Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 78
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 78

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1832 (History of the Church, 1:255–257). Naʻe foaki ʻe he ʻEikí kia Siosefa Sāmita ʻa e founga ʻoku fakataumuʻa ki hono fokotuʻu ʻo ha fale tukuʻanga koloa maʻá e kau masivá. Naʻe ʻikai ke lelei ʻi he taimi kotoa pē ke ʻiloʻi ʻe he māmaní ʻa e hingoa ʻo e niʻihi naʻe folofola ki ai ʻa e ʻEikí ʻi he ngaahi fakahaá; ko ia ai, ʻi hono pulusi ʻo e fakahā ko ʻení mo e niʻihi ʻo e ngaahi fakahā ki muí, naʻe ui ʻaki ʻa e kau tangata ʻo e siasí ha ngaahi hingoa kehe mei honau hingoa totonú. ʻI he hoko ʻo ʻikai toe ʻaonga ke fakapuliki ʻa e ngaahi hingoa ʻo e kakai naʻe folofola ki aí, naʻe toki fakahā ki mui honau ngaahi hingoa totonú ʻo haʻi mai ʻi mui. Ka koeʻuhí ko e ʻikai kei ʻi ai ha fie maʻu mahuʻinga he ʻahó ni ke hoko atu hono ngāue ʻaki ʻo e ngaahi hingoa fakapulipulí, ko e ngaahi hingoa totonú pē ʻoku ngāue ʻaki atu heni he taimí ni ʻo hangē ko ia naʻe hiki ʻi he ngaahi ʻuluaki tatau ʻo e fakahaá.

1–4, ʻOku totonu ke fokotuʻu ʻe he Kāingalotú ha fale tukuʻanga koloa; 5–12, ʻE hanga ʻe hono fakaʻaongaʻi fakapotopoto ʻo ʻenau ngaahi koloá ʻo fakatupu honau fakamoʻuí; 13–14, ʻOku totonu ke ʻoua ʻe fakafalala ʻa e Siasí ki he ngaahi mālohi fakamāmani; 15–16, ʻOku ngāue ʻa Maikeli (ʻĀtama) ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻa e Tokotaha Māʻoniʻoní (Kalaisi); 17–22, ʻOku monūʻia ʻa e kau tui faivelengá, he te nau maʻu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

1 Naʻe folofola ʻa e ʻEikí kia Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ʻo pehē: Tokanga mai kiate au, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí ko homou ʻOtuá, ʻa kimoutolu kuo fakanofo ki he lakanga fakataulaʻeiki amāʻolunga ʻo hoku siasí, ʻa ia kuo mou fakatahataha mai ʻa kimoutolú;

2 Pea fanongo ki he aakonaki ʻa e tokotaha kuó ne bfakanofo ʻa kimoutolu mei ʻolungá, ʻa ia te ne lea ʻi homou telingá ʻaki ʻa e ngaahi lea ʻo e potó, koeʻuhi ke hoko mai ʻa e fakamoʻuí kiate kimoutolu ʻi he meʻa kuo mou ʻomi ki hoku ʻaó, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá.

3 He ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo hokosia ʻa e taimí, pea ʻoku ofi mai ia; pea vakai, pea ʻilo ange, ʻoku totonu ke ʻi ai ha akautaha ʻo hoku kakaí ʻi he angi mo e fokotuʻu maʻu ʻo e ngaahi meʻa ʻo e bfale tukuʻanga koloa maʻá e kau cmasiva ʻo hoku kakaí, ʻi he feituʻu ko ʻení pea ʻi he fonua ko dSaioné fakatouʻosi—

4 Ke hoko ko e kautaha mo e founga tuʻu maʻu mo taʻengata ki hoku siasí, ke fakatupulaki ki muʻa ʻa e ngāue, ʻa ia kuo mou fakapapau ke fai, koeʻuhí ko e fakamoʻui ʻo e tangatá, pea ki he lāngilangi ʻo hoʻomou Tamai ʻa ia ʻoku ʻi he langí;

5 Koeʻuhí ke mou atatau ʻi he ngaahi haʻi ʻo e ngaahi meʻa fakalangí, ʻio, pea mo e ngaahi meʻa fakaemāmaní foki, koeʻuhí ke maʻu ai ʻa e ngaahi meʻa fakalangí.

6 He kapau ʻoku ʻikai te mou tatau ʻi he ngaahi meʻa fakamāmaní ʻoku ʻikai te mou lava ke tatau ʻi he maʻu ʻo e ngaahi meʻa fakalangí;

7 He kapau ʻoku mou loto ke u foaki kiate kimoutolu ha nofoʻanga ʻi he maama afakasilesitialé, kuo pau ke mou bteuteuʻi ʻa kimoutolu ʻi hono cfai ʻo e ngaahi meʻa ʻa ia kuó u fekau kiate kimoutolu mo fie maʻu meiate kimoutolú.

