Skriftene
Lære og pakter 84


Kapittel 84

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 22. og 23. september 1832. I løpet av september måned hadde eldstene begynt å vende tilbake fra sine misjoner i de østlige delstatene og avlegge rapport om sitt arbeide. Mens de var forsamlet i denne gledesstund, ble følgende åpenbaring mottatt. Profeten utpekte den som en åpenbaring om prestedømmet.

1–5: Det nye Jerusalem og tempelet vil bli bygget i Missouri. 6–17: Prestedømslinjen fra Moses til Adam. 18–25: Det større prestedømme har nøkkelen til kunnskapen om Gud. 26–32: Det mindre prestedømme har nøkkelen til englers betjening og det forberedende evangelium. 33–44: Menn oppnår evig liv gjennom prestedømmets ed og pakt. 45–53: Kristi Ånd opplyser alle mennesker, og verden ligger i synd. 54–61: De hellige må vitne om det de har mottatt. 62–76: De skal forkynne evangeliet, og tegn vil følge. 77–91: Eldstene skal gå ut uten pung eller skreppe, og Herren vil ivareta deres behov. 92–97: Pestsykdommer og forbannelser venter dem som forkaster evangeliet. 98–102: Den nye sang til Sions forløsning. 103–110: Enhver må bli i sitt eget embede og arbeide i sitt eget kall. 111–120: Herrens tjenere skal forkynne ødeleggelsens vederstyggelighet i de siste dager.

1 En åpenbaring fra Jesus Kristus til hans tjener Joseph Smith jr. og seks eldster mens de forenet sine hjerter og ahevet sin røst opp mot det høye.

2 Ja, Herrens ord om sin kirke, opprettet i de siste dager for å agjenopprette hans folk slik han har talt ved sine bprofeters munn, og for å samle hans chellige, så de kan stå på dSions berg som skal være byen eDet nye Jerusalem.

3 Byen som skal bygges og skal begynne på atempeltomten, som er utpekt ved Herrens finger ved delstaten Missouris grense mot vest, og ble innviet av Joseph Smith jr. og andre i hvem Herren hadde velbehag.

4 Sannelig, dette er Herrens ord, at byen aDet nye Jerusalem skal bli bygget ved at de hellige samles og skal begynne på dette sted, ja, på tempelets sted, et btempel som skal oppføres i denne generasjon.

5 For sannelig, denne generasjon skal ikke helt gå bort før et hus skal bli bygget til Herren, og en sky skal hvile over det, en sky som endog skal være den aHerrens herlighet som skal fylle huset.

6 Og Mose sønner med hensyn til det hellige prestedømme som han mottok ved sin svigerfar aJetros bhånd:

7 Og Jetro mottok det ved Kalebs hånd,

8 og Kaleb mottok det ved Elihus hånd,

9 og Elihu ved Jeremias’ hånd,

10 og Jeremias ved Gads hånd,

11 og Gad ved Esaias’ hånd,

12 og Esaias mottok det ved Guds hånd.

13 Esaias levde i Abrahams dager og ble velsignet av ham –

14 den samme aAbraham mottok prestedømmet av bMelkisedek, som mottok det gjennom sine fedres slektslinje like til cNoah,

15 og fra Noah til aEnok gjennom deres fedres slektslinje,

16 og fra Enok til aAbel som ble drept på grunn av sin brors bsammensvergelse og cmottok prestedømmet på Guds befaling ved sin far dAdams hånd, han som var det første menneske –

17 hvilket aprestedømme fortsetter i Guds kirke i alle generasjoner og er uten dagers begynnelse eller års ende.

18 Og Herren meddelte også et aprestedømme til bAron og hans ætt gjennom alle deres generasjoner, et prestedømme som også fortsetter og cbestår for evig sammen med det prestedømme som er etter Guds helligste orden.

19 Og dette større prestedømme forvalter evangeliet og har nøkkelen til arikets mysterier, ja, endog nøkkelen til bkunnskapen om Gud.

