Mau pāpa’ira’a mo’a
Te Ha’api’ira’a Tumu ’e te mau Fafaura’a 84
i muri iho

Tufa’a 84

E heheura’a tei hōro’ahia mai nā roto ia Iosepha Semita te peropheta, i Kirtland, i Ohio, i te 22 ’e te 23 nō Tetepa 1832. I te ’āva’e Tetepa, ’ua ha’amata te mau peresibutero i te ho’i mai mai tā rātou mau misiōni i te mau tufa’a fenua i te hiti’a o te rā, ’e ’ua fa’a’ite mai ra ho’i i te mau parau fa’a’ite nō tā rātou ra mau ’ohipa. I te reira taime ’oa’oa, ’a ’āmuihia mai ai rātou, i fāri’ihia mai ai te heheura’a i muri nei. ’Ua parau te peropheta i te reira te heheura’a nō ni’a i te autahu’ara’a.

1–5, E patuhia te Ierusalema ’Āpī ’e te hiero i Missouri ; 6–17, ’Ua fa’a’itehia mai te tuatāpapara’a nō te autahu’ara’a mai ia Mose ē tae roa atu ia Adamu ; 18–25, Tei te autahu’ara’a rahi te tāviri nō te ’ite nō ni’a i te Atua ; 26–32, Tei te autahu’ara’a iti te tāviri nō te utuutura’a a te mau melahi ’e te ’evanelia fa’aineinera’a ; 33–44, E fāri’i te ta’ata i te ora mure ’ore nā roto i te tapura’a ’e te fafaura’a nō te Autahu’ara’a ; 45–53, E ha’amāramarama te Vārua o te Mesia i te ta’ata, ’e tei roto te ao nei i te hara ; 54–61, E mea ti’a i te feiā mo’a ’ia fa’a’ite pāpū nō ni’a i te mau mea tā rātou i fāri’i ; 62–76, ’Ua tītauhia rātou ’ia poro i te ’evanelia, ’e e tupu mai te mau tāpa’o ; 77–91, ’Ua tītauhia te mau peresibutero ’ia haere atu ma te ’āfa’i ’ore i te fāri’i moni ’e te pūtē, ’e nā te Fatu e tauturu ia rātou i roto i te mau mea tā rātou e hina’aro ; 92–97, E tae mai te mau ’ati rahi ’e te mau ’anatemara’a i ni’a ia rātou ’o tē pāto’i i te ’evanelia ; 98–102, ’Ua hōro’ahia mai te hīmene ’āpī nō te fa’aorara’a o Ziona ; 103–110, ’Ia ti’a mai te ta’ata tāta’itahi i roto i tōna iho tōro’a ’e ’ia rave ho’i i te ’ohipa i roto i tōna iho pi’ira’a ; 111–120, ’Ua tītauhia te mau tāvini o te Fatu ’ia a’o atu i te parau nō te fa’aanora’a nō te ’ino rahi i te mau mahana hope’a.

1 Te hō’ē heheura’a a Iesu Mesia i tōna tāvini ia Iosepha Semita, tamaiti, ’e i nā peresibutero e ono, ’a tāhō’ē ai rātou i tō rātou ’ā’au ’e ’a fa’ateitei ai ho’i rātou i tō rātou reo i ni’a roa.

2 ’Oia ïa, te parau a te Fatu nō ni’a i tāna ’ēkālesia, i fa’ati’ahia i te mau mahana hope’a nei nō te fa’aho’ira’a mai i tōna ra mau ta’ata, mai te au i tāna i parau nā roto i te vaha o tōna ra mau peropheta, ’e nō te ha’aputuputura’a mai i tōna feiā mo’a ’ia ti’a mai rātou i ni’a i te mou’a Ziona, ’o tē riro mai ho’i ’ei ’oire nō Ierusalema ’Āpī.

3 E fa’ati’ahia te reira ’oire, ma te ha’amata i te ’āua hiero, ’o tei fa’ata’ahia mai e te rima o te Fatu, i roto i te mau ’ōti’a i te pae nō te tō’o’a o te rā nō te tufa’a fenua nō Missouri, ’e i ha’amaita’ihia e te rima o Iosepha Semita, tamaiti, ’e e vetahi ’ē ’o tā te Fatu i māuruuru roa.

4 ’Oia mau ’o teie te parau a te Fatu, ’ia fa’ati’ahia te ’oire ra nō Ierusalema ’Āpī nā roto i te ha’aputuputura’a o te feiā mo’a, ma te ha’amata i teie nei vāhi, ’oia ho’i te ’āua hiero, ’e e fa’ati’ahia te hiero i teie nei ’anotau.

5 Nō te mea ’oia mau ïa, e ’ore roa teie nei u’i e hope i te pau ē tae noa atu i te taime e patuhia ai te hō’ē fare nō te Fatu, ’e e fa’aea te ata i ni’a iho i te reira, ’o te reira ata ra ’o te hanahana ïa o te Fatu, ’o tē fa’a’ī roa i te fare.

