Ang mga Saligan ng Pananampalataya 1
nauna


Ang Mga Saligan ng Pananampalataya
ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

History of the Church, Tomo 4, Pahina 535 hanggang 541

Kabanata 1

1 aNaniniwala kami sa bDiyos, ang Amang Walang Hanggan, at sa Kanyang cAnak, na si Jesucristo, at sa dEspiritu Santo.

2 Naniniwala kami na ang mga tao ay parurusahan dahil sa kanilang asariling mga kasalanan, at hindi dahil sa bpaglabag ni Adan.

3 Naniniwala kami na sa pamamagitan ng aPagbabayad-sala ni Cristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring bmaligtas, sa pamamagitan ng cpagsunod sa mga dbatas at eordenansa ng Ebanghelyo.

4 Naniniwala kami na ang mga pangunahing alituntunin at aordenansa ng Ebanghelyo ay: una, bPananampalataya sa Panginoong Jesucristo; pangalawa, cPagsisisi; pangatlo, dPagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa ekapatawaran ng mga kasalanan; pang-apat, Pagpapatong ng mga fkamay para sa gkaloob na Espiritu Santo.

5 Naniniwala kami na ang tao ay kinakailangang atawagin ng Diyos, sa pamamagitan ng bpropesiya, at ng pagpapatong ng mga ckamay ng mga yaong may dkarapatan, upang eipangaral ang Ebanghelyo at mangasiwa sa mga fordenansa niyon.

6 Naniniwala kami sa asamahan ding yaon na umiral sa Sinaunang Simbahan, alalaong baga’y mga bapostol, cpropeta, dpastor, guro, eebanghelista, at iba pa.

7 Naniniwala kami sa akaloob na mga bwika, cpropesiya, dpaghahayag, mga epangitain, fpagpapagaling, gpagbibigay-kahulugan sa mga wika, at iba pa.

8 Naniniwala kami na ang aBiblia ay bsalita ng Diyos hangga’t ito ay nasasalin nang cwasto; naniniwala rin kami na ang dAklat ni Mormon ay salita ng Diyos.

9 Naniniwala kami sa lahat ng aipinahayag ng Diyos, sa lahat ng Kanyang ipinahahayag ngayon, at naniniwala rin kami na bmaghahayag pa Siya ng maraming dakila at mahahalagang bagay hinggil sa Kaharian ng Diyos.

10 Naniniwala kami sa literal na apagtitipon ng Israel at sa pagpapanumbalik ng bSampung Lipi; na ang cSion (ang Bagong Jerusalem) ay itatayo sa lupalop ng Amerika; na dmaghahari si Cristo sa mundo; at, ang mundo ay ebabaguhin at matatanggap nito ang fmalaparaisong gkaluwalhatian.

11 Inaangkin namin ang anatatanging karapatang sambahin ang Pinakamakapangyarihang Diyos alinsunod sa mga batas ng aming sariling cbudhi, at pinahihintulutan ang lahat ng tao ng gayon ding karapatan, hayaan silang dsumamba, kung paano, kung saan, kung anuman ang ibig nila.

12 Naniniwala kami sa pagpapasailalim sa mga hari, pangulo, namamahala, at hukom, sa pagsunod, paggalang at pagtataguyod ng abatas.

13 Naniniwala kami sa pagiging amatapat, tunay, bmalinis, mapagkawanggawa, marangal, at sa cpaggawa ng mabuti sa lahat ng tao; sa katotohanan, maaari naming sabihing sinusunod namin ang dpayo ni Pablo—Naniniwala kami sa lahat ng bagay, eumaasa kami sa lahat ng bagay, nakapagtiis kami ng maraming bagay, at umaasang fmakapagtitiis sa lahat ng bagay. Kung may anumang bagay na gmarangal, kaaya-aya, o magandang balita, o maipagkakapuri, hinahangad namin ang mga bagay na ito.

Joseph Smith.