20 Derfor, i dets aordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt,

21 og uten prestedømmets ordinanser og prestedømmets amyndighet, blir ikke guddommelighetens kraft tilkjennegitt for mennesker i kjødet,

22 for uten dette kan intet amenneske se Guds, ja, Faderens åsyn og leve.

23 Nå, dette lærte aMoses Israels barn tydelig i villmarken og søkte flittig å bhelliggjøre sitt folk, så de kunne cse Guds åsyn,

24 men de aforherdet sine hjerter og kunne ikke tåle hans nærvær, derfor sverget Herren i sin bvrede, for hans vrede var opptent mot dem, at de ikke skulle cgå inn til hans hvile mens de var i villmarken, en hvile som er fylden av hans herlighet.

25 Derfor tok han aMoses ut fra deres midte, og likedan det hellige bprestedømme,

26 og det mindre aprestedømme fortsatte, et prestedømme som har bnøkkelen til cenglers betjening og det forberedende evangelium,

27 og dette evangelium er aomvendelsens og bdåpens evangelium til csyndenes forlatelse og de dkjødelige buds elov som Herren i sin vrede lot fortsette med Arons hus blant Israels barn inntil fJohannes som Gud oppreiste, som var gfylt av Den hellige ånd, like fra sin mors liv.

28 For han ble døpt mens han ennå var i sin barndom, og ble ordinert og gitt denne myndighet av en Guds engel da han var åtte dager gammel: Til å omstyrte jødenes rike og agjøre Herrens vei rett for hans folks åsyn, til å berede dem for Herrens komme, han som har fått ball makt i sin hånd.

29 Og videre, embedene eldste og biskop er nødvendige atilføyelser til det høye prestedømme.

30 Og videre, embedene lærer og diakon er nødvendige tilføyelser til det mindre prestedømme, et prestedømme som ble bekreftet på Aron og hans sønner.

31 Derfor, som jeg sa om Mose sønner, for Mose sønner og også Arons sønner skal bære frem et antagelig aoffer, og skal ofre i Herrens hus, et hus som skal bygges til Herren i denne generasjon på det innviede bsted som jeg har utpekt –

32 og Mose og Arons sønner skal bli fylt med Herrens aherlighet i Herrens hus på bSions berg. Dere er disses sønner, og det er også mange andre som jeg har kalt og sendt ut for å bygge opp min ckirke.

33 For alle som er atrofaste og mottar disse to bprestedømmer som jeg har omtalt, og foredler sine kall, er chelliggjort av Ånden til fornyelse av sine legemer.

34 De blir Mose og Arons sønner og aAbrahams bætt, og kirken og riket og cGuds utvalgte.

35 Og videre, alle som mottar dette prestedømme, mottar meg, sier Herren,

36 for den som mottar mine tjenere, amottar meg,

37 og den som amottar meg, mottar min Fader,

38 og den som mottar min Fader, mottar min Faders rike, derfor, aalt som min Fader har, skal bli gitt ham.

39 Og dette er ifølge den aed og pakt som tilhører prestedømmet.

40 Derfor, alle som mottar prestedømmet, mottar fra min Fader denne ed og pakt som han ikke kan bryte, ei heller kan den rokkes.

41 Men enhver som abryter denne pakt etter å ha mottatt den og vender seg helt bort fra den, skal bikke få tilgivelse for sine synder i denne verden, ei heller i den kommende verden.

42 Og ve alle dem som ikke vil ta imot dette prestedømme som dere har mottatt og som jeg nå bekrefter på dere som er tilstede her i dag, med min egen røst fra himmelen, og jeg har selv befalt de himmelske hærskarer og mine aengler å våke over dere.

43 Og nå gir jeg dere en befaling at dere skal ta dere i vare og gi flittig aakt på det evige livs ord.

44 For dere skal aleve ved hvert ord som går ut av Guds munn.

45 For aHerrens ord er sannhet, og det som er bsannhet er lys, og det som er lys er Ånd, ja, Jesu Kristi Ånd.

46 Og Ånden gir alys til bhvert menneske som kommer til verden, og Ånden opplyser hvert menneske i verden som lytter til Åndens røst.

