Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 9
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 9

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:37–38). Si Oliver ay pinaalalahanang maging matiyaga, at hinikayat na masiyahan na lamang sa pagsusulat, sa panahong iyon, sa dikta ng tagapagsalin, sa halip na magtangkang magsalin.

  1–6, Iba pang mga sinaunang talaan ay isasalin din; 7–14, Ang Aklat ni Mormon ay isinalin sa pamamagitan ng pag-aaral at sa pamamagitan ng espirituwal na pagpapatibay.

  1 Masdan, sinasabi ko sa iyo, aking anak, na dahil hindi ka anagsalin alinsunod sa yaong hiniling sa akin, at muling nagsimulang bmagsulat para sa aking tagapaglingkod, si Joseph Smith, Jun., samakatwid nais kong ikaw ay magpatuloy hanggang sa matapos mo ang talaang ito, na aking ipinagkatiwala sa kanya.

  2 At pagkatapos, masdan, may aiba pa akong mga btalaan, na aking ibibigay sa iyo ang kapangyarihan upang ikaw ay makatulong na magsalin.

  3 Maging matiyaga, aking anak, sapagkat ito ay karunungan sa akin, at hindi kinakailangang ikaw ay magsalin sa ngayon.

  4 Masdan, ang gawain kung saan tinawag kang gumawa ay magsulat para sa aking tagapaglingkod na si Joseph.

  5 At, masdan, ito ay dahil sa hindi ka nagpatuloy tulad ng iyong pinasimulan, nang ikaw ay magsimulang magsalin, kaya aking kinuha ang pribilehiyong ito sa iyo.

  6 Huwag abumulung-bulong, aking anak, sapagkat karunungan sa akin na ikaw ay pakitunguhan ko sa ganitong pamamaraan.

  7 Masdan, hindi mo naunawaan; inakala mo na aking ibibigay ito sa iyo, gayong wala kang inisip maliban sa ito ay itanong sa akin.

  8 Subalit, masdan, sinasabi ko sa iyo, na kailangan mong apag-aralan ito sa iyong isipan; pagkatapos kailangang bitanong mo sa akin kung ito ay tama, at kung ito ay tama aking papapangyarihin na ang iyong cdibdib ay dmag-alab; samakatwid, emadarama mo na ito ay tama.

  9 Subalit kung ito ay hindi tama wala kang madaramang gayon, kundi ikaw ay magkakaroon ng apagkatuliro ng pag-iisip na magiging dahilan upang makalimutan mo ang bagay na mali; samakatwid, hindi ka makasusulat ng yaong banal maliban kung ibigay ito sa iyo mula sa akin.

  10 Ngayon, kung nalaman mo ito ikaw sana ay anakapagsalin; gayunman, hindi kinakailangang ikaw ay magsalin ngayon.

  11 Masdan, iyon ay kinailangan noong ikaw ay magsimula; subalit anatakot ka, at ang panahon ay lumipas na, at hindi na ito kinakailangan ngayon;

  12 Sapagkat, hindi mo ba namamasdan na ibinigay ko sa aking tagapaglingkod na si aJoseph ang sapat na lakas, kung kaya ito ay nagawa? At sinuman sa inyo ay hindi ko inusig.

  13 Gawin ang bagay na ito na aking ipinag-uutos sa iyo, at ikaw ay uunlad. Maging matapat, at huwag magpadaig sa anumang atukso.

  14 Manatiling matatag sa agawain kung saan kita btinawag, at isa mang buhok sa iyong ulo ay hindi malalagas, at ikaw ay cdadakilain sa huling araw. Amen.