Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 89
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 89

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-27 ng Pebrero 1833 (History of the Church, 1:327–329). Bunga ng paggamit ng tabako ng mga unang kapatid sa kanilang mga pagpupulong, ang Propeta ay nadala upang pagbulay-bulayin ang bagay na ito; dahil dito, siya ay nagtanong sa Panginoon hinggil dito. Ang paghahayag na ito, kilala bilang Salita ng Karunungan, ang naging resulta. Ang unang tatlong talata ay dating nasusulat bilang isang pamukaw na pambungad at paglalarawan ng Propeta.

  1–9, Ang paggamit ng alak, matatapang na inumin, tabako, at maiinit na inumin ay ipinagbawal; 10–17, Halaman, mga prutas, karne, at butil ay inorden upang gamitin ng tao at ng mga hayop; 18–21, Pagsunod sa kautusan ng ebanghelyo, kabilang ang Salita ng Karunungan, ay nagbibigay ng mga temporal at espirituwal na pagpapala.

  1 Isang aSalita ng Karunungan, para sa kapakinabangan ng kapulungan ng matataas na saserdote, tinipon sa Kirtland, at ng simbahan, at gayon din ng mga banal sa Sion—

  2 Na magpadala ng pagbati; hindi sa pamamagitan ng kautusan o pamimilit, kundi sa pamamagitan ng paghahayag at ng salita ng karunungan, ipinakikita ang utos at akalooban ng Diyos sa temporal na kaligtasan ng lahat ng banal sa mga huling araw—

  3 Ibinigay bilang isang alituntunin na may lakip na apangako, iniangkop sa kakayahan ng mahihina at ng pinakamahihina sa lahat ng bbanal, na tinawag o maaaring tawaging mga banal.

  4 Masdan, katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo: Dahil sa amasasama at mga pakana na umiiral at iiral sa mga puso ng mga bnagsasabwatang tao sa mga huling araw, binigyang-cbabala ko kayo, at binabalaan kayo, sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo nitong salita ng karunungan sa pamamagitan ng paghahayag—

  5 Na yayamang ang sinumang tao ay umiinom ng aalak o matapang na inumin sa inyo, masdan ito ay hindi mabuti, ni nararapat sa paningin ng inyong Ama, tanging sa sama-samang pagtitipon lamang ng inyong sarili upang mag-alay ng inyong mga sakramento sa harapan niya.

  6 At, masdan, ito ay nararapat na alak, oo, apurong alak ng ubas ng sanga, na sarili ninyong gawa.

  7 At, muli, amatatapang na inumin ay hindi para sa tiyan, kundi para sa paghuhugas ng inyong mga katawan.

  8 At muli, ang tabako ay hindi para sa akatawan, ni para sa tiyan, at hindi mabuti para sa tao, kundi isang halamang gamot para sa mga pasa at lahat ng may sakit na baka, upang gamitin nang may pagpapasiya at kasanayan.

  9 At muli, maiinit na inumin ay hindi para sa katawan o tiyan.

  10 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, lahat ng mabuting ahalaman ay inorden ng Diyos para sa kabuuan, kalikasan, at gamit ng tao—

  11 Bawat halamang gamot sa panahon nito, at bawat prutas sa panahon nito, lahat ng ito upang gamitin nang may mabuting pagpapasiya at apagbibigay-pasalamat.

  12 Oo, ang akarne rin ng mga bhayop at ng mga ibon sa himpapawid, ako, ang Panginoon, ay nagtalaga upang gamitin ng tao nang may pasasalamat; gayunman ang mga ito ay nararapat gamitin nang cpaunti-unti;

  13 At nakalulugod sa akin na ang mga ito ay gamitin sa panahon lamang ng taglamig, o ng tagginaw, o taggutom.

  14 Lahat ng abutil ay inorden na gamitin ng tao at ng mga hayop, upang maging tungkod ng buhay, hindi lamang para sa tao kundi para sa mga hayop sa parang, at sa mga ibon ng langit, at lahat ng mabangis na hayop na tumatakbo o gumagapang sa lupa;

  15 At ang mga ito ay ginawa ng Diyos upang gamitin ng tao sa panahon lamang ng taggutom at labis na pagkagutom.

  16 Lahat ng butil ay mabuti para sa pagkain ng tao; at gayon din ang prutas ng sanga; yaong namumunga, maging sa lupa o sa ibabaw ng lupa—

  17 Gayunman, trigo para sa tao, at mais para sa mga baka, at oat para sa kabayo, at rye para sa mga ibon at para sa mga baboy, at para sa lahat ng hayop sa parang, at barley para sa lahat ng kapaki-pakinabang na hayop, at para sa mga katamtamang inumin, gayon din ang ibang mga butil.

  18 At lahat ng banal na makatatandang sumunod at gawin ang mga salitang ito, lumalakad sa pagsunod sa mga kautusan, ay tatanggap ng akalusugan sa kanilang pusod at kanilang utak-sa-buto;

  19 At makatatagpo ng akarunungan at malaking kayamanan ng bkaalaman, maging mga natatagong kayamanan;

  20 At atatakbo at hindi mapapagod, at lalakad at hindi manghihina.

  21 At ako, ang Panginoon, ay nagbibigay sa kanila ng apangako, na ang mapangwasak na anghel ay blalampasan sila, gaya ng mga anak ni Israel, at hindi sila papatayin. Amen.