Scripturi
Doctrină şi Legăminte 88


Secţiunea 88

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 27 decembrie 1832 (History of the Church, 1:302–312). A fost denumită de profet „frunza de măslin … culeasă din Arborele Paradisului, mesajul de pace al Domnului pentru noi” (History of the Church, 1:316). În documentele istorice, se arată că părţi ale acestei revelaţii au fost primite la 27 şi 28 decembrie 1832 şi la 3 ianuarie 1833.

1–5, Sfinţii credincioşi îl primesc pe Mângâietor, care este promisiunea vieţii veşnice; 6–13, Toate lucrurile sunt controlate şi guvernate de lumina lui Hristos; 14–16, Prin mântuire vine învierea; 17–31, Supunerea faţă de legile celestiale, terestriale sau telestiale pregăteşte oamenii pentru împărăţiile şi gloriile respective; 32–35, Aceia care doresc să trăiască în păcat rămân încă întinaţi; 36–41, Toate împărăţiile sunt guvernate prin lege; 42–45, Dumnezeu a dat o lege pentru toate lucrurile; 46–50, Omul îl va înţelege chiar pe Dumnezeu; 51–61, Pilda omului care îşi trimite slujitorii săi pe câmp şi îi vizitează pe rând; 62–73, Apropiaţi-vă de Domnul şi Îi veţi vedea faţa; 74–80, Sfinţiţi-vă şi învăţaţi-vă unii pe alţii; 81–85, Fiecare om care a fost avertizat trebuie să îl avertizeze pe aproapele lui; 86–94, Semne, perturbarea elementelor şi îngerii pregătesc calea pentru venirea Domnului; 95–102, Trâmbiţe îngereşti cheamă morţii să se ridice în ordinea lor; 103–116, Trâmbiţe îngereşti proclamă restaurarea Evangheliei, căderea Babilonului şi bătălia marelui Dumnezeu; 117–126, Căutaţi să învăţaţi, să stabiliţi o casă a Domnului (un templu) şi să vă îmbrăcaţi cu legătura carităţii; 127–141, Este prezentat ordinul şcolii profeţilor, inclusiv rânduiala spălării picioarelor.

1 Adevărat, astfel vă spune Domnul, vouă, care v-aţi adunat pentru a primi voinţa Sa cu privire la voi:

2 Iată, aceasta Îi place Domnului vostru şi îngerii se abucură pentru voi; bmilosteniile rugăciunilor voastre s-au urcat la urechile Domnului cSavaot şi sunt înregistrate în dcartea numelor celor sfinţiţi, chiar aceia din lumea celestială.

3 De aceea, Eu trimit asupra voastră, acum, un alt aMângâietor, chiar asupra voastră, prietenii Mei, pentru ca să poată rămâne în inima voastră, chiar bSpiritul Sfânt al făgăduinţei; acest alt Mângâietor este acelaşi pe care l-am promis ucenicilor Mei, aşa cum este menţionat în mărturia lui Ioan.

4 Acest Mângâietor este promisiunea pe care v-o fac de a avea viaţă aveşnică, chiar bgloria împărăţiei celestiale;

5 Care slavă este aceea a Bisericii aPrimului Născut, chiar a lui Dumnezeu, cel mai sfânt dintre toţi, prin intermediul lui Isus Hristos, Fiul Său—

6 aEl, care S-a ridicat în înălţimi, la fel cum a bcoborât sub toate lucrurile astfel încât El a cînţeles toate lucrurile, pentru ca să poată fi în toate şi prin toate lucrurile, dlumina adevărului;

7 Care adevăr străluceşte. Aceasta este alumina lui Hristos. La fel cum El este în soare şi este lumina soarelui şi puterea prin care el a fost bfăcut.

8 La fel cum El este în lună şi este lumina lunii şi puterea prin care ea a fost făcută;

9 La fel ca lumina stelelor şi puterea prin care ele au fost făcute;

10 Şi pământul, de asemenea, şi puterea acestuia, chiar pământul pe care astaţi.