6 E te mau tamaiti a Mose, mai te au i te Autahu’ara’a Mo’a ’o tāna i fāri’i i raro a’e i te rima o tōna metua ho’ovai ra ’o Ietero ;

7 ’E ’ua fāri’i Ietero i te reira i raro a’e i te rima o Kaleba ra ;

8 ’E ’ua fāri’i Kaleba i te reira i raro a’e i te rima o Elihu ra ;

9 ’E ’o Elihu i raro a’e i te rima o Ieremi ;

10 ’E ’o Ieremi i raro a’e i te rima o Gada ra ;

11 ’E ’o Gada i raro a’e i te rima o Esaia ra ;

12 ’E ’ua fāri’i Esaia i te reira i raro a’e i te rima o te Atua.

13 ’Ua ora ato’a Esaia i te mau mahana nō Aberahama, ’e ’ua ha’amaita’ihia ho’i e ana ra—

14 ’E ’ua fāri’i ’o Aberahama i te autahu’ara’a nō ’ō mai ia Melehizedeka, ’o tei fāri’i i te reira nā roto i te hua’ai o tōna ra mau metua, ē tae roa atu ia Noa ;

15 ’E mai ia Noa ia Enoha, nā roto i te hua’ai o tō rātou ra mau metua ;

16 ’E mai ia Enoha ia Abela, ’o tei taparahihia nā roto i te ’ōpuara’a huna a tōna ra tua’ana, ’o tei fāri’i i te autahu’ara’a nā roto i te mau fa’auera’a a te Atua, i raro a’e i te rima o tōna ra metua ’o Adamu, ’oia te ta’ata mātāmua—

17 ’E ’ua vai noa ho’i te reira autahu’ara’a i roto i te ’ēkālesia a te Atua i roto i te mau u’i ato’a ra, ’e ’aore tō te reira e mau mahana ha’amatara’a ’e ’aore ato’a e hope’a nō te mau matahiti.

18 ’E ’ua ha’amau ato’a atu ra te Fatu i te autahu’ara’a i ni’a ia Aarona ’e tōna hua’ai, nā roto i tō rātou ra mau u’i ato’a ra, ’o te reira ato’a ïa autahu’ara’a ’o tē vai ā ’e ’o tē vai noa ho’i ē a muri noa atu i pīha’i iho i te autahu’ara’a ’o tei au i te ha’apa’ora’a mo’a roa a’e a te Atua.

19 ’E ’o teie autahu’ara’a rahi a’e ïa ’o tē fa’atere i te ’evanelia ’e ’o tē mau ho’i i te tāviri nō te mau parau ’aro nō te bāsileia, ’oia ïa te tāviri nō te ’ite o te Atua.

20 Nō reira, i roto i te mau ’ōro’a nō te reira te mana nō te huru Atua e fa’a’itehia mai ai.

21 ’E ’ia ’ore te mau ’ōro’a nō te reira, ’e te ha’amanara’a nō te autahu’ara’a, e ’ore roa te mana nō te huru Atua e fa’a’itehia mai i te ta’ata i te tino tāhuti nei ;

22 ’Ia ’ore ho’i teie, e ’ore roa ïa e ti’a i te hō’ē ta’ata ’ia hi’o i te mata o te Atua, ’oia o te Metua, ’e ’a ora noa ai.

23 I teienei, ’ua ha’api’i maita’i ’o Mose i teie i te mau tamari’i o ’Īserā’ela i roto i te mēdēbara, ’e ’ua tītau māite ho’i ’ia ha’amo’a i tōna mau ta’ata ’ia ti’a ia rātou ’ia ’ite roa atu i te mata o te Atua ;

24 Terā rā, ’ua fa’a’eta’eta rātou i tō rātou ’ā’au, ’e ’aita atu ra i ti’a ’ia fa’a’oroma’i i tōna ra aro ; nō reira, ’ua tapu te Fatu i roto i tōna riri ’ū’ana, nō te mea ’ua tupu rahi tōna riri ia rātou ē, e ’ore roa rātou e tomo mai i roto i tōna ra fa’aeara’a ’a pārahi ai rātou i roto i te mēdēbara, ’o te reira fa’aeara’a ’o te ’īra’a ïa nō tōna ra hanahana.

25 Nō reira, ’ua rave ’ē atu ra ’oia ia Mose mai rotopū atu ia rātou ra, ’e te Autahu’ara’a Mo’a ato’a ho’i ;

26 ’E ’ua vai noa ho’i te autahu’ara’a iti, tei te reira autahu’ara’a te tāviri nō te utuutura’a a te mau melahi ’e te ’evanelia fa’aineinera’a ho’i ;

27 ’E ’o te reira ’evanelia ’o te ’evanelia ïa nō te tātarahapara’a ’e nō te bāpetizora’a ’e nō te ha’amatarara’a hara, ’e te ture ho’i nō te mau fa’auera’a pae tino nei, ’o tā te Fatu, i roto i tōna riri ’ū’ana, i fa’ati’a ’ia vai noa i te ’utuāfare nō Aarona i rotopū i te mau tamari’i nō ’Īserā’ela ē tae noa atu ia Ioane, ’o tā te Atua i fa’ati’a mai i ni’a, ’o tei fa’a’īhia i te Vārua Maita’i mai roto mai i te ’ōpū o tōna ra metua vahine.

