Tulisan Suci
Ajaran dan Perjanjian 78


Bagian 78

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 1 Maret 1832. Pada hari itu, Nabi dan para pemimpin lainnya telah berhimpun untuk mendiskusikan urusan Gereja. Wahyu ini semula menginstruksikan Nabi, Sidney Rigdon, dan Newel K. Whitney untuk melakukan perjalanan ke Missouri dan mengatur usaha perdagangan dan penerbitan Gereja dengan menciptakan sebuah “firma” yang akan mengawasi upaya ini, menggalang dana untuk penegakan Sion dan untuk manfaat yang miskin. Firma ini, dikenal sebagai Firma Gabungan, diorganisasi pada bulan April 1832 dan dibubarkan pada tahun 1834 (lihat bagian 82). Beberapa waktu setelah pembubarannya, di bawah arahan Joseph Smith, ungkapan “urusan gudang penyimpanan bagi yang miskin” menggantikan “usaha dagang dan penerbitan” dalam wahyu ini, dan kata “ordo” menggantikan kata “firma.”

1–4, Para Orang Suci hendaknya mengorganisasi dan mendirikan sebuah gudang penyimpanan; 5–12, Penggunaan yang bijak dari harta milik mereka akan menuntun pada keselamatan; 13–14, Gereja hendaknya mandiri dari kuasa duniawi; 15–16, Mikhael (Adam) melayani di bawah arahan Yang Kudus (Kristus); 17–22, Diberkatilah yang setia, karena mereka akan mewarisi segala sesuatu.

1 Tuhan berfirman kepada Joseph Smith, Jun., memfirmankan: Simaklah Aku, firman Tuhan Allahmu, yang ditahbiskan pada imamat tinggi gereja-Ku, yang telah berhimpun bersama;

2 Dan dengarkanlah nasihat dari Dia yang telah menahbiskanmu dari tempat yang tinggi, yang akan berfirman dalam telingamu firman kebijaksanaan, agar keselamatan boleh terjadi kepadamu dalam hal itu yang telah kamu ajukan di hadapan-Ku, firman Tuhan Allah.

3 Karena sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, waktunya telah datang, dan sekarang sudah di depan mata; dan lihatlah, dan tengoklah, mestilah perlu bahwa ada sebuah organisasi umat-Ku, dalam mengatur dan menegakkan urusan gudang penyimpanan bagi yang miskin dari umat-Ku, baik di tempat ini maupun di tanah Sion

4 Sebagai suatu badan dan ordo yang permanen dan abadi bagi gereja-Ku, untuk memajukan perkara, yang telah kamu anut, bagi keselamatan manusia, dan bagi kemuliaan Bapamu yang di surga;

5 Agar kamu boleh setara dalam ikatan hal-hal surgawi, ya, dan hal-hal duniawi juga, untuk didapatkannya hal-hal surgawi.

6 Karena jika kamu tidak setara dalam apa yang duniawi kamu tidak dapat setara dalam mendapatkan apa yang surgawi;

7 Karena jika kamu menghendaki agar Aku memberi kepadamu sebuah tempat di dunia selestial, kamu mesti mempersiapkan dirimu dengan melakukan apa yang telah Aku perintahkan kepadamu dan tuntut darimu.

8 Dan sekarang, sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, adalah perlu bahwa segala hal dilakukan bagi kemuliaan-Ku, oleh kamu yang digabungkan bersama dalam ordo ini;

9 Atau, dengan perkataan lain, biarlah hamba-Ku Newel K. Whitney dan hamba-Ku Joseph Smith, Jun., dan hamba-Ku Sidney Rigdon duduk dalam dewan bersama para orang suci yang berada di Sion;

10 Jika tidak Setan berupaya untuk memalingkan hati mereka dari kebenaran, sehingga mereka menjadi dibutakan dan tidak mengerti apa yang dipersiapkan bagi mereka.

11 Karenanya, sebuah perintah Aku berikan kepadamu, untuk mempersiapkan dan mengatur dirimu melalui suatu ikatan atau perjanjian yang abadi yang tidak dapat dilanggar.

12 Dan dia yang melanggarnya akan kehilangan jabatan dan kedudukannya di dalam gereja, dan akan diserahkan pada hajaran Setan sampai hari penebusan.

13 Lihatlah, inilah persiapan dengan apa Aku persiapkan kamu, dan dasar, dan contoh yang Aku berikan kepadamu, yang dengannya kamu boleh merampungkan perintah-perintah yang diberikan kepadamu;

14 Agar melalui pemeliharaan-Ku yang baik, terlepas dari kesukaran yang akan turun ke atas dirimu, agar gereja boleh berdiri mandiri melebihi segala makhluk lain di bawah dunia selestial;

15 Agar kamu boleh naik pada mahkota yang dipersiapkan bagimu, dan dijadikan para penguasa atas banyak kerajaan, firman Tuhan Allah, Yang Kudus dari Sion, yang telah menegakkan landasan Adam-ondi-Ahman;

16 Yang telah menetapkan Mikhael pangeranmu, dan menegakkan kakinya, dan menempatkannya pada tempat yang tinggi, dan memberi kepadanya kunci-kunci keselamatan di bawah nasihat dan arahan dari Yang Kudus, yang adalah tanpa awal hari atau akhir kehidupan.

17 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu, kamu adalah anak-anak kecil, dan kamu masih belum mengerti sejauh ini betapa berkat-berkat besar Bapa miliki dalam tangan-Nya sendiri dan persiapkan bagimu;

18 Dan kamu tidak dapat menanggung segala sesuatu sekarang; walaupun demikian, jadilah riang, karena Aku akan menuntunmu terus. Kerajaan adalah milikmu dan berkat-berkat darinya adalah milikmu, dan kekayaan kekekalan adalah milikmu.

19 Dan dia yang menerima segala sesuatu dengan rasa terima kasih akan dijadikan mulia; dan apa yang dari bumi ini akan ditambahkan kepadanya, bahkan seratus kali lipat, ya, lebih.

20 Karenanya, lakukanlah hal-hal yang telah Aku perintahkan kepadamu, firman Penebusmu, bahkan Putra Ahman, yang mempersiapkan segala sesuatu sebelum Dia mengambilmu;

21 Karena kamu adalah gereja Anak Sulung, dan Dia akan mengambilmu dalam awan, dan menetapkan setiap orang bagiannya.

22 Dan dia yang adalah petugas pengawasan yang setia dan bijak akan mewarisi segala sesuatu. Amin.

Cetak