11 Şi lumina care străluceşte, care vă dă lumină, vine prin intermediul Aceluia care vă luminează ochii, care este aceeaşi lumină care însufleţeşte aînţelegerea voastră;

12 Care alumină emană din prezenţa lui Dumnezeu pentru a bumple imensitatea spaţiului—

13 Lumina care este în atoate lucrurile, care dă bviaţă tuturor lucrurilor, care este clegea prin care toate lucrurile sunt guvernate, chiar puterea lui Dumnezeu care stă pe tronul Său, care este în inima eternităţii, care este în mijlocul tuturor lucrurilor.

14 Acum, adevărat vă spun, prin amântuirea care a fost făcută pentru voi s-a realizat învierea morţilor.

15 Şi aspiritul şi btrupul sunt csufletul omului.

16 Şi aînvierea dintre cei morţi este mântuirea sufletului.

17 Şi mântuirea sufletului se face prin Acela care însufleţeşte toate lucrurile, în a cărui inimă este decretat că asăracii şi bmilostivii de pe cpământ îl vor moşteni.

18 De aceea, el trebuie să fie sfinţit de toate nedreptăţile, astfel ca să poată fi pregătit pentru gloria acelestială;

19 Pentru că, după ce el a umplut măsura creaţiei sale, va fi încununat cu aslavă, chiar cu prezenţa lui Dumnezeu Tatăl;

20 Pentru ca trupurile care sunt din împărăţia celestiale să-l aposede în vecii vecilor; pentru că în acest bscop a fost el făcut şi creat şi pentru acest scop sunt ele csfinţite.

21 Şi aceia care nu sunt sfinţiţi prin legea pe care v-am dat-o Eu, chiar legea lui Hristos, trebuie să moştenească altă împărăţie, chiar o împărăţie terestrială sau o împărăţie telestială.

22 Pentru că, cine nu se poate supune alegii unei împărăţii celestiale nu poate suporta o glorie celestială.

23 Şi cine nu se poate supune legii unei împărăţii terestriale nu poate suporta o glorie aterestrială.

24 Şi cine nu se poate supune legii împărăţiei telestiale nu poate suporta o glorie atelestială; de aceea, el nu este potrivit pentru o împărăţie a gloriei. De aceea, el trebuie să suporte o împărăţie care nu este o împărăţie a gloriei.

25 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, apământul se supune legii unei împărăţii celestiale, pentru că el umple măsura creaţiei sale şi nu încalcă legea—

26 De aceea, el va fi asfinţit; da, cu toate că el va bmuri, va fi însufleţit din nou şi va suporta puterea prin care va fi însufleţit şi cdrepţii îl vor dmoşteni.

27 Pentru că, deşi ei mor, ei, de asemenea, se vor aridica din nou ca trupuri bspirituale.

28 Aceia care sunt din spirit celestial vor primi acelaşi trup care era un trup natural; da, chiar voi veţi primi trupurile voastre şi agloria voastră va fi acea glorie prin care trupurile voastre sunt bînsufleţite.

29 Voi care sunteţi însufleţiţi printr-o parte din agloria bcelestială veţi primi, atunci, din aceeaşi glorie, chiar o plenitudine.

30 Şi aceia care sunt însufleţiţi printr-o parte din gloria aterestrială vor primi, atunci, din aceeaşi glorie, chiar o plenitudine.

31 Şi, de asemenea, aceia care sunt însufleţiţi printr-o parte din gloria atelestială vor primi, atunci, din aceeaşi glorie, chiar o plenitudine.

32 Şi aceia care vor rămâne vor fi, de asemenea, aînsufleţiţi; totuşi, ei se vor întoarce din nou la locul lor, să se bucure de ceea ce sunt bdoritori să primească, deoarece ei n-au fost doritori să se bucure de ceea ce ar fi putut primi.

33 Pentru că, la ce îi serveşte unui om dacă i se acordă un dar, şi el nu primeşte darul? Iată, el nu se bucură de ceea ce i se dă lui, nici de acela care îi dă darul.

34 Şi din nou, adevărat vă spun vouă că ceea ce este guvernat prin lege este protejat prin lege şi perfectat şi asfinţit de ea.

