Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 85


Tiết 85

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 27 tháng Mười Một năm 1832. Tiết này là một phần trích ra từ lá thư của Vị Tiên Tri gửi cho William W. Phelps, là người đang sống ở Independence, Missouri. Lá thư này trả lời những câu hỏi về các Thánh Hữu đã di chuyển đến Si Ôn, nhưng đã không tuân theo lệnh truyền hiến dâng tài sản của họ và do đó đã không nhận được phần thừa hưởng của mình theo như cách thức đã được thiết lập trong Giáo Hội.

1–5, Các phần thừa hưởng ở Si Ôn phải được tiếp nhận qua sự dâng hiến; 6–12, Một người quyền uy và hùng mạnh sẽ ban cho các Thánh Hữu phần thừa hưởng của họ ở Si Ôn.

1 Bổn phận của thư ký của Chúa, người mà Ngài đã chỉ định, là phải ghi chép lịch sử và giữ hồ sơ tổng quát của giáo hội về tất cả mọi việc xảy ra tại Si Ôn, và về tất cả những người hiến dâng tài sản, và những người nhận được phần thừa hưởng một cách hợp pháp từ vị giám trợ;

2 Và luôn cả về nếp sống, đức tin, và việc làm của họ; và luôn cả về những kẻ bội giáo sau khi đã nhận được phần thừa hưởng của mình.

3 Điều trái với ý muốn và giáo lệnh của Thượng Đế là những kẻ không được nhận phần thừa hưởng qua sự dâng hiến, theo như luật pháp của Ngài, là luật pháp mà Ngài đã ban cho, ngõ hầu Ngài có thể khiến dân của Ngài đóng tiền thập phân, để chuẩn bị cho họ đề phòng ngày trả thù và thiêu đốt, có tên của họ được ghi vào với dân của Thượng Đế.

4 Gia phả của họ cũng không cần phải được ghi chép hoặc được tìm thấy trong bất cứ văn kiện nào hoặc trong lịch sử của giáo hội.

5 Tên của họ, cả tên của tổ phụ họ cũng như tên của con cái họ không được ghi trong sách luật pháp của Thượng Đế, lời Chúa Muôn Quân phán vậy.

6 Phải, tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái thì thầm xuyên thấu vạn vật và thường khi làm cho xương cốt của tôi phải rung chuyển khi tiếng ấy tự biểu hiện và thốt lên như vầy:

7 Và chuyện sẽ xảy ra rằng, ta là Đức Chúa Trời sẽ phái một người quyền uy và hùng mạnh, tay cầm trượng đầy quyền năng, mình khoác ánh sáng làm y phục, miệng thốt nên những lời, những lời vĩnh cửu; còn ruột gan là cả một suối lẽ thật, để chỉnh đốn ngôi nhà của Thượng Đế và rút thăm để sắp xếp những phần đất thừa hưởng cho các thánh hữu mà tên của họ và tên của tổ phụ họ và tên của con cháu họ được ghi trong sách luật pháp của Thượng Đế;

8 Trong khi người đó, là người được Thượng Đế kêu gọi và chỉ định, đã đưa tay ra đỡ hòm giao ước của Thượng Đế, sẽ bị gậy của thần chết đánh ngã, chẳng khác chi thân cây bị tia sét mạnh mẽ đánh ngã vậy.

9 Và tất cả những người mà tên của họ không được ghi trong sách ghi nhớ thì sẽ không được phần thừa hưởng nào vào ngày đó, nhưng họ sẽ bị chẻ làm đôi, và phần thừa hưởng của họ là phần của những kẻ không tin, là nơi có tiếng rên rỉ và nghiến răng.

10 Tôi không phải tự ý nói ra những điều này; do đó, như Chúa đã phán ra sao thì Ngài sẽ thực hiện như vậy.

11 Và những ai giữ Chức Tư Tế Thượng Phẩm, mà tên của họ không được ghi trong sách luật pháp, hoặc đã bội giáo hay đã bị khai trừ khỏi giáo hội, cũng như những ai có chức tư tế thấp hơn, hoặc là tín hữu, vào ngày đó sẽ không được phần thừa hưởng trong số các thánh hữu của Đấng Tối Cao.

12 Vậy nên, việc đó sẽ được làm cho họ như đã được làm cho con cái của thầy tư tế, mà đã có ghi trong chương hai, các câu sáu mươi mốt và sáu mươi hai của Sách E Xơ Ra.

In