Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 84


Seksyon 84

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 22 ug 23 sa Septyembre 1832 (History of the Church, 1:286–295). Sulod sa bulan sa Septyembre, ang mga anciano nagsugod sa pagpamauli gikan sa ilang mga misyon sa silangan nga mga estado ug sa paghimo og mga taho sa ilang mga kahago. Diha niini nga panahon sa kalipay nga ang mga mosunod nga mga kasayuran nadawat. Ang Propeta mitudlo niini nga usa ka pagpadayag sa pagkapari.

1–5, Ang Bag-ong Jerusalem ug ang templo pagatukuron diha sa Missouri; 6–17, Ang kagikanan sa pagkapari gihatag gikan kang Moises balik ngadto ni Adan; 18–25, Ang labaw nga pagkapari naghupot sa yawe sa kahibalo mahitungod sa Dios; 26–32, Ang ubos nga pagkapari naghupot sa yawe sa pagpangalagad sa mga anghel ug sa ebanghelyo sa pagpangandam; 33–44, Ang mga tawo makaangkon og kinabuhi nga dayon pinaagi sa panumpa ug pakigsaad sa pagkapari; 45–53, Ang Espiritu ni Kristo maglamdag sa mga tawo, ug ang kalibutan naglunang sa sala; 54–61, Ang mga Santos kinahanglan gayud magpamatuod niadto nga mga butang nga ilang nadawat; 62–76, Sila magsangyaw sa ebanghelyo, ug mga timailhan mosunod; 77–91, Mga anciano manglakaw nga walay puntil o puyo, ug ang Ginoo moatiman sa ilang mga panginahanglan; 92–97, Mga kasakitan ug mga tunglo nagpaabut niadto kinsa mosalikway sa ebanghelyo; 98–102, Ang bag-o nga awit sa katubsanan sa Zion gihatag; 103–110, Himoa nga ang matag tawo mobarug sa iyang kaugalingon nga buhatan ug maghago sa iyang balaan nga tawag; 111–120, Ang mga sulugoon sa Ginoo mopahayag sa pagkasalawayon ug sa pagkaawaaw sa katapusan nga mga adlaw.

1 Pagpadayag ni Jesukristo ngadto sa iyang sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug sa unom ka mga anciano, samtang sila nagkahiusa sa ilang mga kasingkasing ug anagpataas sa ilang mga tingog sa kahitas-an.

2 Oo, ang pulong sa Ginoo mahitungod sa iyang simbahan, nga natukod sa katapusan nga mga adlaw alang sa apagpahiuli sa iyang mga katawhan, ingon nga siya nakapamulong pinaagi sa ba-ba sa iyang mga bpropeta, ug alang sa panagtigum sa iyang mga csantos sa pagbarug diha sa dBukid sa Zion, nga mahimo nga dakbayan sa eBag-ong Jerusalem.

3 Diin nga dakbayan pagatukuron, sugod diha sa lote sa atemplo, nga gitudlo pinaagi sa Ginoo, sa kasadpan nga utlanan sa Estado sa Missouri, ug gipahinungod pinaagi ni Joseph Smith, Jun., ug uban kinsa ang Ginoo nahimuot.

4 Sa pagkatinuod mao kini ang pulong sa Ginoo, nga ang dakbayan nga aBag-ong Jerusalem pagatukuron pinaagi sa panagtigum sa mga santos, nga magsugod niini nga dapit, gani ang dapit sa btemplo, diin nga templo pagatukuron niini nga kaliwatan.

5 Kay sa pagkatinuod kini nga kaliwatan dili molabay hangtud ang usa ka balay matukod ngadto sa Ginoo, ug usa ka panganod mopahulay sa ibabaw niini, diin nga panganod mahimo gani nga ahimaya sa Ginoo, nga mopuno sa balay.