35 Pentru că, ceea ce aîncalcă legea şi nu se supune legii, ci caută să facă propria lege, şi vrea să rămână în păcat, şi rămâne complet în păcat, nu poate fi sfinţit prin lege, nici prin bîndurare, nici prin cjustiţie, nici prin judecată. De aceea, ei trebuie să rămână încă dîntinaţi.

36 Toate împărăţiile au primit o lege;

37 Şi sunt multe aîmpărăţii; pentru că nu există spaţiu în care nu este împărăţie; şi nu există împărăţie în care nu este spaţiu, fie că este o împărăţie mai mare sau mai mică.

38 Şi fiecărei împărăţii îi este dată o alege; şi, de asemenea, în fiecare lege sunt anumite limite şi condiţii.

39 Toate fiinţele care nu se supun acestor acondiţii nu sunt bjustificate.

40 Pentru că ainteligenţa este atrasă de inteligenţă; bînţelepciunea primeşte înţelepciune; cadevărul îmbrăţişează adevărul; dvirtutea iubeşte virtutea; elumina este atrasă de lumină; fîndurare are compasiune faţă de îndurarea şi reclamă ceea ce-i aparţine; justiţia îşi continuă calea şi reclamă ceea ce îi aparţine; judecata merge înaintea Celui care stă pe tron şi guvernează şi execută toate lucrurile.

41 El aînţelege toate lucrurile şi toate lucrurile sunt înaintea Lui, şi toate lucrurile sunt în jurul Lui; şi El este deasupra tuturor lucrurilor şi în toate lucrurile, şi este prin toate lucrurile şi în jurul tuturor lucrurilor; şi toate lucrurile sunt prin El, şi de la El, chiar Dumnezeu, în vecii vecilor.

42 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, El a dat o lege pentru toate lucrurile, prin care ele se mişcă în atimpurile lor şi în vremea lor;

43 Şi căile lor sunt fixate, chiar căile cerului şi ale pământului, care includ pământul şi toate planetele.

44 Şi ele dau alumină una alteia în timpurile şi la vremea lor, în minutele lor, în orele lor, în zilele lor, în săptămânile lor, în lunile lor, în anii lor—toate acestea sunt un bsingur an pentru Dumnezeu, dar nu pentru om.

45 Pământul se roteşte pe aripile lui şi asoarele dă lumina sa ziua, şi luna dă lumina ei noaptea, şi stelele, de asemenea, dau lumina lor în timp ce se învârtesc pe aripile lor în slava lor, în mijlocul bputerii lui Dumnezeu.

46 Cu ce să compar aceste împărăţii, pentru ca voi să puteţi înţelege?

47 Iată, toate acestea sunt împărăţii şi orice om, care a văzut una sau pe cea mai mică dintre acestea, L-a avăzut pe Dumnezeu mişcându-se în măreţia şi în puterea Sa.

48 Eu vă spun vouă, el L-a văzut pe El; totuşi, Acela care a venit la ai aSăi nu a fost înţeles.

49 aLumina străluceşte în întuneric şi întunericul nu o înţelege; cu toate acestea, va veni ziua când voi Îl veţi bînţelege chiar pe Dumnezeu, fiind însufleţiţi în El şi prin El.

50 Atunci, veţi şti că M-aţi văzut, că Eu sunt, şi că sunt lumina adevărată care este în voi şi că voi sunteţi în Mine; altfel, nu veţi putea prospera.

51 Iată, voi compara aceste împărăţii cu un om care, având un câmp, şi-a trimis slujitorii la câmp să sape pe câmp.

52 Şi el i-a spus primului: Du-te şi lucrează la câmp şi la prima oră am să vin la tine şi vei vedea bucuria pe faţa mea.

53 Şi el i-a spus celui de-al doilea: Du-te, de asemenea, la câmp şi în cea de-a doua oră te voi vizita cu bucuria pe faţa mea.

54 Şi, la fel celui de-al treilea, spunându-i: Te voi vizita;

55 Şi celui de-al patrulea, şi aşa mai departe până la cel de-al doisprezecelea.

