Katak im Bujen Ko 93
  Footnotes

  Jekjōn 93

  Revelesōn letok kōn Josep Smith Rikanaan eo, ilo Kirtland, Ohio, Māe 6, 1833.

  1–5, Aolep ro rej tiljek renaaj lo Irooj; 6–18, Jon eaar kam̧ool bwe eo Nejin Anij eaar ilo̧k jān jouj n̄an jouj m̧ae An kar bōk tarlep in aiboojoj eo an Jemān; 19–20, Armej ro retiljek, ilo̧k jān jouj n̄an jouj, renaaj barāinwōt bōk tarlep eo An; 21–22, Ro keotak er kōn Kraist rej Kabun̄ eo an M̧aanje eo; 23–28, Kraist eaar bōk tarlep in aolep m̧ool, im armej jān pokake emaron̄ kōm̧m̧an āinwōt; 29–32, Armej eaar pād jinoin ippān Anij; 33–35, Irinekkatak ko rej n̄an indeeo, im armej emaron̄ bōk tarlep in lan̄lōn̄ ilo Jerkakpeje eo; 36–37, Aiboojoj eo an Anij ej jeļāļo̧kjeņ; 38–40, ajri ejjeļo̧k ruweer im̧aan Anij kōnke lo̧mo̧o̧ren eo an Jisōs Kraist; 41–53, Em̧m̧aan ro rej tōl kar jiron̄ er n̄an kajim̧we baam̧le ko aer bwe ren koņ.

  1 Em̧ool, āindein Irooj ej ba: Enaaj ālikin men kein bwe jabdewōt armej eo ej aeļļo̧k jān jero̧wiwi ko an im itok n̄an Eō, im bkūr ioon Eta, im cpokake Ainikiō, im kōjparok kien ko Aō, enaaj dlo turun eMeja im jeļā bwe N̄aij mour;

  2 Im bwe N̄aij ameram eo em̧ool eo ej kōmeram aolep armej ro rej itok ilo laļ in;

  3 Im bwe N̄aij ailo Jema, im Jema ilo N̄a, im Jema im N̄a kōmij juon—

  4 Jema akōnke Eaar bletok n̄an Eō tarlep eo An, im Nejin kōnke Iaar pād ilo laļ im kar kōm̧m̧an bwe ckanniōk en erom Ānbwinnū, im jokwe ilubwiljin ro nejin armej raņ.

  5 Iaar pād ilo laļ im kar bōk jān Jema, im ajerbal ko An rekar kanooj in alikkar.

  6 Im aJon eaar lo im kam̧ool kōn tarlep in baiboojoj eo Aō, im tarlep in cļo̧o̧k eo an Jon naaj kwaļo̧ke e tokālik.

  7 Im eaar kam̧ool, im ba: Iaar lo aiboojoj eo An, bwe E ar ilo ajinoin, m̧okta jān kar laļ;

  8 Kōn menin, ilo jinoin ekar aNaan eo, bwe E eaar Naan eo, em̧ool ribōktok lo̧mo̧o̧r—

  9 aMeram eo im bRipinmuur eo an laļ; Jitōbōn m̧ool eo, eo Eaar itok ilo laļ, kōnke laļ eaar kōm̧anm̧an jān E, im ilo E eaar mour eo an armej raņ im meram eo an armej raņ.

  10 Im laļ ko rekar akōm̧anm̧an jān E; armej raņ rekar kōm̧anm̧an jān E; aolep men otemjeļo̧k rekar kōm̧anm̧an jān E, im kōn E, im ilo E.

  11 Im N̄a, Jon, Ij kam̧ool bwe Iaar lo aiboojoj eo An, āinwōt aiboojoj eo an eo Nejin Emake Keotake in Jemān, obrak kōn jouj im m̧ool, em̧ool Jitōbōn m̧ool, Eo eaar itok im jokwe ilo kanniōk, im kar jokwe ilubwiljim.

  12 Im N̄a, Jon, iaar lo bwe Eaar jab bōk atarlep eo ilo jinoin, a Eaar bōk bjouj kōn jouj;

  13 Im Eaar jab bōk tarlep eo ilo jinoin, a ar wōnm̧aanļo̧k jān ajouj n̄an jouj, m̧ae An kar bōk tarlep eo;

  14 Im āindein kar kūr E eo aNejin Anij, kōnke Eaar jab bōk tarlep eo ilo jinoin.

  15 Im n̄a, aJon, ij kam̧ool, im lo, lan̄ ko rekar peļļo̧k, im bJetōb Kwōjarjar eaar wanlaļtak Ioon ilo jekjek in juon cm̧uļe, im pād Ioon, im eaar itok juon ainikien jān ilo lan̄ eaar ba: En̄in ej Nejū dJitōnbōro.

