Mga Kasulatan
Abraham 2


Kapitulo 2

Si Abraham mibiya sa Ur aron moadto sa Canaan—Si Jehova mipakita kaniya sa Haran—Tanan nga mga panalangin sa ebanghelyo gisaad sa iyang binhi ug pinaagi sa iyang binhi ngadto sa tanan—Siya miadto sa Canaan ug ngadto sa Ehipto.

1 Karon ang Ginoong Dios mihimo sa kagutom nga mosamot pag-ayo diha sa yuta sa Ur, nga sa ingon si aHaran, akong igsoon nga lalaki, namatay; apan si bTerah, akong amahan, buhi pa diha sa yuta sa Ur, sa Caldea.

2 Ug nahinabo nga ako, si Abraham, mikuha kang aSarai aron pangasaw-on, ug si bNahor, akong igsoon nga lalaki, mikuha kang Milcah aron pangasaw-on, kinsa anak nga babaye ni Haran.

3 Karon ang Ginoo amiingon ngari kanako: Abraham, pahawa gikan sa imong nasud, ug gikan sa imong banay, ug gikan sa balay sa imong amahan, ngadto sa usa ka yuta nga Ako mopakita kanimo.

4 Busa ako mibiya sa yuta sa aUr, sa Caldea, aron moadto ngadto sa yuta sa Canaan; ug ako midala ni Lot, anak nga lalaki sa akong igsoon nga lalaki, ug sa iyang asawa, ug ni Sarai, akong asawa; ug usab ang akong bamahan misunod kanako, ngadto sa yuta diin among ginganlan og Haran.

5 Ug ang gutom mihunong; ug ang akong amahan mipabilin sa Haran ug mipuyo didto, tungod kay adunay daghan nga mga kahayopan sa Haran; ug ang akong amahan mibalik pag-usab ngadto sa apagsimba sa mga dios-dios, busa siya mipabilin sa Haran.

6 Apan ako, si Abraham, ug si aLot, anak nga lalaki sa akong igsoon nga lalaki, nag-ampo ngadto sa Ginoo ug ang Ginoo bmipakita ngari kanako, ug miingon kanako: Tindog, ug dad-a si Lot uban kanimo; kay Ako adunay katuyoan kanimo sa pagpahilayo gikan sa Haran, ug sa paghimo kanimo og usa ka tigpangalagad aron modala sa akong cngalan didto sa katingalahan nga dyuta diin Ako mohatag ngadto sa imong binhi nga mosunod kanimo alang sa walay katapusan nga bahandi, sa panahon nga sila maminaw sa akong tingog.

7 Kay Ako mao ang Ginoo nga imong Dios; Ako nagpuyo sa langit; ang yuta mao ang akong atumbanan; Ako nagpatuy-od sa akong kamot ibabaw sa dagat, ug kini nagsunod sa akong tingog; Ako naghimo sa hangin ug sa kalayo nga mahimo nga akong bkarwahe; Ako nag-ingon sa mga bukid—Pahawa diha—ug tan-awa, sila gipahilayo pinaagi sa alimpulos, diha-diha dayon, sa kalit.

8 Ang akong ngalan mao si aJehova, ug Ako bnasayud sa katapusan gikan sa sinugdanan; busa ang akong kamot anaa ibabaw kanimo.

9 Ug Ako mobuhat gikan kanimo og usa ka dako nga nasud, ug Ako amopanalangin kanimo sa walay sukod, ug mohimo sa imong ngalan nga bantugan sa tanan nga mga nasud, ug ikaw mahimo nga panalangin ngadto sa imong binhi nga mosunod kanimo, nga sa ilang mga kamot sila modala niini nga pagpangalagad ug bPagkapari ngadto sa tanan nga mga nasud;

10 Ug Ako mopanalangin kanila pinaagi sa imong ngalan; kay kutob sa modawat niini nga aEbanghelyo pagatawgon sunod sa imong ngalan, ug pagaiphon nga imong bbinhi, ug mobarug ug mopanalangin kanimo, ingon nga ilang camahan;

11 Ug Ako amopanalangin kanila nga nagpanalangin kanimo, ug motunglo kanila nga nagtunglo kanimo; ug diha kanimo (nga mao, ang imong Pagkapari), ug diha sa imong bbinhi (nga mao, ang imong Pagkapari), kay Ako mohatag nganha kanimo og usa ka saad nga kining ckatungod mopadayon diha kanimo, ug diha sa imong binhi nga mosunod kanimo (nga ang gipasabut, ang tinuod nga binhi o binhi sa lawas) mahimo nga ang tanan nga mga banay sa yuta pagapanalanginan, gani uban sa mga panalangin sa Ebanghelyo, diin mao ang mga panalangin sa kaluwasan, gani sa kinabuhi nga dayon.

