Ajaran dan Perjanjian 78
  Footnotes

  Bagian 78

  Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, Maret 1832 (History of the Church, 1:255–257). Ordo diberikan Tuhan kepada Joseph Smith untuk tujuan mendirikan sebuah gudang penyimpanan bagi yang miskin. Tidaklah selalu dihasratkan bahwa identitas individu yang Tuhan tuju dalam wahyu-wahyu mesti diketahui oleh dunia; oleh sebab itu, dalam penerbitan ini dan beberapa wahyu kemudian saudara-saudara dirujuk dengan nama lain daripada nama mereka sendiri. Ketika keperluan telah berlalu untuk mempertahankan nama individu tak diketahui, nama mereka yang sebenarnya setelah itu diberikan dalam tanda kurung. Karena tidak ada kebutuhan vital untuk melanjutkan nama sandi, hanya nama sebenarnya sekarang digunakan di dalam ini sebagaimana diberikan dalam naskah asli.

  1–4, Para Orang Suci hendaknya mengorganisasi dan mendirikan sebuah gudang penyimpanan; 5–12, Penggunaan yang bijak dari harta milik mereka akan menuntun pada keselamatan; 13–14, Gereja hendaknya mandiri dari kuasa duniawi; 15–16, Mikhael (Adam) melayani di bawah arahan Yang Kudus (Kristus); 17–22, Diberkatilah yang setia, karena mereka akan mewarisi segala sesuatu.

  1 Tuhan berfirman kepada Joseph Smith, Jun., memfirmankan: Simaklah Aku, firman Tuhan Allahmu, yang ditahbiskan pada aimamat tinggi gereja-Ku, yang telah berhimpun bersama;

  2 Dan dengarkanlah anasihat dari Dia yang telah bmenahbiskanmu dari tempat yang tinggi, yang akan berfirman dalam telingamu firman kebijaksanaan, agar keselamatan boleh terjadi kepadamu dalam hal itu yang telah kamu ajukan di hadapan-Ku, firman Tuhan Allah.

  3 Karena sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, waktunya telah datang, dan sekarang sudah di depan mata; dan lihatlah, dan tengoklah, mestilah perlu bahwa ada sebuah aorganisasi umat-Ku, dalam mengatur dan menegakkan urusan bgudang penyimpanan bagi yang cmiskin dari umat-Ku, baik di tempat ini maupun di tanah dSion

  4 Sebagai suatu badan dan ordo yang permanen dan abadi bagi gereja-Ku, untuk memajukan perkara, yang telah kamu anut, bagi keselamatan manusia, dan bagi kemuliaan Bapamu yang di dalam surga;

  5 Agar kamu boleh asetara dalam ikatan hal-hal surgawi, ya, dan hal-hal duniawi juga, untuk didapatkannya hal-hal surgawi.

  6 Karena jika kamu tidak setara dalam apa yang duniawi kamu tidak dapat setara dalam mendapatkan apa yang surgawi;

  7 Karena jika kamu menghendaki agar Aku memberi kepadamu sebuah tempat di dunia aselestial, kamu mesti bmempersiapkan dirimu dengan cmelakukan apa yang telah Aku perintahkan kepadamu dan tuntut darimu.

  8 Dan sekarang, sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, adalah perlu bahwa segala hal dilakukan bagi akemuliaan-Ku, oleh kamu yang digabungkan bersama dalam bordo ini;

  9 Atau, dengan perkataan lain, biarlah hamba-Ku Newel K. Whitney dan hamba-Ku Joseph Smith, Jun., dan hamba-Ku Sidney Rigdon duduk dalam dewan bersama para orang suci yang berada di Sion;

  10 Jika tidak aSetan berupaya untuk memalingkan hati mereka dari kebenaran, sehingga mereka menjadi dibutakan dan tidak mengerti apa yang dipersiapkan bagi mereka.

  11 Karenanya, sebuah perintah Aku berikan kepadamu, untuk mempersiapkan dan mengatur dirimu melalui suatu ikatan atau aperjanjian yang abadi yang tidak dapat dilanggar.

  12 Dan dia yang melanggarnya akan kehilangan jabatan dan kedudukannya di dalam gereja, dan akan diserahkan pada ahajaran Setan sampai hari penebusan.

  13 Lihatlah, inilah persiapan dengan apa Aku persiapkan kamu, dan dasar, dan contoh yang Aku berikan kepadamu, yang dengannya kamu boleh merampungkan perintah-perintah yang diberikan kepadamu;

  14 Agar melalui pemeliharaan-Ku yang baik, terlepas dari akesukaran yang akan turun ke atas dirimu, agar gereja boleh berdiri mandiri melebihi segala makhluk lain di bawah dunia selestial;

  15 Agar kamu boleh naik pada amahkota yang dipersiapkan bagimu, dan dijadikan para bpenguasa atas banyak kerajaan, firman Tuhan Allah, Yang Kudus dari Sion, yang telah menegakkan landasan cAdam-ondi-Ahman;

  16 Yang telah menetapkan aMikhael pangeranmu, dan menegakkan kakinya, dan menempatkannya pada tempat yang tinggi, dan memberi kepadanya kunci-kunci keselamatan di bawah nasihat dan arahan dari Yang Kudus, yang adalah tanpa awal hari atau akhir kehidupan.

  17 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu, kamu adalah anak-anak kecil, dan kamu masih belum mengerti sejauh ini betapa berkat-berkat besar Bapa miliki dalam tangan-Nya sendiri dan persiapkan bagimu;

  18 Dan kamu tidak dapat amenanggung segala sesuatu sekarang; walaupun demikian, jadilah riang, karena Aku akan bmenuntunmu terus. Kerajaan adalah milikmu dan berkat-berkat darinya adalah milikmu, dan kekayaan ckekekalan adalah milikmu.

  19 Dan dia yang menerima segala sesuatu dengan arasa terima kasih akan dijadikan mulia; dan apa yang dari bumi ini akan ditambahkan kepadanya, bahkan bseratus kali lipat, ya, lebih.

  20 Karenanya, lakukanlah hal-hal yang telah Aku perintahkan kepadamu, firman Penebusmu, bahkan Putra aAhman, yang mempersiapkan segala sesuatu sebelum Dia bmengambilmu;

  21 Karena kamu adalah agereja Anak Sulung, dan Dia akan bmengambilmu dalam awan, dan menetapkan setiap orang bagiannya.

  22 Dan dia yang adalah apetugas pengawasan yang setia dan bbijak akan mewarisi csegala sesuatu. Amin.