6 Ug ang mga anak ni Moises, sumala sa Balaan nga Pagkapari nga iyang nadawat, ubos sa akamot sa iyang ugangan nga lalaki, nga si bJetro;

7 Ug si Jethro nakadawat niini ubos sa kamot ni Caleb;

8 Ug si Caleb nakadawat niini ubos sa kamot ni Eliu;

9 Ug si Eliu ubos sa kamot ni Jeremy;

10 Ug si Jeremy ubos sa kamot ni Gad;

11 Ug si Gad ubos sa kamot ni Esaias;

12 Ug si Esaias nakadawat niini ubos sa kamot sa Dios.

13 Si Esaias usab nagpuyo diha sa mga adlaw ni Abraham, ug napanalanginan kaniya—

14 Diin si aAbraham nakadawat sa pagkapari gikan kang bMelchizedek, kinsa nakadawat niini pinaagi sa kaliwatan sa iyang mga amahan, gani gikan kang cNoe;

15 Ug gikan kang Noe hangtud ni aEnoch, pinaagi sa kaliwatan sa ilang mga amahan;

16 Ug gikan kang Enoch ngadto kang aAbel, kinsa gipatay pinaagi sa btinago nga laraw sa iyang igsoon nga lalaki, kinsa cnakadawat sa pagkapari pinaagi sa mga sugo sa Dios, pinaagi sa kamot sa iyang amahan nga si dAdan, kinsa mao ang una nga tawo—

17 Kansang apagkapari nagpadayon sa simbahan sa Dios sa tanan nga mga kaliwatan, ug walay sinugdan sa mga adlaw o katapusan sa mga tuig.

18 Ug ang Ginoo nagmatuod sa apagkapari usab diha ni bAaron ug sa iyang binhi, ngadto sa tanan nga mga kaliwatan, diin nga pagkapari usab nagpadayon ug cnagpabilin sa kahangturan uban sa pagkapari nga subay sa labing balaan nga kapunongan sa Dios.

19 Ug kining labaw nga pagkapari nangalagad sa ebanghelyo ug naghupot sa yawe sa mga amisteryo sa gingharian, gani ang yawe sa bkahibalo sa Dios.

20 Busa, diha sa mga aordinansa niana, ang gahum sa pagka-diosnon gipakita.

21 Ug kon walay mga ordinansa niana, ang apagtugot sa pagkapari, ang gahum sa pagka-diosnon dili mapakita ngadto sa mga tawo diha sa unod;

22 Kay kon wala kini walay atawo nga makakita sa nawong sa Dios, gani sa Amahan, ug mabuhi.

23 Karon kini si aMoises yano nga nagtudlo sa mga anak sa Israel didto sa kamingawan, ug nagtinguha nga makugihon sa bpagbalaan sa iyang mga katawhan nga unta sila cmakakita sa nawong sa Dios;

24 Apan sila anagpatig-a sa ilang mga kasingkasing ug dili makalahutay sa iyang atubangan; busa, ang Ginoo sa iyang bkasuko, kay ang iyang kasuko nagdilaab batok kanila, nanumpa nga sila dili gayud cmakasulod ngadto sa iyang kapahulayan samtang anaa sa kamingawan, diin nga kapahulayan mao ang kahingpitan sa iyang himaya.

25 Busa, siya mikuha ni aMoises gikan sa ilang taliwala, ug sa Balaan nga bPagkapari usab;

26 Ug ang ubos nga apagkapari nagpadayon, diin nga pagkapari naghupot sa byawe sa cpagpangalagad sa mga anghel ug sa ebanghelyo sa pagpangandam;

27 Diin nga ebanghelyo mao ang ebanghelyo sa apaghinulsol ug sa bbunyag, ug sa ckapasayloan sa mga sala, ug sa dbalaod sa ekalibutanon nga mga sugo, diin ang Ginoo sa iyang kasuko mihimo sa pagpadayon uban sa balay ni Aaron taliwala sa mga anak ni Israel hangtud ni fJuan, kinsa gibayaw sa Dios, ingon nga gpuno sa Espiritu Santo gikan sa sabakan sa iyang inahan.

28 Kay siya nabunyagan samtang siya anaa sa iyang pagkabata, ug na-orden pinaagi sa anghel sa Dios sa panahon nga siya walo pa ka mga adlaw ngadto niini nga gahum, aron sa pagbuntog sa gingharian sa mga Judeo, ug sa apaghimo nga matul-id ang agianan sa Ginoo sa atubangan sa iyang mga katawhan, sa pag-andam kanila alang sa pag-anhi sa Ginoo, diha diin nga kamot gihatagan sa btanan nga gahum.

29 Ug usab, ang mga buhatan sa anciano ug obispo mao ang gikinahanglan nga mga asumpay ngadto sa halangdon nga pagkapari.

