Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 93
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 93

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-6 ng Mayo 1833 (History of the Church, 1:343–346).

  1–5, Lahat ng tapat ay makikita ang Panginoon; 6–18, Nagpatotoo si Juan na ang Anak ng Diyos ay nagdaan nang biyaya sa biyaya hanggang sa kanyang matanggap ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Ama; 19–20, Ang matatapat na tao, na nagdaan nang biyaya sa biyaya, ay tatanggap din ng kanyang kaganapan; 21–22, Yaong mga isinilang kay Cristo ay Simbahan ng Panganay; 23–28, Tumanggap si Cristo ng kabuuan ng lahat ng katotohanan, at ang tao sa pamamagitan ng pagsunod ay maaari ring matanggap yaon; 29–32, Ang tao ay kasama ng Diyos sa simula; 33–35, Ang mga elemento ay walang hanggan, at ang tao ay maaaring tumanggap ng ganap na kagalakan sa Pagkabuhay na mag-uli; 36–37, Ang kaluwalhatian ng Diyos ay katalinuhan; 38–40, Ang mga bata ay walang sala sa harapan ng Diyos dahil sa pagtubos ni Cristo; 41–53, Ang mga namumunong kapatid ay inutusang isaayos ang kanilang mga mag-anak.

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon: Ito ay mangyayari na ang bawat kaluluwa na atatalikod sa kanyang mga kasalanan at lalapit sa akin, at bmananawagan sa aking pangalan, at csusunod sa aking tinig, at susunod sa aking mga kautusan, ay dmakikita ang aking emukha at malalaman na ako na nga;

  2 At ako ang tunay na ailaw na nagbibigay-liwanag sa bawat tao na dumarating sa daigdig;

  3 At na ako ay anasa Ama, at ang Ama ay nasa akin, at ang Ama at ako ay isa—

  4 Ang Ama adahil sa bibinigay niya sa akin ang kanyang kaganapan, at ang Anak dahil ako ay naparoon sa daigdig at ginawang claman ang aking katawan, at nanirahang kasama ng mga anak ng tao.

  5 Ako ay naparoon sa daigdig at tinanggap ng aking Ama, at ang kanyang mga agawa ay malinaw na naipakita.

  6 At nakita ni aJuan at nagpatotoo sa kaganapan ng aking bkaluwalhatian, at ang kabuuan ng talaan ni cJuan ay ipahahayag pagkaraan nito.

  7 At siya ay nagpatotoo, nagsasabing: Nakita ko ang kanyang kaluwalhatian, na siya ay nasa asimula, bago pa itinatag ang daigdig;

  8 Samakatwid, sa simula ang aSalita, sapagkat siya ang Salita, maging ang sugo ng kaligtasan—

  9 Ang ailaw at ang bManunubos ng sanlibutan; ang Espiritu ng katotohanan, na pumarito sa daigdig, sapagkat ang daigdig ay ginawa niya, at sa kanya ang buhay ng mga tao at ang ilaw ng mga tao.

  10 Ang mga daigdig ay aginawa niya; ang mga tao ay ginawa niya; lahat ng bagay ay ginawa niya, at sa pamamagitan niya, at sa kanya.

  11 At ako, si Juan, ay nagpapatotoo na napagmasdan ko ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng kaluwalhatian ng Bugtong na Anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan, maging ang Espiritu ng katotohanan, na pumarito at nanirahan sa laman, at nanirahang kasama natin.

  12 At ako, si Juan, ay nakita na hindi niya tinanggap ang akaganapan sa simula, subalit tumanggap nang bbiyaya sa biyaya;

  13 At hindi niya tinanggap ang kaganapan sa simula, subalit nagpatuloy nang abiyaya sa biyaya, hanggang sa tanggapin niya ang kaganapan;

  14 At sa gayon siya tinawag na aAnak ng Diyos, sapagkat hindi niya tinanggap ang kaganapan sa simula.

  15 At ako, si aJuan, ay nagpapatotoo, at narito, ang kalangitan ay nabuksan, at ang bEspiritu Santo ay bumaba sa kanya na tulad ng isang ckalapati, at dumapo sa kanya, at narinig ang isang tinig na nagmula sa langit na nagsasabing: Ito ang dpinakamamahal kong Anak.