47 Og enhver som lytter til Åndens røst, kommer til Gud, ja, Faderen.

48 Og Faderen alærer ham om bpakten som han har fornyet og bekreftet på dere, som er bekreftet på dere for deres skyld, og ikke bare for deres skyld, men for hele verdens skyld.

49 Og hele averden ligger i synd og stønner under bmørke og under syndens trelldom.

50 Og ved dette kan dere vite at de er under asyndens btrelldom, fordi de ikke kommer til meg.

51 For den som ikke kommer til meg, er under syndens trelldom.

52 Og den som ikke tar imot min røst, kjenner ikke amin røst og er ikke av meg.

53 Og ved dette kan dere kjenne den rettferdige fra den ugudelige og at hele averdenbstønner under csynd og mørke.

54 Og deres sinn har tidligere vært formørket på grunn av avantro, og fordi dere har behandlet lettsindig de ting som dere har mottatt –

55 denne aforfengelighet og vantro har bragt hele kirken under fordømmelse.

56 Og denne fordømmelse hviler over Sions barn, ja, alle.

57 Og de skal forbli under denne fordømmelse inntil de omvender seg og husker den nye apakt, endog bMormons bok og de ctidligere bud som jeg har gitt dem, ikke bare med ord, men ved å dgjøre det som jeg har skrevet,

58 så de kan bære frukt som er deres Faders rike verdig, hvis ikke, vil en plage og straffedom bli utøst over Sions barn.

59 For skal rikets barn vanhellige mitt hellige land? Sannelig sier jeg dere: Nei.

60 Sannelig, sannelig sier jeg til dere som nå hører mine aord, som er min røst: Velsignet er dere i den grad dere mottar dette,

61 for jeg vil atilgi dere deres synder med dette bud, så dere kan forbli standhaftige i deres sinn, i bandektighet og i bønnens ånd når dere bærer vitnesbyrd til all verden om de ting som er blitt meddelt dere.

62 Derfor, a ut i all verden, og hvor som helst dere ikke selv kan gå, skal dere sende andre, så vitnesbyrdet kan komme fra dere til hver eneste skapning i hele verden.

63 Og som jeg sa til mine apostler, så sier jeg også til dere, for dere er mine aapostler, ja, Guds høyprester, dere er de som min Fader har bgitt meg, dere er mine cvenner,

64 derfor, som jeg sa til mine apostler, sier jeg også til dere, at enhver asjel som btror på deres ord og blir døpt i vann til csyndenes forlatelse, skal motta dDen hellige ånd.

65 Og disse ategn skal følge dem som tror:

66 I mitt navn skal de gjøre mange vidunderlige agjerninger,

67 i mitt anavn skal de drive ut djevler,

68 i mitt navn skal de ahelbrede de syke,

69 i mitt navn skal de åpne de blindes øyne og de døves ører,

70 og den stummes tunge skal tale,

71 og hvis noe menneske gir dem agift, skal den ikke skade dem,

72 og en slanges gift skal ikke ha makt til å skade dem.

73 Men en befaling gir jeg dem, at de ikke skal arose seg av disse ting, ei heller tale om dem til verden, for disse ting er gitt dere for å være dere til gavn og frelse.

74 Sannelig, sannelig sier jeg dere, de som ikke tror deres ord og ikke blir adøpt i vann i mitt navn til sine synders forlatelse, så de kan motta Den hellige ånd, skal bli bfordømt og skal ikke komme inn i min Faders rike hvor min Fader og jeg er.

75 Og denne åpenbaring og befaling til dere trer i kraft for hele verden i denne selvsamme stund, og evangeliet er til alle som ikke har mottatt det.