30 Ug usab, ang mga buhatan sa magtutudlo ug deakono mao ang gikinahanglan nga mga sumpay sa ubos nga pagkapari, diin nga pagkapari gikumpirma diha kang Aaron ug sa iyang anak nga mga lalaki.

31 Busa, sumala sa akong giingon mahitungod sa mga anak ni Moises—kay ang mga anak nga lalaki ni Moises ug usab ang anak nga mga lalaki ni Aaron mohalad og madawat nga ahalad ug sakripisyo diha sa balay sa Ginoo, diin nga balay pagatukuron ngadto sa Ginoo niini nga kaliwatan, diha sa gipahinungod nga bluna ingon nga Ako mitudlo—

32 Ug ang anak nga mga lalaki ni Moises ug ni Aaron mapuno uban sa ahimaya sa Ginoo, diha sa bBukid sa Zion diha sa balay sa Ginoo, kinsa nga anak nga mga lalaki mao kamo; ug usab daghan kinsa Ako mitawag ug mipadala sa pagtukod sa akong csimbahan.

33 Kay kinsa kadto nga amatinud-anon ngadto sa pagbaton niining duha ka mga bpagkapari diin Ako nga gipamulong, ug sa pagpalambo sa ilang balaan nga tawag, cpagabalaanon pinaagi sa Espiritu ngadto sa pagbag-o sa ilang mga lawas.

34 Sila mahimo nga anak nga mga lalaki ni Moises ug ni Aaron ug ang abinhi ni bAbraham, ug sa simbahan ug gingharian, ug ang cpinili sa Dios.

35 Ug usab silang tanan kinsa modawat niini nga pagkapari modawat kanako, miingon ang Ginoo;

36 Kay siya nga modawat sa akong mga sulugoon amodawat kanako;

37 Ug siya nga amodawat kanako modawat sa akong Amahan;

38 Ug siya nga modawat sa akong Amahan makadawat sa gingharian sa akong Amahan; busa ang atanan nga iya sa akong Amahan ihatag ngadto kaniya.

39 Ug kini sumala sa apanumpa ug pakigsaad nga nahisakop ngadto sa pagkapari.

40 Busa, kadtong tanan kinsa modawat sa pagkapari, makadawat niini nga panumpa ug pakigsaad sa akong Amahan, diin siya dili makalapas, ni mahimo kini nga mausab.

41 Apan kinsa ang amolapas niini nga pakigsaad human siya makadawat niini, ug sa hingpit mobiya gikan niini, bwalay kapasayloan sa mga sala dinhi niini nga kalibutan ni sa kalibutan nga moabut.

42 Ug alaot ngadto sa tanan kadto kinsa dili modawat niini nga pagkapari nga inyong nadawat, nga Ako karon mokumpirma diha kaninyo kinsa ania niini nga adlaw, pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog gikan sa mga langit; ug gani Ako naghatag sa langitnon nga mga panon ug sa akong mga aanghel og katungod diha kaninyo.

43 Ug Ako karon mohatag nganha kaninyo og sugo sa pagbantay mahitungod sa inyong mga kaugalingon, sa paghatag og makugihon nga apagsunod sa mga pulong sa kinabuhi nga dayon.

44 Kay kamo amabuhi pinaagi sa matag pulong nga mogula gikan sa ba-ba sa Dios.

45 Kay ang apulong sa Ginoo mao ang bkamatuoran, ug bisan unsa nga mga kamatuoran mao ang kahayag, ug bisan unsa nga kahayag mao ang Espiritu, gani ang Espiritu ni Jesukristo.

46 Ug ang Espiritu naghatag og akahayag ngadto sa bmatag tawo nga mianhi nganhi sa kalibutan; ug ang Espiritu naglamdag sa matag tawo pinaagi sa kalibutan, nga nagpatalinghug ngadto sa tingog sa Espiritu.

47 Ug matag usa nga nagpatalinghug ngadto sa tingog sa Espiritu moduol ngadto sa Dios, gani ang Amahan.

48 Ug ang Amahan amitudlo kaniya sa bpakigsaad nga siya mibag-o ug gipamatud-an diha kaninyo, nga gipamatud-an diha kaninyo alang sa inyong mga kaayohan, ug dili alang sa inyong mga kaayohan lamang, apan alang sa kaayohan sa tibuok kalibutan.