28 ’Ua bāpetizohia ho’i ’oia ’a vai tamari’i noa ai, ’e ’ua fa’atōro’ahia i teie nei mana e te melahi a te Atua i te va’u o tōna ra mahana, nō te ha’amou i te bāsileia o te ’āti Iuda, ’e nō te fa’a’āfaro i te ’ē’a o te Fatu i mua i te aro o tōna ra mau ta’ata, nō te fa’aineine ia rātou nō te haerera’a mai o te Fatu, ’o tei fāri’i i te mana ato’a i roto i tōna ra rima.

29 ’E teie fa’ahou ā, ’ua riro te mau tōro’a nō te peresibutero ’e nō te ’episekōpo ’ei mau ’āpitira’a nō te autahu’ara’a rahi.

30 ’E teie fa’ahou ā, ’ua riro te tōro’a nō te ha’api’i ’e nō te diakono ’ei ’āpitira’a nō te autahu’ara’a iti, ’o te autahu’ara’a ïa i ha’amauhia i ni’a ia Aarona ’e tāna ra mau tamaiti.

31 Nō reira, mai te au i tā’u i parau nō ni’a i te mau tamaiti a Mose ra—nō te mea e pūpū mai ho’i te mau tamaiti a Mose ’e te mau tamaiti a Aarona i te ō ti’a mau ’e te tusia ho’i i roto i te fare o te Fatu, ’o te fare ïa ’o tē patuhia i te Fatu i roto i teie nei u’i, i ni’a i te vāhi mau i ha’amo’ahia mai te au i tā’u i fa’ata’a ra—

32 ’E e fa’a’īhia te mau tamaiti a Mose ’e tā Aarona i te hanahana o te Fatu, i ni’a i te mou’a Ziona i roto i te fare o te Fatu, ’e taua mau tamaiti ra ’o ’outou ïa ; ’e e rave rahi atu ā ho’i ’o tā’u i pi’i ’e i tono atu nō te patu i tā’u nei ’ēkālesia.

33 ’O rātou ho’i ’o tei ha’apa’o maita’i ’e ’ua noa’a ia rātou teie nā autahu’ara’a e piti ’o tei parauhia e au, ’e ’ua fa’a’ohipa māite ho’i i tō rātou tōro’a, ’ua ha’amo’ahia ïa rātou e te Vārua i te fa’a’āpīra’a i tō rātou ra mau tino.

34 E riro rātou ’ei mau tamaiti nā Mose ’e nā Aarona ’e ’ei hua’ai nā Aberahama, ’e te ’ēkālesia ’e te bāsileia, ’e tei mā’itihia e te Atua ra.

35 ’E ’oia ato’a, ’o rātou ato’a ’o tē fāri’i i teie nei autahu’ara’a, e fāri’i ato’a mai rātou iā’u nei, tē nā reira mai ra te Fatu.

36 ’O ’oia ho’i ’o tē fāri’i mai i tō’u mau tāvini ra, ’ua fāri’i ato’a mai ïa iā’u nei ;

37 ’E ’o ’oia ’o tē fāri’i mai iā’u nei, ’ua fāri’i ato’a ïa i tō’u Metua ;

38 ’E ’o ’oia ’o tē fāri’i mai i tō’u Metua ra, ’ua fāri’i ïa i te bāsileia o tō’u Metua ; nō reira, ’o te mau mea ato’a a tō’u Metua ra, e hōro’ahia ïa nāna.

39 ’E e au ho’i te reira i te tapura’a ’e te fafaura’a nō te Autahu’ara’a.

40 Nō reira, ’o rātou ato’a ’o tē fāri’i mai i te autahu’ara’a, e fāri’i ato’a ïa i teie nei tapura’a ’e te fafaura’a a tō’u Metua, ’o tē ’ore roa e ti’a iāna ’ia ’ōfati, ’e ’o tē ’ore roa ato’a e ti’a ’ia ’āfa’i-’ē-hia atu.

41 ’O ’oia rā ’o tē ’ōfati i teie nei fafaura’a i muri iho i tōna fāri’ira’a i te reira, ’e ’a fāriu ’ē roa atu ai ho’i i te reira, e ’ore roa tāna mau hara e fa’a’orehia i roto i teie nei ao, e ’ore ato’a ho’i i te ao a muri atu.

42 ’E e ’ati tō rātou pā’āto’a ’o tē ’ore e haere mai i teie nei autahu’ara’a ’o tā ’outou i fāri’i, ’o tā’u e hōro’a atu nei ia ’outou i’ō nei i teie nei mahana, nā roto i tō’u iho nei reo, nā roto mai i te mau ra’i ; ’e ’ua poro’i ho’i au i te mau nu’u nō te ao ra ’e i tā’u ho’i mau melahi ’ia ha’apa’o ia ’outou na.

43 ’E i teienei tē hōro’a atu nei au i te hō’ē fa’auera’a ia ’outou ’ia ara maita’i ia ’outou iho, ’ia ha’apa’o māite i te mau parau nō te ora mure ’ore.