56 Şi domnul câmpului s-a dus la primul, la prima oră, şi a stat cu el toată ora aceea şi el s-a bucurat de lumina de pe faţa domnului său.

57 Şi apoi, el s-a retras de la primul, ca să-l viziteze, de asemenea, pe cel de-al doilea, şi pe cel de-al treilea, şi pe cel de-al patrulea, şi aşa mai departe până la cel de-al doisprezecelea.

58 Şi astfel, au primit toţi lumina feţei domnului lor, fiecare om la ora lui, la timpul lui şi la vremea sa—

59 Începând de la primul şi continuând până la aultimul, şi de la ultimul la primul, şi de la primul la ultimul;

60 Fiecare om în ordinea sa, până când ora lui s-a terminat, chiar aşa cum domnul îi poruncise, astfel ca domnul său să fie slăvit în el, şi el în domnul lui, încât ei să fie toţi slăviţi.

61 De aceea, cu această pildă voi compara toate aceste împărăţii şi pe alocuitorii din ele—fiecare împărăţie la ora ei, şi la timpul său, şi la vremea sa, chiar potrivit hotărârii pe care Dumnezeu a luat-o.

62 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, aprietenii Mei, vă las aceste cuvinte pentru a bmedita în inima voastră, cu porunca pe care v-o dau de a Mă ccăuta câtă vreme sunt aproape:

63 aApropiaţi-vă de Mine şi am să Mă apropii de voi; bcăutaţi-Mă cu toată sârguinţa şi Mă veţi cgăsi; cereţi şi veţi primi; bateţi şi vi se va deschide.

64 Orice este apotrivit şi veţi bcere de la Tatăl în numele Meu, vi se va da;

65 Şi dacă cereţi ceva care nu vă este apotrivit, se va întoarce spre voi aducându-vă bcondamnare.

66 Iată, ceea ce auziţi este ca glasul unuia care strigă în pustiu—în pustiu, pentru că nu-l puteţi vedea—aglasul Meu, pentru că glasul Meu este bSpirit; Spiritul Meu este adevăr; cadevărul rămâne şi nu are sfârşit; şi dacă este în voi este din belşug.

67 Şi, dacă aveţi ochiul aîndreptat numai către bslava Mea, trupurile voastre se vor umple în întregime cu lumină şi nu va fi întuneric în voi; şi acel trup care este plin de lumină cînţelege toate lucrurile.

68 De aceea, asfinţiţi-vă voi înşivă, astfel ca bmintea voastră să fie îndreptată numai către Dumnezeu şi vor veni zilele în care Îl veţi cvedea; pentru că El vă va dezvălui faţă Sa şi aceasta va fi la timpul ales de El şi în felul Lui şi potrivit voinţei Sale.

69 Amintiţi-vă marea şi ultima promisiune pe care v-am făcut-o vouă; alungaţi departe de voi gândurile voastre fără arost şi brâsul excesiv.

70 Locuiţi, locuiţi în acest loc şi convocaţi o adunare solemnă, chiar a acelora care sunt primii lucrători în această ultimă împărăţie.

71 Şi aceia, care au fost aavertizaţi în timpul călătoriilor lor să-L cheme pe Domnul şi să mediteze în inimile lor, puţin timp, asupra avertismentului pe care l-au primit.

72 Iată, luaţi seama, Eu voi avea grijă de turmele voastre şi voi înălţa vârstnici şi-i voi trimite la ele.

73 Iată, voi grăbi lucrarea Mea, la timpul ei.

74 Şi vă dau vouă, care sunteţi primii alucrători în această ultimă împărăţie, porunca de a vă aduna, şi de a vă organiza, şi de a vă pregăti, şi de a vă bsfinţi voi înşivă; da, purificaţi-vă inimile şi cspălaţi-vă mâinile şi picioarele înaintea Mea, astfel încât să vă pot face dcuraţi;

75 Pentru ca Eu să mărturisesc aTatălui vostru, şi Dumnezeului vostru, şi Dumnezeului Meu, că voi sunteţi curăţaţi de sângele acestei generaţii viclene; ca Eu să pot împlini această promisiune, atunci când vreau, această măreaţă şi ultimă promisiune pe care v-am făcut-o.