76 Men sannelig sier jeg til alle dem som riket er blitt gitt til: Fra dere må det forkynnes til dem for at de skal omvende seg fra sine tidligere onde gjerninger, for de skal irettesettes for sine onde hjerters vantro, og deres brødre i Sion for sitt opprør mot dere på den tid jeg sendte dere.

77 Og videre sier jeg dere, mine venner, for fra nå av skal jeg kalle dere venner, det er nødvendig at jeg gir dere denne befaling, så dere blir lik mine venner i de dager da jeg var hos dem og gikk omkring og forkynte evangeliet i min kraft,

78 for jeg lot dem ikke ta med seg apung eller skreppe, heller ikke to kjortler.

79 Se, jeg sender dere ut for å prøve verden, og arbeideren er sin alønn verdt.

80 Og enhver som drar ut og aforkynner dette bevangelium om riket og ikke svikter i å være trofast i alle ting, hans sinn skal ikke sløves, ei heller formørkes, ei heller hans legeme, lemmer eller ledd, og ikke et chår på hans hode skal falle ubemerket til jorden. Og de skal ikke gå sultne, ei heller tørste.

81 Derfor, vær ikke abekymret for morgendagen, for hva dere skal spise og hva dere skal drikke eller hva dere skal kle dere med.

82 For legg merke til liljene på marken hvordan de vokser, de strever ikke og spinner ikke, og verdens riker i all sin herlighet er ikke kledd som en av dem.

83 For deres aFader som er i himmelen, bvet at dere trenger alle disse ting.

84 Derfor, la morgendagen abekymre seg for seg selv.

85 Vær heller ikke bekymret på forhånd for ahva dere skal si, men bsamle til enhver tid livets ord i deres sinn, og det skal bli cgitt dere i samme stund den del som skal bli tildelt enhver.

86 Derfor, la ingen blant dere som fra denne stund av drar ut for å forkynne dette rikets evangelium, ta med seg pung eller skreppe, for denne befaling er til alle de atrofaste i kirken som er kalt av Gud til evangeliets tjeneste.

87 Se, jeg asender dere ut for å irettesette verden for alle deres urettferdige gjerninger og for å lære dem om en dom som skal komme.

88 Og hos den som amottar dere, der vil jeg også være, for jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min Ånd skal være i deres hjerter og mine bengler rundt om dere for å støtte dere.

89 Den som mottar dere, mottar meg, og han vil gi dere mat og klær og gi dere penger.

90 Og den som gir dere mat eller klær eller gir dere penger, skal ingenlunde amiste sin lønn.

91 Og den som ikke gjør disse ting, er ikke min disippel, på dette kan dere kjenne amine disipler.

92 Gå bort fra den som ikke mottar dere, vær alene og for dere selv, og atvett deres føtter, ja, med vann, med rent vann, enten det er i hete eller kulde, og bær vitnesbyrd om det for deres Fader som er i himmelen, og vend ikke mer tilbake til dette menneske.

93 Og i en hvilken som helst landsby eller by dere kommer til, gjør likedan.

94 Likevel, søk flittig og spar ikke, og ve det hus eller den landsby eller by som forkaster dere eller deres ord eller deres vitnesbyrd om meg.

95 Igjen sier jeg, ve det hus eller den landsby eller by som forkaster dere eller deres ord eller deres vitnesbyrd om meg,

96 for jeg, aDen Allmektige, har lagt mine hender på nasjonene for å btukte dem for deres cugudelighet.

97 Og pestsykdommer skal gå ut, og de skal ikke borttas fra jorden før jeg har fullendt mitt verk som skal afremskyndes i rettferdighet –

98 inntil alle som er tilbake skal kjenne meg – ja, fra den minste til den største, og de skal bli fylt med Herrens kunnskap og skal ase øye til øye og skal oppløfte sin røst og sammen bsynge denne nye sang:

99 Herren har bragt Sion tilbake.Herren har aforløst sitt folk bIsrael,ifølge cnådens dutvelgelse,som ble tilveiebragt ved deres efedres tro og pakt.