44 Nō te mea ’ia ora noa ’outou nā roto i te mau parau ato’a ’o tē parauhia mai nā roto i te vaha o te Atua.

45 Nō te mea, e parau mau te parau a te Fatu, ’e ’o te parau mau ra, e māramarama ïa, ’e ’o te māramarama ra, ’o te Vārua ïa, ’oia te Vārua o Iesu Mesia.

46 ’E nā te Vārua e hōro’a mai i te māramarama i te mau ta’ata ato’a ’o tē haere mai i roto i te ao nei ; ’e nā te Vārua e ha’amāramarama mai i te mau ta’ata ato’a i roto i te ao pā’āto’a nei, ’o tē ha’apa’o mai i te reo o te Vārua.

47 ’E ’o rātou ato’a ’o tē ha’apa’o mai i te reo o te Vārua ra, e haere mai ïa rātou i te Atua, ’oia i te Metua.

48 ’E nā te Metua e ha’api’i iāna i te fafaura’a tāna i fa’a’āpī ’e i ha’amau atu i ni’a ia ’outou, ’o tei ha’amauhia i ni’a ia ’outou ’ei maita’i nō ’outou, e ’ere ho’i ’ei maita’i nō ’outou ana’e, ’ei maita’i ato’a rā nō te ao pā’āto’a nei.

49 ’E tē vai nei te ao pā’āto’a nei i roto i te hara, ’e tē ’auē noa nei ho’i i raro a’e i te pōiri ’e i raro a’e i te fa’atītīra’a nō te hara.

50 ’E nā roto i teie mea e ’ite ai ’outou ē, tei raro a’e rātou i te fa’atītīra’a nō te hara, nō te mea ’aita roa rātou e haere mai iā’u nei.

51 Nō te mea ’o ’oia ’o tē ’ore e haere mai iā’u nei ra, tei raro a’e ïa ’oia i te fa’atītīra’a nō te hara.

52 ’E ’o ’oia ’o tē ’ore e fāri’i mai i tō’u nei reo, ’aore ho’i ïa i mātau i tō’u nei reo, ’e e ’ere ho’i ïa nō’u nei.

53 ’E nā roto i teie nei mea e ’ite ai ’outou i te feiā parauti’a ’e i te feiā parauti’a ’ore, ’e tē ’ū’uru nei te ao pā’āto’a nei i raro a’e i te hara ’e i roto ho’i i te pōiri i teie nei ā.

54 ’E ’ua ha’apōirihia tō ’outou mau ferurira’a i te tahi mau taime i ma’iri a’enei nō te ti’aturi ’ore, ’e nō te mea ho’i ’ua ha’afaufa’a ’ore noa ’outou i te mau mea tā ’outou i fāri’i—

55 Nā te reira ’ā’au teitei ’e te ti’aturi ’ore i ’āfa’i atu i te ’ēkālesia tā’āto’a i raro a’e i te fa’ahapara’a.

56 ’E teie fa’ahapara’a tei ni’a ïa i te mau tamari’i nō Ziona, ’oia te tā’āto’ara’a.

57 ’E e vai noa rātou i raro a’e i teie nei fa’ahapara’a ē tae noa atu i te taime rātou e tātarahapa ai ’e e ha’amana’o ai i te fafaura’a ’āpī, ’oia Te Buka a Moromona ’e te mau fa’auera’a mātāmua ’o tā’u i hōro’a atu ia rātou ra, ’eiaha ho’i ’ia parau noa, ’ia rave rā mai te au i tā’u i pāpa’i ra—

58 ’Ia ti’a ia rātou ’ia fa’atupu mai i te hotu e au nō te bāsileia o tō rātou ra Metua ; ’ia ’ore rā, e vai noa ïa te ’ati rahi ’e te fa’autu’ara’a, ’o tē ha’amani’ihia atu i ni’a i te mau tamari’i nō Ziona.

59 E ha’avi’ivi’i ānei ho’i te mau tamari’i nō te bāsileia i tō’u nei fenua mo’a ? ’Oia mau, tē parau atu nei au ia ’outou na, e ’ore roa ïa.

60 ’Oia mau, ’oia mau, tē parau atu nei au ia ’outou na ’o tē fa’aro’o i tā’u mau parau i teie nei, ’o tō’u ïa reo, e ao tō ’outou mai te mea e fāri’i mai ’outou i teie nei mau mea ;

61 E fa’a’ore ho’i au i tā ’outou mau hara ma te hōro’a atu i teie nei fa’auera’a—’ia mau pāpū ’outou i roto i tō ’outou ferurira’a ma te paieti ’e te vārua nō te pure, i te fa’a’itera’a i te ’itera’a pāpū i tō te ao pā’āto’a nei i te mau mea ’o tē fa’a’itehia atu ia ’outou na.