76 De asemenea, v-am dat porunca de a continua, începând de acum, în apost şi în brugăciune.

77 Şi vă dau porunca de a vă aînvăţa unul pe altul bdoctrina împărăţiei.

78 Propovăduiţi cu sârguinţă şi aharul Meu va fi cu voi ca să puteţi fi binstruiţi mult mai bine în teorie, în principii, în doctrină, în legea Evangheliei, în toate lucrurile care aparţin împărăţiei lui Dumnezeu, pe care este necesar să le înţelegeţi;

79 Despre lucruri care sunt atât în acer, cât şi pe pământ şi sub pământ; lucruri care au fost, lucruri care sunt, lucruri care trebuie să se întâmple curând; lucruri care sunt acasă, lucruri care sunt în străinătate; brăzboaie şi nedumeriri ale naţiunilor şi judecăţile care sunt în ţară; şi, de asemenea, o cunoaştere a ţărilor şi a împărăţiilor—

80 Pentru ca să fiţi pregătiţi în toate lucrurile când vă voi trimite, din nou, să vă îndepliniţi cu credinţă şi sârguinţă chemarea în care v-am chemat şi misiunea pe care v-am încredinţat-o.

81 Iată, v-am trimis să amărturisiţi şi să avertizaţi oamenii şi se cuvine ca fiecare om care a fost prevenit să-l bavertizeze pe aproapele său.

82 De aceea, ei rămân fără scuză şi păcatele lor sunt asupra capului lor.

83 Acela care Mă acaută cu bnerăbdare Mă va găsi şi nu va fi abandonat.

84 De aceea, rămâneţi şi lucraţi cu sârguinţă pentru a deveni perfecţi în slujirea voastră de a merge, ultima oară, printre aneamuri, toţi aceia pe care gura Domnului îi va numi pentru a blega legea şi a pecetlui mărturia şi a pregăti sfinţii pentru ora judecăţii care va veni;

85 Pentru ca sufletele lor să poată scăpa de mânia lui Dumnezeu, de adistrugerea cauzată de lucrurile abominabile, în ultimele zile, care îi aşteaptă pe cei răi atât în această lume, cât şi în lumea ce va veni. Adevărat, vă spun vouă, aceia care nu sunt primii vârstnici să continue în vie până când gura Domnului îi va bchema, pentru că timpul lor nu a venit încă; veşmintele lor nu sunt cnepătate de sângele acestei generaţii.

86 Rămâneţi în alibertatea prin care aţi fost făcuţi bliberi; nu vă lăsaţi cispitiţi de dpăcat, ci mâinile voastre să fie ecurate până când vine Domnul.

87 Pentru că nu vor trece multe zile şi apământul va btremura şi se va clătina ca un om beat; şi csoarele îşi va ascunde faţa şi va refuza să dea lumină; şi luna va fi scăldată de dsânge; şi estelele vor deveni extrem de mânioase şi se vor arunca în jos aşa cum cade o smochină dintr-un smochin.

88 Şi după mărturia voastră, vine mânia şi indignarea asupra poporului.

89 Pentru că, după mărturia voastră, vine mărturia acutremurelor care vor determina gemete în interiorul pământului şi oamenii vor cădea la pământ şi nu vor putea să stea în picioare.

90 Şi, de asemenea, vine mărturia aglasului tunetelor, şi a glasului fulgerelor, şi a glasului furtunilor, şi a glasului valurilor mării, ridicându-se dincolo de limitele lor.

91 Şi toate lucrurile vor fi atulburate; şi cu siguranţă, oamenii îşi vor da inimile; pentru că groaza se va abate asupra tuturor oamenilor.

92 Şi aîngeri vor zbura prin mijlocul cerului strigând cu glas tare, sunând din trâmbiţa lui Dumnezeu, spunând: Pregătiţi-vă, pregătiţi-vă, o, voi locuitori ai pământului; pentru că judecata Dumnezeului nostru a venit. Ascultaţi şi, iată, bMirele vine; ieşiţi în întâmpinarea Lui.

