Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 88
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 88

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 27 Tīsemá 1832 (History of the Church, 1:302–312). Naʻe ui ia ʻe he Palōfitá ko e “‘lou ʻōlive’ … naʻe pakiʻi mei he ʻAkau ʻo Palataisí, ko e pōpoaki ʻo e melino ʻa e ʻEikí kiate kitautolu” (History of the Church, 1:316). ʻOku hā mei he ngaahi lekooti fakahisitōliá naʻe maʻu ha ngaahi konga ʻo e fakahā ko ʻení ʻi he ʻaho 27 mo e 28 Tīsema 1832, mo e ʻaho 3 Sānuali 1833.

1–5, ʻOku maʻu ʻe he Kāingalotu tui faivelengá ʻa e Fakafiemālié, ʻa ia ko e talaʻofa ʻo e moʻui taʻengatá; 6–13, ʻOku angi mo puleʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻe he Maama ʻo Kalaisí; 14–16, ʻOku hoko mai ʻa e Toetuʻú tuʻunga ʻi he Huhuʻí; 17–31, ʻOku hanga ʻe he talangofua ki he fono fakasilesitialé, fakatelesitialé pe fakatilesitialé ʻo teuteuʻi ʻa e tangatá ki he ngaahi puleʻanga mo e nāunau ko iá; 32–35, Ko kinautolu ʻoku nau loto ke nau nofo ʻi he angahalá te nau kei ʻuli ai pē kinautolu; 36–41, ʻOku puleʻi ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻe he fono; 42–45, Kuo foaki mai ʻe he ʻOtuá ha fono ki he ngaahi meʻa kotoa pē; 46–50, ʻE ʻiloʻi ʻe he tangatá, ʻio, ʻa e ʻOtuá; 51–61, Ko e talanoa fakatātā ʻo e tangata naʻá ne fekauʻi atu ʻene kau tamaioʻeikí ki he ngoué peá ne ʻaʻahi atu kiate kinautolu taki taha; 62–73, ʻUnuʻunu atu ki he ʻEikí, pea te mou mamata ki hono fofongá; 74–80, Fakamāʻoniʻoniʻi ʻa kimoutolu pea mou feakoʻiʻaki ʻa e ngaahi tokāteline ʻo e puleʻangá; 81–85, Ko e tangata kotoa pē kuo lea fakatokanga ki aí ʻoku totonu ke ne lea fakatokanga foki ki hono kaungāʻapí; 86–94, ʻOku hanga ʻe he ngaahi fakaʻilongá, ngaahi fuʻu liliu lahi ʻi he ngaahi ʻelemēnití mo e kau ʻāngeló ʻo teuteu ʻa e hāʻeleʻangá ki he hāʻele mai ʻa e ʻEikí; 95–102, ʻOku hanga ʻe he talupite ʻa e ʻāngeló ʻo ui hake ʻa e kakai maté ʻo fakatatau ki honau fakahokohokó; 103–116, ʻOku fakahā ʻe he talupite ʻa e ʻāngeló ʻa hono fakafoki mai ʻo e ongoongoleleí, ko e hinga ʻa Pāpiloné, mo e tau ʻa e ʻOtua māfimafí; 117–126, Fekumi ki he ʻiló, fokotuʻu ha fale ʻo e ʻOtuá (ko ha temipale), pea fakakofuʻi ʻa kimoutolu ʻaki ʻa e haʻi ʻo e manavaʻofá; 127–141, ʻOku fakahā mai ʻa e fakahokohoko ʻo e Akoʻanga ʻo e Kau Palōfitá, pea kau ai ʻa e ouau ʻo e fufulu ʻo e vaʻé.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoutolu kuo mou fakataha mai ke maʻu hono finangalo ʻo kau kiate kimoutolú:

2 Vakai, ʻoku fakahōifua ʻeni ki homou ʻEikí, pea ʻoku afiefia ʻa e kau ʻāngeló ʻiate kimoutolu; kuo aʻu hake ʻa e ngaahi bfoaki ʻofa ʻo hoʻomou ngaahi lotú ki he telinga ʻo e ʻEiki ʻo e cSapaotí, pea kuo tohi ia ʻi he dtohi ʻo e ngaahi hingoa ʻo e kakai kuo fakamāʻoniʻoniʻí, ʻio ʻa kinautolu ʻoku kau ki he maama fakasilesitialé.

3 Ko ia, ʻoku ou fekau atu ʻeni kiate kimoutolu ha aFakafiemālie ʻe taha, ʻio kiate kimoutolu ko hoku ngaahi kaumeʻa, koeʻuhí ke nofo ia ʻi homou lotó, ʻio ʻa e bLaumālie Māʻoniʻoni ʻo e talaʻofá; ʻa ia ko e Fakafiemālie ʻe taha ia naʻá ku talaʻofa ki heʻeku kau ākongá, ʻo hangē ko ia kuo tohi ʻi he fakamoʻoni ʻa Sioné.

4 Ko e Fakafiemālie ko ʻení ko e talaʻofa ia ʻo e amoʻui taʻengata ʻa ia ʻoku ou foaki kiate kimoutolú, ʻio ko e bnāunau ʻo e puleʻanga fakasilesitialé;

5 ʻA ia ko e nāunau ʻo e siasi ʻo e aʻUluaki Fānaú, ʻio ʻo e ʻOtuá, ko e tokotaha māʻoniʻoni tahá, ʻia Sīsū Kalaisi ko Hono ʻAló—

6 Ko ia ia naʻá ane hāʻele hake ki ʻolungá, ʻo hangē foki ko ʻene bhāʻele hifo ki lalo ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, ʻa ia ʻokú ne cʻafioʻi ai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, koeʻuhí ke ne ʻi he meʻa kotoa pē pea nofoʻia ʻi he meʻa kotoa pē, ko e dmaama ʻo e moʻoní;

7 ʻA ia ko e moʻoni ʻoku ulo. Ko e amaama ʻeni ʻo Kalaisí. Pea hangē foki ʻokú ne ʻi he laʻaá, pea ko e maama ia ʻo e laʻaá, pea mo e mālohi ʻo ia ʻa ia naʻe bngaohi ʻaki iá.