62 Nō reira, ’a haere ’outou ē ’ati noa a’e te ao ato’a nei ; ’e i te mau vāhi ato’a ’o tē ’ore e ti’a ia ’outou ’ia haere ra, e tono atu ïa ’outou, ’ia tae ho’i te ’itera’a pāpū mai ia ’outou atu nā roto i te ao pā’āto’a nei ē tae roa atu i te mau ta’ata ato’a.

63 ’E mai te au i tā’u i parau atu i tā’u ra mau ’āpōsetolo, tē nā reira ato’a atu nei au ia ’outou na, nō te mea e mau ’āpōsetolo ’outou nā’u nei, ’oia e mau tahu’a rahi nā te Atua ; ’o ’outou ïa ’o tā tō’u Metua i hōro’a mai iā’u nei ; ’o ’outou nei tō’u mau hoa ;

64 Nō reira, mai te au i tā’u i parau atu i tā’u ra mau ’āpōsetolo, tē parau fa’ahou atu nei au ia ’outou na, ’o te mau vārua ato’a ’o tē fa’aro’o i tā ’outou mau parau, ’e ’ua bāpetizohia ho’i i te pape nō te ha’amatarara’a i te hara, e fāri’i ïa i te Vārua Maita’i.

65 ’E e pe’e mai teie nei mau tāpa’o ia rātou ’o tē ti’aturi—

66 I roto i tō’u nei i’oa e rave ai rātou i te mau ’ohipa māere e rave rahi ra ;

67 I roto i tō’u nei i’oa e ti’avaru atu ai rātou i te mau diabolo ;

68 I roto i tō’u nei i’oa e fa’aora mai ai rātou i te feiā ma’i ;

69 I roto i tō’u nei i’oa e fa’a’ara’ara ai rātou i te mata o te feiā matapō ra, ’e e fa’aro’o ai ho’i te tari’a o te feiā tari’a turi ra ;

70 ’E e parau ai te arero o te feiā vāvā ra ;

71 ’E mai te mea e fa’a’amu te hō’ē ta’ata ia rātou i te mea ta’ero, e ’ore roa te reira e ha’amāuiui ia rātou ;

72 ’E te ta’ero nō te ’ōphī ra, ’aore roa tō te reira e mana nō te fa’a’ino ia rātou.

73 E fa’auera’a rā tā’u e hōro’a atu ia rātou ra, ’eiaha rātou ’ia faaahaaha ia rātou iho i teie mau mea nei, ’eiaha ato’a e parau atu i taua mau mea ra i mua i tō te ao nei ; nō te mea ’ua hōro’ahia mai teie nei mau mea ’ei maita’i ’e ’ei fa’aorara’a ho’i nō ’outou.

74 ’Oia mau, ’oia mau, tē parau atu nei au ia ’outou na, ’o rātou ’o tē ’ore e ti’aturi i tā ’outou mau parau, e ’aore ho’i i bāpetizohia i te pape i tō’u nei i’oa, nō te ha’amatarara’a i tā rātou ra mau hara, ’ia ti’a ia rātou ’ia fāri’i i te Vārua Maita’i ra, e fa’ahapahia ïa rātou, ’e e ’ore roa ho’i rātou e tomo mai i roto i te bāsileia o tō’u ra Metua, tei reira tō’u Metua ’e ’o vau ho’i i te pārahira’a.

75 ’E teie nei heheura’a ia ’outou, ’e te fa’auera’a ho’i, ’ua mana ïa mai teie nei atu hora i ni’a i te ao pā’āto’a nei, ’e te ’evanelia, nō rātou pā’āto’a ïa ’o tei ’ore ā i fāri’i i te reira.

76 ’Oia mau rā tē parau atu nei au ia rātou ato’a ’o tei hōro’ahia atu te bāsileia—mai roto atu ia ’outou na, ’ia a’ohia atu te reira ia rātou e ti’a ai, ’ia tātarahapa rātou i tā rātou mau ’ohipa ’ino i muta’a ihora ; nō te mea ’ia fa’ahapahia ho’i rātou nō tō rātou ’ā’au ’ino nō te ti’aturi ’ore, ’e tō ’outou mau taea’e ho’i i Ziona ra nō tō rātou ra ’ōrurehau ia ’outou i te taime au i tono atu ai ia ’outou na.

77 ’E te parau fa’ahou atu nei au ia ’outou na, e tō’u mau hoa, nō te mea mai teie taime atu e parau atu vau ia ’outou ’ei mau hoa, e mea ti’a ïa ’ia hōro’a atu vau i teie nei fa’auera’a ia ’outou, ’ia riro ho’i ’outou mai tō’u mau hoa i te mau mahana vau i fa’aea ai i pīha’i iho ia rātou, i te terera’a nō te poro haere i te ’evanelia nā roto i tō’u nei mana ;

78 Nō te mea ’aita vau i fa’ati’a ia rātou ’ia rave i te fāri’i moni ’e i te pūtē, ’e ’aita ato’a ’ia piti a’e perēue.

79 Inaha, tē tono atu nei au ia ’outou ’ia tāmata i tō te ao nei, ’e ’ua au ho’i i te rave ’ohipa tāna ra utu’a.

80 ’E te ta’ata ’o tē haere atu e poro haere i teie ’evanelia nō te bāsileia, ’e ’aita e fa’aea i te ha’apa’o maita’i i roto i te mau mea ato’a ra, e ’ore ïa e rohirohi i roto i te ferurira’a, e ’ore ato’a ho’i e ha’apōirihia, e ’ore ato’a i roto i te tino, e ’ore ato’a i te melo, e ’ore ato’a ho’i i te pona ivi ; ’e e ’ore ho’i te hō’ē rouru o tōna upo’o e ma’iri i ni’a i te repo ma te ’ite-’ore-hia. ’E e ’ore ho’i rātou e po’ia, e ’ore ho’i e po’ihā.