93 Şi, imediat, se va arăta pe cer un semn amare şi toţi oameni, împreună, îl vor vedea.

94 Şi un alt înger va suna din trâmbiţa lui, spunând: Acea amare bbiserică, cmama tuturor lucrurilor abominabile, care a făcut ca toate naţiunile să bea din vinul mâniei dimoralităţii ei, care îi persecută pe sfinţii lui Dumnezeu, care a vărsat sângele lor—ea care stă pe mai multe ape şi pe insulele mării—iată, ea este eneghina pământului; ea este legată în snopi; legăturile ei s-au făcut puternice, nici un om nu le poate desface; de aceea, ea este gata să fie farsă. Şi el va suna din trâmbiţa lui lung şi puternic şi toate naţiunile o vor auzi.

95 Şi se va face în cer o atăcere de jumătate de ceas; şi, imediat după aceasta, cortina cerului va fi desfăşurată, aşa cum se desfăşoară un bsul după ce a fost înfăşurat, şi cfaţa Domnului va fi dezvăluită;

96 Şi sfinţii care sunt pe pământ, care sunt în viaţă, vor fi ridicaţi şi achemaţi la El pentru a-L întâlni.

97 Şi aceia care au dormit în mormintele lor vor aieşi, pentru că mormintele lor vor fi deschise; şi ei, de asemenea, vor fi ridicaţi să-L întâlnească în mijlocul stâlpului cerului—

98 Ei sunt ai lui Hristos, aprimul rod, aceia care vor coborî primii cu El şi aceia care sunt pe pământ şi în mormintele lor, care sunt primii ridicaţi să-L întâlnească; şi toate acestea prin glasul sunetului trâmbiţei îngerului lui Dumnezeu.

99 Şi după aceasta, un alt înger va suna, care este a doua trâmbiţă; şi, atunci, vine mântuirea tuturor acelora care sunt ai lui Hristos la venirea Sa; care au primit partea lor în această aînchisoare care este pregătită pentru ei, ca ei să poată primi Evanghelia şi să fie bjudecaţi ca oameni în trup.

100 Şi din nou, o altă trâmbiţă va suna, care este a treia trâmbiţă; şi, atunci, vin aspiritele oamenilor care trebuie judecaţi şi sunt găsiţi sub bcondamnare;

101 Şi aceştia sunt restul de amorţi; şi ei nu vor trăi din nou până nu s-au sfârşit cei o bmie de ani, nici înainte de sfârşitul pământului.

102 Şi altă trâmbiţă va suna, care este a patra trâmbiţă, spunând: Printre aceia care trebuie să rămână până la acea mare şi ultimă zi, chiar sfârşitul, se găsesc unii care vor rămâne încă aîntinaţi.

103 Şi altă trâmbiţă va suna, care este a cincea trâmbiţă, care este al cincilea înger care încredinţează Evanghelia anepieritoare—zburând în mijlocul cerului, către toate naţiunile, neamurile, limbile şi popoarele;

104 Şi acesta va fi sunetul trâmbiţei lui, spunând tuturor popoarelor din cer, de pe pământ, cât şi de sub pământ—pentru că afiecare ureche trebuie să audă, fiecare genunchi trebuie să se bplece şi orice limbă să mărturisească, când vor auzi sunetul trâmbiţei, spunând: cTemeţi-vă de Dumnezeu şi slăviţi-L pe Acela care stă pe tron, în vecii vecilor; pentru că ceasul judecăţii Sale a venit.

105 Şi din nou, un alt înger va suna din trâmbiţa lui, care este al şaselea înger, spunând: A acăzut cea care a făcut ca toate naţiunile să bea din vinul mâniei imoralităţii ei, a căzut, a căzut!

106 Şi din nou, un alt înger va suna din trâmbiţa lui, care este al şaptelea înger, spunând: S-a terminat, s-a terminat! aMielul lui Dumnezeu a bbiruit şi a ccălcat, singur, în teasc, chiar teascul mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu.