49 Ug ang tibuok nga akalibutan naglunang sa sala, ug nag-agulo ubos sa bkangitngit ug ubos sa pagkaulipon sa sala.

50 Ug pinaagi niini kamo masayud nga sila anaa ubos sa apagkaulipon sa bsala, tungod kay sila wala moduol ngari kanako.

51 Kay kinsa kadto nga wala moduol ngari kanako anaa sa ubos sa pagkaulipon sa sala.

52 Ug kinsa kadto nga wala modawat sa akong tingog wala makasinati sa aakong tingog, ug dili akò.

53 Ug pinaagi niini kamo masayud sa matarung gikan sa dautan, ug nga ang tibuok akalibutan bmag-agulo ubos sa csala ug sa kangitngit gani bisan karon.

54 Ug ang inyong mga hunahuna sa mga panahon nga nangagi nangitngit tungod sa awalay pagtuo, ug tungod kay kamo mibaliwala sa mga butang nga kamo nakadawat—

55 Kansang agarbo ug walay pagtuo midala sa tibuok simbahan ubos sa paghukom.

56 Ug kini nga panghimaraut anaa diha sa mga anak sa Zion, gani sa tanan.

57 Ug sila magpabilin ubos niini nga panghimaraut hangtud nga sila maghinulsol ug mahinumdom sa bag-o nga apakigsaad, gani ang bBasahon ni Mormon ug ang ckaniadto nga mga sugo diin Ako mihatag ngadto kanila, dili lamang sa pag-ingon, apan sa dpagbuhat sumala ngadto niana nga Ako misulat—

58 Nga sila unta makadala og bunga nga angay alang sa gingharian sa ilang Amahan; kon dili adunay magpabilin nga hampak ug paghukom nga ibu-bu diha sa mga anak sa Zion.

59 Kay ang mga anak ba sa gingharian mohugaw sa akong balaan nga yuta? Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, Dili.

60 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo kinsa karon nakadungog sa akong mga apulong, nga mao ang akong tingog, bulahan kamo sanglit kamo modawat niini nga mga butang;

61 Kay Ako amopasaylo kaninyo sa inyong mga sala uban niini nga sugo—nga kamo magpabilin nga makanunayon diha sa inyong mga hunahuna sa bkaligdong ug sa espiritu sa pag-ampo, diha sa pagpamatuod ngadto sa tibuok kalibutan niadto nga mga butang nga gipahayag nganha kaninyo.

62 Busa, alakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan; ug ngadto sa bisan diin nga dapit nga kamo dili makaadto kamo mopadala, nga aron ang pagpamatuod magagikan kaninyo ngadto sa tibuok kalibutan diha sa matag linalang.

63 Ug sa ingon nga Ako namulong ngadto sa akong mga aapostoles, bisan pa niana Ako moingon nganha kaninyo, kay kamo akong mga apostoles, gani ang halangdon nga mga pari sa Dios; kamo mao sila kinsa ang akong Amahan bmihatag ngari kanako; kamo ang akong mga chigala;

64 Busa, sumala sa akong mga gikapamulong ngadto sa akong mga apostoles Ako moingon nganha kaninyo pag-usab, nga matag akalag kinsa bmituo sa inyong mga pulong, ug nabunyagan pinaagi sa tubig alang sa ckapasayloan sa mga sala, makadawat sa dEspiritu Santo.

65 Ug kini nga mga atimailhan mosunod kanila kinsa motuo—

66 Sa akong ngalan sila mohimo og daghan nga katingalahan nga mga abuhat;

67 Sa akong angalan sila mosalikway sa mga yawa;

68 Sa akong ngalan sila amoayo sa sakit;

69 Sa akong ngalan sila mopabuka sa mga mata sa mga buta; ug mopadungog sa mga dunggan sa mga bungol;

70 Ug ang dila sa amang makasulti;

71 Ug kon adunay tawo nga mopainom og ahilo ngadto kanila kini dili makasakit kanila;

72 Ug ang hilo sa bitin walay gahum sa pagdaut kanila;

73 Apan usa ka sugo diin Ako mihatag ngadto kanila, nga sila dili amanghambog sa ilang mga kaugalingon niini nga mga butang, ni mamulong kanila sa atubangan sa kalibutan; kay kini nga mga butang gihatag nganha kaninyo alang sa inyong kaayohan ug alang sa kaluwasan.