81 Nō reira, ’eiaha e tapitapi i tō ananahi, i tā ’outou e ’amu, ’e ’aore rā i tā ’outou e inu, ’e ’aore rā i te ’ahu nō tō ’outou tino.

82 Inaha, a ha’amana’o na i te mau lili o te ’āua, nāhea tō rātou tupura’a mai, ’aore ho’i rātou e ’ohipa ra, ’aore ho’i e nino ; ’e te mau bāsileia o te ao nei, i roto i tō rātou ato’a ra hanahana, ’aita ïa tō rātou nehenehe e au i tō te hō’ē o teie nei.

83 ’Ua ’ite ho’i tō ’outou Metua i te ao ra ē, ’ua hina’aro ’outou i teie mau mea ato’a.

84 Nō reira, ’eiaha e tapitapi i te mau mea ’o tē tupu ananahi.

85 ’Eiaha ato’a ’outou e tapitapi i te mea tā ’outou e parau ; ’a ha’aputu noa rā i roto i tō ’outou mau ferurira’a i te mau taime ato’a i te mau parau nō te ora, ’e e hōro’ahia mai ïa ia ’outou na i te hora ti’a mau te tufa’a ’o tē fāitohia atu i te ta’ata ato’a.

86 Nō reira, ’eiaha e tu’u atu i te hō’ē ta’ata i rotopū ia ’outou, mai teie hora atu, ’o tē haere atu e poro haere i teie ’evanelia nō te bāsileia, ’ia rave i te fāri’i moni ’e i te pūtē, ’e nō te mau ta’ata ha’apa’o maita’i ato’a ho’i ’o tei mā’itihia e te Atua i roto i te ’ēkālesia nō te ’ohipa mo’a teie nei fa’auera’a.

87 Inaha, tē tono atu nei au ia ’outou nō te fa’ahapa atu i tō te ao nei nō tā rātou ato’a ra mau ’ohipa parauti’a ’ore, ’e nō te ha’api’i atu ia rātou nō ni’a i te ha’avāra’a ’o tē tae mai.

88 ’E ’o ’oia ’o tē fāri’i mai ia ’outou na, ’ei reira ato’a ïa vau, nō te mea e haere au nā mua i tō ’outou mata. E vai au i tō ’outou pae ’atau ’e i tō ’outou pae ’aui, e vai ho’i tō’u Vārua i roto i tō ’outou mau ’ā’au, ’e e fa’a’ati ho’i tā’u mau melahi ia ’outou na, nō te pāturu ia ’outou na.

89 ’O ’oia ’o tē fāri’i mai ia ’outou na, ’ua fāri’i ïa iā’u nei, ’e ’o ’oia ïa ’o tē fa’a’amu mai ia ’outou, ’e ’o tē fa’a’ahu ia ’outou, ’e ’o tē hōro’a mai i te moni nā ’outou.

90 ’E ’o ’oia ’o tē fa’a’amu mai ia ’outou, ’e ’aore rā ’o tē fa’a’ahu ia ’outou, ’e ’aore rā ’o tē hōro’a mai i te moni nā ’outou, e ’ore roa ïa ’oia e ’ere i tāna utu’a maita’i.

91 ’E ’o ’oia ’o tē ’ore e rave i teie mau mea nei, e ’ere ïa ’oia i te pipi nā’u ; nā roto i teie ’outou e ’ite ai i tā’u mau pipi.

92 ’O ’oia ’o tē ’ore e fāri’i mai ia ’outou na, ’a haere ’ē atu mai iāna ra ’o ’outou ana’e, ’e ’a tāmā i tō ’outou ’āvae i te pape, ’ei pape mā, i te tau ve’ave’a ’e ’aore rā i te tau to’eto’e, ’e ’a fa’a’ite atu i te ’itera’a pāpū nō te reira i tō ’outou Metua i te ao ra, ’e ’eiaha e ho’i fa’ahou atu i taua ta’ata ra.

93 ’E i roto i te mau ’oire iti ’e te mau ’oire rahi tā ’outou e tomo atu, e nā reira ato’a ïa ’outou.

94 Noa atu i te reira, ’a ’imi māite noa ’e ’eiaha e tu’u ; ’e e ’ati ho’i tō te reira fare, ’e te ’oire iti ’e te ’oire rahi ’o tē pāto’i mai ia ’outou, ’e ’aore rā i tā ’outou mau parau, ’e ’aore rā i tō ’outou ’itera’a pāpū nō ni’a iā’u nei.