107 Şi atunci, îngerii vor fi încoronaţi cu slava puterii Sale şi asfinţii vor fi umpluţi cu bslava Sa şi vor primi cmoştenirea lor şi vor fi făcuţi degali cu El.

108 Şi atunci, primul înger va suna din nou din trâmbiţa lui în urechile tuturor oamenilor care sunt în viaţă şi va adezvălui faptele secrete ale oamenilor şi lucrările mari ale lui Dumnezeu în timpul bprimului mileniu.

109 Şi atunci, al doilea înger va suna din trâmbiţa lui şi va dezvălui faptele secrete ale oamenilor, şi gândurile şi intenţiile inimii lor şi marile lucrări ale lui Dumnezeu în timpul celui de-al doilea mileniu—

110 Şi aşa mai departe, până când al şaptelea înger va suna din trâmbiţa lui; şi el va sta în picioare pe pământ şi pe mare şi va jura, în numele Celui care stă pe tron, că nu va mai fi atimp; şi bSatana va fi legat, şarpele vechi, care este numit diavol, şi nu va fi dezlegat timp de o cmie de ani.

111 Şi atunci, va fi adezlegat pentru un scurt timp pentru ca să-şi poată aduna armatele lui.

112 Şi aMihail, al şaptelea înger, chiar arhanghelul, va aduna armatele sale, chiar oştirile cerului.

113 Şi diavolul va aduna armatele lui; chiar oştirile iadului, şi va veni sus să se lupte împotriva lui Mihail şi a armatelor sale.

114 Şi apoi, vine abătălia marelui Dumnezeu; şi diavolul şi armatele lui vor fi alungaţi la locul lor, astfel ca ei să nu mai aibă nici o putere asupra sfinţilor.

115 Pentru că Mihail va lupta bătăliile lor şi-l va birui pe acela care acaută tronul Aceluia care stă pe tron, chiar Mielul.

116 Aceasta este slava lui Dumnezeu şi a celor asfinţiţi; şi ei nu vor mai vedea bmoartea.

117 De aceea, adevărat vă spun, aprietenii Mei, chemaţi adunarea voastră solemnă, aşa cum v-am poruncit.

118 Şi, cum nu au toţi credinţă, căutaţi cu sârguinţă şi aînvăţaţi-vă unul pe altul cuvinte de bînţelepciune; da, căutaţi cuvintele de înţelepciune în cele mai bune ccărţi; căutaţi să învăţaţi, chiar prin studiu şi, de asemenea, prin credinţă.

119 Organizaţi-vă; pregătiţi tot ce este necesar; şi întemeiaţi o acasă, chiar o casă de rugăciuni, o casă de post, o casă de credinţă, o casă de învăţătură, o casă de slavă, o casă a ordinii, o casă a lui Dumnezeu;

120 Pentru ca intrările voastre să fie în numele Domnului; pentru ca ieşirile voastre să fie în numele Domnului; pentru ca toate salutările voastre să fie în numele Domnului, cu mâinile ridicate către Cel Prea Înalt.

121 De aceea, aîncetaţi cu toate discuţiile fără rost, cu tot brâsul, cu toate dorinţele voastre pentru cplăceri fizice, cu toata dmândria şi frivolităţile voastre şi cu toate acţiunile răutăcioase.

122 Numiţi un învăţător dintre voi şi să nu fie toţi purtători de cuvânt în acelaşi timp; ci să vorbească câte unul şi toţi să asculte ceea ce spune, astfel încât, atunci când toţi au vorbit, toţi să fie edificaţi de către toţi şi fiecare om să aibă un privilegiu egal.

123 Vedeţi să vă aiubiţi unul pe altul, încetaţi de a mai fi blacomi; învăţaţi să împărţiţi unul la altul aşa cum cere Evanghelia.

124 Încetaţi să fiţi aleneşi; încetaţi să fiţi impuri; încetaţi să vă bcriticaţi unul pe altul; încetaţi să dormiţi mai mult decât este necesar; culcaţi-vă devreme pentru ca să nu fiţi obosiţi; sculaţi-vă devreme ca trupul şi mintea voastră să poată fi fortificate.