12 Karon, human ang Ginoo mohunong gikan sa pagpakigsulti kanako, ug mibiya gikan kanako, ako miingon sa akong kasingkasing: Ang imong sulugoon anangita kanimo sa dako nga tinguha; karon ako nakakaplag kanimo;

13 Ikaw mipadala sa imong anghel aron sa apagluwas kanako gikan sa mga dios ni Elkenah, ug ako maninguha sa pagpaminaw sa imong tingog, busa himoa ang imong sulugoon nga makabarug ug makabiya sa kalinaw.

14 Busa ako, si Abraham, mibiya ingon sa gisulti sa Ginoo kanako, ug si Lot uban kanako; ug ako, si Abraham, mga akan-uman ug duha ka mga tuig ang panuigon sa diha nga ako mibiya sa Haran.

15 Ug ako midala ni aSarai, kinsa akong gipangasawa sa diha nga ako didto sa bUr, sa Caldea, ug si Lot, anak nga lalaki sa akong igsoon nga lalaki, ug ang among tanan nga mga katigayunan nga among napundok, ug ang mga kalag nga among cnadani didto sa Haran, ug miadto sa agianan paingon sa yuta sa dCanaan, ug mipuyo sa mga tolda samtang kami diha sa among agianan;

16 Busa, ang kahangturan mao ang among panalipod ug ang among alig-on nga sukaranan ug ang among kaluwasan, samtang kami mipanaw gikan sa Haran diha sa agianan sa Jershon, aron moadto ngadto sa yuta sa Canaan.

17 Karon ako, si Abraham, mitukod og usa ka aaltar sa yuta sa Jershon, ug mihimo og paghalad ngadto sa Ginoo, ug nag-ampo nga ang bgutom mobiya gikan sa balay sa akong amahan, aron sila dili mamatay.

18 Ug unya kami miagi gikan sa Jershon lahus ngadto sa yuta dapit sa Sechem; kini nahimutang sa mga kapatagan sa Moreh, ug kami miabut na sa mga utlanan sa yuta sa mga aCanaanite, ug ako mihalad og bsakripisyo didto sa kapatagan sa Moreh, ug mitawag sa Ginoo nga mainampoon, tungod kay kami miabut na sa yuta niini nga nasud nga nagsimba og dios-dios.

19 Ug ang Ginoo mipakita ngari kanako agi og tubag sa akong mga pag-ampo, ug miingon ngari kanako: Ngadto sa imong binhi Ako mohatag niini nga ayuta.

20 Ug ako, si Abraham mibarug gikan sa dapit sa altar nga ako mitukod ngadto sa Ginoo, ug mipahawa gikan didto ngadto sa usa ka bukid sa silangan sa aBethel, ug mipatindog sa akong tolda didto, ang Bethel sa kasadpan, ug bHai sa silangan; ug didto ako mitukod og lain nga altar ngadto sa Ginoo, ug cmitawag pag-usab sa ngalan sa Ginoo.

21 Ug ako, si Abraham, mipanaw, paingon gihapon sa habagatan; ug dihay usa ka pagpadayon sa gutom diha sa yuta; ug ako, si Abraham, nakahukom sa pag-adto ngadto sa Ehipto, aron mopuyo didto, kay ang gutom nahimo nga malisud kaayo.

22 Ug nahinabo nga sa diha nga ako miabut duol sa Ehipto, ang Ginoo miingon ngari kanako: Tan-awa, si aSarai, ang imong asawa, usa ka matahum kaayo nga babaye nga tan-awon;

23 Busa kini mahinabo, kon ang mga Ehiptohanon makakita kaniya, sila moingon—Siya iyang asawa; ug sila mopatay kanimo, apan sila moluwas kaniya nga buhi; busa pagmatngon nga ikaw mohimo niini nga paagi:

24 Himoa siya nga mosulti ngadto sa mga Ehiptohanon, nga siya imong igsoon nga babaye, ug ang imong kalag mabuhi.

25 Ug nahinabo nga ako, si Abraham, misulti ni Sarai, nga akong asawa, sa tanan nga giingon sa Ginoo ngari kanako—Busa isulti ngadto kanila, ako mohangyo kanimo, nga ikaw akong igsoon nga babaye, aron kini unta makaayo kanako alang kanimo, ug ang akong kalag mabuhi tungod kanimo.