Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 79
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 79

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:257).

  1–4, Si Jared Carter ay tinawag na mangaral ng ebanghelyo sa pamamagitan ng Mang-aaliw.

  1 Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ito ang aking kalooban na ang aking tagapaglingkod na si Jared Carter ay dapat muling magtungo sa mga bansa sa silangan, sa bawat lugar, at sa bawat lunsod, sa kapangyarihan ng apag-oorden kung saan siya ay inordenan, nagpapahayag ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, maging ang walang hanggang ebanghelyo.

  2 At aking ipadadala sa kanya ang aMang-aaliw, na magtuturo sa kanya ng katotohanan at ng daan saan man siya magtutungo;

  3 At habang siya ay matapat, siya ay aking muling puputungan ng mga bigkis.

  4 Kaya nga, magalak ang iyong puso, aking tagapaglingkod na Jared Carter, at huwag amatakot, wika ng iyong Panginoon, maging si Jesucristo. Amen.