  16 Im N̄a, Jon, ij kam̧ool bwe E eaar bōk tarlep in aiboojoj eo an Jemān;

  17 Im E eaar bōk aaolep bkajoor, jim̧or ilo lan̄ im ioon laļ, im aiboojoj eo an cJemān eaar pād Ippān, bwe Eaar pād ilo E.

  18 Im naaj ālikin men kein, bwe eļan̄n̄e kom̧ij tiljek kom̧ naaj bōk tarlep in ļo̧o̧k eo an Jon.

  19 Ij lewōj n̄an kom̧ ennaan kein bwe kom̧in maron̄ meļeļe im jeļā ekōjkan akabun̄-jar, im jeļā ta kom̧ij kabun̄-jar n̄an e, bwe kom̧in maron̄ itok n̄an Jemān ilo Eta, im ilo iien eo ejim̧we bōk tarlep eo An.

  20 Bwe eļan̄n̄e kom̧ij kōjparok akien ko Aō kom̧ naaj bōk btarlep eo An, im caiboojoj ilo N̄a āinwōt N̄aij ilo Jemān; kōn menin, Ij ba n̄an kom̧, kom̧ naaj bōk djouj kōn jouj.

  21 Im kiiō, em̧ool Ij ba n̄an kom̧, Iaar pād ilo ajinoin ippān Jemān, im ij bM̧aanje eo;

  22 Im aolep ro keotake er kōn Eō rej dien abōk jān baiboojoj eo an ejja in wōt, im rej kabun̄ eo an M̧aanje eo.

  23 Kom̧ ar barāinwōt ilo jinoin aippān Jemān; men eo ej Jetōb, em̧ool Jitōbōn m̧ool;

  24 Im am̧ool ej bjeļāļo̧kjeņ kōn men ko āinwōt aer kiiō, im āinwōt aer kar waļo̧k, im āinwōt aer naaj waļo̧k tokālik;

  25 Im jabdewōt ej aļapļo̧k ak dikļo̧k jān in ej jitōbōn eo enana eo eaar juon bririab jān wōt jinoin.

  26 Im Jetōb in am̧ool ej jān Anij. N̄aij Jetōb in m̧ool, im Jon eaar kam̧ool kake Eō, im ba: Eaar bōk tarlep in m̧ool eo, aaet, em̧ool aolep m̧ool;

  27 Im ejjeļo̧k armej ej bōk atarlep eo ijello̧kun wōt n̄e ej kōjparok kien ko An.

  28 E eo ej akōjparok kien ko An ej bōk m̧ool im bmeram, m̧ae e kaiboojoj e ilo m̧ool im cejeļā aolep men otemjeļo̧k.

  29 Armej eaar barāinwōt pād ilo ajinoin ippān Anij. bJeļāļo̧kjeņ, ak meram in m̧ool, kar jab ejaake ak kōm̧anm̧ane, barāinwōt em̧ool ej jab maron̄.

  30 Aolep m̧ool ej jutakļo̧k make iaan ilo jekjek eo me Anij eaar likūti ie, n̄an am̧akūtkūt n̄an e make, āinwōt aolep jeļāļo̧kjeņ barāinwōt; eļan̄n̄e jaab ejjeļo̧k pād.

  31 Lo, en̄in ej aanemkwōj in kāālet eo an armej, im en̄in ej liaakeļo̧k eo an armej; kōnke men eo ekar jān jinoin ej bkanooj alikkar n̄an er, im rej jab bōk meram eo.

  32 Im armej otemjej eo jetōb eo an ej jab bōk ameram eo ej pād ium̧win liaakeļo̧k.

  33 Bwe armej ej ajetōb. bIrinekkatak ko rej n̄an indeeo, im jetōb im irinekkatak, rej jamin tūm̧ jān aer ekkejel, rej bōk tarlep in lan̄lōn̄;

  34 Im n̄e arejenolo̧k, armej ejjab maron̄ bōk tarlep in blan̄lōn̄.

  35 aIrinekkatak ko rej jikin kōppād an Anij; aaet, armej ej jikin kōppād an Anij, em̧ool btampeļ ko; im jabdewōt tampeļ ej ettoon, Anij enaaj rupe tampeļ en.

  36 aAiboojoj eo an Anij ej bjeļāļo̧kjeņ, ak, ilo bar jet naan, cmeram im m̧ool.

