Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 85
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 85

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-27 ng Nobyembre 1832 (History of the Church, 1:298–299). Ang bahaging ito ay hango sa liham ng Propeta kay W. W. Phelps, na naninirahan sa Independence, Missouri. Ito ay ibinigay upang sagutin ang mga katanungan tungkol sa yaong mga Banal na lumipat sa Sion subalit hindi pa nakatatanggap ng kanilang mga mana alinsunod sa itinatag na pamamaraan sa Simbahan.

  1–5, Ang mga mana sa Sion ay kailangang matanggap sa pamamagitan ng paglalaan; 6–12, Isang makapangyarihan at malakas ang magbibigay sa mga Banal ng kanilang mana sa Sion.

  1 Tungkulin ng klerk ng Panginoon, na kanyang itinalaga, na mag-ingat ng kasaysayan, at isang pangkalahatang atalaan ng simbahan ng lahat ng bagay na nagaganap sa Sion, at ng lahat ng yaong bnaglalaan ng mga ari-arian, at tumatanggap ng mga karampatang mana mula sa obispo;

  2 At gayon din ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay, ang kanilang pananampalataya, at mga gawain; at gayon din ng mga tao na ganap na tumalikod sa simbahan pagkaraang matanggap ang kanilang mga mana.

  3 Salungat sa kalooban at kautusan ng Diyos na yaong hindi nakatatanggap ng kanilang mana sa pamamagitan ng apaglalaan, sang-ayon sa kanyang batas, na kanyang ibinigay, upang kanyang mapagbayad ang kanyang mga tao ng bikapu, upang maihanda sila laban sa araw ng cpaghihiganti at pagsusunog, ay nararapat na matala ang kanilang mga pangalan kasama ng mga tao ng Diyos.

  4 Ni ang kanilang talaangkanan ay ingatan, o panatilihin saan man ito maaaring matagpuan sa alinman sa mga talaan o kasaysayan ng simbahan.

  5 Ang kanilang mga pangalan ay hindi matatagpuan, ni ang mga pangalan ng mga ama, ni ang mga pangalan ng mga anak ay isulat sa aaklat ng batas ng Diyos, wika ng Panginoon ng mga Hukbo.

  6 Oo, gayon ang wika ng amarahan at banayad na tinig, na bumubulong at btumatagos sa lahat ng bagay, at kadalasan ay pinanginginig ang aking mga buto habang ito ay nagpapahayag, sinasabing:

  7 At ito ay mangyayari na ako, ang Panginoong Diyos, ay magpapadala ng isang makapangyarihan at malakas, hinahawakan ang setro ng kapangyarihan sa kanyang kamay, nadaramitan ng liwanag bilang panakip, kung kaninong bibig ay mangungusap ng mga salita, walang hanggang mga salita; samantalang ang kanyang mga sisidlan ay magiging bukal ng katotohanan, upang isaayos ang bahay ng Diyos, at upang ayusin sa pamamagitan ng bunutan ang mga mana ng mga banal na kung kaninong mga pangalan ay natagpuan, at ang mga pangalan ng kanilang mga ama, at ng kanilang mga anak, na nakatala sa aklat ng batas ng Diyos;

  8 Samantalang ang taong yaon, na tinawag ng Diyos at itinalaga, na nag-unat ng kanyang kamay upang patatagin ang aarka ng Diyos, ay babagsak sa palaso ng kamatayan, tulad ng isang puno na tinamaan ng matatalim na palaso ng kidlat.

  9 At lahat sila na hindi natagpuang nakasulat sa aaklat ng alaala ay hindi makasusumpong ng mana sa araw na yaon, kundi sila ay paghihiwalayin, at ang kanilang bahagi ay itatakda sa kanila sa mga taong di naniniwala, kung saan may bpananaghoy at pagngangalit ng ngipin.

  10 Ang mga bagay na ito ay hindi ko sinasabi sa aking sarili; kaya nga, yamang ang Panginoon ay nangungusap, tutuparin din niya.

  11 At sila na nasa Mataas na Pagkasaserdote, na ang mga pangalan ay hindi natagpuang nakasulat sa aaklat ng batas, o na natagpuang btumalikod, o ciwinaksi mula sa simbahan, gayon din ang nakabababang pagkasaserdote, o ang mga kasapi, sa araw na iyon ay hindi makasusumpong ng mana kasama ng mga banal ng Kataas-taasan;

  12 Kaya nga, ito ay mangyayari sa kanila gaya sa mga anak ng saserdote, gaya ng matatagpuang nakatala sa ikalawang kabanata at animnapu‘t isa at dalawang talata ng Ezra.