BDJS, Ma Thi Ơ 7
  Footnotes
  Theme

  BDJS, Ma Thi Ơ 7:1–2. So Sánh Ma Thi Ơ 7:1–2

  Không xét đoán một cách bất chính.

  1 Này đây là những lời mà Chúa Giê Su giảng dạy cho các môn đồ của Ngài phải nói với dân chúng.

  2 Chớ xét đoán một cách bất chính, để mình khỏi bị xét đoán; nhưng hãy xét đoán bằng sự xét đoán ngay chính.

  BDJS, Ma Thi Ơ 7:4–8. So Sánh Ma Thi Ơ 7:3–5

  Chúa Giê Su dạy các môn đồ của Ngài để đương đầu vơi các thầy thông giáo, những người Pha Ri Si, các thầy tư tế và những người Lê Vi vì sự đạo đức giả của họ.

  4 Và lại nữa, các ngươi sẽ nói với họ: Sao các người nhìn thấy cái rác trong mắt của người anh em mình, mà không suy xét là cây đà đang ở trong chính con mắt của mình?

  5 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và không thể nhìn thấy cây đà trong mắt mình?

  6 Và Chúa Giê Su phán cùng các môn đồ của Ngài: Các ngươi có nhìn thấy các thầy thông giáo, và những người Pha Ri Si, và các thầy tư tế cùng những người Lê Vi không? Họ giảng dạy trong các hội đường của họ, nhưng họ không tuân thủ luật pháp và cũng không tuân giữ các giáo lệnh, và tất cả đều đã đi ra khỏi đường lối, và đang ở trong tội lỗi.

  7 Các ngươi hãy đi và nói với họ: Sao các người giảng dạy luật pháp và các giáo lệnh cho loài người, khi mà các ngươi lại là con cái của sự đồi bại?

  8 Hãy nói với họ: Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.

  BDJS, Ma Thi Ơ 7:9–11. So Sánh Ma Thi Ơ 7:6

  Chúa Giê Su dạy các môn đồ của Ngài thuyết giảng sự hối cải và không chia sẻ những điều kín nhiệm của vương quốc với thế gian.

  9 Các ngươi hãy đi ra thế gian, nói với tất cả mọi người rằng: Hãy hối cải, vì vương quốc của thiên thượng đã đến gần các ngươi.

  10 Và những điều kín nhiệm của vương quốc các ngươi phải giữ trong vòng các ngươi; vì không nên cho chó vật thánh; các ngươi cũng đừng quăng ngọc châu của mình cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân chúng.

  11 Vì thế gian không thể nhận được điều mà chính các ngươi không thể đương nổi; vậy nên các ngươi chớ có cho chúng ngọc châu của mình, kẻo chúng quay lại cắn xé các ngươi.

  BDJS, Ma Thi Ơ 7:12–17. So Sánh Ma Thi Ơ 7:7–8

  Chúa Giê Su dạy các môn đồ của Ngài rằng Đức Chúa Cha ban những điều mặc khải cho tất cả những ai cầu xin.

  12 Hãy nói với họ: Hãy cầu xin Thượng Đế; Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.

  13 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.

  14 Và rồi các môn đồ của Ngài thưa cùng Ngài: Họ sẽ nói với chúng tôi rằng: Chúng ta là những người ngay chính, và không cần ai phải dạy chúng ta. Thượng Đế, mà chúng ta biết, đã nghe Môi Se và một số các vị tiên tri; nhưng Ngài sẽ không nghe chúng ta.

  15 Và họ sẽ nói: Chúng ta có luật pháp cho sự cứu rỗi của chúng ta, và như vậy là đủ cho chúng ta rồi.

  16 Đoạn Chúa Giê Su đáp và phán cùng các môn đồ của Ngài: Các ngươi sẽ nói với họ điều này:

  17 Có ai trong số các người có một đứa con trai và nó sẽ đang đứng ở ngoài và sẽ thưa: Cha ơi, xin mở cửa nhà cho con vô đặng ăn cơm với cha, sẽ không nói: Hãy vào đi con, vì những gì của cha là của con, và những gì của con là của cha?