Skriftene
Lære og pakter 82


Kapittel 82

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Independence, Jackson fylke, Missouri, den 26. april 1832. Foranledningen var et rådsmøte for Kirkens høyprester og eldster. På dette rådsmøtet ble Joseph Smith oppholdt som president for Det høye prestedømme, et embede han tidligere var blitt ordinert til under en konferanse bestående av høyprester, eldster og medlemmer i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (se forordet til kapittel 75). Denne åpenbaringen gjentar instruksjoner gitt i en tidligere åpenbaring (kapittel 78) om å opprette et firma – kjent som Det forente firma (under Joseph Smiths ledelse, ble betegnelsen “firma” senere erstattet med “orden”) – for å lede Kirkens handels- og forlagsvirksomhet.

1–4: Av den som mye er gitt, skal mye kreves. 5–7: Mørket regjerer i verden. 8–13: Herren er forpliktet når vi gjør som Han sier. 14–18: Sion må tilta i skjønnhet og hellighet. 19–24: Enhver bør søke å ivareta sin nestes interesser.

1 Sannelig, sannelig sier jeg dere, mine tjenere, at i den grad dere har atilgitt hverandre deres overtredelser, således vil også jeg, Herren, tilgi dere.

2 Likevel er det noen blant dere som har syndet mye, ja, dere har aalle syndet, men sannelig sier jeg dere, vær på vakt fra nå av og avstå fra synd for at ikke store straffedommer skal komme over deres hoder.

3 For den som amye er gitt, av ham skal mye bkreves, og den som csynder mot det større dlys, skal få større fordømmelse.

4 Dere påkaller mitt navn for å motta aåpenbaringer, og jeg gir dem til dere, og i den grad dere ikke holder mine ord som jeg gir dere, blir dere overtredere, og brettferdighet og dom er straffen som er knyttet til min lov.

5 Derfor, det jeg sier til én, sier jeg til alle: aVær på vakt, for bmotstanderen utvider sitt herredømme, og cmørket regjerer,

6 og Guds vrede er opptent mot jordens innbyggere, og ingen gjør godt, for alle er kommet på aavveie.

7 Og nå, sannelig sier jeg dere, jeg, Herren, vil ikke tilregne dere noen asynd, gå bort og synd ikke mer, men til den sjel som synder, skal de btidligere synder tillegges, sier Herren deres Gud.

8 Og videre sier jeg dere: Et anytt bud gir jeg dere, så dere kan forstå min vilje med dere,

9 eller med andre ord, jeg gir dere anvisninger for hvordan dere kan avandre for meg, så det kan bli dere til frelse.

10 Jeg, Herren, er aforpliktet når dere gjør som jeg sier, men når dere ikke gjør som jeg sier, har dere intet løfte.

11 Derfor, sannelig sier jeg dere at det er nødvendig at mine tjenere Edward Partridge og Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert og Sidney Rigdon og min tjener Joseph Smith og John Whitmer og Oliver Cowdery og W. W. Phelps og Martin Harris i deres forskjellige forvaltninger knyttes asammen i et bånd og i en pakt som ikke kan brytes ved overtredelse uten at straffen følger umiddelbart,

12 for å ivareta de fattiges anliggender og alt som henhører til biskopsrådet, både i Sions land og i Kirtlands land,

13 for jeg har innviet Kirtlands land i min egen beleilige tid til gavn for Den Aller Høyestes hellige og til en astav i Sion.

14 For Sion må tilta i skjønnhet og i hellighet, hennes grenser må utvides, hennes staver må styrkes, ja, sannelig sier jeg dere, aSion må stå opp og iføre seg sine bskjønne klær.

15 Derfor gir jeg dere dette bud at dere binder dere ved denne pakt, og det skal gjøres i henhold til Herrens lover.

16 Se, jeg har også en vis hensikt med dette til deres beste.

17 Og dere skal være alikestilt, eller med andre ord, dere skal ha samme krav på eiendommene, for å kunne ivareta deres forvaltning, enhver i henhold til sin trang og sine behov, i den grad hans ønsker er rettferdige –

18 og alt dette til gavn for den levende Guds kirke, for at enhver kan utvikle sitt atalent, for at enhver kan tilegne seg andre talenter, ja, ett hundre fold, som skal legges i Herrens blagerhus og bli hele kirkens felles eiendom,

19 idet enhver søker å ivareta sin nestes interesser og gjøre alle ting med aøyet ene og alene vendt mot Guds ære.

20 Denne aorden har jeg bestemt skal være en evigvarende orden for dere og for deres etterfølgere, i den grad dere ikke synder.

21 Og den sjel som synder mot denne pakt og forherder sitt hjerte mot den, skal behandles i henhold til min kirkes lover og skal overlates til aSatans tuktelse inntil forløsningens dag.

22 Og nå, sannelig sier jeg dere, og dette er visdom, gjør dere venner ved den urettferdige mammon, og de vil ikke ødelegge dere.

23 Overlat dommen til meg alene, for den hører meg til og jeg vil agjengjelde. Fred være med dere, mine velsignelser er fortsatt med dere.

24 For ariket er fremdeles deres, og skal være det evindelig hvis dere ikke faller fra deres trofasthet. Slik er det. Amen.