125 Şi mai presus de toate lucrurile, îmbrăcaţi-vă, precum cu o mantie, cu legătura acarităţii, care este legătura perfecţiunii şi a bpăcii.

126 aRugaţi-vă, totdeauna, ca să nu vă descurajaţi, până când bvin Eu. Iată, luaţi seama, Eu voi veni curând şi vă voi primi la Mine. Amin.

127 Şi din nou, despre ordinul casei pregătite pentru preşedinţia aşcolii profeţilor, stabilită pentru instruirea lor în toate lucrurile care sunt necesare pentru ei, chiar pentru toţi boficianţii Bisericii, sau, cu alte cuvinte, aceia care sunt chemaţi să slujească în Biserică, începând cu înalţii preoţi şi coborând până la diaconi—

128 Acesta va fi ordinul în casa preşedinţiei şcolii: Acela care este numit să fie preşedinte sau învăţător va fi găsit stând în locul său, în casa care va fi pregătită pentru el.

129 De aceea, el trebuie să fie primul în casa lui Dumnezeu, într-un loc în care congregaţia din casă să poată auzi cuvintele lui, clar şi distinct, fără ca el să vorbească tare.

130 Şi când vine în casa lui Dumnezeu, pentru că el trebuie să fie primul în casă—iată, aşa este frumos, ca el să fie un exemplu—

131 aspună el însuşi rugăciunea în genunchi înaintea lui Dumnezeu, ca semn sau în amintirea legământului nepieritor.

132 Şi, când cineva va intra după el, învăţătorul să se ridice şi, cu mâinile ridicate către cer, da, chiar direct, să salute pe fratele sau pe fraţii lui cu aceste cuvinte:

133 Eşti tu frate sau sunteţi voi fraţi? Vă salut în numele Domnului Isus Hristos, ca semn sau în amintirea legământului nepieritor, legământ în care vă primesc pentru a ne aînfrăţi cu o hotărâre fermă, de neclintit şi irevocabilă, de a fi prietenul şi bfratele vostru prin harul lui Dumnezeu, în legăturile dragostei, de a merge ireproşabil în toate poruncile lui Dumnezeu, cu mulţumiri, în vecii vecilor. Amin.

134 Şi acela care este găsit nedemn de acest salut nu va avea loc printre voi; pentru că voi nu veţi răbda să fie apângărită casa Mea de către el.

135 Şi acela care intră şi este credincios înaintea Mea, şi este un frate, sau dacă ei sunt fraţi, vor saluta pe preşedinte sau pe învăţător cu mâinile ridicate către cer, cu aceeaşi rugăciune şi legământ sau spunând Amin, ca semn pentru acestea.

136 Iată, adevărat vă spun vouă, acesta este un exemplu pentru voi de cum să vă salutaţi unul pe altul în casa lui Dumnezeu, în şcoala profeţilor.

137 Şi voi sunteţi chemaţi să faceţi aceasta prin rugăciune şi mulţumiri aşa cum vă va transmite Spiritul în toate acţiunile voastre, în casa Domnului, în şcoala profeţilor, pentru ca ea să devină un sanctuar, un tabernacol al Spiritului Sfânt pentru aedificarea voastră.

138 Şi voi nu veţi primi pe nici unul printre voi, în această şcoală, decât dacă este nepătat de asângele acestei generaţii;

139 Şi el va fi primit prin rânduiala spălării picioarelor, pentru că în acest scop a fost instituită rânduiala aspălării picioarelor.

140 Şi din nou, rânduiala spălării picioarelor trebuie administrată de preşedinte sau de vârstnicul care prezidează în Biserică.

141 Ea trebuie să înceapă cu o rugăciune; şi după aîmpărţirea pâinii şi a vinului, el însuşi trebuie să se încingă potrivit bmodelului dat în cel de-al treisprezecelea capitol al mărturiei lui Ioan cu privire la Mine. Amin.