Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 99
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 99

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay John Murdock, Agosto 1832, sa Hiram, Ohio. Bagaman ang mga edisyon ng Doktrina at mga Tipan simula pa sa 1876 ay nagtala sa paghahayag na ito sa Kirtland, Agosto 1833, ang mga naunang edisyon at iba pang talaan ng mga kasaysayan ay nagpapatunay sa wastong kaalaman.

  1–8, Si John Murdock ay tinawag na magpahayag ng ebanghelyo, at ang mga yaong tumatanggap sa kanya ay tumatanggap sa Panginoon at makatatamo ng awa.

  1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa aking tagapaglingkod na si John Murdock—ikaw ay tinatawag na humayo sa mga silangang bansa nang bahay-bahay, nang bayan-bayan, at nang lunsud-lunsod, upang ipahayag ang aking walang hanggang ebanghelyo sa mga naninirahan doon, sa gitna ng apag-uusig at kasamaan.

  2 At yaong mga atumatanggap sa iyo ay tumatanggap sa akin; at ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihang maipahayag ang aking salita sa bpagpapatotoo ng aking Banal na Espiritu.

  3 At yaong mga tumatanggap sa iyo agaya ng isang maliit na bata, ay tumatanggap sa aking bkaharian; at sila ay pinagpala, sapagkat sila ay makatatamo ng cawa.

  4 At sinuman ang hindi tumanggap sa iyo ay ahindi tatanggapin ng aking Ama at ng kanyang sambahayan; at ikaw ay maglilinis ng iyong mga bpaa sa mga kubling lugar sa daraanan bilang isang patotoo laban sa kanila.

  5 At masdan, at narito, ako ay akaagad na bmaghahatol, upang paniwalain ang lahat sa kanilang di maka-diyos na gawain na kanilang ginawa laban sa akin, gaya ng nasusulat sa akin sa tomo ng aklat.

  6 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa iyo, na hindi kapaki-pakinabang na ikaw ay umalis hanggang sa ang iyong mga anak ay mapaglaanan at maipadala nang mabuti sa obispo ng Sion.

  7 At pagkalipas ng ilang taon, kung ikaw ay maghahangad sa akin, ikaw ay maaari ring magtungo sa mabuting lupain, upang makamit ang iyong mana;

  8 Kung hindi ikaw ay magpapatuloy sa pagpapahayag ng aking ebanghelyo ahanggang sa ikaw ay kunin. Amen.