74 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, sila kinsa dili motuo sa inyong mga pulong, ug wala amabunyagi sa tubig diha sa akong ngalan, alang sa kapasayloan sa ilang mga sala, nga sila unta makadawat sa Espiritu Santo, bpagasilotan, ug dili makasulod ngadto sa gingharian sa akong Amahan diin ang akong Amahan ug Ako anaa.

75 Ug kini nga pagpadayag nganha kaninyo, ug sugo, mao ang tumanon gikan niini nga takna diha sa tibuok kalibutan, ug ang ebanghelyo alang sa tanan kinsa wala makadawat niini.

76 Apan, sa pagkatinuod Ako moingon ngadto sa tanan niadto kinsa ang gingharian gikahatag—gikan kaninyo kini kinahanglan isangyaw ngadto kanila, nga sila maghinulsol sa ilang kanhi nga mga dautan nga binuhatan; kay sila kinahanglan badlongon sa ilang dautan nga mga kasingkasing tungod sa pagkawalay pagtuo, ug ang inyong mga kaigsoonan sa Zion alang sa ilang pagsukol batok kaninyo sa panahon nga Ako mipadala kaninyo.

77 Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, akong mga higala, kay gikan karon Ako motawag kaninyo nga mga higala, kini angay nga Ako mohatag nganha kaninyo niini nga sugo, nga kamo mahimo gani ingon nga akong mga higala sa mga adlaw sa diha nga Ako uban kanila, nagpanaw sa pagsangyaw sa ebanghelyo diha sa akong gahum;

78 Kay Ako dili motugot nga sila modala og apuntil o puyo, ni duha ka mga kupo.

79 Tan-awa, Ako mopadala kaninyo aron sa pagpamatuod ngadto sa kalibutan, ug ang mamumuo takus sa iyang asuhol.

80 Ug bisan kinsa nga tawo ang molakaw ug amosangyaw niini nga bebanghelyo sa gingharian, ug dili mapakyas sa pagpadayon nga matinud-anon sa tanan nga mga butang, dili kapuyon diha sa hunahuna, ni magkulang sa panabut, ni kapuyon ang lawas; ug usa ka cbuhok sa iyang ulo dili mahulog ngadto sa yuta nga dili mahibaloan. Ug sila dili gutumon, ni uhawon.

81 Busa, ayaw kamo akabalaka alang sa ugma, kon unsa ang inyong kan-on, o unsa ang inyong imnon, o unsa ang inyong isul-ob.

82 Kay, palandonga ang mga lirio sa umahan, giunsa nila sa pagtubo, sila wala maghago, ni maghimo og saput; ug ang mga gingharian sa kalibutan, sa tanan nila nga himaya, walay katahum sama sa usa niini.

83 Kay ang inyong aAmahan, kinsa atua sa langit, bnasayud nga kamo nagkinahanglan sa tanan niini nga mga butang.

84 Busa, himoa nga ang ugma amaghunahuna alang sa mga butang sa iyang kaugalingon.

85 Ni kamo maghunahuna sa wala pa aunsa ang inyong isulti; apan bmahala sa kanunay diha sa inyong mga hunahuna ang mga pulong sa kinabuhi, ug kini cihatag kaninyo niini nga takna kana nga bahin nga igahin ngadto sa matag tawo.

86 Busa, himoa nga walay tawo taliwala kaninyo, kay kini nga sugo alang ngadto sa tanan nga amatinud-anon kinsa gitawag sa Dios diha sa simbahan ngadto sa pangalagad, gikan niini nga takna nga modala og puntil o puyo, nga molakaw sa pagpahayag niini nga ebanghelyo sa gingharian.

87 Tan-awa, Ako amopadala kaninyo aron sa pagbadlong sa kalibutan sa tanan nila nga mga binuhatan nga dili matarung, ug sa pagtudlo kanila sa usa ka paghukom nga moabut.

88 Ug kinsa kadto nga amodawat kaninyo, didto atua usab Ako, kay Ako molakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong walà, ug ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasingkasing, ug ang akong mga banghel anaa libut kaninyo, aron sa pagtabang kaninyo.

89 Kinsa kadto nga modawat kaninyo modawat kanako; ug ang mao mopakaon kaninyo, ug mosaput kaninyo, ug mohatag kaninyo og salapi.