8 Pea hangē foki ʻokú ne ʻi he māhiná, pea ko e maama ia ʻo e māhiná, pea mo e mālohi ʻo ia ʻa ia naʻe ngaohi ʻaki iá;

9 Pea hangē foki ko e maama ia ʻo e ngaahi fetuʻú, pea mo e mālohi ʻo ia ʻa ia naʻe ngaohi ʻaki iá;

10 Pea mo e māmaní foki, pea mo hono mālohi ʻo iá, ʻio ʻa e māmani ʻa ia ʻoku mou atuʻu aí.

11 Pea ko e maama ʻoku ulo, ʻa ia ʻoku foaki kiate kimoutolu ʻa e māmá, ʻoku tupunga ia ʻiate ia ʻokú ne fakamaama homou matá, ʻa ia ko e maama pē ko ia ʻokú ne fakaake homou aʻatamaí;

12 ʻA ia ko e amaama ʻoku ʻalu atu mei he ʻao ʻo e ʻOtuá, ke bfakafonu ʻa hono fuʻu lahi fau ʻo e ʻataá—

13 Ko e maama ʻa ia ʻoku ʻi he ngaahi meʻa akotoa pē, ʻa ia ʻoku foaki ʻa e bmoʻui ki he ngaahi meʻa kotoa pē, ʻa ia ko e cfono ʻoku puleʻi ʻaki ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, ʻio ʻa e mālohi ʻo e ʻOtuá ʻa ia ʻokú ne ʻafio ʻi hono taloní, ʻa ia ʻokú ne lotolotoi ʻi he taʻengatá, ʻa ia ʻokú ne ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē.

14 Ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku tuʻunga ʻi he ahuhuʻi kuo teuteu maʻamoutolú ʻa hono fakahoko ʻo e toetuʻu mei he maté.

15 Pea ko e alaumālié mo e bsinó ko e cmoʻoniʻi laumālie ia ʻo e tangatá.

16 Pea ko e atoetuʻu mei he maté ko hono huhuʻi ia ʻo e moʻoniʻi laumālié.

17 Pea ʻoku hoko ʻa e huhuʻi ʻo e moʻoniʻi laumālié ʻiate ia ʻokú ne foaki moʻui ki he ngaahi meʻa kotoa pē, ʻa ia kuo tuʻutuʻuni ʻi hono finangaló ʻe maʻu ia ʻe he amasiva mo e bangamalū ʻo e cmāmaní.

18 Ko ia, kuo pau ke fakamaʻa ia mei he taʻe-māʻoniʻoni kotoa pē, koeʻuhi ke lava ʻo teuteuʻi ia ki he nāunau afakasilesitialé;

19 He ʻo ka hili ʻene fakakakato ʻe ia ʻa e ʻuhinga ʻo hono fakatupú, ʻe fakakalauni ʻaki ia ʻa e anāunau, ʻio, ʻaki ʻa e ʻafio ai ʻa e ʻOtua ko e Tamaí;

20 Koeʻuhí ke amaʻu ia ʻe he ngaahi sino ʻoku ʻo e puleʻanga fakasilesitialé ʻo taʻengata pea taʻengata; he ko hono bʻuhinga ʻeni naʻe ngaohi mo fakatupu ai iá, pea ko hono ʻuhinga ʻeni ʻoku cfakamāʻoniʻoniʻi ai ʻa kinautolú.

21 Pea ko kinautolu ʻoku ʻikai ke fakamāʻoniʻoniʻi ʻi he fono ʻa ia kuó u ʻoatu kiate kimoutolú, ʻio ko e fono ʻa Kalaisí, kuo pau ke nau maʻu ha puleʻanga kehe, ʻio ko ha puleʻanga fakatelesitiale, pe ko ha puleʻanga fakatilesitiale.

22 He ko ia ia ʻoku ʻikai te ne lava ʻo tauhi ʻa e afono ʻo ha puleʻanga fakasilesitialé ʻe ʻikai te ne lava ʻo kātakiʻi ha nāunau fakasilesitiale.

23 Pea ko ia ia ʻoku ʻikai te ne lava ʻo tauhi ʻa e fono ʻo ha puleʻanga fakatelesitialé ʻe ʻikai te ne lava ʻo kātakiʻi ha nāunau afakatelesitiale.

24 Pea ko ia ia ʻoku ʻikai te ne lava ʻo tauhi ʻa e fono ʻo ha puleʻanga fakatilesitialé ʻe ʻikai te ne lava ʻo kātakiʻi ha nāunau afakatilesitiale; ko ia ʻoku ʻikai te ne feʻunga mo ha puleʻanga ʻo e nāunau. Ko ia kuo pau ke ne kātakiʻi ha puleʻanga ʻa ia ʻoku ʻikai ko e puleʻanga ʻo e nāunau.

25 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku tauhi ʻa e amāmaní ki he fono ʻo ha puleʻanga fakasilesitiale, he ʻokú ne fakahoko ʻe ia ʻa e ʻuhinga ʻo hono fakatupú, pea ʻikai maumauʻi ʻa e fonó—

26 Ko ia, ʻe afakamāʻoniʻoniʻi ia; ʻio, neongo ʻe bmate ia, ka ʻe toe fakaake ia, pea ʻe kātakiʻi ʻe ia ʻa e mālohi ʻe fakaakeʻi ʻaki iá, pea ʻe cmaʻu ia ʻe he kau dmāʻoniʻoní.

27 He neongo te nau mate, ka te nau atoe tuʻu hake, ko ha bsino fakalaumālie.

28 Ko kinautolu ʻoku ʻo e laumālie fakasilesitialé te nau maʻu ʻa e sino pē ko ia ʻa ia ko ha sino fakaemāmaní; ʻio ʻe maʻu ʻe kimoutolu foki homou sinó, pea ko homou anāunaú ko e nāunau ia ʻe bfakaake ʻaki homou sinó.

29 Ko kimoutolu ʻoku fakaakeʻi ʻe ha tufakanga ʻo e anāunau bfakasilesitialé te mou toki maʻu mei he nāunau ko iá, ʻio ʻa hono kakató.

30 Pea ko kinautolu ʻoku fakaakeʻi ʻe ha tufakanga ʻo e nāunau afakatelesitialé te nau toki maʻu mei he nāunau ko iá, ʻio ʻa hono kakató.

31 Pea ko kinautolu foki ʻoku fakaakeʻi ʻe ha tufakanga ʻo e nāunau afakatilesitialé te nau toki maʻu mei he nāunau ko iá, ʻio ʻa hono kakató.

32 Pea ko kinautolu ʻe toé ʻe afakaakeʻi foki mo kinautolu; ka neongo iá, te nau toe foki pē ki honau nofoʻanga ʻonautolú, ke maʻu ʻa e meʻa ʻoku nau bloto ke nau maʻú, koeʻuhí he naʻe ʻikai te nau loto ke fiefia ʻi he meʻa naʻa nau mei lava pē ʻo maʻú.

33 He ko e hā hano ʻaonga ki ha tangata ʻo kapau ʻoku foaki kiate ia ha meʻaʻofa, pea ʻoku ʻikai te ne tali ʻa e meʻaʻofá? Vakai, ʻoku ʻikai te ne fiefia ʻi he meʻa ʻoku foaki kiate iá, pea ʻoku ʻikai foki te ne fiefia ʻi he tokotaha ʻoku foaki ʻa e meʻaʻofá.

34 Pea ko e taha, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ia ia ʻoku puleʻi ʻe he fonó ʻoku maluʻi foki ia ʻe he fonó pea ʻoku fakahaohaoaʻi mo afakamāʻoniʻoniʻi ʻe ia ia.