95 Tē parau fa’ahou atu nei au e ’ati tō te reira fare, ’e te reira ’oire iti ’e te reira ’oire rahi ’o tē pāto’i mai ia ’outou, ’e ’aore rā i tā ’outou mau parau, ’e ’aore rā i tō ’outou ’itera’a pāpū nō ni’a iā’u nei ;

96 ’Ua tu’u ho’i au, ’o te Manahope, i tō’u nā rima i ni’a i te mau nūna’a nō te tā’iri ia rātou nō tō rātou parauti’a ’ore.

97 ’E e ha’apararehia atu te mau ’ati rahi, ’e e ’ore roa ho’i te reira e ’īriti-’ē-hia atu mai ni’a atu i te fenua nei ē tae noa atu i te taime au e fa’aoti ai i tā’u nei ’ohipa, ’o tē ha’apotohia i roto i te parauti’a ra—

98 Ē tae noa atu i te taime te mau ta’ata ato’a e ’ite ai iā’u nei, ’o tei toe mai, tei iti a’e ē tae noa atu i tei rahi roa ra, ’e e fa’a’īhia ai ho’i i te ’ite nō ni’a i te Fatu, ’e e ’ite ai ho’i te mata i te mata, ’e e fa’ateitei mai ai ho’i rātou i te reo, ’e nā roto i te reo tāhō’ē ’a hīmene mai ai i teie nei hīmene ’āpī i te nā-’ō-ra’a mai ē :

99 ’Ua ’āfa’i fa’ahou mai te Fatu ia Ziona ;’Ua fa’aora te Fatu i tōna mau ta’ata ia ’Īserā’ela,Mai te au i te mā’itira’a o te aroha,’O tei fa’atupuhia mai e te fa’aro’o’E te fafaura’a a tō rātou ra mau metua.

100 ’Ua fa’aora te Fatu i tōna mau ta’ata ;’E ’ua ru’uru’uhia Sātane ’e ’ua fa’a’orehia te taime.’Ua ha’aputuputu te Fatu i te mau mea ato’a ’ei hō’ē.’Ua ’āfa’i mai te Fatu ia Ziona i raro mai ni’a mai.’Ua ’āfa’i mai te Fatu ia Ziona i ni’a mai raro mai.

101 ’Ua mamae te fenua nei, ’e ’ua ’āfa’i mai i tōna ra pūai ;’E ’ua fa’atumuhia te parau mau i roto i tōna ’ā’au ;’E ’ua hi’o au mai ra te mau ra’i i ni’a iāna ;’E ’ua fa’a’ahuhia ’oia i te hanahana o tōna ra Atua ;Tē ti’a nei ho’i ’oia i rotopū i tōna ra mau ta’ata.

102 Te hanahana, ’e te tura, ’e te mana, ’e te pūai,’Ia tu’uhia atu ïa i tō tātou Atua ; nō te mea ’ua ’ī roa ’oia i te aroha,Te parauti’a, te maita’i ’e te parau mau, ’e te hau,Ē a muri ē a muri noa atu, ’Āmene.

103 ’E teie fa’ahou ā, ’oia mau, ’oia mau, tē parau atu nei au ia ’outou na, e mea ti’a ïa i te mau ta’ata ato’a ’o tē haere atu nō te poro haere i tā’u ’evanelia mure ’ore ē, mai te mea e ’utuāfare tō rātou, ’e tē fāri’i ra ho’i i te moni ’ei tao’a aroha, ’ia hāpono atu rātou i te reira ia rātou ra ’e ’aore rā ’ia fa’a’ohipa rātou i te reira ’ei maita’i nō rātou, mai te au i tā te Fatu e fa’a’ite mai ia rātou ra, nō te mea, tē mana’o nei au e mea maita’i ’ia nā-reira-hia.

104 ’E te feiā ato’a ’aore tō rātou e ’utuāfare, ’o tē fāri’i i te moni, ’ia hāpono atu ïa rātou i te reira i te ’episekōpo i Ziona ra ’e ’aore rā i te ’episekōpo i Ohio, ’ia ha’amo’ahia te reira nō te ’āfa’ira’a mai i te mau heheura’a ’e te nene’ira’a ho’i i te reira, ’e nō te fa’ati’ara’a ia Ziona.

105 ’E mai te mea e hōro’a mai te hō’ē ta’ata i te perēue, ’e ’aore rā i te ’ā’ahu tā’āto’a i te hō’ē o ’outou na, ’a rave i te mea tahito ’e ’a hōro’a atu i te reira i te feiā veve, ’e ’a haere atu ai i tō ’outou haere’a ma te ’oa’oa.

106 ’E mai te mea tē vai nei te hō’ē ta’ata pūai i te Vārua i rotopū ia ’outou na, ’ia rave ïa ’oia i te hō’ē ta’ata paruparu ’ei hoa nōna, ’ia ti’a iāna ’ia ha’amaita’ihia i roto i te marū rahi, ’e ’ia riro ato’a ’oia ’ei mea pūai.