90 Ug siya kinsa mopakaon kaninyo, o mosaput kaninyo, ug mohatag kaninyo og salapi, dili gayud amawala ang iyang ganti.

91 Ug siya nga wala magbuhat niini nga mga butang dili akong tinun-an; pinaagi niini kamo makaila sa aakong mga tinun-an.

92 Siya nga wala modawat kaninyo, palayo gikan kaniya nga mag-inusara sa inyong mga kaugalingon, ug alimpyohi ang inyong mga tiil gani sa tubig, matin-aw nga tubig, gani sa init o sa bugnaw, ug mopamatuod niini ngadto sa inyong Amahan nga atua sa langit, ug ayaw na pagbalik pag-usab ngadto niana nga tawo.

93 Ug sa bisan unsa nga balangay o dakbayan kamo mosulod, pagbuhat sa mao gihapon.

94 Bisan pa niana, pangitaa sa makugihon ug ayaw paghunong; ug alaot ngadto niana nga balay, o niana nga balangay o dakbayan nga misalikway kaninyo, o sa inyong mga pulong, o sa inyong pagpamatuod mahitungod kanako.

95 Alaot, Ako moingon pag-usab, ngadto niana nga balay, o niana nga balangay o dakbayan nga misalikway kaninyo o sa inyong mga pulong, o sa inyong pagpamatuod kanako;

96 Kay Ako, ang aMakagagahum, mipahimutang sa akong mga kamot diha sa mga nasud, sa bpaghampak kanila tungod sa ilang cpagkadautan.

97 Ug ang mga sakit nga midagsang mopadayon, ug sila dili pagakuhaon gikan sa yuta hangtud nga Ako makahingpit sa akong buluhaton, nga sa dali amatapos diha sa pagkamatarung—

98 Hangtud ang tanan makaila kanako, kinsa magpabilin, gani gikan sa labing ubos ngadto sa labing taas, ug mapuno sa kahibalo mahitungod sa Ginoo, ug amagkasinabut, ug mopataas sa ilang mga tingog, ug uban sa tingog nga maghiusa bmag-awit niining bag-o nga awit, mag-ingon:

99 Ang Ginoo mipahiuli sa Zion;Ang Ginoo amitubos sa iyang mga katawhan, ang bIsrael,Sumala sa cpagpili sa dgrasya,Diin napahinabo pinaagi sa hugot nga pagtuoUg sa epakigsaad sa ilang mga amahan.

100 Ang Ginoo mitubos sa iyang mga katawhan;Ug si Satanas agigapos ug ang panahon natapos na.Ang Ginoo mipundok sa tanan nga mga butang ngadto sa busa ka pundok.Ang Ginoo mipakanaog sa cZion.Ang Ginoo dmitukod sa Zion.

101 Ang ayuta naglisud ug mipagula sa iyang kusog;Ug ang kamatuoran natukod diha sa iyang kahiladman;Ug ang mga kalangitan mipahiyom diha kaniya;Ug siya gisul-uban uban sa bhimaya sa iyang Dios;Kay siya mibarug sa taliwala sa iyang mga katawhan.

102 Himaya, ug dungog, ug gahum, ug kusog,Nagagikan ngadto sa atong Dios; kay siya tugob sa akalooy,Kaangayan, grasya ug kamatuoran, ug bkalinaw,Hangtud sa kahangturan, Amen.

103 Ug usab, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, kini angay nga ang matag tawo kinsa molakaw sa pagpahayag sa akong walay katapusan nga ebanghelyo, nga tungod kay sila adunay mga banay, ug modawat og salapi pinaagi sa gasa, nga sila kinahanglan mopadala niini ngadto kanila o mogamit niini alang sa ilang kaayohan, ingon sa gimando sa Ginoo kanila, kay sa ingon kini makaayo kanako.

104 Ug himoa nga ang tanan niadto kinsa walay mga banay, kinsa midawat og asalapi, mopadala niini ngadto sa obispo sa Zion, o ngadto sa obispo sa Ohio, nga kini unta mapahinungod alang sa pagpatuman sa mga pagpadayag ug sa pagpa-imprinta niini, ug alang sa pagtukod sa Zion.

105 Ug kon adunay tawo nga mohatag ngadto ni bisan kinsa kaninyo og usa ka kupo, o usa ka terno nga parisan, dad-a ang daan ug ihatag kini ngadto sa akabus, ug lakaw sa imong agianan nga magmaya.