35 Ko ia ia ʻokú ne amaumauʻi ha fono, ʻo ʻikai talangofua ki he fonó, ka ʻokú ne feinga ke hoko ko e fono kiate ia pē, ʻo ne loto ke nofo ʻi he fai angahalá, mo ne nofo ʻaupito ʻi he fai angahalá, ʻoku ʻikai lava ke fakamāʻoniʻoniʻi ia ʻe he fonó, pe ko e bʻaloʻofá, pe ko e cfakamaau totonú pe ko e fakamāú. Ko ia, kuo pau ke nau kei dʻuli ai pē.

36 ʻOku tuku ha fono ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē;

37 Pea ʻoku lahi ʻa e ngaahi apuleʻangá; he ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ʻataʻatā ʻa ia ʻoku ʻikai ke taʻe ʻi ai ha puleʻanga; pea ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha puleʻanga ʻa ia ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ʻataʻatā, pe ko ha puleʻanga lahi ange pe siʻi ange.

38 Pea ʻoku tuku ki he puleʻanga kotoa pē ha afono; pea ʻoku ʻi he fono kotoa pē ha ngaahi ngataʻanga mo ha ngaahi tuʻunga foki.

39 Ko e kakai kotoa pē ʻoku ʻikai nofo maʻu ʻi he ngaahi atuʻunga ko iá, ʻoku ʻikai bfakatonuhiaʻi ʻa kinautolu.

40 He ʻoku fepikitaki ʻa e aʻatamai potó mo e ʻatamai poto; ʻoku tali ʻe he bfakakaukau potó ʻa e fakakaukau poto; ʻoku tali ʻe he cmoʻoní ʻa e moʻoni; ʻoku ʻofa ʻa e dangamaʻá ki he angamaʻa; ʻoku pīkitai ʻa e emāmá ki he maama; ʻoku fʻofa mamahi ʻa e ʻaloʻofá ki he ʻaloʻofa ʻo ʻekeʻi ʻene meʻa ʻaʻana; ʻoku fai atu ai pē ʻa e fakamaau totonú ʻi hono ʻaluʻangá ʻo ʻekeʻi ʻene meʻa ʻaʻana; ʻoku muʻomuʻa ʻa e fakamāú ʻi he fofonga ʻo ia ʻoku ʻafio ʻi he taloní ʻo ne puleʻi mo fakahoko ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

41 ʻOkú ne aʻafioʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, pea ʻoku ʻi hono ʻaó ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, pea ʻoku takatakai ʻiate ia ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē; pea ʻoku māʻolunga ia ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, pea ʻokú ne ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē mo nofoʻia ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, pea ʻokú ne takatakai ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē; pea kuo tupu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻiate ia, pea meiate ia, ʻio ko e ʻOtuá, ʻo taʻengata pea taʻengata.

42 Pea ko e tahá, ka ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuó ne tuku ha fono ki he ngaahi meʻa kotoa pē, ʻa ia ʻoku nau ngaue ai ʻi honau ngaahi ataimí mo honau ngaahi faʻahitaʻú;

43 Pea kuo fokotuʻu maʻu honau ngaahi ʻaluʻangá, ʻio ʻa e ngaahi ʻaluʻanga ʻo e ngaahi langí pea mo e māmaní, ʻa ia ʻoku kau ai ʻa e māmaní pea mo hono kotoa ʻo e ngaahi palanité.

44 Pea ʻoku nau afefakamaamaʻaki ʻiate kinautolu ʻi honau ngaahi taimí mo honau ngaahi faʻahitaʻú, ʻi honau ngaahi minití, ʻi honau ngaahi houá, ʻi honau ngaahi ʻahó, ʻi honau ngaahi uiké, ʻi honau ngaahi māhiná, ʻi honau ngaahi taʻú—ko e taʻu pē btaha ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa ki he ʻOtuá, ka ʻoku ʻikai ke pehē ki he tangatá.

45 ʻOku takai ʻa e māmaní ʻi hono ongo kapakaú, pea ʻoku foaki mai ʻe he alaʻaá ʻa hono māmá ʻi he ʻahó, pea ʻoku foaki ʻe he māhiná ʻa hono māmá ʻi he poʻulí, pea ʻoku foaki mai foki ʻe he ngaahi fetuʻú ʻa honau māmá lolotonga ʻenau ʻalu takai ʻi honau ngaahi kapakaú ʻi honau nāunaú, ʻi he lotolotonga ʻo e bmālohi ʻo e ʻOtuá.

46 Te u fakatatauʻi ki he hā ʻa e ngaahi puleʻangá ni, koeʻuhí ke mahino kiate kimoutolu?

47 Vakai, ko e ngaahi puleʻanga ʻa ʻeni kotoa pē, pea ʻilonga ha tangata kuó ne mamata ki ha taha pe ko e siʻi taha ʻo e ngaahi meʻa ní, kuó ne amamata ki he ʻOtuá ʻoku hāʻele ʻi hono ngeiá mo e māfimafí.

48 ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, kuó ne mamata kiate ia; ka neongo ia, ka naʻe ʻikai ke ʻiloʻi ia ʻa ia naʻá ne haʻu ki hono kakai aʻoʻoná.

49 ʻOku ulo ʻa e amāmá ʻi he fakapoʻulí, pea ʻoku ʻikai ʻiloʻi ia ʻe he fakapoʻulí; ka neongo iá, ʻe hokosia ʻa e ʻaho te mou bʻiloʻi ai ʻa e ʻOtuá foki, kuo fakaake ʻa kimoutolu ʻe ia pea ʻiate ia.

50 Te mou toki ʻiloʻi kuo mou mamata kiate au, pea ʻoku ou ʻi ai, pea ko e maama moʻoni au ʻoku ʻiate kimoutolú, pea ʻoku mou ʻiate au; ka ne ʻikai pehē ʻe ʻikai te mou lava ʻo tupulaki.

51 Vakai, te u fakatatauʻi ʻa e ngaahi puleʻangá ni ki ha tangata ʻoku ʻi ai ʻene ngoue, peá ne fekau atu ʻene kau tamaioʻeiki ki he ngoué ke keli ʻi he ngoué.

52 Pea naʻá ne pehē ki he ʻuluakí: ʻAlu koe ʻo ngāue ʻi he ngoué, pea te u haʻu ʻi he ʻuluaki houá kiate koe, pea te ke mamata ki he fiefia ʻo hoku matá.

53 Pea naʻá ne pehē ki hono uá: ʻAlu mo koe foki ki he ngoué, pea te u ʻaʻahi kiate koe ʻi he houa hono uá mo e fiefia ʻo hoku matá.

