Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 85
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 85

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 27 Nōvema 1832 (History of the Church, 1:298–299). Ko e vahe ko ʻení ko e konga ia ʻo ha tohi naʻe fai ʻe he Palōfitá kia U. W. Felipisi, ʻa ia naʻá ne lolotonga nofo ʻi Tauʻatāina, ʻi Mīsuli. Naʻe fai mai ia ko e tali ki ha ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo e Kāingalotu naʻa nau hiki mai ki Saione ka naʻe ʻi kai te nau maʻu hanau ngaahi tofiʻa ʻo fakatatau ki he founga kuo ʻosi fokotuʻu ʻi he Siasí.

1–5, Kuo pau ke maʻu ʻa e ngaahi tofiʻa ʻi Saioné ʻi he fakatapui; 6–12, ʻOku ʻi ai ha tokotaha māfimafi mo mālohi ke ne foaki ki he Kāingalotú ʻa honau tofiʻa ʻi Saioné.

1 Ko e fatongia ʻo e kalake ʻa e ʻEikí, ʻa ia kuó ne filí, ke ne tauhi ha hisitōlia, mo ha alekooti fakakātoa ʻo e siasí ki he ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku hoko ʻi Saioné, pea mo kinautolu kotoa pē ʻoku nau bfakatapui ha ngaahi koloa, mo maʻu ha ngaahi tofiʻa fakalao mei he pīsopé.

2 Kae ʻumaʻā foki mo e anga ʻo ʻenau moʻuí, mo ʻenau tuí mo e ngaahi ngāué; kae ʻumaʻā foki mo e kau tafoki ʻa ia ʻoku tafoki hili ʻenau maʻu hanau ngaahi tofiʻá.

3 ʻOku taʻehoa mo e finangalo mo e fekau ʻa e ʻOtuá ke tohi fakataha mo e kakai ʻo e ʻOtuá ʻa e ngaahi hingoa ʻo kinautolu ʻoku ʻikai te nau maʻu hanau tofiʻá ʻi he afakatapuí, ʻo fakatatau ki heʻene fonó, ʻa ia kuó ne foaki maí, koeʻuhí ke ne bfakavahehongofuluʻí ʻa hono kakaí, ke teuteuʻi ʻa kinautolu ki he ʻaho ʻo e ctauteá mo e tutú.

4 Pea ʻe ʻikai foki tauhi honau tohi hohokó, pe maʻu ia ʻi ha feituʻu ʻe lava ke ʻilo ai ia ʻi ha taha ʻo e ngaahi lekooti pe hisitōlia ʻo e siasí.

5 ʻE ʻikai ke maʻu ʻa honau ngaahi hingoá, pe ko e ngaahi hingoa ʻo e ngaahi tamaí, pe ko e ngaahi hingoa ʻo e fānaú kuo tohi ʻi he atohi ʻo e fono ʻa e ʻOtuá, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú.

6 ʻIo, ʻoku folofola pehē ʻe he akihiʻi leʻo siʻí, ʻa ia ʻoku fanafana ʻo ongoʻi pea bmahuhuhuhu ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, pea ʻoku faʻa ngaohi ʻe ia ke tetetete ʻa hoku ngaahi huí lolotonga ʻene fakahā maí, ʻo pehē:

7 Pea ʻe hoko ʻo pehē ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, te u fekauʻi atu ha taha ʻoku māfimafi mo mālohi, ʻoku ʻi hono nimá ʻa e tokotoko ʻo e mafaí, kuo fakakofuʻi ʻaki ʻa e maama ke ʻufiʻufi ia, ʻa ia ʻe lea ʻaki ʻe hono ngutú ʻa e ngaahi lea, ʻa e ngaahi lea taʻengata; pea ko hono lotó ko e matavai ʻo e moʻoni, ke fakamaau ʻa e fale ʻo e ʻOtuá, pea ke fakamāʻopoʻopo ʻo vahe ʻi he talotalo ʻa e ngaahi tofiʻa ʻo e kau māʻoniʻoni ʻa ia ʻoku ʻiloa honau ngaahi hingoá, pea mo e ngaahi hingoa ʻo ʻenau ngaahi tamaí, pea mo ʻenau fānaú, kuo tohi ia ʻi he tohi ʻo e fono ʻa e ʻOtuá;

8 Neongo ko e tangata ko iá, naʻe ui ʻe he ʻOtuá mo fili, pea mafao atu hono nimá ke taʻofi ʻa e ngaueue ʻa e apuha tapu ʻo e ʻOtuá, ʻe tō ia ʻi he ngahau ʻo e maté, ʻo hangē ko e ʻakau ʻoku teʻia ʻaki ʻa e tapa mālohi ʻa e ʻuhilá.

9 Pea ko kinautolu kotoa pē ʻoku ʻikai ʻiloa kuo tohi ʻa kinautolu ʻi he atohi ʻo e manatú ʻe ʻikai te nau maʻu ha tofiʻa ʻi he ʻaho ko iá, ka ʻe motuhi atu ʻa kinautolu, pea ʻe vaheʻi honau ʻinasi kiate kinautolu ʻi he lotolotonga ʻo e kau taʻetuí, ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻa e btangilāulau mo e fengaiʻitaki ʻo e nifo.

10 ʻOku ʻikai te u leaʻaki ʻa e ngaahi meʻá ni ʻiate au pē; ko ia, ʻo hangē ko e folofola ʻa e ʻEikí, ʻe pehē pē foki ʻa ʻene fakahokó.

11 Pea ko kinautolu ʻoku kau ki he Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá, ʻa ia ʻoku ʻikai ʻiloa kuo tohi honau ngaahi hingoá ʻi he atohi ʻo e fonó, pe kuo ʻilo kuo nau btafoki, pe kuo cmotuhi atu mei he siasí, kae ʻumaʻā foki ʻa e lakanga fakataulaʻeiki siʻí, pe ko e kāingalotú, ʻe ʻikai te nau maʻu ha tofiʻa ʻi he ʻaho ko iá ʻi he lotolotonga ʻo e kau māʻoniʻoni ʻa e Fungani Māʻolungá;

12 Ko ia, ʻe fai kiate kinautolu ʻo hangē ko ia naʻe fai ki he fānau ʻa e taulaʻeikí, ʻo hangē ko ia ʻoku hā kuo tohi ʻi he vahe hono ua mo e veesi hono onongofulu mā taha mo e onongofulu mā ua ʻo e Tohi ʻa ʻĒselá.