พระคัมภีร์
  หลักคำสอนและพันธสัญญา 90
  Footnotes
  Theme

  ภาค ๙๐

  การเปิดเผยแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ประทานให้ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๓ (History of the Church, 1:329–331). การเปิดเผยครั้งนี้เป็นความก้าวหน้าเพิ่มเติมในการสถาปนาฝ่ายประธานสูงสุด (ดู หัวบทภาค ๘๑); ผลที่ตามมาจากการเปิดเผยครั้งนี้คือ, ที่ปรึกษาซึ่งเอ่ยนามไว้ได้รับแต่งตั้งในวันที่ ๑๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๓.

  ๑–๕, กุญแจทั้งหลายของอาณาจักรมอบไว้ให้โจเซฟ สมิธ และโดยผ่านท่านให้ศาสนจักร; ๖–๗, ซิดนีย์ ริกดัน และเฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์ ต้องรับใช้ในฝ่ายประธานสูงสุด; ๘–๑๑, ต้องสั่งสอนพระกิตติคุณแก่ประชาชาติแห่งอิสราเอล, แก่คนต่างชาติ, และแก่ชาวยิว, โดยมนุษย์ทุกคนได้ยินในภาษาของเขาเอง; ๑๒–๑๘, โจเซฟ สมิธ และที่ปรึกษาของท่านต้องจัดศาสนจักรให้อยู่ในระเบียบ; ๑๙–๓๗, บุคคลต่าง ๆ ได้รับคำแนะนำจากพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงและรับใช้ในอาณาจักรของพระองค์.

  พระเจ้าตรัสดังนี้, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า บุตรของเรา, บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว, ตามคำวิงวอนของเจ้า, เพราะคำสวดอ้อนวอนของเจ้าและคำสวดอ้อนวอนของพี่น้องเจ้าขึ้นมาถึงหูเรา.

  ฉะนั้น, เจ้าได้รับพรนับแต่นี้ไปผู้ที่ถือกุญแจทั้งหลายของอาณาจักรซึ่งให้ไว้แก่เจ้า; ซึ่งอาณาจักรนั้นกำลังจะออกมาเป็นครั้งสุดท้าย.

  ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, กุญแจทั้งหลายของอาณาจักรนี้จะไม่มีใครนำไปจากเจ้าได้เลย, ขณะที่เจ้าอยู่ในโลก, หรือในโลกที่จะมาถึง;

  กระนั้นก็ตาม, โดยผ่านเจ้าจะให้โองการแก่คนอื่น, แท้จริงแล้ว, แม้แก่ศาสนจักร.

  และคนทั้งปวงเหล่านั้นที่ได้รับโองการของพระผู้เป็นเจ้า, ก็ให้พวกเขาระวังว่าพวกเขาจะถือสิ่งเหล่านี้อย่างไร เกลือกพวกเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย, และถูกนำมาอยู่ภายใต้การกล่าวโทษโดยการนี้, และสะดุดและล้มเมื่อพายุพัดมา, และสายลมกระโชก, และสายฝนเทลงมา, และกระหน่ำมาบนบ้านพวกเขา.

  และอนึ่ง, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่ซิดนีย์ ริกดัน และเฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์, พี่น้องเจ้า, บาปของพวกเขาได้รับการให้อภัยแล้วเช่นกัน, และเรานับพวกเขาเท่าเทียมกับเจ้าในการถือกุญแจของอาณาจักรสุดท้ายนี้;

  ดังที่ผ่านการปฏิบัติงานของเจ้าเช่นกันสำหรับกุญแจของโรงเรียนศาสดาพยากรณ์, ซึ่งเราบัญชาให้จัดตั้ง;

  เพื่อโดยการนี้พวกเขาจะได้รับการทำให้ดีพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเขาเพื่อความรอดของไซอัน, และของประชาชาติแห่งอิสราเอล, และของคนต่างชาติ, มากเท่าที่จะเชื่อ;

  เพื่อโดยผ่านการปฏิบัติงานของเจ้าพวกเขาจะได้รับพระคำ, และโดยผ่านการปฏิบัติงานของพวกเขาพระคำจะออกไปถึงสุดแดนแผ่นดินโลก, ถึงคนต่างชาติก่อน, และจากนั้น, ดูเถิด, และดูสิ, พวกเขาจะหันไปทางชาวยิว.

