Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 95
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 95

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 1 Sune 1833 (History of the Church, 1:350–352). Ko e fakahā ko ʻení ko hano hoko atu ia ʻo ha ngaahi fakahinohino fakalangi ke langa ha ngaahi fale ʻo e lotu mo e ako, kae tautautefito ki he fale ʻo e ʻEikí (vakai ki he vahe 88:119–136 mo e vahe 94).

1–6, ʻOku valokiʻi ʻa e Kāingalotú koeʻuhi ko e ʻikai te nau langa ʻa e fale ʻo e ʻEikí; 7–10, ʻOku finangalo ʻa e ʻEikí ke ngāue ʻaki hono falé ke tāpuakiʻi ʻaki ʻa hono kakaí ha mālohi mei ʻolunga; 11–17, Kuo pau ke fakatapui ʻa e falé ke hoko ko ha fale ʻo e lotu pea hoko ko e akoʻanga ʻo e kau ʻAposetoló.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoutolu ʻa ia ʻoku ou ʻofa ki aí, pea ko kinautolu ʻoku ou ʻofa aí ʻoku ou atauteaʻi foki koeʻuhí ke lava ʻo bfakamolemoleʻi ʻenau ngaahi angahalá, he ʻoku ou teuteu fakataha mo e tauteá ha founga ke cfakahaofi ai ʻa kinautolu ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē mei he dʻahiʻahí, pea kuó u ʻofa kiate kimoutolu—

2 Ko ia, kuo pau ke tauteaʻi pea mo valokiʻi ʻa kimoutolu ʻi hoku ʻaó;

3 He kuo mou fai ha angahala mamafa ʻaupito kiate au, ʻa ia ko e ʻikai te mou tokanga ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ki he fekau lahí, ʻa ia kuó u fai kiate kimoutolu ʻo kau ki hono langa ʻo hoku afalé;

4 Koeʻuhí ko e teuteu ʻa ia ʻoku ou loto ke teuteuʻi ʻaki ʻa ʻeku kau ʻaposetoló ke aʻauhani ʻa ʻeku ngoue vainé ko hono fai fakaʻosí, koeʻuhí ke u lava ʻo fakahoko ʻa ʻeku ngāue bfakaofó, koeʻuhí ke u clilingi hifo ʻa hoku Laumālié ki he kakano kotoa pē—

5 Kae vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ʻi ai ʻa e tokolahi kuo fakanofo ʻiate kimoutolu, ʻa ia kuó u ui ka ko honau tokosiʻi pē kuo afilí.

6 Ko kinautolu kuo ʻikai ke filí kuo nau fai ha angahala mamafa ʻaupito, ʻa ia ʻoku nau ʻaʻeva ai ʻi he afakapoʻulí lolotonga ʻa e hoʻatā mālié.

7 Pea ko hono ʻuhinga ʻeni naʻá ku fai ai kiate kimoutolu ha fekau ke mou ui hoʻomou fakataha amolumalú, koeʻuhí ke aʻu hake hoʻomou ngaahi bʻaukaí mo hoʻomou tangí ki he telinga ʻo e ʻEiki ʻo e cSapaotí, ʻa ia ko hono ʻuhingá, ko e dtupuʻanga ʻo e ʻuluaki ʻahó, ko e kamataʻangá mo e ngataʻangá.

8 ʻIo, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, naʻá ku fai kiate kimoutolu ha fekau ke mou langa ha fale, ʻa ia ko e fale ʻoku ou loto ke afakakoloaʻi ai ʻa kinautolu kuó u filí ʻaki ʻa e mālohi mei ʻolunga;

9 He ko e atalaʻofa ʻeni ʻa e Tamaí kiate kimoutolú; ko ia ʻoku ou fekau kiate kimoutolu ke mou tatali, ʻio ʻo hangē pē ko ʻeku kau ʻaposetolo ʻi Selūsalemá.

10 Ka neongo iá, kuo fai ʻe heʻeku kau tamaioʻeikí ha angahala mamafa ʻaupito; pea naʻe tupu ʻa e ngaahi afefakakikihiʻaki ʻi he bakoʻanga ʻo e kau palōfitá; ʻa ia naʻe fuʻu fakamamahi ʻaupito kiate au, ʻoku folofola ʻa homou ʻEikí; ko ia naʻá ku fekauʻi atu ai ʻa kinautolu ke tauteaʻi.

11 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko hoku lotó ke mou langa ha fale. Kapau te mou tauhi ʻeku ngaahi fekaú te mou maʻu ʻa e mālohi ke langa ia.

12 Kapau ʻe ʻikai te mou atauhi ʻeku ngaahi fekaú, ʻe ʻikai ke kei ʻiate kimoutolu ʻa e bʻofa ʻa e Tamaí, ko ia te mou ʻaʻeva ai ʻi he fakapoʻulí.

13 Ko ʻeni ʻa e potó, pea mo e fakakaukau ʻa e ʻEikí—tuku ke langa ʻa e falé, ʻo ʻikai tatau mo e founga ʻa e māmaní, he ʻoku ʻikai te u tuku kiate kimoutolu ke mou moʻui ʻo hangē ko e founga ʻa e māmaní;

14 Ko ia, tuku ke langa ia ʻo tatau mo e anga te u fakahā atu ki ha toko tolu ʻo kimoutolú, ʻa ia te mou fili mo fakanofo ki he mālohi ko ʻení.

15 Pea ko hono lahí ʻe fute ʻe nimangofulu mā nima ʻa hono maaukupu ʻo iá, pea tuku ke fute ʻe onongofulu mā nima ʻa hono lōloá, ʻi hono lotoʻā ʻi lotó.

16 Pea tuku ke fakatapui ʻa e konga ki lalo ʻo e lotoʻā ʻi lotó kiate au ke fai ai hoʻomou feilaulau ʻo e sākalamēnití, pea mo hoʻomou malangá, mo hoʻomou ʻaukaí, mo hoʻomou lotú, pea mo hono aʻohake ʻo hoʻomou ngaahi holi māʻoniʻoni tahá kiate au, ʻoku folofola ʻa homou ʻEikí.

17 Pea tuku ke fakatapui ʻa e konga ki ʻolunga ange ʻo e lotoʻā ʻi lotó kiate au maʻá e akoʻanga ʻo ʻeku kau ʻaposetoló, ʻoku folofola ʻe he ʻAlo ko aʻĀmaní; pe, ʻi hono ʻai ʻe tahá, ko ʻAlifusi; pe ʻi hono ʻai ʻe tahá, ko ʻOmekusi; ʻio ko Sīsū Kalaisi ko homou bʻEikí. ʻĒmeni.