Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 91
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 91

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-9 ng Marso 1833 (History of the Church, 1:331–332). Ang Propeta sa panahong ito ay abalang-abala sa pagsasalin sa Lumang Tipan. Pagdating sa bahaging yaon ng sinaunang kasulatan na tinatawag na Apocripa, siya ay nagtanong sa Panginoon at natanggap ang tagubiling ito.

  1–3, Karamihan sa Apocripa ay isinaling tama ngunit naglalaman ng maraming dagdag na pakahulugan na hindi totoo ng mga kamay ng tao; 4–6, Kapaki-pakinabang ito sa mga binigyang-liwanag ng Espiritu.

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo hinggil sa aApocripa—Maraming bagay na napapaloob dito na totoo, at karamihan dito ay naisaling tama;

  2 Maraming bagay na napapaloob dito na hindi totoo, na mga dagdag na pakahulugan ng mga kamay ng tao.

  3 Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na hindi kinakailangan na ang Apocripa ay isalin.

  4 Samakatwid, sinumang babasa nito, kanyang aunawain, dahil ang Espiritu ay nagpapahayag ng katotohanan;

  5 At sinuman ang binigyang-liwanag ng aEspiritu ay tatanggap ng kapakinabangan mula roon;

  6 At sinuman ang hindi makatatanggap sa pamamagitan ng Espiritu, ay hindi makikinabang. Dahil dito hindi kinakailangang ito ay isalin. Amen.