106 Ug kon adunay tawo uban kaninyo nga lig-on diha sa Espiritu, himoa nga siya amodala kaniya nga nagluya, nga siya unta mahatagan og kaayohan sa tanan nga bkaaghup, aron siya mahimo nga malig-on usab.

107 Busa, dad-a uban kaninyo kadto kinsa gi-orden ngadto sa aubos nga pagkapari, ug sila ipadala sa inyong atubangan sa paghimo og mga pagtudlo, ug sa pag-andam sa agianan, ug sa pagsangkap sa mga pagtudlo nga kamo sa inyong mga kaugalingon dili makahimo sa pagsangkap.

108 Tan-awa, kini mao ang paagi nga ang akong mga apostol, sa karaan nga mga adlaw, mitukod sa akong simbahan ngari kanako.

109 Busa, himoa nga ang matag tawo mobarug sa iyang kaugalingon nga buhatan, ug maghago sa iyang kaugalingon nga balaang tawag; ug himoa nga ang ulo dili moingon ngadto sa mga tiil nga wala magkinahanglan sa tiil; kay kon walay tiil unsaon sa lawas pagbarug?

110 Usab ang lawas nagkinahanglan sa matag asakop, aron ang tanan mahatagan og kaayohan, nga ang paagi mahimo nga hingpit.

111 Ug tan-awa, ang ahalangdon nga mga pari kinahanglan mopanaw, ug usab ang mga anciano, ug usab ang ubos nga mga bpari; apan ang mga cdeakono, ug ang mga dmagtutudlo kinahanglan itudlo aron sa epagbantay sa simbahan, aron magpabilin nga mangalagad ngadto sa simbahan.

112 Ug ang obispo, si Newel K. Whitney, usab kinahanglan mopanaw sa palibut nga mga dapit ug diha sa tanan nga mga simbahan, mangita sa kabus aron sa apag-alagad sa ilang mga panginahanglan pinaagi sa bpagpaubos sa mga adunahan ug mga mapahitas-on.

113 Siya kinahanglan usab mosuhol, og usa ka atinugyanan sa pagbantay ug sa pagbuhat sa iyang kalibutanon nga buluhaton ingon nga siya magmando.

114 Bisan pa niana, himoa nga ang obispo moadto ngadto sa dakbayan sa New York, usab ngadto sa dakbayan sa Albany, ug usab ngadto sa dakbayan sa Boston, ug mopasidaan sa mga katawhan niadto nga mga dakbayan uban sa tingog sa ebanghelyo, uban sa makusog nga tingog, mahitungod sa apagkalumpag ug sa hingpit nga pagkalaglag nga nagpaabut kanila kon sila mosalikway niini nga mga butang.

115 Kay kon sila mosalikway niini nga mga butang ang takna sa ilang paghukom duol na, ug ang ilang balay magpabilin ngadto kanila nga amaawaaw.

116 Himoa nga siya amosalig ngari kanako ug siya dili bpagalibugon; ug ang cbuhok sa iyang ulo dili mahulog sa yuta nga dili mahibaloan.

117 Ug sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga nahibilin sa akong mga sulugoon, panlakaw kamo sumala sa pagtugot sa inyong mga kahimtang, sa inyong pipila ka balaan nga mga tawag, ngadto sa dako ug inila nga mga dakbayan ug mga balangay, magbadlong sa kalibutan diha sa pagkamatarung sa tanan nila nga dili matarung ug dili makidiosnon nga mga buhat, nagpasabut sa matin-aw nga paagi sa pagkalaglag sa mga dautan diha sa katapusan nga mga adlaw.

118 Kay, kaninyo miingon ang Ginoo nga Makagagahum sa Tanan, Ako amolumpag sa ilang mga gingharian; Ako dili lamang bmouyog sa yuta, apan ang may bitoon nga mga langit mokurog.

119 Kay Ako, ang Ginoo, nagpahimutang sa akong kamot sa pagpalihok sa mga gahum sa langit; kamo dili makakita niini karon, apan sa dili madugay kamo makakita niini, ug masayud nga Ako mao, ug nga Ako amoabut ug bmohari uban sa akong mga katawhan.

120 Ako mao ang aAlpha ug Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Amen.