Israel
  Footnotes
  Theme

  Israel

  Ang Ginoo mihatag sa ngalan nga Israel ngadto kang Jacob, ang anak nga lalaki ni Isaac ug apo ni Abraham diha sa Daang Tugon (Gen. 32:28; 35:10). Ang ngalan nga Israel mahimo nga magpasabut sa kaugalingon ni Jacob, sa iyang mga kaliwat, o ngadto sa gingharian niadto nga mga kaliwat nga sa makausa gipanag-iya diha sa mga panahon sa Daang Tugon (2 Sam. 1:24; 23:3). Human si Moises midala sa mga anak ni Israel gikan sa pagkaulipon sa mga Ehiptohanon (Ex. 3–14), sila gimandoan sa mga maghuhukom sulod sa labaw sa tulo ka gatus ka mga tuig. Nagsugod kang Hari Saul, ang mga hari nagmando sa nagkahiusa nga Israel hangtud sa kamatayon ni Solomon, sa diha nga napulo ka mga tribo misukol kang Reboam aron sa paghimo og usa ka lain nga nasud. Human ang gingharian sa Israel mabahin, ang mga tribo sa amihanan nga dapit, ingon nga mao ang labaw nga dagko nga bahin, naghupot sa ngalan nga Israel, samtang ang gingharian sa habagatan nga dapit gitawag og Juda. Ang yuta sa Canaan gitawag usab og Israel karon. Sa lain nga pasabut, ang Israel nagkahulugan nga usa ka tinuod nga nagtuo diha ni Kristo (Roma 10:1; 11:7; Gal. 6:16; Efe. 2:12).

  Ang Napulog Duha ka mga Tribo sa Israel

  Kang Abraham nga apo nga lalaki nga si Jacob, kinsang ngalan giilisan ngadto sa Israel, adunay napulog duha ka anak nga mga lalaki. Ang ilang mga kaliwat nahimo nga nailhan ingon nga napulog duha ka mga tribo sa Israel o ang mga anak ni Israel. Kini mao ang napulog duha ka mga tribo: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, ug si Sebulun (ang anak nga mga lalaki ni Jacob ug Leah); Dan ug Neptali (anak nga mga lalaki ni Jacob ug Belha); Gad ug Aser (ang anak nga mga lalaki ni Jacob ug Silpa); Jose ug Benjamin (ang anak nga mga lalaki ni Jacob ug ni Raquel) (Gen. 29:32–30:24; 35:16–18).

  Si Jacob mihatag sa matag pangulo sa tribo og usa ka panalangin sa wala pa siya mamatay (Gen. 49:1–28). Alang sa dugang kasayuran, Tan-awa ang ngalan sa matag usa ka anak nga lalaki ni Jacob.

  Si Ruben, ang unang anak nga lalaki sa unang asawa ni Jacob, si Leah, nawad-an sa iyang panalangin sa katungod sa pagkatawo ug duha ka bahin sa iyang panulundon tungod sa kadautan sa kadungganan (Gen. 49:3–4). Ang katungod sa pagkatawo naadto kang Jose, kinsa mao ang unang anak nga lalaki ni Jacob sa ikaduha nga asawa, si Raquel (1 Cron. 5:1–2). Si Levi, kansang tribo gipili sa Ginoo aron sa pag-alagad ingon nga iyang mga alagad sa pagkapari, wala makadawat sa panulundon tungod sa ilang linain nga balaan nga tawag sa pag-alagad diha taliwala sa tanan nga mga tribo. Kini nagtugot sa kang Jose nga duha ka bahinan nga i-apod-apod sa iyang duha ka anak nga mga lalaki; si Ephraim ug Manases (1 Cron. 5:1; Jer. 31:9), kinsa giisip nga lain nga mga tribo sa Israel (HJS, Gen. 48:5–6).

  Mga sakop sa tribo ni Juda mao ang mahimo nga mga magmamando hangtud ang Mesiyas moanhi (Gen. 49:10; HJS, Gen. 50:24). Sa katapusan nga mga adlaw ang tribo ni Ephraim adunay kahigayunan sa pagdala sa mensahe sa pagpahiuli sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan ug sa pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel (Deut. 33:13–17). Ang panahon moabut nga pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo, si Ephraim adunay tahas sa pagpangulo sa paghiusa sa tanan nga mga tribo sa Israel (Isa. 11:12–13; D&P 133:26–34).

  Ang Pagkatibulaag sa Israel

  Ang Ginoo mipatibulaag ug misakit sa napulog duha ka mga tribo sa Israel tungod sa ilang pagkadili matarung ug sa pagsukol. Bisan pa niana, ang Ginoo usab migamit niini nga pagpatibulaag sa iyang pinili nga mga katawhan taliwala sa mga kanasuran sa kalibutan aron sa pagpanalangin niadto nga mga kanasuran.

  Ang Pagpundok sa Israel

  Ang balay ni Israel pagapundukon og tingub sa katapusan nga mga adlaw sa dili pa moanhi si Kristo (A sa HP 1:10). Ang Ginoo mopundok sa iyang mga katawhan nga Israel kon sila modawat kaniya ug mohupot sa iyang mga sugo.

  Ang Napulo nga Nawala nga mga Tribo sa Israel

  Ang napulo ka mga tribo sa Israel naglangkob sa gingharian sa amihanan nga Israel ug gidagit nga mga bihag ngadto sa Asiria niadtong 721 B.C. Niana nga panahon sila miadto sa “amihanan nga mga nasud” ug nawala sa kasayuran sa uban. Sa katapusan nga mga adlaw sila mobalik.