Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 86
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 86

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 6 Tīsemá 1832 (History of the Church, 1:300). Naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení lolotonga hono toe vakaiʻi mo fakatonutonu ʻe he Palōfitá ʻa e tatau ʻo hono liliu ʻo e Tohi Tapú ʻa ia naʻe hiki nima.

1–7, ʻOku fakahā mai ʻe he ʻEikí hono ʻuhinga ʻo e talanoa fakatātā ʻo e uité mo e teá; 8–11, ʻOkú ne fakamatalaʻi ʻa e ngaahi tāpuaki ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, kiate kinautolu ʻoku nau hoko ko e kau ʻea-hoko fakalao ʻo fakatatau ki he kakanó.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoutolu ko ʻeku kau tamaioʻeikí, ʻo kau ki he atalanoa fakatātā ʻo e uité mo e teá:

2 Vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē, ko e ngoué ko māmani ia, pea ko e kau ʻaposetoló ʻa e kau tangata naʻe tūtuuʻi ʻa e tengá;

3 Pea hili ʻenau tō ʻo mohé, ko e tokotaha fakatanga lahi ki he siasí, ʻa ia ko e hē mei he moʻoní, ko e feʻauakí, ʻio ko aPāpilone, ʻa ia ʻokú ne ngaohi ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē ke nau inu ʻi heʻene ipú, ʻa ia ʻoku ʻi hono lotó ʻa e filí, ʻio ʻa Sētane, ke pule ai—vakai ʻokú ne tūtuuʻi ʻa e teá; ko ia, ʻoku fakakāsiaʻi ʻe he teá ʻa e uité mo tuli ʻa e bsiasí ki he feituʻu maomaonganoá.

4 Kae vakai, ʻi he ngaahi ʻaho afakaʻosí, ʻio ʻi he taimí ni, lolotonga ʻa hono kamata ʻe he ʻEikí ke ʻomai ʻa e folofolá, pea ʻoku tupu hake ʻa e muká pea ʻoku kei litolito—

5 Vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku tangi ʻa e kau aʻāngeló ki he ʻEikí ʻi he ʻaho mo e pō, ʻa ia kuo nau ʻosi teuteu mo tatali ke fekauʻi atu ʻa kinautolu ke btuʻusi hifo ʻa e ngaahi ngoueʻangá;

6 Ka naʻe folofola ʻa e ʻEikí kiate kinautolu ʻo pehē, ʻoua ʻe taʻaki ʻa e teá lolotonga ʻoku kei litolito ʻa e muká (he ko e moʻoni ʻoku vaivai hoʻomou tuí), telia naʻa mou fakaʻauha mo e uité foki.

7 Ko ia, tuku ke tupu fakataha ʻa e uité mo e teá kae ʻoua ke motuʻa lelei ʻa e utu-taʻú; pea te mou tomuʻa tānaki leva ʻa e uité mei he lotolotonga ʻo e teá, pea hili hono tānaki ʻo e uité, vakai pea ʻiloange, kuo ʻosi noʻo haʻinga ʻa e teá, pea ʻoku toe ke tutu ʻa e ngoué.

8 Ko ia, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoutolu, ʻa ia kuo hokohoko atu ai ʻa e alakanga fakataulaʻeikí ʻiate kimoutolu ʻi he hohoko ʻo hoʻomou ngaahi tamaí—

9 He ko e kau aʻea-hoko fakalao ʻa kimoutolu ʻo fakatatau ki he kakanó, pea kuo bfufuuʻi ʻa kimoutolu mei māmani fakataha mo Kalaisi ʻi he ʻOtuá—

10 Ko ia, kuo tolonga ʻa hoʻomou moʻuí mo e lakanga fakataulaʻeikí, pea kuo pau ke tolonga ai pē ʻiate kimoutolu mo homou hakó ʻo aʻu ki he afakafoʻou ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē kuo lea ʻaki ʻe he ngutu ʻo e kau palōfita māʻoniʻoni kotoa pē talu mei he kamataʻanga ʻo e māmaní.

11 Ko ia, ʻoku mou monūʻia ʻo kapau ʻoku mou fai atu ʻi heʻeku angaleleí, ko ha amaama ki he kau Senitailé, pea ʻi he lakanga fakataulaʻeikí ni, ko ha fakamoʻui ki hoku kakai ko bʻIsilelí. Kuo folofola ʻaki ia ʻe he ʻEikí. ʻĒmeni.