100 Herren har forløst sitt folk,og Satan er abundet, og tid er ei mer.Herren har samlet alle ting til bett.Herren har bragt cSion ned ovenfra.Herren har dbragt Sion opp nedenfra.

101 aJorden har hatt fødselsveer og har frembragt sin styrke,og sannhet er grunnfestet i hennes indre.Og himlene har smilt til henne,og hun er ikledd sin bGuds herlighet.For han står midt iblant sitt folk.

102 Ære og herlighet, makt og styrke tilhøre vår Gud,for han er full av abarmhjertighet, rettferdighet,nåde og sannhet og bfred evindelig og alltid. Amen.

103 Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, det er tjenlig for alle som drar ut for å forkynne mitt evige evangelium, hvis de har familie og mottar pengegaver, skulle de sendes til dem, eller brukes til deres gavn ettersom Herren skal veilede dem, for slik synes det meg godt.

104 Og la alle de som mottar apenger og som ikke har familier, sende pengene til biskopen i Sion eller til biskopen i Ohio, så de kan brukes til å trykke og utgi åpenbaringene og til å opprette Sion.

105 Og hvis noen skulle gi en av dere en frakk eller en dress, ta den gamle og gi den til de afattige, og gå deres vei med glede.

106 Og hvis noen blant dere er sterke i Ånden, la ham ata med seg den som er svak, så han kan bli oppbygget i all bsaktmodighet, så han også kan bli sterk.

107 Derfor, ta med dere dem som er ordinert til det amindre prestedømme, og send dem foran dere for å inngå avtaler og berede veien og for å oppfylle de avtaler som dere selv ikke er i stand til å holde.

108 Se, det var slik mine apostler i fordums dager bygget opp min kirke for meg.

109 La derfor enhver bli i sitt eget embede og arbeide i sitt eget kall, og la ikke hodet si til føttene at det ikke trenger føttene, for hvordan kan legemet greie å stå uten føttene?

110 Også legemet trenger ethvert alem for at alle kan bli oppbygget sammen, så legemet kan være fullkomment.

111 Og se, ahøyprestene skulle reise, og også eldstene og prestene i bdet mindre prestedømme, men cdiakonene og dlærerne skulle settes til å evåke over kirken og være fastboende tjenere for kirken.

112 Og biskopen, Newel K. Whitney, skulle også reise omkring blant alle menighetene for å oppsøke de fattige og adekke deres behov ved å bydmyke de rike og de stolte.

113 Han skulle også ansette en afullmektig som etter hans anvisning skal ta seg av og utføre alle hans verdslige oppgaver.

114 Likevel, la biskopen reise til byen New York, også til byen Albany og også til byen Boston, og med høy røst forkynne evangeliet og advare folket i disse byene om den aødeleggelse og fullstendige oppløsning som venter dem hvis de forkaster disse ting.

115 For hvis de virkelig forkaster disse ting, er timen for deres dom nær, og deres hus skal bli liggende øde og aforlatt.

116 La ham asette sin lit til meg, så skal han ikke bli gjort til bskamme, og ikke et chår på hans hode skal falle ubemerket til jorden.

117 Og sannelig sier jeg dere, mine øvrige tjenere, dra ut ettersom omstendighetene tillater det i deres forskjellige kall, til de store og ansette byer og landsbyer, og irettesett verden i rettferdighet for alle deres urettferdige og ugudelige gjerninger, og forkynn klart og tydelig om den vederstyggelige ødeleggelse i de siste dager.

118 For ved dere, sier Herren Den Allmektige, vil jeg asønderrive deres riker. Ikke bare vil jeg bryste jorden, men stjernehimlene skal skjelve.

119 For jeg, Herren, har rakt ut min hånd for å sette himmelens krefter i bevegelse. Dere kan ikke se det nå, men om en liten stund skal dere se det og vite at jeg er, og at jeg vil akomme og bregjere med mitt folk.

120 Jeg er aAlfa og Omega, begynnelsen og enden. Amen.