Skriftene
Lære og pakter 98
forrige neste


Kapittel 98

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. august 1833. Denne åpenbaringen kom fordi de hellige ble forfulgt i Missouri. Økt bosetting av Kirkens medlemmer i Missouri bekymret noen av de andre nybyggerne som følte seg truet av de helliges store antall, deres politiske og økonomiske innflytelse og på grunn av kulturelle og religiøse motsetninger. I juli 1833 ødela en mobb Kirkens eiendom, to av Kirkens medlemmer ble smurt inn med tjære og fjær, og de forlangte at de hellige skulle forlate Jackson fylke. Selv om noen av problemene i Missouri utvilsomt hadde kommet profeten for øre i Kirtland (over 1400 km borte), var det bare ved åpenbaring han på dette tidspunktet kunne ha fått vite hvor alvorlig situasjonen var.

1–3: De helliges lidelser vil være til deres beste. 4–8: De hellige skal støtte landets grunnlov. 9–10: Ærlige, kloke og gode menn bør understøttes i sine verdslige embeder. 11–15: De som nedlegger sitt liv for Herrens sak, vil få evig liv. 16–18: Tal imot krig og forkynn fred. 19–22: De hellige i Kirtland blir irettesatt og befalt å omvende seg. 23–32: Herren åpenbarer sine lover som gjelder de forfølgelser og lidelser som påføres hans folk. 33–38: Krig rettferdiggjøres kun når Herren befaler det. 39–48: De hellige skal tilgi sine fiender, som, hvis de omvender seg, også vil unnslippe Herrens hevn.

1 Sannelig sier jeg dere, mine venner, afrykt ikke, la deres hjerter trøstes, ja, fryd dere evig og alltid og gi btakk for alt,

2 og avent tålmodig på Herren, for deres bønner har nådd inn i Herren Sebaots ører og er nedtegnet med dette segl og testamente – Herren har sverget og bestemt at de skal innvilges.

3 Derfor gir han dere dette løfte med en uforanderlig pakt at de skal oppfylles, og alle ting dere har vært aplaget med, skal virke sammen til deres gode og til mitt navns herlighet, sier Herren.

4 Og nå, sannelig sier jeg dere angående landets lover, det er min vilje at mitt folk skal være nøye med å gjøre alle ting som jeg befaler dem.

5 Og den alandets lov som utgjør bgrunnloven og støtter det frihetsprinsipp som ivaretar rettigheter og privilegier, tilhører hele menneskeheten og er rettferdiggjort for meg.

6 Derfor, jeg, Herren, rettferdiggjør dere og deres brødre i min kirke når dere støtter den lov som er landets grunnlov,

7 og med hensyn til menneskets lov, det som er mer eller mindre enn dette, er av det onde.

8 Jeg, Gud Herren, afrigjør dere, derfor er dere i sannhet frie, og loven frigjør dere også.

9 Ikke desto mindre, når de augudelige hersker, sørger folket.

10 Derfor skulle man flittig søke etter aærlige menn og vise menn, og gode og vise menn skulle dere gjøre alt for å støtte, alt annet enn dette er av det onde.

11 Og jeg gir dere en befaling at dere skal sky alt ondt og klynge dere til alt godt, så dere lever ved hvert aord som går ut av Guds munn.

12 For han vil agi de trofaste linje på linje og bud på bud, og ved dette vil jeg bteste dere og prøve dere.

13 Og den som agir sitt liv for min sak, for mitt navns skyld, skal finne det igjen, ja, evig liv.

14 Derfor, vær ikke aredde for deres fiender, for jeg har bestemt i mitt hjerte, sier Herren, at jeg vil bprøve dere i alle ting om dere vil bli i min pakt – ja, cinntil døden – så dere kan bli funnet verdige.

15 For hvis dere ikke vil bli i min pakt, er dere meg ikke verdige.

16 Derfor, atal imot bkrig og forkynn cfred, og søk med all flid å dvende barnas hjerter til deres fedre og fedrenes hjerter til barna –

17 og videre, ajødenes hjerter til profetene, og profetenes til jødene for at jeg ikke skal komme og slå hele jorden med en forbannelse og alt kjød bli fortært fremfor meg.

18 La ikke deres hjerter forferdes, for i min Faders hus er det amange boliger, og jeg har beredt et sted for dere, og der hvor min Fader og jeg er, der skal dere også være.

19 Se, jeg, Herren, har ikke behag i mange som tilhører kirken i Kirtland,

20 for de forsaker ikke sine synder og sine ugudelige veier, sitt hjertes stolthet og sitt begjær og alle sine avskyelige ting, og gir ikke akt på visdommens og det evig livs ord som jeg har gitt dem.

21 Sannelig sier jeg dere at jeg, Herren, vil arefse dem og gjøre hva jeg lyster hvis de ikke omvender seg og gir akt på alle ting som jeg har sagt dem.