8 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ʻoku mahuʻinga ke fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ki hoku afakalāngilangiʻí, ʻe kimoutolu kuo mou kau fakataha ʻi he bkautaha ko ʻení;

9 Pe, ʻi hono fakalea ʻe tahá, tuku ke nofo hifo ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Niueli K. Uitenií mo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní ʻo fealeaʻaki mo e kāingalotu ʻoku ʻi Saioné;

10 Ka ʻikai, ʻoku feinga ʻa aSētane ke fakatafoki ʻa honau lotó mei he moʻoní, koeʻuhí ke nau hoko ʻo kui ʻo ʻikai mahino kiate kinautolu ʻa e ngaahi meʻa kuo teuteu maʻanautolú.

11 Ko ia, ʻoku ou fai ʻa e fekau kiate kimoutolu, ke teuteu mo fokotuʻutuʻu ʻa kimoutolu ʻaki ha aleapau pe afuakava taʻengata ʻa ia ʻe ʻikai lava ʻo maumauʻi.

12 Pea ʻilonga ia te ne maumauʻi iá ʻe mole hono lakanga mo e tuʻunga ʻi he siasí, pea ʻe tukuange ia ki he ngaahi afakatanga ʻa Sētané ʻo aʻu ki he ʻaho ʻo e huhuʻí.

13 Vakai, ko e teuteuʻanga ʻeni ʻa ia ʻoku ou teuteuʻi ʻaki ʻa kimoutolú, pea mo e tuʻunga, mo e faʻifaʻitakiʻanga ʻa ia ʻoku ou tuku kiate kimoutolú, ʻa ia te mou lava ai ʻo fakahoko ʻa e ngaahi fekau ʻa ia kuo ʻoatu kiate kimoutolú;

14 Koeʻuhí ke tupu ʻi heʻeku tauhi ʻofá, neongo ʻa e ngaahi afaingataʻa ʻe hoko mai kiate kimoutolú, ke tuʻu mālohi ʻa e siasí ʻiate ia pē ʻo māʻolunga ange ʻi he ngaahi meʻa kehe kotoa pē ʻi lalo ʻi he maama fakasilesitialé;

15 Koeʻuhí ke mou lava ʻo ʻalu hake ki he akalauni kuo teuteu maʻamoutolú, pea fokotuʻu ʻa kimoutolu ko e kau bpule ki he ngaahi puleʻanga lahi, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá, ko e Tokotaha Māʻoniʻoni ʻo Saioné, ʻa ia kuó ne fokotuʻu ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo cʻĀtama-ʻonitai-ʻĀmaní;

16 ʻA ia kuó ne fili ʻa aMaikeli ko homou pilinisi, mo fokotuʻu maʻu ʻa hono vaʻé, mo fokotuʻu ia ke māʻolunga, pea foaki kiate ia ʻa e ngaahi kī ʻo e fakamoʻuí ʻo fakatatau ki he faleʻi mo e tuʻutuʻuni ʻa e Tokotaha Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻoku ʻikai hano kamataʻanga ʻo hono ngaahi ʻaho pe ha ngataʻanga ʻo ʻene moʻui.

17 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko e fānau iiki ʻa kimoutolu, pea kuo teʻeki ai mahino kiate kimoutolu ʻa hono lahi ʻo e ngaahi tāpuaki mahuʻinga ʻoku maʻu ʻe he Tamaí ʻi hono toʻukupu ʻoʻoná pea kuo teuteu maʻamoutolú;

18 Pea ʻe ʻikai te mou lava ʻo akātakiʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he taimí ni; ka neongo iá, ke mou fiefia, he te u btataki atu ʻa kimoutolu. ʻOku ʻamoutolu ʻa e puleʻangá pea ʻoku ʻamoutolu ʻa hono ngaahi tāpuakí, pea ʻoku ʻamoutolu ʻa e ngaahi koloa ʻo e ctaʻengatá.

19 Pea ko ia ia ʻokú ne tali ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he aloto-fakafetaʻí ʻe ngaohi ia ke nāunauʻia; pea ʻe fakalahi atu ʻa e ngaahi meʻa ʻo e māmaní kiate ia, ʻio ʻo liunga bteau, ʻio, ʻo lahi ange.

20 Ko ia, mou fai ʻa e ngaahi meʻa kuó u fekau kiate kimoutolú, ʻoku folofola ʻe homou Huhuʻí, ʻio ʻa e Foha ko aʻĀmaní, ʻa ia ʻokú ne teuteuʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he teʻeki ai ke ne btoʻo atu ʻa kimoutolú;

21 He ko e asiasi ʻo e ʻUluaki Fānaú ʻa kimoutolu, pea te ne btoʻo hake ʻa kimoutolu ʻi he ʻao, pea tuʻutuʻuni ki he tangata kotoa pē ʻa hono tufakangá.

22 Pea ko ia ia ʻe hoko ko e atauhi faivelenga mo banga-fakapotopotó te ne maʻu ʻa e ngaahi meʻa ckotoa pē. ʻĒmeni.