54 Pea ki hono tolú foki ʻo pehē: Te u ʻaʻahi kiate koe;

55 Pea ki hono faá, pea fai pehē atu ʻo aʻu ki hono hongofulu mā uá.

56 Pea naʻe ʻalu ʻa e ʻeiki ʻo e ngoué ki he ʻuluakí ʻi he ʻuluaki houá, ʻo ne nofo mo ia ʻi hono kotoa ʻo e houa ko iá, pea naʻe fakafiefiaʻi ia ʻaki ʻa e maama ʻo e fofonga ʻo hono ʻeikí.

57 Pea naʻá ne ʻalu mei he ʻuluakí koeʻuhi ke ne ʻaʻahi foki ki hono uá, pea mo hono tolú, pea mo hono faá, ʻo fai pehē atu ʻo aʻu ki hono hongofulu mā uá.

58 Pea naʻe pehē ʻenau maʻu kotoa pē ʻa e maama ʻo e fofonga ʻo honau ʻeikí, ko e tangata taki taha ʻi hono houá, mo hono taimí, pea mo hono faʻahitaʻú—

59 ʻO kamata ʻi he ʻuluakí, ʻo fai pehē atu ʻo aʻu ki he afakamuimuí, pea mei he fakamuimuí ki he ʻuluakí, pea mei he ʻuluakí ki he fakamuimuí;

60 Ko e tangata taki taha ʻi hono hokohoko ʻoʻoná kae ʻoua ke ʻosi hono houá, ʻo fakatatau mo e fekau naʻe fai kiate ia ʻe hono ʻeikí, koeʻuhí ke fakaongoongoleleiʻi ʻa hono ʻeikí ʻiate ia, pea mo ia ʻi hono ʻeikí, koeʻuhi ke fakaongoongoleleiʻi ʻa kinautolu kotoa pē.

61 Ko ia, te u fakatatau ʻa e ngaahi puleʻangá ni kotoa pē pea mo hono akakai ʻo iá ki he fakatātaá ni—ko e puleʻanga taki taha ʻi hono houá, pea ʻi hono taimí, pea ʻi hono faʻahitaʻú, ʻio ʻo fakatatau pē ki he tuʻutuʻuni kuo fai ʻe he ʻOtuá.

62 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe hoku ngaahi akaumeʻa, ʻoku ou tuku ʻa e ngaahi leá ni kiate kimoutolu ke mou bfakalaulauloto ki ai ʻi homou lotó, fakataha mo e fekau ko ʻeni, ʻa ia ʻoku ou fai kiate kimoutolú, ke mou cui kiate au lolotonga ʻoku ou kei ofí—

63 aʻUnuʻunu mai kiate au pea te u ʻunuʻunu atu kiate kimoutolu; bfekumi faivelenga kiate au pea te mou cʻiloʻi au; kole, pea te mou maʻu; tukituki, pea ʻe toʻo ia kiate kimoutolu.

64 ʻIlonga ha meʻa te mou akole ki he Tamaí ʻi hoku hingoá ʻa ia ʻoku bʻaonga ke mou maʻú, ʻe foaki ia kiate kimoutolu.

65 Pea kapau te mou kole ha meʻa ʻa ia ʻoku ʻikai aʻaonga ke mou maʻu, ʻe liliu ia ko homou bfakamalaʻiaʻi.

66 Vakai, ko e meʻa ʻoku mou fanongo ki aí ʻoku hangē ko e aleʻo ʻo ha tokotaha ʻoku kalanga ʻi he feituʻu maomaonganoá—ʻi he feituʻu maomaonganoá, koeʻuhí he ʻoku ʻikai te mou lava ʻo mamata kiate ia—ʻa hoku leʻó, koeʻuhí ko hoku leʻo ko e bLaumālié; ko hoku Laumālié ko e moʻoní; ʻoku tolonga ʻa e cmoʻoní pea ʻoku ʻikai ke ʻi ai hano ngataʻanga; pea kapau ʻe nofo ia ʻiate kimoutolu ʻe lahi ʻaupito ia.

67 Pea kapau ʻe hanga ataha ʻa homou matá ki hoku bnāunaú, ʻe fakafonu ʻa homou sinó kotoa ʻaki ʻa e maama, pea ʻe ʻikai ke ʻiate kimoutolu ha fakapoʻuli; pea ko e sino ko ia ʻa ia ʻoku fonu ʻi he māmá ʻoku cʻiloʻi ʻe ia ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

68 Ko ia, afakamāʻoniʻoniʻi ʻa kimoutolu koeʻuhí ke hanga taha ʻa homou bʻatamaí ki he ʻOtuá, pea ʻe hokosia ʻa e ngaahi ʻaho te mou cmamata ai kiate ia; koeʻuhi he te ne toʻo ʻa e pūlou ʻo hono fofongá kiate kimoutolu, pea ʻe hoko ia ʻi hono taimi ʻoʻona, pea ʻi heʻene founga ʻaʻana, pea fakatatau ki hono finangalo ʻoʻoná.

69 Manatuʻi ʻa e talaʻofa lahi mo fakaʻosi ʻa ia kuó u fai kiate kimoutolú; liʻaki hoʻomou ngaahi fakakaukau ataʻeʻaongá mo e fuʻu hulu lahi ʻo hoʻomou bkatá ke mamaʻo meiate kimoutolu.

70 Mou tatali, mou tatali ʻi he potú ni, pea ui ke fai ha fakataha molumalu, ʻio ʻo kinautolu ʻa ia ko e ʻuluaki kau ngāue ʻi he puleʻanga fakamuimui ní.

71 Pea tuku ke ui ki he ʻEikí ʻa kinautolu kuo nau lea afakatokanga ki ai ʻi heʻenau ngaahi fonongá, pea nau fakalaulauloto ʻi honau lotó ki he fakatokanga ʻa ia kuo nau maʻú, ʻo kiʻi fuofuoloa siʻi.

72 Vakai, pea ʻilo ange, te u tokangaʻi hoʻomou ngaahi tākanga sipí, pea fokotuʻu hake ha kaumātuʻa pea fekauʻi atu kiate kinautolu.

73 Vakai, te u fakavavevaveʻi ʻa ʻeku ngāué ʻi hono taimí.

74 Pea ʻoku ou fai kiate kimoutolu, ʻa ia ko e ʻuluaki kau angāue ʻi he puleʻanga fakamuimui ní, ha fekau ke mou kātoa fakataha ʻa kimoutolu, fokotuʻutuʻu ʻa kimoutolu, pea teuteuʻi ʻa kimoutolu, mo bfakamāʻoniʻoniʻi ʻa kimoutolu; ʻio, fakamaʻa homou lotó pea cfufulu mo homou nimá mo homou vaʻé ʻi hoku ʻaó, koeʻuhí ke u lava ʻo ngaohi ʻa kimoutolu ke mou dmaʻa;

75 Koeʻuhi ke u fakamoʻoniʻi ki hoʻomou aTamaí mo homou ʻOtuá, pea mo hoku ʻOtuá, ʻoku mou maʻa mei he toto ʻo e toʻu tangata fai angahalá ni; koeʻuhí ke u lava ʻo fakahoko ʻa e talaʻofá ni, ʻa e talaʻofa lahi mo fakaʻosi ko ʻení, ʻa ia kuó u fai kiate kimoutolú, ʻo kau ka loto ki ai.

