supak sa balaod, kutob sa ilang mahimo.

 • Si Oliver Cowdery mihulagway niini nga mga hitabo ingon sa: “Kini ang mga adlaw nga dili gayud makalimtan—nga naglingkod ubos sa tunog sa usa ka tingog nga gidiktahan pinaagi sa paglamdag sa langit, nakapahigmata sa tuman nga pagpasalamat niini nga dughan! Adlaw-adlaw ako mipadayon, sa walay hunong, sa pagsulat gikan sa iyang ba-ba, samtang siya mihubad uban sa Urim ug Thummim, o, sama sa giingon sa mga Nephite, mga ‘Maghuhubad,’ ang kasaysayan o talaan nga gitawag og ‘Ang Basahon ni Mormon.’

  “Aron makahibalo, bisan sa pipila ka mga pulong, sa makapaikag nga asoy nga gihatag pinaagi ni Mormon ug sa iyang matinud-anon nga anak, nga si Moroni, mahitungod sa mga katawhan nga kanhiay gihigugma ug gipalabi sa langit, molabaw pa kay sa akong gitinguha karon; busa ako mouswag niini ngadto sa umaabut nga panahon, ug, sama sa akong giingon sa pasiuna, molaktud ngadto sa pipila ka mga hitabo nga sumpay sa pagtubo niini nga Simbahan, nga tingali makapahimuot sa pipila ka kaliboan kinsa nagpaila, taliwala sa mga mug-ot sa mga panatiko ug pasangil sa mga maut, ug midawat sa Ebanghelyo ni Kristo.

  “Walay mga tawo, sa ilang matarung nga kabuot, nga makahubad ug makasulat sa mga pagtudlo nga gihatag ngadto sa mga Nephite gikan sa ba-ba sa Manluluwas, mahitungod sa tukma nga paagi nga ang mga tawo kinahanglan motukod sa Iyang Simbahan, ug ilabi na kon ang pagkadautan mipakaylap og usa ka walay kasiguroan ibabaw sa tanan nga mga matang ug paagi nga gibansay diha sa mga tawo, sa walay pagtinguha og usa ka kahigayunan sa pagpakita sa pagkamauyunon sa kasingkasing pinaagi sa pagpalubong diha sa tubigon nga lubnganan, aron sa pagtubag og usa ka maayo nga tanlag pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesukristo.’

  “Human masulat ang asoy nga gihatag mahitungod sa pagpangalagad sa Manluluwas ngadto sa salin sa binhi ni Jacob, dinhi niining dako nga kayutaan, kini sayon kaayo nga makita, ingon sa gisulti sa propeta nga kini mao, nga ang kangitngit motabon sa yuta ug tumang kangitngit sa mga hunahuna sa mga katawhan. Sa dugang pagpalandong kini ingon og sayon makita nga taliwala sa dako nga kagubot ug kaguliyang mahitungod sa relihiyon, walay bisan usa nga adunay pagtugot gikan sa Dios sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa Ebanghelyo. Kay ang pangutana mahimo nga ipangutana, ang mga tawo ba adunay pagtugot sa pagpangalagad sa ngalan ni Kristo, kinsa naglimud sa mga pagpadayag, nga ang Iyang pagpamatuod walay lain kon dili ang espiritu sa panagna, ug ang Iyang relihiyon gipasikad, ug gitukod, ug gipaluyohan sa diha-diha nga mga pagpadayag, sa tanan nga mga panahon sa kalibutan sa diha nga Siya dihay mga katawhan sa yuta? Kon kini nga mga kamatuoran gilubong na, ug mabinantayon nga gitago sa mga tawo kansang kaigmat makahatag unta og kakuyaw kon tugutan sa pagdan-ag diha sa mga nawong sa mga tawo, sila mawala na kanato; ug kita naghulat lamang sa sugo nga ihatag ‘Barug ug pagpabunyag.’

