Skrifterne
Lære og Pagter 93


Afsnit 93

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. maj 1833.

1-5: Alle, som er trofaste, får Herren at se. 6-18: Johannes aflagde vidnesbyrd om, at Guds Søn gik fra nåde til nåde, indtil han havde modtaget en fylde af Faderens herlighed. 19-20: Trofaste mennesker, som går fra nåde til nåde, modtager også af hans fylde. 21-22: De, der er født ved Kristus, er den Førstefødtes menighed. 23-28: Kristus modtog en fylde af al sandhed, og mennesket kan ved lydighed gøre ligeså. 29-32: Mennesket var i begyndelsen hos Gud. 33-35: Elementerne er evige, og mennesket kan modtage en fylde af glæde i opstandelsen. 36-37: Guds herlighed er intelligens. 38-40: Børn er uskyldige for Gud takket være Kristi forløsning. 41-53: De ledende brødre får befaling om at sætte deres familier i orden.

1 Sandelig, så siger Herren: Det skal ske, at hver sjæl, der aaflægger sine synder og kommer til mig og bpåkalder mit navn og cadlyder min røst og holder mine befalinger, skal dse mit eansigt og vide, at jeg er,

2 og at jeg er det sande alys, som oplyser enhver, der kommer til verden,

3 og at ajeg er i Faderen og Faderen i mig, og at Faderen og jeg er ét –

4 Faderen, afordi han bgav mig af sin fylde, og Sønnen, fordi jeg var i verden og gjorde ckød til min bolig og boede blandt menneskenes sønner.

5 Jeg var i verden og modtog af min Fader, og hans agerninger blev tydeligt givet til kende.

6 Og aJohannes så og aflagde vidnesbyrd om fylden af min bherlighed, og fylden af cJohannes’ optegnelse skal siden hen blive åbenbaret.

7 Og han aflagde vidnesbyrd, idet han sagde: Jeg så hans herlighed, at han var til i abegyndelsen, førend verden blev til;

8 derfor var aOrdet i begyndelsen, for han var Ordet, nemlig Sendebudet med frelse –

9 verdens alys og bforløser; sandhedens Ånd, som kom til verden, fordi verden var blevet skabt ved ham, og i ham var menneskenes liv og menneskenes lys.

10 aVerdenerne blev skabt ved ham; menneskene blev skabt ved ham; alt blev skabt ved ham og gennem ham og af ham.

11 Og jeg, Johannes, aflægger vidnesbyrd om, at jeg så hans herlighed, herligheden som Faderens Enbårne, fuld af nåde og sandhed, ja, sandhedens Ånd, som kom og boede i kødet og boede blandt os.

12 Og jeg, Johannes, så, at han ikke modtog afylden fra begyndelsen, men modtog bnåde for nåde;

13 og han modtog ikke fylden til at begynde med, men fortsatte fra anåde til nåde, indtil han modtog en fylde;

14 og således blev han kaldt aGuds Søn, fordi han ikke modtog fylden fra begyndelsen.

15 Og jeg, aJohannes, aflægger vidnesbyrd, og se, himlene blev åbnet, og bHelligånden steg ned over ham i skikkelse af en cdue og satte sig på ham, og fra himlen lød der en røst, som sagde: Dette er min delskede Søn.

16 Og jeg, Johannes, aflægger vidnesbyrd om, at han modtog en fylde af Faderens herlighed;

17 og han modtog aal bmagt, både i himlen og på jorden, og cFaderens herlighed var med ham, for han boede i ham.

18 Og det skal ske, at hvis I er trofaste, så skal I modtage fylden af Johannes’ beretning.

19 Jeg giver jer disse ord, for at I må forstå og vide, hvorledes I skal atilbede, og vide, hvad I tilbeder, så I må kunne komme til Faderen i mit navn og, når tiden er inde, modtage af hans fylde.

20 For hvis I holder mine abefalinger, skal I modtage af hans bfylde og blive cherliggjort i mig, sådan som jeg er i Faderen; derfor siger jeg jer: I skal modtage dnåde for nåde.

21 Og se, sandelig siger jeg jer: Jeg var i abegyndelsen hos Faderen og er den bFørstefødte;

22 og alle de, der er født ved mig, er adelagtige i dennes bherlighed og er den Førstefødtes menighed.

23 I var også i begyndelsen ahos Faderen; det, som er Ånd, endog sandhedens Ånd;

24 og asandhed er bkundskab om alt, som det er, og som det var, og som det skal blive;

25 og ahvad der er mere eller mindre end dette, er den Ondes ånd, han som var en bløgner fra begyndelsen.