76 Kae ʻumaʻā, ʻoku ou fai foki kiate kimoutolu ʻa e fekau ke mou fai atu ʻi he alotu mo e bʻaukai ʻo fai atu mei he taimí ni.

77 Pea ʻoku ou fai kiate kimoutolu ʻa e fekau ke mou afeakoʻiʻaki ʻiate kimoutolu ʻa e btokāteline ʻo e puleʻangá.

78 Ke mou akoʻi faivelenga pea ʻe ʻiate kimoutolu ʻa ʻeku aʻofá, koeʻuhí ke bakonekina ʻa kimoutolu ʻo kakato ange ʻi he ngaahi tefitoʻi fakakaukau, ʻi he ngaahi tefitoʻi moʻoni, ʻi he tokāteline, ʻi he fono ʻo e ongoongoleleí, ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku kau ki he puleʻanga ʻo e ʻOtuá, ʻa ia ʻoku ʻaonga ke mahino kiate kimoutolú;

79 ʻO e ngaahi meʻa ʻoku ʻi he alangí pea ʻi he māmaní fakatouʻosi, pea ʻi he lalo māmaní; ʻa e ngaahi meʻa kuo ʻi ai, ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻi ai, ʻa e ngaahi meʻa kuo pau ke vave ʻene hokó; ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻi homou fonuá, ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻi muli; ko e ngaahi btaú mo e ngaahi faingataʻaʻia ʻo e ngaahi puleʻangá, pea mo e ngaahi tautea ʻoku ʻi he fonuá; pea mo ha ʻilo foki ki he ngaahi fonuá mo e ngaahi puleʻangá—

80 Koeʻuhí ke mou mateuteu ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he taimi te u toe fekauʻi atu ai ʻa kimoutolu ke tauhi faivelenga ki he lakanga kuo ui ʻa kimoutolu ki aí pea mo e ngāue kuó u fili ʻa kimoutolu ki aí.

81 Vakai, naʻá ku fekauʻi atu ʻa kimoutolú ke afakamoʻoni pea fakatokanga ki he kakaí, pea ʻoku taau mo e tangata kotoa pē kuo fai ki ai ʻa e fakatokangá ke ne bfakatokanga ki hono kaungāʻapí foki.

82 Ko ia, ʻoku tuku ʻa kinautolu taʻe ʻi ai ha ʻuhinga ke tuli tonuhia ai, pea ʻoku ʻi honau ʻulu ʻonautolú ʻa ʻenau ngaahi angahalá.

83 Ko ia ia ʻokú ne akumi bvave kiate aú, te ne ʻiloʻi au, pea ʻe ʻikai liʻaki ia.

84 Ko ia, ke mou tatali, pea ngāue faivelenga, koeʻuhí ke fakahaohaoaʻi ʻa kimoutolu ʻi hoʻomou ngāue fakafaifekaú ke ʻalu atu ʻi he lotolotonga ʻo e kau aSenitailé ko hono fai fakaʻosí, ʻa kinautolu kotoa pē ʻe fakahā honau hingoá ʻe he fofonga ʻo e ʻEikí, ke bnonoʻo ʻa e fonó pea fakamaʻu ʻa e fakamoʻoní, pea ke teuteuʻi ʻa e kau māʻoniʻoní ki he houa ʻo e fakamaau ʻa ia ʻe hoko maí;

85 Koeʻuhí ke hao ʻa honau laumālié mei he houhau ʻo e ʻOtuá, ʻa e afakaʻauha ʻo e anga-fakalielia ʻa ia ʻoku tatali mai ki he kau angahalá, ʻi he māmani ko ʻení, pea mo e maama ka hoko maí fakatouʻosi. Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke fai atu ʻi he ngoue vainé ʻa kinautolu ʻoku ʻikai ko e ʻuluaki kaumātuʻá, kae ʻoua ke bui ʻa kinautolu ʻe he fofonga ʻo e ʻEikí, he ʻoku teʻeki ai ke hokosia honau taimí; ʻoku ʻikai ke cmaʻa ʻa honau ngaahi kofú mei he toto ʻo e toʻu tangata ko ʻení.

86 Mou tuʻu maʻu ʻi he atauʻatāina ʻa ia ʻoku bfakatauʻatāinaʻi ai ʻa kimoutolú; ʻoua te mou cfakaʻefihiaʻi ʻa kimoutolu ʻi he dangahalá, kae tuku ke emaʻa homou nimá, kae ʻoua ke hāʻele mai ʻa e ʻEikí.

87 He ʻe ʻikai ke ʻosi ha ngaahi ʻaho lahi mei heni pea ʻe atetetete ʻa e bmāmaní pea tāsipesipa ʻo hangē ko ha tangata konā; pea ʻe fufuuʻi ʻe he claʻaá ʻa hono matá, pea fakafisi ke tuku mai ha maama; pea ʻe pani dtoto ʻa e māhiná; pea ʻe hoko ʻo fuʻu ʻita ʻaupito ʻa e ngaahi efetuʻú ʻo fakatō hifo ʻa kinautolu ʻo hangē ko ha fuaʻi fiki ʻoku ngangana mei ha fuʻu fiki.

88 Pea ka hili hoʻomou fakamoʻoní ʻe hoko mai ʻa e houhau mo e tuputāmaki ki he kakaí.

89 He ʻo ka hili hoʻomou fakamoʻoní ʻe hoko mai ʻa e fakamoʻoni ʻa e ngaahi amofuike, ʻa ia ʻe fakatupu ai ʻa e ngaahi toʻe ʻi loto ʻiate ia, pea ʻe tō hifo ʻa e kakaí ki he kelekelé pea ʻe ʻikai te nau lava ʻo tuʻu.

90 Pea ʻe hoko mai foki mo e fakamoʻoni ʻa e aleʻo ʻo e ngaahi mana, mo e leʻo ʻo e ngaahi ʻuhila, pea mo e leʻo ʻo e ngaahi afā, pea mo e leʻo ʻo e ngaahi peau ʻo e tahí ʻoku pā mai ʻo laka atu ʻi honau ngaahi ngataʻangá.

91 Pea ʻe amoveuveu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē; pea ko e moʻoni, ʻe vaivai ʻa e loto ʻo e kakaí; koeʻuhi he ʻe hoko mai ʻa e ilifia ki he kakai kotoa pē.