  16 At ako, si Juan, ay nagpapatotoo na tinanggap niya ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Ama;

  17 At tinanggap niya alahat ng bkapangyarihan, maging sa langit at sa lupa, at ang kaluwalhatian ng cAma ay nasa kanya, sapagkat siya ay nanahan sa kanya.

  18 At ito ay mangyayari na, na kung kayo ay tapat ay inyong tatanggapin ang kabuuan ng talaan ni Juan.

  19 Ibinibigay ko sa inyo ang mga salitang ito upang maunawaan ninyo at malaman kung paano asumamba, at malaman kung ano ang sasambahin, upang kayo ay makarating sa Ama sa aking pangalan, sa takdang panahon ay tumanggap ng kanyang kaganapan.

  20 Sapagkat kung inyong susundin ang aking mga akautusan ay tatanggapin ninyo ang kanyang bkaganapan, at cmaluluwalhati sa akin kagaya ko sa Ama; samakatwid, sinasabi ko sa inyo, kayo ay makatatanggap nang dbiyaya sa biyaya.

  21 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako sa asimula ay kasama ng Ama, at ako ang bPanganay;

  22 At lahat ng yaong isisilang sa akin ay akabahagi ng yaon ding bkaluwalhatian, at ang simbahan ng Panganay.

  23 Kayo rin sa simula ay akasama ng Ama; na yaong Espiritu, maging ang Espiritu ng katotohanan;

  24 At ang akatotohanan ay bkaalaman ng mga bagay sa ngayon, at sa nakalipas, at sa mga darating pa;

  25 At ano man ang ahumigit-kumulang kaysa rito ay espiritu ng yaong masama na isang bsinungaling mula pa sa simula.

  26 Ang Espiritu ng akatotohanan ay sa Diyos. Ako ang Espiritu ng katotohanan, at si Juan ay nagpatotoo sa akin, sinasabing: Siya ay tumanggap ng kabuuan ng katotohanan, oo, maging ng lahat ng katotohanan;

  27 At walang taong tatanggap ng akabuuan maliban kung siya ay sumusunod sa kanyang mga kautusan.

  28 Siya na asumusunod sa kanyang mga kautusan ay tumatanggap ng katotohanan at bliwanag, hanggang sa siya ay maluwalhati sa katotohanan at cmalaman ang lahat ng bagay.

  29 Ang tao rin sa asimula ay kasama ng Diyos. Ang bkatalinuhan, o ang liwanag ng katotohanan, ay hindi nilikha o ginawa, ni maaaring gawin.

  30 Lahat ng katotohanan ay nagsasarili sa yaong katayuan na pinaglagyan ng Diyos, upang akumilos sa kanyang sarili, gaya rin ng lahat ng katalinuhan; kung hindi ay walang pagkabuhay.

  31 Masdan, narito ang akalayaan ng tao, at narito ang kaparusahan ng tao; sapagkat yaong mula sa simula ay bmalinaw na ipinahayag sa kanila, at hindi nila tinanggap ang liwanag.

  32 At ang bawat tao na ang espiritu ay hindi tumanggap ng aliwanag ay nasa ilalim ng kaparusahan.

  33 Sapagkat ang tao ay aespiritu. Ang mga belemento ay walang hanggan, at ang espiritu at elemento, hindi mapaghihiwalay ang kaugnayan, ay tatanggap ng ganap na kagalakan;

  34 At kapag amagkahiwalay, ang tao ay hindi makatatanggap ng ganap na bkagalakan.

  35 Ang mga aelemento ang katawan ng Diyos; oo, ang tao ang katawan ng Diyos, maging mga btemplo; at ano mang templo ang marurumihan, wawasakin ng Diyos ang templong yaon.