26 aSandhedens Ånd er af Gud. Jeg er sandhedens Ånd, og Johannes aflagde vidnesbyrd om mig, da han sagde: Han modtog en fylde af sandhed, ja, af al sandhed;

27 og ingen amodtager en fylde, medmindre han holder hans befalinger.

28 Den, som aholder hans befalinger, modtager sandhed og blys, indtil han bliver herliggjort ved sandheden og cved alt.

29 Mennesket var også i abegyndelsen hos Gud. bIntelligens, eller sandhedens lys, er ikke blevet skabt eller dannet, ej heller kan det blive det.

30 Al sandhed er uafhængig i den sfære, hvori Gud har sat den, så den selv kan ahandle, ligesom al intelligens også er det; ellers ville der ingen tilværelse være.

31 Se, heri ligger menneskets ahandlefrihed, og heri ligger menneskets fordømmelse; fordi det, der har været fra begyndelsen, er btydeligt tilkendegivet for dem, og de modtager ikke lyset.

32 Og enhver, hvis ånd ikke modtager alyset, er under fordømmelse.

33 For amennesket er ånd. bElementerne er evige, og ånd og element, uadskilleligt forbundet, modtager en fylde af glæde;

34 og når de er aadskilt, kan mennesket ikke modtage en fylde af bglæde.

35 aElementerne er Guds bolig; ja, menneskene er Guds bolig, ja, btempler; og det tempel, som bliver besmittet, det tempel vil Gud ødelægge.

36 aGuds herlighed er bintelligens, eller med andre ord, clys og sandhed.

37 Lys og sandhed skyr den aOnde.

38 Hver menneskeånd var auskyldig i begyndelsen; og eftersom Gud har bforløst mennesket fra cfaldet, blev menneskene i deres barnestade igen duskyldige i Guds øjne.

39 Og den Onde kommer og aborttager lyset og sandheden fra menneskenes børn ved ulydighed og på grund af deres fædres boverlevering.

40 Men jeg har befalet jer at opdrage jeres abørn i lys og sandhed.

41 Men sandelig siger jeg dig, min tjener Frederick G. Williams: Du er vedblevet med at være under denne fordømmelse;

42 du har ikke alært dine børn lys og sandhed i overensstemmelse med befalingerne; og den Onde har endnu magt over dig, og dette er årsagen til din trængsel.

43 Og nu giver jeg dig en befaling: Hvis du vil udfries, skal du asætte dit eget hus i orden, for der er meget, som ikke er ret i dit hus.

44 Sandelig siger jeg til min tjener Sidney Rigdon, at på nogle områder har han ikke holdt befalingerne angående sine børn; sæt derfor først dit hus i orden.

45 Sandelig siger jeg til min tjener Joseph Smith jun., eller med andre ord, jeg vil kalde jer avenner; for I er mine venner og I skal få en arv hos mig –

46 jeg kaldte jer atjenere for verdens skyld, og I er deres tjenere for min skyld –

47 og se, sandelig siger jeg til Joseph Smith jun.: Du har ikke holdt befalingerne og må nødvendigvis stå airettesat i Herrens øjne;

48 din afamilie må nødvendigvis omvende sig og aflægge visse ting og give alvorligere agt på dine ord eller blive fjernet fra deres plads.

49 Hvad jeg siger til en, siger jeg til alle: aBed altid, for at den Onde ikke får magt over jer og fjerner jer fra jeres plads.

50 Min tjener Newel K. Whitney, som er biskop i min kirke, har også brug for at blive irettesat og sætte sin familie i orden og se til, at de er mere flittige og engagerede hjemme og altid beder, ellers skal de blive fjernet fra deres asted.

51 Se, jeg siger jer, mine venner: Lad min tjener Sidney Rigdon drage af sted på sin rejse og skynde sig og tillige forkynde et anådeår fra Herren og evangeliet om frelse, sådan som jeg skal give ham mæle; og ved jeres bøn i tro og i enighed vil jeg støtte ham.

52 Og lad også mine tjenere Joseph Smith jun. og Frederick G. Williams skynde sig, og det skal blive givet dem helt i henhold til troens bøn; og for så vidt som I holder mine ord, skal I ikke blive beskæmmet i denne verden, ej heller i den tilkommende verden.

53 Og sandelig siger jeg jer, at det er min vilje, at I skynder jer med at aoversætte mine skrifter og at bopnå en ckundskab om historie og om lande og om riger, om Guds og menneskers love, og alt dette til Zions frelse. Amen.