92 Pea ʻe puna ʻa e kau aʻāngeló ʻi loto langi, ʻo kalanga ʻaki ʻa e leʻo-lahi, pea ifiʻi ʻa e talupite ʻa e ʻOtuá, ʻo pehē: Mou teuteu, mou teuteu, ʻA kimoutolu ʻa e kakai ʻo e māmaní; he kuo hokosia ʻa e fakamaau ʻa hotau ʻOtuá. Vakai pea ʻiloange, ʻoku hāʻele mai ʻa e bTangata Taʻané; mou ʻalu atu ʻo fakafetaulaki kiate ia.

93 Pea ʻe hā mai leva ʻa e fuʻu fakaʻilonga alahi ʻi he langí, pea ʻe mamata fakataha ki ai ʻa e kakai kotoa pē.

94 Pea ʻe ifiʻi ʻe ha ʻāngelo ʻe taha ʻa ʻene talupité, ʻo pehē: Ko e asiasi blahi ko iá, ʻa ia ko e cfaʻē ʻa e ngaahi anga-fakalieliá, ʻa ia naʻe ngaohi ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē ke inu mei he uaine ʻo e tuputāmaki ʻo ʻene dfeʻauakí, ʻa ia ʻoku fakatangaʻi ʻa e kau māʻoniʻoni ʻa e ʻOtuá, ʻa ia naʻe lilingi honau totó—ʻa ia ʻoku heka ʻi he ngaahi vai lahí, pea ʻi he ngaahi motu ʻo e tahí—vakai, ko ia ʻa e ngaahi etea ʻo e māmaní; kuo noʻo ia ʻi he ngaahi haʻinga; kuo ngaohi ke mālohi ʻa hono ngaahi haʻí, ʻoku ʻikai lava ʻe ha tangata ʻo veteʻi ia; ko ia, kuo teuteu ia ke ftutu. Pea te ne ifiʻi ʻa ʻene talupité ʻo fuoloa pea leʻo-lahi foki, pea ʻe fanongo ki ai ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē.

95 Pea ʻe ʻi ai ʻa e afakalongolongo ʻi he langí ʻi he vaeua ʻo ha houa; pea ka hili leva iá, ʻe folahi ʻa e puipui ʻo e langí, ʻo hangē ko e folahi ʻo ha btakainga pepa hili hono takaiʻi, pea ʻe toʻo ʻa e pūlou mei he cfofonga ʻo e ʻEikí;

96 Pea ko e kau māʻoniʻoni ʻa ia ʻoku ʻi he māmaní, ʻa ia ʻoku moʻuí, ʻe fakaake pea ʻe atoʻo hake ʻa kinautolu ke fakafetaulaki kiate ia.

97 Pea ko kinautolu kuo mohe ʻi honau ngaahi tanuʻangá te nau aʻalu atu, he ʻe fakaava ʻa honau ngaahi tanuʻangá; pea ʻe toʻo hake mo kinautolu foki ke fakafetaulaki kiate ia ʻi he lotolotonga ʻo e pou ʻo e langí—

98 ʻOku ʻa Kalaisi ʻa kinautolu, ko e ngaahi aʻuluaki fuá, ko kinautolu ʻa ia ʻe fuofua ʻalu hifo fakataha mo iá, pea mo kinautolu ʻoku ʻi he māmaní pea ʻi honau ngaahi tanuʻangá, ʻa ia ʻe fuofua toʻo hake ke fakafetaulaki kiate iá; pea ʻe hoko kotoa ʻeni ʻi he leʻo ʻo hono ifiʻi ʻo e talupite ʻa e ʻāngelo ʻa e ʻOtuá.

99 Pea hili ʻeni, ʻe ifiʻi ʻe ha ʻāngelo ʻe taha, ʻa ia ko e ifi ʻanga uá ia; pea ʻe toki hoko ʻa e huhuʻi ʻo kinautolu ʻa ia ʻoku ʻa Kalaisi ʻi heʻene hāʻele maí; ʻa ia naʻa nau maʻu ha nofoʻanga ʻi he afale fakapōpula ko ia kuo teuteu moʻonautolú, koeʻuhí ke nau tali ʻa e ongoongoleleí, pea bfakamāuʻi ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki he tangatá ʻi he kakanó.

100 Pea ko e tahá, ʻe ifiʻi mo ha talupite ʻe taha, ʻa ia ko e talupite hono tolú ia; pea ʻe toki haʻu aʻa e ngaahi laumālie ʻo e kakai ʻa ia ʻe fakamāuʻi, pea ʻiloʻi ʻoku nau bhalaiá;

101 Pea ko hono toe ʻeni ʻo e kakai amaté; pea ʻe ʻikai te nau toe moʻui kae ʻoua ke ʻosi ʻa e taʻu ʻe bafé, pea ʻe ʻikai te nau toe moʻui, kae ʻoua ke aʻu ki he ngataʻanga ʻo e māmaní.

102 Pea ʻe ifiʻi ʻa e talupite ʻe taha, ʻa ia ko e talupite hono faá ia, ʻo pehē: ʻOku ʻiloa ʻiate kinautolu ʻe nofo atu ʻo aʻu ki he ʻaho lahi mo fakaʻosi ko iá, ʻio ʻa e ngataʻangá, ʻa kinautolu ʻa ia te nau kei aʻuli ai pē.

103 Pea ʻe ifi ʻa e talupite ʻe taha, ʻa ia ko e talupite hono nimá ia, ʻa ia ko e ʻāngelo ia hono nimá ʻa ia ʻokú ne foaki ʻa e ongoongolelei ataʻengatá—ʻoku puna ʻi he loto langí, ki he ngaahi puleʻanga, ngaahi faʻahinga, ngaahi lea, mo e kakai kotoa pē;

104 Pea ko e leʻo ʻeni ʻo ʻene talupité, ʻoku pehē ki he kakai kotoa pē, ʻi he langí pea mo e māmaní fakatouʻosi, pea mo kinautolu ʻoku ʻi lalo māmaní—koeʻuhi he ʻe ongoʻi ia ʻe he telinga akotoa pē, pea ʻe bpeluki ʻa e tui kotoa pē, pea ʻe vete ʻe he ʻelelo kotoa pē lolotonga ʻenau fanongo ki he leʻo ʻo e talupité, ʻo pehē: cManavahē ki he ʻOtuá, pea ʻoatu ʻa e fakafetaʻi kiate ia ʻoku ʻafio ʻi he taloní, ʻo taʻengata pea taʻengata; he kuo hokosia ʻa e houa ʻo ʻene fakamāú.

105 Pea ko e tahá, ʻe ifiʻi ʻe ha ʻāngelo ʻe taha ʻa ʻene talupité, ʻa ia ko e ʻāngelo hono onó ia, ʻo pehē: Kuo ahinga ia ʻa ia naʻá ne ngaohi ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē ke nau inu mei he uaine ʻo e tuputāmaki ʻo ʻene feʻauakí; kuó ne hinga, kuo hinga!

