Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 81
  Mga Download
  Buong Aklat (PDF)
  Mga Footnote
  Theme

  Bahagi 81

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:257–258). Si Frederick G. Williams ay tinawag na maging isang mataas na saserdote at tagapayo sa Panguluhan ng Mataas na Pagkasaserdote. Ang mga makasaysayang talaan ay nagpapakita na nang matanggap ang paghahayag na ito noong Marso 1832, tinawag si Jesse Gause sa katungkulan na tagapayo kay Joseph Smith sa Panguluhan. Gayunpaman, nang siya ay nagpabayang magpatuloy sa paraang naaayon sa pagkakatalagang ito, ang tawag ay nalipat kay Frederick G. Williams sa dakong huli. Ang paghahayag (petsang Marso 1832) ay dapat na ituring na hakbang tungo sa pormal na pagtatatag ng Unang Panguluhan, tiyakang pagtawag para sa katungkulan ng tagapayo sa pangkat na iyon at ipinaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakahirang. Si Kapatid na Gause ay pansamantalang naglingkod subalit itiniwalag sa Simbahan noong Disyembre 1832. Si Kapatid na Williams ay inordenan sa binanggit na katungkulan noong ika-18 ng Marso 1833.

  1–2, Ang mga susi ng kaharian ay tuwinang hawak ng Unang Panguluhan; 3–7, Kung si Frederick G. Williams ay matapat sa kanyang ministeryo, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.

  1 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo aking tagapaglingkod na Frederick G. Williams: Makinig sa tinig niya na nangungusap, sa salita ng Panginoon mong Diyos, at pakinggan ang tawag kung saan ikaw ay tinawag, maging isang amataas na saserdote man sa aking simbahan, at tagapayo sa aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun.;

  2 Kung kanino ko ibinigay ang mga asusi ng kaharian, na tuwinang nasa sa bPanguluhan ng Mataas na Pagkasaserdote:

  3 Samakatwid, katotohanang kinikilala ko siya at pagpapalain siya, at gayon din ikaw, yayamang ikaw ay matapat sa payo, sa katungkulang aking itinakda sa iyo, manalangin tuwina, isinasatinig at sa iyong puso, sa madla at sa pansarili, gayon din sa iyong ministeryo sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa lupain ng mga buhay, at sa iyong mga kapatid.

  4 At sa paggawa ng mga bagay na ito ginagawa mo ang higit na mabuti sa iyong kapwa tao, at itinataguyod ang akaluwalhatian niya na iyong Panginoon.

  5 Dahil dito, maging matapat; tumayo sa katungkulang aking itinalaga sa iyo; atulungan ang mahihina, itaas ang mga kamay na nakababa, at bpalakasin ang tuhod na cmahihina.

  6 At kung ikaw ay matapat hanggang sa huli ikaw ay magkakaroon ng putong ng akawalang-kamatayan, at buhay na bwalang hanggan sa mga cmansiyong aking inihanda sa bahay ng aking Ama.

  7 Masdan, at narito, ito ang mga salita ng Alpha at Omega, maging si Jesucristo. Amen.