  36 Ang akaluwalhatian ng Diyos ay bkatalinuhan, o, sa ibang salita, cliwanag at katotohanan.

  37 Ang liwanag at katotohanan ay tinatalikdan yaong amasama.

  38 Bawat espiritu ng tao ay awalang kasalanan sa simula; at ang Diyos sapagkat btinubos ang tao mula sa cpagkahulog, ang mga tao ay nagbalik muli sa kanilang kamusmusan na dwalang kasalanan sa harapan ng Diyos.

  39 At yaong masama ay dumating at akinuha ang liwanag at katotohanan, sa pamamagitan ng pagsuway, mula sa mga anak ng tao, at dahil sa bkaugalian ng kanilang mga ama.

  40 Subalit ipinag-utos ko sa inyo na palakihin ang inyong mga aanak sa liwanag at katotohanan.

  41 Subalit katotohanang sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na Frederick G. Williams, nagpatuloy ka sa ilalim ng ganitong kaparusahan;

  42 Hindi mo atinuruan ang iyong mga anak ng liwanag at katotohanan, alinsunod sa mga kautusan; at yaong masama ay may kapangyarihan, sa ngayon, sa iyo, at ito ang dahilan ng iyong pagdurusa.

  43 At ngayon isang kautusan ang ibinibigay ko sa iyo—kung ikaw ay maliligtas ay aisasaayos mo ang iyong sambahayan, sapagkat maraming bagay na hindi wasto sa iyong sambahayan.

  44 Katotohanan, sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon, na sa ilang bagay ay hindi niya sinunod ang mga kautusan hinggil sa kanyang mga anak; samakatwid, una ay isaayos niya ang kanyang sambahayan.

  45 Katotohanan, sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., o sa ibang salita, tatawagin ko kayong mga akaibigan, sapagkat kayo ay aking mga kaibigan, at kayo ay makatatanggap ng mana kasama ko—

  46 Tinawag ko kayong mga atagapaglingkod para sa kapakanan ng sanlibutan, at kayo ay kanilang mga tagapaglingkod para sa kapakanan ko—

  47 At ngayon, katotohanang sinasabi ko kay Joseph Smith, Jun.—Hindi mo sinunod ang mga kautusan, at ikaw ay talagang kinakailangang akagalitan sa harapan ng Panginoon;

  48 Ang iyong amag-anak ay talagang kinakailangang magsisi at talikuran ang ilang bagay, at magbigay ng higit pang matapat na pagtalima sa iyong mga sinasabi, o sila ay aalisin sa kanilang kinalalagyan.

  49 Kung ano ang sinasabi ko sa isa ay sinasabi ko sa lahat; amanalangin tuwina at nang huwag magkaroon ang masama ng kapangyarihan sa inyo, at alisin kayo sa inyong kinalalagyan.

  50 Ang aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney rin, isang obispo ng aking simbahan, ay kinakailangang parusahan, at ayusin ang kanyang mag-anak, at tiyaking sila ay maging higit na masigasig at mapagmalasakit sa tahanan, at manalangin tuwina, o sila ay aalisin sa kanilang akinalalagyan.

  51 Ngayon, sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, ang aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ay magpatuloy sa kanyang paglalakbay, at magmadali, at ipahayag din ang akaaya-ayang taon ng Panginoon, at ang ebanghelyo ng kaligtasan, ayon sa ibibigay ko sa kanya na sasabihin; at sa pamamagitan ng inyong panalangin nang may pananampalataya lakip ang buong pagsang-ayon ay pagtitibayin ko siya.

  52 At ang aking mga tagapaglingkod na sina Joseph Smith, Jun., at Frederick G. Williams ay magmadali rin, at ipagkakaloob din sa kanila maging naaayon sa panalangin na may pananampalataya; at yayamang sumusunod kayo sa aking mga sinasabi kayo ay hindi malilito sa daigdig na ito, ni sa daigdig na darating.

  53 At, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na aking kalooban na kayo ay magmadali sa apagsasalin ng aking banal na kasulatan, at bmagtamo ng ckaalaman ng kasaysayan, at ng mga bansa, at ng mga kaharian, at ng mga batas ng Diyos at tao, at lahat ng ito para sa kaligtasan ng Sion. Amen.