106 Pea ko e tahá, ʻe toe ifiʻi ʻe ha ʻāngelo ʻe taha ʻa ʻene talupité, ʻa ia ko e ʻāngelo hono fitú ia, ʻo pehē: Kuo ʻosi; kuo ʻosi! Kuo aikuna ʻe he bLami ʻa e ʻOtuá mo cmalamalaki toko taha pē ʻa e tataʻoʻanga uainé, ʻio, ʻa e tataʻoʻanga ʻo hono kakaha ʻo e houhau ʻo e ʻOtua Māfimafí.

107 Pea ʻe toki fakakalauni ʻa e kau ʻāngeló ʻaki ʻa e nāunau ʻo hono māfimafí, pea ʻe fakafonu ʻa e kau amāʻoniʻoní ʻaki hono bnāunaú, ʻo nau maʻu honau ctofiʻá pea ʻe ngaohi ke nau dtatau mo ia.

108 Pea ʻe toe ifiʻi leva ʻe he ʻuluaki ʻāngeló ʻa ʻene talupité ʻi he telinga ʻo e kakai moʻui kotoa pē, ʻo afakahā ʻa e ngaahi ngāue fufū ʻa e tangatá, mo e ngaahi ngāue māfimafi ʻa e ʻOtuá ʻi he bʻuluaki taʻu ʻe taha afé.

109 Pea ʻe ifiʻi leva ʻe he ʻāngelo hono uá ʻa ʻene talupité, ʻo fakahā ʻa e ngaahi ngāue fufū ʻa e tangatá, mo e ngaahi fakakaukau, mo e ngaahi holi ʻa honau lotó, pea mo e ngaahi ngāue māfimafi ʻa e ʻOtuá ʻi he afeʻi taʻu hono uá—

110 Pea ʻe fai pehē atu, kae ʻoua ke ifiʻi ʻe he ʻāngelo hono fitú ʻa ʻene talupité; pea te ne tuʻu atu ʻi he fonuá pea ʻi he tahí, pea fuakava ʻi he huafa ʻo ia ʻoku ʻafio ʻi he taloní, ʻe ʻikai ke toe ʻi ai ha lau ataimi; pea ʻe haʻi ʻa bSētane, ʻa e ngata motuʻa ko iá, ʻa ia ʻoku ui ko e tēvoló, pea ʻe ʻikai vete ange ia ʻo feʻunga mo e taʻu ʻe ctaha afe.

111 Pea ʻe toki avete ange ia ʻo kiʻi fuofuoloa siʻi, koeʻuhí ke ne tānaki fakataha mai ʻa ʻene ngaahi kau taú.

112 Pea ko aMaikeli, ko e ʻāngelo hono fitú, ʻio ʻa e ʻāngelo pulé, te ne tānaki fakataha ʻa ʻene ngaahi kau taú, ʻio ʻa e ngaahi kau tau ʻo e langí.

113 Pea ʻe tānaki fakataha ʻe he tēvoló ʻa ʻene ngaahi kau taú; ʻio ʻa e ngaahi kau tau ʻo helí, pea te ne ʻalu hake ke tauʻi ʻa Maikeli mo ʻene ngaahi kau taú.

114 Pea ʻe toki hoko leva ʻa e atau ʻo e ʻOtua lahí; pea ʻe kapusi atu ʻa e tēvoló mo ʻene ngaahi kau taú ki honau nofoʻanga ʻonautolú, ke ʻoua naʻa nau toe maʻu ha mālohi ʻe taha ki he kau māʻoniʻoní.

115 Koeʻuhí he ʻe fai ʻe Maikeli ʻa ʻenau ngaahi feinga taú, pea te ne ikunaʻi ia ʻa ia ʻokú ne afeinga ke maʻu ʻa e taloni ʻo ia ʻoku ʻafio ʻi he taloní, ʻio ʻa e Lamí.

116 Ko e nāunau ʻeni ʻo e ʻOtuá pea mo kinautolu kuo afakamāʻoniʻoniʻí; pea ʻe ʻikai te nau toe mamata ki he bmaté.

117 Ko ia, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻa hoku ngaahi akaumeʻa, ui hoʻomou fakataha molumalú, ʻo hangē ko ʻeku fekau kiate kimoutolú.

118 Pea koeʻuhi ʻoku ʻikai ke maʻu ʻe he kakai kotoa pē ʻa e tuí, mou fekumi faivelenga pea afeakoʻiʻaki ʻiate kimoutolu ʻa e ngaahi lea ʻo e bpotó; ʻio, mou fekumi mei he ngaahi ctohi lelei tahá ʻa e ngaahi lea ʻo e potó; mou fekumi ki he ʻiló, ʻio, ʻi he ako pea ʻi he tui foki.

119 Fokotuʻutuʻu ʻa kimoutolu; teuteu ʻa e meʻa ʻaonga kotoa pē; pea fokotuʻu ha afale, ʻio ko ha fale ʻo e lotu, ko ha fale ʻo e ʻaukai, ko ha fale ʻo e tui, ko ha fale ʻo e ako, ko ha fale ʻo e nāunau, ko ha fale ʻo e maau, ko ha fale ʻo e ʻOtuá;

120 Koeʻuhí ke fai hoʻomou ngaahi hū maí ʻi he huafa ʻo e ʻEikí; koeʻuhí ke fai hoʻomou ngaahi hū ki tuʻá ʻi he huafa ʻo e ʻEikí; koeʻuhí ke fai hoʻomou ngaahi fetapa kotoa pē ʻi he huafa ʻo e ʻEikí, ʻaki ʻa e ngaahi nima kuo hiki hake ki he Fungani Māʻolungá.

121 Ko ia, atuku hoʻomou ngaahi lea fakavaʻivaʻinga kotoa pē, mo e bkata kotoa pē, mo hoʻomou ngaahi choli kovi kotoa pē, pea mo hoʻomou dloto-hīkisia mo e fakakaukau laulaunoa kotoa pē, pea mei hoʻomou ngaahi fai angahala kotoa pē.

122 Mou fili ʻiate kimoutolu ha faiako, pea ʻoua ʻe tuku ke lea fakataha kotoa; kae tuku ke lea pē ha toko taha, pea tuku ke fanongo kotoa pē ki heʻene ngaahi leá, koeʻuhí ka ʻosi lea kotoa ke fakamāmaʻi kotoa pē, pea ke maʻu ʻe he tangata kotoa pē ʻa e faingamālie tatau.