  37 Meram im m̧ool rej kaarmejjete ae eo enana.

  38 Jabdewōt jitōbōn armej eaar aejjeļo̧k ruōn ilo jinoin; im kōnke Anij Eaar blo̧mo̧o̧ren armej jān cwōtlo̧k eo, armej rekar bar juon alen erom, ilo iien inono eo aer, kar dejjeļo̧k ruweer im̧aan Anij.

  39 Im e eo enana ej itok im abōkļo̧k meram im m̧ool, kōn jab pokake, jān ro nejin armej raņ, im kōnke bm̧anit ko an ro jemāer.

  40 A Iaar jiron̄ kom̧ n̄an kōkaajririk ro anejimi ilo meram im m̧ool.

  41 A em̧ool Ij ba n̄an eok, karejera Frederick G. Williams, kwaar wōnm̧aanļo̧k wōt ium̧win liaakeļo̧k in;

  42 Kwōj jan̄in kar akatakin ro nejūm̧ meram im m̧ool, ekkar n̄an kien ko; im bwe e eo enana eaar wōr an kajoor, tok n̄an kiiō, ioom, im en̄in ej unin am en̄taan.

  43 Im kiiō juon kien Ij lewōj n̄an eok—eļan̄n̄e kwo kōņaan jo̧o̧r kwo naaj ako̧koņe m̧weo im̧ōm make, bwe elōn̄ men ko rej jab jim̧we ilo m̧weo im̧ōm.

  44 Em̧ool, Ij ba n̄an karejera Sidney Rigdon, bwe ilo jet men eaar jab kōjparok kien ko kake ajri ro nejin; kōn menin, m̧okta ko̧koņe m̧weo im̧ōm.

  45 Em̧ool, Ij ba n̄an karejera Josep Smith, Jun., ak ilo bar jet naan, I naaj ān̄inn̄in kom̧ ro ajera, bwe kom̧ij ro jera, im kom̧ naaj wōr ami jolōt Ippa—

  46 Iaar kūr kom̧ arikarejera kōn em̧m̧an eo an laļ, im kom̧ij ro aer rijerbal kōn Eō.

  47 Im kiiō, em̧ool Ij ba n̄an Josep Smith, Jun.—Kwaar jab kōjparok kien ko, im emennin aikuj bwe en jutak n̄an bōk akauwe im̧aan Irooj;

  48 aBaam̧le eo am eaikuj ukeļo̧k im kaarmejjete jet men ko, im kanooj eo̧ron̄i ennaan ko am, eļan̄n̄e jaab naaj kōm̧akūt er jān ijo jikier.

  49 Ta eo ij ba n̄an juon Ij ba n̄an aolep; ajar iien otemjej n̄e eo enana eab wōr an kajoor ilo kwe, im kōm̧akūt eok jān ijo jikūm̧.

  50 Karejera Newel K. Whitney barāinwōt, juon bisop ilo kabun̄ eo Aō, ewōr aikuj in kauweiki, im ko̧koņ baam̧le eo an, im lale bwe ren tiljekļo̧k im inepata im̧weo im̧weer, im jar iien otemjej, eļan̄n̄e jaab naaj kōm̧akūt er jān ijo ajikier.

  51 Kiiō, Ij ba n̄an kom̧, ro jera, karejera Sidney Rigdon en ilo̧k ilo ito-itak eo an, im en kaiur, im barāinwōt kabun̄bun̄ļo̧k bwe aiiō eo in ebun̄-būruōn Irooj kake, im gospel in lo̧mo̧o̧r eo, āinwōt Inaaj leļo̧k an ekkōnono; im jān jar in tōmak eo ami kōn juon wōt bōro Inaaj kajutak wōt e.

  52 Im ro karejera Josep Smith, Jun., im Frederick G. Williams ren kaiur barāinwōt, im naaj leļo̧k e n̄an er em̧ool ekkar n̄an jar in tōmak; im toun wōt ami kōjparok ennaan ko Aō kom̧ naaj jamin pok ilo laļ in, im jab ilo laļ eo ej itok.

  53 Im, em̧ool Ij ba n̄an kom̧, bwe in ej ankilaō bwe kom̧in kaiur n̄an aukōti jeje ko rekwōjarjar Aō, im n̄an bbōk cjeļāļo̧kjeņ kōn bwebwenato, im kōn laļ ko, im kōn aelōn̄ in kiin̄ ko, im kōn kakien ko an Anij im armej, im aolep men kein n̄an lo̧mo̧o̧r eo an Zaion. Amen.