  “Kini wala madugay matuman. Ang Ginoo, kinsa buhong sa kalooy, ug andam sa pagtubag sa kanunay nga pag-ampo sa mapainubsanon, human kami makatawag nganha kaniya sa mainiton nga paagi, layo gikan sa mga pinuy-anan sa mga tawo, mikunsad aron sa pagpahayag ngari kanamo sa Iyang kabubut-on. Sa kalit lamang, ingon nga gikan sa taliwala sa kahangturan, ang tingog sa Manunubos misulti og kalinaw ngari kanamo, samtang ang tabil gibukas ug ang anghel sa Dios mikunsad nga gisul-uban uban sa himaya, ug gihatud ang gipaabut nga mensahe, ug ang mga yawe sa Ebanghelyo sa paghinulsol. Unsa nga hingpit nga kalipay! unsa ka katingalahan! unsa ka kahibulongan! Samtang ang kalibutan gipaantus ug gilibug—samtang ang mga minilyon nangapkap ingon sa buta paingon sa paril, ug samtang ang tanan nga mga tawo nagsandig diha sa walay kasiguroan, ingon og usa ka dako nga pundok sa katawhan, ang among mga mata nakakita, ang among mga dunggan nakadungog, ingon nga anaa sa ‘kahayag sa adlaw’; oo, daghan pa—ibabaw sa pagpangidlap nga silaw sa adlaw sa Mayo, diin niana mibu-bu sa iyang kasiga diha sa nawong sa kinaiyahan! Dayon ang iyang tingog, bisan hinay, midulot ngadto sa kinatung-an, ug ang iyang mga pulong, ‘Ako mao ang inyong kauban nga sulugoon,’ nakapawagtang sa matag kahadlok. Kami naminaw, kami mitan-aw, kami midayeg! Mao kadto ang tingog sa usa ka anghel gikan sa himaya, mao kadto ang usa ka mensahe gikan sa Labing Halangdon! Ug samtang kami nakadungog kami nalipay, samtang ang Iyang gugma mipukaw sa among mga kalag, ug kami giputos diha sa panan-awon sa Makagagahum! Hain ang lawak sa pagduha-duha? Walay dapit; ang katahap nawala, pagduha-duha nalunod ug dili na gayud motunga, samtang ang tumo-tumo ug panglingla nahanaw sa hangtud!

  “Apan, mahal nga igsoon, hunahunaa, hunahunaa og dugang sa makadiyut, unsa nga kalipay ang mipuno sa among mga kasingkasing, ug sa unsa nga katingala kami nakayukbo, (kay kinsa ang dili moluhod sa sama nga panalangin?) sa diha nga kami nakadawat ubos sa iyang kamot sa Balaang Pagkapari ingon sa iyang gipamulong, ‘Diha kaninyo akong kauban nga mga sulugoon, sa ngalan sa Mesiyas, ako motugyan niini nga Pagkapari ug niini nga pagtugot, nga magpabilin diha sa yuta, nga ang mga Anak ni Levi mohalad pa og usa ka halad ngadto sa Ginoo diha sa pagkamatarung!’

  “Ako dili mosulay sa paghulagway diha kaninyo sa mga gibati niini nga kasingkasing, ni ang harianon nga katahum ug himaya nga mialirong kanamo niini nga higayon; apan kamo motuo kanako kon ako moingon, nga ang yuta, ni ang mga tawo, uban sa kahanas sa panahon, dili makahimo sa pagpahayag og pinulongan ingon ka makapahinam ug kahamili nga paagi sama niini nga balaan nga personahe. Dili; ni kini nga yuta adunay gahum sa paghatag sa hingpit nga kalipay, sa pagtugyan sa kalinaw, o pagsabut sa kaalam nga naglangkob sa matag han-ay ingon sa ilang pagkahatag pinaagi sa Balaang Espiritu! Ang tawo mahimo nga molingla sa iyang isigkatawo, paglingla mahimo nga mosunod og paglingla, ug ang mga anak sa usa nga dautan mahimo nga adunay gahum sa pagtintal sa buang ug sa walay kinaadman, hangtud sa pagkakawang apan ang tinumo-tumo molibug sa daghan, ug ang bunga sa bakak modala sa iyang sulog sa matuhutuhuon ngadto sa lubnganan; apan usa ka paghikap sa tudlo sa iyang gugma, oo, usa ka silaw sa himaya gikan sa ibabaw nga kalibutan, o usa ka pulong gikan sa ba-ba sa Manluluwas, gikan sa sabakan sa kahangturan, mohampak sa tanan niini ngadto sa pagkawalay hinungdan, ug mopapas niini sa hunahuna hangtud sa hangtud. Ang kasiguroan nga kami diha sa atubangan sa usa ka anghel, ang pagkatinuod nga kami nakadungog sa tingog ni Jesus, ug ang kamatuoran nga walay buling samtang kini misanap gikan sa usa ka putli nga personahe, gidiktahan pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang kanako nangagi nga paghulagway, ug ako sa kanunay motan-aw niini nga pagpakita sa kaayo sa Manluluwas uban sa katingala ug pagpasalamat samtang ako gitugutan sa paghulat; ug diha niadto nga mga mansyon diin ang kahingpitan nagpuyo ug ang sala dili gayud moabut, ako nanghinaut sa paghalad niana nga adlaw diin dili gayud matapos.”—Messenger and Advocate, bol. 1 (Oktubre 1834), pp. 14–16.

Iprinta