พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 81


ภาค ๘๑

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ไฮรัม, รัฐโอไฮโอ, เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:257–258). เฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์ ได้รับเรียกเป็นมหาปุโรหิตและที่ปรึกษาในฝ่ายประธานของฐานะปุโรหิตระดับสูง. บันทึกทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเมื่อได้รับการเปิดเผยนี้ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๒, เจสส์ กอส ได้รับเรียกสู่ตำแหน่งที่ปรึกษาของโจเซฟ สมิธ ในฝ่ายประธาน. อย่างไรก็ตาม, เมื่อเขาไม่สามารถดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับงานมอบหมายนี้, ต่อมาการเรียกนี้จึงโอนไปให้เฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์. การเปิดเผยนี้ (ณ เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๒) ควรถือเป็นก้าวหนึ่งสู่การจัดตั้งฝ่ายประธานสูงสุดอย่างเป็นทางการ, ซึ่งเน้นความต้องการตำแหน่งที่ปรึกษาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรนั้นและอธิบายถึงศักดิ์ศรีของงานมอบหมายนั้น. บราเดอร์กอสรับใช้เป็นเวลาระยะหนึ่งแต่ได้รับปัพพาชนียกรรมจากศาสนจักรในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๘๓๒. บราเดอร์วิลเลียมส์ได้รับแต่งตั้งสู่ตำแหน่งที่กล่าวไว้ข้างต้นในวันที่ ๑๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๓.

๑–๒, ฝ่ายประธานสูงสุดเป็นผู้ถือกุญแจทั้งหลายแห่งอาณาจักรเสมอ; ๓–๗, หากเฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์ ซื่อสัตย์ในงานศาสนกิจของเขา, เขาจะมีชีวิตนิรันดร์.

ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้าผู้รับใช้ของเรา เฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์ : จงฟังสุรเสียงของพระองค์ผู้มีพระดำรัส, ฟังพระคำของพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า, และสดับฟังการเรียกซึ่งด้วยการนี้เจ้าได้รับเรียก, แม้ให้เป็นมหาปุโรหิตในศาสนจักรของเรา, และที่ปรึกษาให้แก่ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์;

แก่ผู้ที่เราให้กุญแจทั้งหลายแห่งอาณาจักรไว้, ซึ่งเป็นของฝ่ายประธานฐานะปุโรหิตระดับสูงเสมอ :

ฉะนั้น, ตามจริงแล้วเรายอมรับเขาและจะให้พรเขา, และเจ้าด้วย, ตราบเท่าที่เจ้าซื่อสัตย์ในการปรึกษา, ในหน้าที่ซึ่งเรากำหนดให้เจ้า, ในการสวดอ้อนวอนเสมอ, โดยออกเสียงและในใจเจ้า, ในที่สาธารณะและในที่รโหฐาน, ในการปฏิบัติศาสนกิจของเจ้าด้วยในการประกาศพระกิตติคุณในแผ่นดินของคนเป็น, และในบรรดาพี่น้องเจ้า.

และในการทำสิ่งเหล่านี้ เจ้าจะทำความดีมากที่สุดต่อเพื่อนมนุษย์ของเจ้า, และจะส่งเสริมรัศมีภาพของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเจ้า.

ดังนั้น, จงซื่อสัตย์; จงยืนอยู่ในหน้าที่ซึ่งเรากำหนดให้เจ้า; ช่วยเหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และให้กำลังเข่าที่อ่อนล้า.

และหากเจ้าซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ เจ้าจะมีมงกุฎแห่งความเป็นอมตะ, และชีวิตนิรันดร์ในปราสาททั้งหลายซึ่งเราเตรียมไว้ในพระนิเวศน์แห่งพระบิดาของเรา.

ดูเถิด, และดูสิ, นี่คือพระวจนะของอัลฟาและโอเมกา, แม้พระเยซูคริสต์. เอเมน.

พิมพ์