123 Mou vakai ke mou afeʻofaʻaki ʻiate kimoutolu; tuku ʻa e bmānumanú; ako ke fefoakiʻaki ʻiate kimoutolu ʻo fakatatau ki he ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ʻe he ongoongoleleí;

124 Tuku ʻa e anofo noá; tuku ʻa e taʻemaʻá; tuku ʻa e bfefakaangaʻaki ʻiate kimoutolú; tuku ʻa e mohe ʻo fuoloa ange ʻi he taimi ʻoku ʻaongá; mou ʻalu ʻo mohe ʻi he teʻeki ai ke fuoloa ʻa e poʻulí, koeʻuhí ke ʻoua naʻa mou helaʻia; ʻā hengihengi hake koeʻuhi ke longomoʻui ʻa homou sinó mo e ʻatamaí.

125 Pea sinoemeʻa ke mou fakakofuʻi ʻa kimoutolu ʻaki ʻa e haʻi ʻo e amanavaʻofá, ʻo hangē ko e pulupulu, ʻa ia ko e haʻi ʻo e haohaoá mo e bmelinó.

126 aLotu maʻu ai pē ke ʻoua naʻa mou vaivai kae ʻoua ke u bhaʻu. Vakai, pea ʻiloange, te u haʻu vave, ʻo maʻu ʻa kimoutolu kiate au. ʻĒmeni.

127 Pea ko e tahá, ko e anga ʻo e fale kuo teuteu ki he kau palesiteni ʻo e aakoʻanga ʻo e kau palōfitá, ʻa ia kuo fokotuʻu ke akoʻi ai ʻa kinautolu ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku ʻaonga kiate kinautolú, ʻio ki he kau bʻōfisa kotoa pē ʻo e siasi, pe ko hono ʻai ʻe tahá, ko kinautolu kuo ui ki he ngāue fakafaifekau ʻi he siasí, ʻo kamata mei he kau taulaʻeiki lahí, ʻo aʻu hifo ki he kau tīkoní—

128 Pea ʻe hoko ʻeni ko e founga ʻo e fale ʻo e kau palesiteni ʻo e akoʻangá: Ko ia ia kuo fili ke hoko ko e palesitení, pe faiakó, ʻe hā ia ʻokú ne tuʻu ʻi hono tuʻungá, ʻi he fale ʻe teuteu moʻoná.

129 Ko ia, te ne muʻomuʻa ki he fale ʻo e ʻOtuá, ʻi ha potu ʻe lava ʻa e fakatahaʻanga ʻi he falé ʻo fanongo tokanga mo lelei ai ki heʻene ngaahi leá, ʻo ʻikai ʻi he lea leʻo-lahi.

130 Pea ʻo ka ne ka hū ki he fale ʻo e ʻOtuá, he ʻoku totonu ke ne muʻomuʻa ki he falé—vakai, ʻoku fakaʻofoʻofa ʻeni, koeʻuhí ke ne hoko ko ha faʻifaʻitakiʻanga—

131 Tuku ke ne afakahā ʻe ia ia ʻi he lotu ʻo tūʻulutui ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, ko e fakaʻilonga pe fakamanatu ʻo e fuakava taʻengatá.

132 Pea ʻo ka hū mai ha taha ʻi mui ʻiate ia, tuku ke tuʻu hake ʻa e faiakó, mo e ongo nima kuo hiki hake ki he langí, ʻio, ʻo hangatonu ki ʻolunga, pea fetapa atu ki hono tokouá pe kāingá ʻaki ʻa e ngaahi lea ko ʻení:

133 Ko e tokoua koe pe ko e kāinga? ʻOku ou fakaʻapaʻapa kiate koe ʻi he huafa ʻo e ʻEiki ko Sīsū Kalaisí, ko e fakaʻilonga pe fakamanatu ʻo e fuakava taʻengatá, ʻa ia ko e fuakava ʻoku ou tali ai koe ki he afeohi fakakāingá, ʻi he loto fakapapau ʻoku tuʻu maʻu, taʻe-faʻa-ueʻi, pea ʻikai feliliuaki, ke hoko ko ho kaumeʻa mo e btokoua ʻi he ʻaloʻofa ʻa e ʻOtuá ʻi he ngaahi haʻi ʻo e ʻofá, ke ʻaʻeva ʻo taʻehalaia ʻi he ngaahi fekau kotoa pē ʻa e ʻOtuá, ʻi he fakafetaʻi, ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻĒmeni.

134 Pea ko ia ia ʻe ʻiloʻi ʻokú ne taʻefeʻungá ke fai kiate ia ʻa e fetapa ko ʻení ʻe ʻikai te ne maʻu ha potu fakataha mo kimoutolu; koeʻuhí he ʻe ʻikai te mou tuku ke aʻuliʻi ʻe ia ʻa hoku falé.

135 Pea ko ia ia ʻe hū mai peá ne faivelenga ʻi hoku ʻaó, pea ko ha tokoua ia, pea kapau ko e kāinga ʻa kinautolu, ke nau fetapa atu ki he palesitení pe faiakó ʻaki ʻa e nima kuo hiki hake ki he langí, ʻaki ʻa e lotu mo e fuakava pē ko iá, pe ʻaki ʻenau lea ʻo pehē, ʻĒmeni, ko e fakaʻilonga ʻo ia.

136 Vakai, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko e faʻifaʻitakiʻanga ʻeni kiate kimoutolu ke hoko ko e lea fetapa ke fefaiʻaki ʻiate kimoutolu ʻi he fale ʻo e ʻOtuá, ʻi he akoʻanga ʻo e kau palōfitá.

137 Pea ʻoku ui ʻa kimoutolu ke fai ʻeni ʻi he lotu mo e fakafetaʻi, ʻo hangē ko hono fakaleaʻi ʻa kimoutolu ʻe he Laumālié ʻi he meʻa kotoa pē te mou fai ʻi he fale ʻo e ʻEikí, ʻi he akoʻanga ʻo e kau palōfitá, koeʻuhi ke hoko ia ko e potu toputapu, ko ha nofoʻanga ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní ke afakamāmaʻi ʻa kimoutolu.

138 Pea ʻe ʻikai te mou tali ha taha ki homou lotolotongá ʻi he akoʻangá ni tuku kehe pē ʻo kapau ʻokú ne maʻa mei he atoto ʻo e toʻu tangatá ni;

139 Pea ʻe tali ia ʻaki ʻa e ouau ʻo e afufulu ʻo e vaʻé, he ko e meʻa ʻeni naʻe fokotuʻu ki ai ʻa e ouau ʻo e fufulu ʻo e vaʻé.

140 Pea ko e tahá, ʻoku totonu ke fai ʻa e ouau ʻo e fufulu ʻo e vaʻé ʻe he palesitení, pe ko e kaumātuʻa pule ʻo e siasí.

141 Kuo pau ke kamata ʻaki ia ʻa e lotu; pea ka hili ʻa e akai ʻo e maá mo inu ʻa e uainé, kuo pau ke ne nonoʻo hono kofú ʻo fakatatau ki he bsīpinga ʻoku fakahā ʻi he vahe hono hongofulu mā tolu ʻo e fakamoʻoni ʻa Sione ʻo kau kiate aú. ʻĒmeni.