Kaminyoon, Pagminyo
  Footnotes
  Theme

  Kaminyoon, Pagminyo

  Usa ka subay sa balaod nga pakigsaad o kasabutan tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye nga naghimo kanila nga bana ug asawa. Ang Dios nag-orden sa kaminyoon (D&P 49:15).

  Bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad sa kaminyoon

  Ang kaminyoon nga gipahigayon ubos sa balaod sa ebanghelyo ug sa balaan nga pagkapari mao ang alang sa mortal nga kinabuhi ug alang sa kahangturan. Mga takus nga mga lalaki ug mga babaye nga sa ingon nabugkos sa templo diha sa kaminyoon mahimo nga magpadayon ingon nga bana ug asawa sa tibuok kahangturan.

  Kaminyoon sa dili managsama og tinuohan

  Kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye sa lain nga relihiyoso nga mga tinuohan ug mga buhat.

  Dinaghan nga Kaminyoon

  Ang kaminyoon sa usa ka bana ngadto sa duha o labaw ka mga buhi nga asawa. Kini subay sa balaod alang sa usa ka tawo nga adunay usa lamang ka asawa, gawas kon ang Ginoo nagsugo pinaagi sa pagpadayag (Jacob 2:27–30). Pinaagi sa pagpadayag, ang dinaghan nga kaminyoon gibuhat diha sa mga panahon sa Daang Tugon ug sa unang mga adlaw sa gipahiuli nga Simbahan pinaagi sa kamandoan sa propeta kinsa naghupot sa mga yawe sa pagkapari (D&P 132:34–40, 45). Kini wala na buhata sa Simbahan (D&P OP—1); karong panahona, ang pagbaton og labaw sa usa ka asawa wala mahiuyon sa pagpasakop diha sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.