22 Og videre sier jeg dere at hvis dere er nøye med å agjøre alt jeg befaler dere, vil jeg, Herren, vende all vrede og harme bort fra dere, og bhelvetes porter skal ikke få makt over dere.

23 Nå taler jeg til dere om deres familier. Hvis menneskene aslår dere eller deres familier én gang og dere bærer det tålmodig og ikke spotter dem eller søker hevn, skal dere bli belønnet,

24 men hvis dere ikke bærer det tålmodig, skal det tilregnes dere som om dere er atildelt et rettferdig mål.

25 Og videre, hvis deres fiende slår dere for annen gang og dere ikke spotter deres fiende, men bærer det tålmodig, skal deres lønn bli et hundre fold.

26 Og videre, hvis han slår dere for tredje gang og dere bærer det atålmodig, skal deres lønn bli firedoblet,

27 og disse tre vitnesbyrd skal bli stående mot deres fiende hvis han ikke omvender seg, og skal ikke slettes.

28 Og nå, sannelig sier jeg deg, hvis denne fiende skal unnslippe min hevn og ikke bringes til doms for meg, da skal du se til å aadvare ham i mitt navn om ikke mer å overfalle deg, ei heller din familie eller dine barnebarn, inntil tredje og fjerde generasjon.

29 Og hvis han da overfaller deg eller dine barn eller dine barnebarn inntil tredje og fjerde generasjon, har jeg overlatt din fiende i dine hender.

30 Og hvis du da vil spare ham, skal du bli belønnet for din rettferdighet og likeledes dine barn og dine barnebarn inntil tredje og fjerde generasjon.

31 Ikke desto mindre, din fiende er i dine hender, og hvis du lønner ham etter hans gjerninger, er du rettferdiggjort. Hvis han har forsøkt å ta ditt liv og ditt liv settes i fare på grunn av ham, er din fiende i dine hender, og du er rettferdiggjort.

32 Se, dette er den lov jeg ga til min tjener Nephi og adine fedre Josef og Jakob og Isak og Abraham og til alle mine fordums profeter og apostler.

33 Og videre, dette er aden lov jeg ga til mitt folk i fordums tid, at de ikke skulle dra ut og kjempe mot noen nasjon, slekt, noe tungemål eller folk, uten at jeg, Herren, ga dem en befaling.

34 Og hvis noen nasjon, noe tungemål eller folk skulle erklære dem krig, skulle de først løfte et afredsbanner for denne nasjon, dette tungemål eller folk,

35 og hvis dette folk ikke godtok tilbudet om fred hverken annen eller tredje gang, skulle de legge disse vitnesbyrd frem for Herren,

36 da ville jeg, Herren, gi dem en befaling og rettferdiggjøre at de gikk til kamp mot denne nasjon, dette tungemål eller folk.

37 Og jeg, Herren, ville autkjempe deres slag og deres barns slag og deres barnebarns inntil de hadde hevnet seg på alle sine fiender inntil den tredje og fjerde generasjon.

38 Se, dette er et mønster for alle folk, sier Herren deres Gud, til rettferdiggjørelse for mitt åsyn.

39 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis din fiende etter å ha overfalt deg første gang, omvender seg og kommer til deg og ber deg om tilgivelse, skal du tilgi ham og skal ikke mer la det bli stående som et vitnesbyrd mot din fiende –

40 og så videre den annen og tredje gang, og hver gang din fiende omvender seg fra den overtredelse han har begått mot deg, skal du atilgi ham inntil sytti ganger syv.

41 Og hvis han synder mot deg og ikke omvender seg første gang, skal du likevel tilgi ham.

42 Og hvis han synder mot deg annen gang og ikke omvender seg, skal du likevel tilgi ham.

43 Og hvis han synder mot deg tredje gang og ikke omvender seg, skal du også tilgi ham.

44 Men hvis han synder mot deg fjerde gang, skal du ikke tilgi ham, men skal legge disse vitnesbyrd frem for Herren, og de skal ikke slettes før han omvender seg og gir deg firedobbelt tilbake av alle ting hvorved han har syndet mot deg.

45 Og hvis han gjør dette, skal du tilgi ham av hele ditt hjerte, og hvis han ikke gjør det, vil jeg, Herren, ahevne deg på din fiende et hundre fold,

46 og på hans barn og på hans barnebarn og alle dem som hater meg, inntil den atredje og fjerde generasjon.

47 Men hvis barna eller barnebarna omvender seg og avender om til Herren sin Gud av hele sitt hjerte, av all makt, sinn og styrke og gir firedobbelt tilbake for alle sine overtredelser og alt de eller deres fedre eller deres fedres fedre har syndet, da skal din vrede vendes bort,

48 og ahevn skal ikke mer komme over dem, sier Herren din Gud, og deres overtredelser skal aldri mer legges frem for Herren som et vitnesbyrd mot dem. Amen.