  ๑๐ และจากนั้น วันนั้นจะมาถึงเมื่อพระเจ้าจะทรงเผยพระพาหุด้วยเดชานุภาพในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชาติ, ประชาชาตินอกศาสนา, เชื้อสายแห่งโยเซฟ, ในพระกิตติคุณแห่งความรอดของพวกเขา.

  ๑๑ เพราะเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นในวันนั้น, คือมนุษย์ทุกคนจะได้ยินความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณในคำพูดของเขาเอง, และในภาษาของเขาเอง, โดยผ่านคนเหล่านั้นที่ได้รับแต่งตั้งสู่อำนาจนี้, โดยการทำงานของพระผู้ปลอบโยน, ที่ฉายไปยังพวกเขาเพื่อการเปิดเผยเรื่องพระเยซูคริสต์.

  ๑๒ และบัดนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เราให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่เจ้า ให้เจ้าดำรงอยู่ต่อไปในการปฏิบัติศาสนกิจและการเป็นฝ่ายประธาน.

  ๑๓ และเมื่อเจ้าแปลถ้อยคำของบรรดาศาสดาพยากรณ์เสร็จแล้ว, นับแต่นั้นไปเจ้าจะควบคุมกิจจานุกิจของศาสนจักรและโรงเรียน;

  ๑๔ และเป็นครั้งคราว, ดังที่พระผู้ปลอบโยนจะทรงแสดงให้ประจักษ์, ได้รับการเปิดเผยเพื่อคลี่ความลี้ลับของอาณาจักร;

  ๑๕ และจัดหน่วยต่าง ๆ ของศาสนจักรให้อยู่ในระเบียบ, และศึกษาและเรียนรู้, และมาคุ้นเคยกับหนังสือดี ๆ ทั้งปวง, และกับภาษา, คำพูด, และผู้คน.

  ๑๖ และนี่จะเป็นกิจธุระและพันธกิจตลอดชีวิตของพวกเจ้า, ในการเป็นประธานในสภา, และจัดกิจจานุกิจทั้งปวงของศาสนจักรและอาณาจักรนี้ให้อยู่ในระเบียบ.

  ๑๗ จงอย่าละอาย, ทั้งอย่าอับอาย; แต่จงรับการตักเตือนในความคิดผยองและความลำพองทั้งปวงของเจ้า, เพราะมันนำบ่วงมาดักจิตวิญญาณเจ้า.

  ๑๘ จงจัดบ้านเจ้าให้อยู่ในระเบียบ; ให้ความเกียจคร้านและความไม่สะอาดห่างไกลจากเจ้า.

  ๑๙ บัดนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ให้มีสถานที่จัดหาไว้, เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, เพื่อครอบครัวของที่ปรึกษา และผู้จดถ้อยคำของเจ้า, แม้เฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์.

  ๒๐ และให้ผู้รับใช้ที่มีวัยวุฒิของเรา, โจเซฟ สมิธ, ซีเนียร์, อยู่กับครอบครัวของเขาต่อไปในสถานที่ซึ่งเขาอยู่ปัจจุบันนี้; และอย่าให้ศาสนจักรขายมันจนกว่าพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะทรงบอก.

  ๒๑ และให้ที่ปรึกษาของเรา, แม้ซิดนีย์ ริกดัน, ยังคงอยู่ ณ สถานที่ซึ่งเขาอาศัยอยู่ปัจจุบันจนกว่าพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะทรงบอก.