107 Nō reira, ’a rave ia rātou ’o tei fa’atōro’ahia i te autahu’ara’a iti i pīha’i iho ia ’outou na, ’e ’a tono atu ia rātou nā mua ia ’outou nō te fa’aau i te mau taime fārereira’a, ’e nō te fa’aineine i te ’ē’a, ’e nō te ha’apa’o ho’i i te mau fārereira’a ’o tē ’ore e ti’a ia ’outou iho ’ia ha’apa’o.

108 Inaha, ’o teie ho’i te rāve’a i ravehia e tā’u mau ’āpōsetolo i muta’a ihora, nō te fa’atupu i tā’u nei ’ēkālesia.

109 Nō reira, ’ia ti’a mai te ta’ata tāta’itahi i roto i tōna iho tōro’a, ’e ’ia rave ho’i i te ’ohipa nō tōna iho tōro’a ; ’e ’eiaha ho’i te upo’o ’ia parau atu i te ’āvae, ’aita e faufa’a tō te ’āvae ; nō te mea ’ia ’ore te ’āvae, nāfea ho’i e ti’a ai i te tino ’ia ti’a mai i ni’a ?

110 ’E e faufa’a ato’a tō te mau melo ato’a i te tino, ’ia ha’amaita’i-’āmui-hia te tā’āto’ara’a, ’ia vai ti’a mau te tino tā’āto’a.

111 ’E inaha, e mea ti’a i te mau tahu’a rahi ia rātere, ’e te mau peresibutero ato’a, ’e te mau tahu’a iti ato’a ; ’āre’a rā te mau diakono ’e te mau ha’api’i, e mea ti’a ia rātou ’ia fa’ata’ahia nō te tīa’i māite i te ’ēkālesia, ’ia riro ’ei mau ha’apa’o ti’a noa i tō te ’ēkālesia.

112 ’E e mea ti’a ato’a i te ’episekōpo Newel K. Whitney ia rātere i terā vāhi ’e i terā vāhi i rotopū i te mau ’ēkālesia ato’a, ma te ’imi haere i te feiā veve nō te utuutu atu i tō rātou ra mau hina’aro nā roto i te fa’aha’eha’ara’a i te feiā faufa’a rahi ’e te te’ote’o.

113 E mea ti’a ato’a iāna ’ia tārahu i te hō’ē ta’ata ha’apa’o nō te fa’atere ’e nō te rave i tāna mau ’ohipa nō te pae tino nei, mai te au i tāna e fa’ata’a.

114 Noa atu rā, ’ia haere atu te ’episekōpo i te ’oire nō New York, ’e i te ’oire ato’a nō Albany, ’e i te ’oire ato’a nō Boston, ’e ’ia fa’aara atu i te mau ta’ata nō taua mau ’oire ra nā roto i te reo haruru nō te ’evanelia ’e ma te reo pūai, nō ni’a i te fa’aanora’a ’e te ha’amou-roa-ra’a ho’i ’o tē tīa’i nei ia rātou mai te mea e pāto’i mai rātou i teie nei mau mea.

115 Mai te mea ho’i e pāto’i mau rātou i teie nei mau mea, ’ua fātata mai ïa te hora nō tō rātou fa’autu’ara’a, ’e e vaiiho-fa’aano-hia tō rātou fare ia rātou ra.

116 ’Ia ti’aturi mai ’oia iā’u nei, e ’ore ïa ’oia e tāfifihia ; ’e e ’ore roa ho’i te hō’ē rouru o tōna upo’o e ma’iri i ni’a i te repo ma te ’ite-’ore-hia.

117 ’E ’oia mau tē parau atu nei au ia ’outou na, e te toe’a o tō’u ra mau tāvini, ’a haere atu mai te au i te ti’a i tō ’outou orara’a, i roto i tō ’outou iho mau tōro’a, i te mau ’oire rahi ’e te tura ho’i, ’e i te mau ’oire iti, i te fa’ahapara’a atu i tō te ao nei nā roto i te parauti’a, nō te tā’āto’ara’a o tā rātou mau ’ohipa parauti’a ’ore ’e te paieti ’ore, ma te ha’amāramarama pāpū maita’i atu i te fa’aanora’a nō te ’ohipa ’ino rahi i roto i te mau mahana hope’a.

118 Nō te mea, tē nā reira mai ra te Fatu Manahope, nā roto ia ’outou vau e hahae atu ai i tō rātou mau bāsileia ; e ’ere ’o te ao nei ana’e tā’u e fa’a’āueue atu, e rurutaina ato’a rā te ra’i fa’afeti’ahia ra.

119 ’Ua fa’atoro atu ho’i au, ’o te Fatu, i tō’u rima nō te fa’a’ohipa i te mau mana nō te ao ra ; ’aore e ti’a ia ’outou ’ia ’ite i teienei, ’āraua’e rā ’outou e ’ite ai i te reira, ’e e ’ite ho’i ’outou ē tē vai nei au, ’e e haere mai au e fa’atere ari’i i pīha’i iho i tō’u mau ta’ata.

120 ’O Alepha ’e Omega vau, te ha’amatara’a ’e te fa’ahope’a. ’Āmene.