  ๒๒ และให้อธิการค้นหาอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อจะได้ตัวแทน, และให้เขาเป็นคนที่มีความมั่งคั่งสะสมไว้—คนของพระผู้เป็นเจ้า, และคนที่มีศรัทธาแรงกล้า—

  ๒๓ เพื่อโดยการนี้ เขาจะสามารถปลดหนี้ทั้งหมด; เพื่อคลังของพระเจ้าจะไม่ถูกนำมาสู่การเสียชื่อเสียงต่อสายตาผู้คน.

  ๒๔ จงค้นหาอย่างขยันหมั่นเพียร, สวดอ้อนวอนเสมอ, และจงเชื่อ, และสิ่งทั้งปวงจะร่วมกันส่งผลเพื่อความดีของเจ้า, หากเจ้าดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรง และจดจำพันธสัญญาซึ่งด้วยพันธสัญญานั้นเจ้าได้ทำพันธสัญญาไว้แก่กัน.

  ๒๕ ให้ครัวเรือนของเจ้าเล็ก, โดยเฉพาะของผู้รับใช้ที่มีวัยวุฒิของเรา โจเซฟ สมิธ, ซีเนียร์, เมื่อเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่มิได้เป็นของครอบครัวเจ้า;

  ๒๖ เพื่อสิ่งเหล่านั้นที่จัดหาไว้ให้เจ้า, เพื่อให้เกิดงานของเรา, จะไม่นำไปจากเจ้าและให้แก่คนที่ไม่คู่ควร—

  ๒๗ และโดยการนี้เจ้าจึงมีอุปสรรคในการทำสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราบัญชาเจ้าไว้ให้สำเร็จ.

  ๒๘ และอนึ่ง, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เป็นความประสงค์ของเราที่สาวใช้ของเรา เวียนนา เจคส์พึงได้รับเงินตราเป็นค่าใช้จ่ายของเธอ, และขึ้นไปยังแผ่นดินแห่งไซอัน;

  ๒๙ และให้อุทิศถวายเงินตราที่เหลือแก่เรา, และเธอจะได้รางวัลในเวลาอันเหมาะสมของเราเอง.

  ๓๐ ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเป็นความถูกต้องในสายตาเราที่เธอจะขึ้นไปยังแผ่นดินแห่งไซอัน, และรับมรดกจากมืออธิการ;

  ๓๑ เพื่อเธอจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในสันติสุขตราบเท่าที่เธอซื่อสัตย์, และไม่เกียจคร้านในวันเวลาของเธอนับแต่นั้นไป.

  ๓๒ และดูเถิด, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้าจะเขียนบัญญัตินี้, และกล่าวแก่พี่น้องเจ้าในไซอัน, ด้วยความรัก, ว่าเราเรียกเจ้าด้วยเพื่อให้ควบคุมไซอันในเวลาอันเหมาะสมของเราเอง.

  ๓๓ ฉะนั้น, ให้พวกเขาเลิกรบกวนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้.

  ๓๔ ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าว่าพี่น้องเจ้าในไซอันเริ่มกลับใจ, และเทพทั้งหลายชื่นชมยินดีเนื่องจากพวกเขา.

  ๓๕ กระนั้นก็ตาม, เราไม่สู้จะพอใจหลายเรื่อง; และเราไม่สู้จะพอใจผู้รับใช้ของเรา วิลเลียม อี. แม็คเลลลิน, ทั้งไม่พอใจผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์ กิลเบิร์ต; และอธิการด้วย, และคนอื่น ๆ มีหลายเรื่องที่ต้องกลับใจ.

  ๓๖ แต่ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเรา, พระเจ้า, จะโต้แย้งกับไซอัน, และวิงวอนคนแข็งแรงของนาง, และตีสอนนางจนกว่านางจะชนะและสะอาดต่อหน้าเรา.

  ๓๗ เพราะจะไม่มีใครเคลื่อนย้ายนางไปจากสถานที่ของนาง. เรา, พระเจ้า, พูดไว้ดังนี้. เอเมน.